Strona główna / Inne / Aktualności - koronawirus / Zalecenia dla nauczycieli akademickich dotyczące zdalnej realizacji zajęć dydaktycznych

Zalecenia dla nauczycieli akademickich dotyczące zdalnej realizacji zajęć dydaktycznych

Zalecenia dla nauczycieli akademickich dotyczące zdalnej realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych w warunkach zagrożenia epidemicznego w AWF Wrocław

 • Dla zapewnienia prawidłowości dokumentowania przebiegu studiów, w warunkach zagrożenia epidemicznego nauczyciele akademiccy mają obowiązek systematycznego (tygodniowego) składania raportów z realizacji przewidzianych w rozkładzie zajęć dydaktycznych. Jednocześnie obowiązuje archiwizacja wszelkich dokumentów powstających i znajdujących się w obiegu między nauczycielami akademickimi a studentami i doktorantami. Za archiwizację odpowiadają nauczyciele akademiccy, a dokonywana ona jest w sekretariatach poszczególnych jednostek.
 • Zajęcia dydaktyczne w trybie zdalnym mogą odbywać się w sposób asynchroniczny, synchroniczny lub mieszany. Ze względu na dostępność platformy komunikacyjnej należy dążyć do utrzymania przewagi zajęć prowadzonych w sposób synchroniczny. Wszystkie zajęcia realizowane w trybie zdalnym są traktowane na równi z zajęciami realizowanymi w warunkach standardowych w bezpośrednim kontakcie studentów z nauczycielami. Dotyczy to zarówno kwestii uznawania efektów uczenia się i przyznawania punktów ECTS, jak i rozliczania pensum dydaktycznego przez nauczycieli akademickich.
 • Zajęcia prowadzone w sposób asynchroniczny polegają na udostępnieniu studentom materiałów dydaktycznych w postaci elektronicznej (prezentacje, opracowania, nagrane wykłady etc.). Materiały te mogą być przekazane studentom drogą mailową, poprzez system OMNIS lub w innej dostępnej formie i będą dostępne w dowolnym czasie. Zajęcia w trybie asynchronicznym muszą zawierać elementy będące zadaniem dla studentów, które wykonane musi być w określonym, terminie (np. do wyznaczonego dnia po udostępnieniu materiałów na dane zajęcia). Zakres treści programu studiów realizowany w sposób asynchroniczny musi być opanowany przez studentów i podlega kontroli i ocenie, która stanowi podstawę uzyskania zaliczenia przedmiotu
 • Zajęcia prowadzone w trybie synchronicznym mogą mieć postać telekonferencji lub innego zdalnego kontaktu pomiędzy prowadzącym zajęcia i grupą studentów w czasie rzeczywistym. W celu ujednolicenia i łatwiejszego skutecznego opanowania synchronicznego procesu dydaktycznego, zaleca się stosowanie platformy Zoom lub innej rekomendowanej przez Zespół ds. kształcenia studentów i doktorantów w warunkach zagrożenia epidemicznego. W sytuacji technicznych ograniczeń możliwości korzystania z rekomendowanych komunikatorów, nauczyciel akademicki po ustaleniu z daną grupą studentów może korzystać również z innych narzędzi internetowych komunikacji dydaktycznej.
 • Niezależnie od zastosowanego narzędzia do synchronicznego prowadzenia zajęć zdalnych musi być zapewniona możliwość kontroli obecności studentów na zajęciach. Prowadzący zobowiązani są do ewidencjonowania studentów biorących udział w poszczególnych zajęciach. Każde zajęcia (z wyłączeniem wykładów) w trybie synchronicznym muszą też zawierać element sprawdzenia uzyskania efektów kształcenia (bieżące sprawdzenie wiedzy w trybie synchronicznym lub zadanie do wykonania przez studentów w trybie asynchronicznym). Obecność na zajęciach i weryfikacja uzyskania efektów uczenia się, podobnie jak w przy prowadzeniu zajęć asynchronicznych stanowi podstawę zaliczenia danych zajęć, a w konsekwencji całego przedmiotu.
 • Decyzję o sposobie weryfikacji uzyskania przez studentów efektów uczenia się w ramach zdalnego nauczania podejmuje nauczyciel akademicki. Dopuszcza się możliwość: przygotowania testu w formie on-line (z wykorzystaniem platformy Moodle lub innego narzędzia); przeprowadzenia kolokwium on-line (platforma Zoom); przygotowania przez studentów w trybie off-line prac zaliczeniowych, np. w postaci prezentacji, eseju, studium przypadku.
 • Przy wyznaczaniu studentom zadań do realizacji w ramach pracy własnej należy bezwzględnie uwzględniać wymogi określone w tym zakresie w sylabusie danego przedmiotu. Sumaryczny nakład czasu pracy własnej studenta potrzebny do uzyskania określonej  liczby punktów ECTS musi być zachowany. W związku z tym, wyznaczając studentom zadania w obrębie danych zajęć do realizacji w ramach pracy własnej, należy wnikliwie przeanalizować faktyczny potencjalny czas niezbędny do wykonania zadania.
 • W sytuacji zdalnej realizacji procesu dydaktycznego wymagającej dużego zaangażowania studentów w ramach pracy własnej, szczególnej wagi nabiera możliwość konsultowania przez nich własnych poczynań z nauczycielem akademickim. W związku z tym, nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia możliwości kontaktu on-line w ramach  dyżurów prowadzonych z wykorzystaniem platformy Zoom lub innego podanego studentom kanału komunikacyjnego minimum 2 razy w tygodniu w wymiarze 90 minut.
 • Nauczyciele akademiccy do korespondencji ze studentami powinni wykorzystywać wyłącznie własne uczelniane konta mailowe. Studenckie konta mailowe powinny być zgodne z podanymi w systemie Omnis. O tej zasadzie nauczyciel akademicki ma obowiązek poinformować studentów. Każdorazowo nauczyciel akademicki ma obowiązek jednoznacznego ustalenia ze studentami kanałów wykorzystywanych w komunikacji dydaktycznej.
 • Niezależnie od zastosowanej metody realizacji zajęć musi ona zapewniać możliwość kontroli udziału studentów w zajęciach. Prowadzący zobowiązani są do ewidencjonowania listy studentów biorących udział w poszczególnych zajęciach. Każde zajęcia on-line powinny też zawierać element sprawdzenia uzyskania przez studentów zakładanych efektów uczenia się (bieżące sprawdzenie wiedzy w trybie on-line lub zadanie do wykonania przez studentów po zakończeniu wideokonferencji w trybie off-line).
 • Rekomenduje się realizację jak największej części materiału przewidzianego w ramach danego przedmiotu, w okresie objętym nauczaniem w formie zdalnej.
 • Treści programowe bezwzględnie wymagające realizacji w bezpośrednim kontakcie nauczyciela akademickiego ze studentami zostaną zblokowane i ujęte w dodatkowy rozkład zajęć zblokowanych. Realizacja tych treści odbędzie się zgodnie z tym rozkładem zajęć natychmiast po powrocie Akademii do tradycyjnego trybu realizacji kształcenia.
 • Wszystkie niezbędne informacje dotyczące rozwiązań funkcjonujących w AWF Wrocław oraz ich aktualizacji znajdują się na stronie głównej Uczelni w zakładce Dydaktyka.

Prorektor ds. Nauczania
dr hab. Ryszard Bartoszewicz, prof. AWF

Do pobrania:


Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zapisywane żadne informacje. Polityka prywatności

Przewiń do góry