Strona główna / Jak działamy / Społeczna odpowiedzialność

Społeczna odpowiedzialność

Informacje ogólne

Od 2019 roku Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest w gronie sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Akt przystąpienia do grona sygnatariuszy został podpisany 17 września 2019 w Krakowie podczas spotkania z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do grona sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni dołączają  kolejne uczelnie z całej Polski a liczba sygnatariuszy Deklaracji SOU w latach 2017, 2019 i 2022 r. wynosi 160 uczelni.

W myśl tej idei upowszechniania koncepcji SOU/CSR AWF Wrocław,  podąża za wzorcem nowoczesnych uczelni i w ramach prowadzonej działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej lub komercyjnej podejmuje istotne działania, odpowiadając na podstawowe potrzeby społeczeństwa.

Deklaracja to dokument, w myśl którego uczelnie zobowiązują się m.in. do upowszechniania wartości akademickich, popularyzowania nauki wśród i dla społeczeństwa oraz realizację działań etycznych.

Deklaracja ponadto oznacza dobrowolne zaangażowanie się uczelni w promowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności w ofercie dydaktycznej, współpracy z instytucjami otoczenia biznesu jak i samego biznesu, w badaniach naukowych, ale także w rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni.

Dokument zawiera 12 zasad odnoszących się do różnych aspektów funkcjonowania uczelni, działalności dydaktycznej, naukowej, organizacji wewnętrznej czy dialogu z interesariuszami.

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności

Szczególna rola uczelni, jako miejsca tworzenia i przekazywania wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, zobowiązuje je do uwzględniania i stosowania zasad społecznej odpowiedzialności we wszystkich obszarach działalności oraz upowszechniania tych zasad wśród interesariuszy.

Mając na uwadze dobro szkolnictwa wyższego w Polsce, świadomi swojej roli w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, zapewnianiu wysokiej jakości badań i edukacji oraz dbaniu o wszechstronny rozwój społeczności akademickiej zobowiązujemy się: 

 1. Pielęgnować wartości akademickie zapisane m.in. w „Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego”, w szczególności: sumienność, obiektywizm, niezależność, otwartość i przejrzystość.
 2. Kształtować  społeczne i obywatelskie postawy przyszłych elit sprzyjające budowaniu wspólnoty, kreatywności, otwartości oraz komunikacji, a także wrażliwości społecznej i kultury pracy.
 3. Upowszechniać ideę równości, różnorodności, tolerancji oraz respektować i chronić prawa człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej i jej otoczenia.
 4. Poszerzać programy nauczania o zagadnienia z zakresu etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju i innowacji społecznych.
 5. Realizować projekty wdrażające zasady społecznej odpowiedzialności, w szczególności dotyczące zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, wolontariatu pracowniczego, promocji zasad etyki, współpracy międzysektorowej, marketingu społecznie zaangażowanego.
 6. Podejmować badania naukowe i prace wdrożeniowe, które w ramach partnerstwa z innymi ośrodkami akademickimi z całego świata, sektorem przedsiębiorstw, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi przyczyniać się mogą do rozwiązywania istotnych problemów społecznych.
 7. Rozwijać współpracę międzyuczelnianą, krajową i międzynarodową, umożliwiającą adaptację i wzmacnianie najlepszych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności uczelni.
 8. Dbać o ład organizacyjny uczelni, opierając zarządzanie uczelnią na fundamentach społecznej odpowiedzialności, zarówno w dokumentach strategicznych, jak i wynikających z nich działaniach służących wszechstronnemu rozwojowi społeczności akademickiej i skutecznej realizacji misji uczelni.
 9. Zapewniać przejrzystość prowadzonej przez uczelnię działalności poprzez m.in. mierzenie rezultatów, promowanie i upowszechnianie dorobku oraz wskazanie osoby lub zespołu koordynującego te działania.
 10. Prowadzić działalność w taki sposób, by minimalizować negatywny wpływ aktywności realizowanych przez społeczność akademicką oraz jej interesariuszy na środowisko przyrodnicze we wszelkich jego wymiarach.
 11. Prowadzić dialog z interesariuszami na temat priorytetów polityki społecznej odpowiedzialności uczelni oraz informować o jej rezultatach.
 12. Kierować się zasadami etyki i odpowiedzialności w procesie nauczania i prowadzenia badań naukowych dla zapewniania interesariuszom optymalnych warunków do korzystania z wiedzy, kapitału intelektualnego i dorobku uczelni.
Dobre praktyki zgodnie z normą ISO 26 000,

Dla współpracy Uczelni, Biznesu i Sportu, AWF Wrocław skutecznie tworzy dobre praktyki zgodnie z normą ISO 26 000, ze szczególnym uwzględnieniem jej 7 obszaru.

Zgodnie z ISO 26000, postrzeganie organizacji jako społecznie odpowiedzialnej oraz jej rzeczywiste działania w zakresie społecznej odpowiedzialności mogą mieć wpływ na:

 • przewagę konkurencyjną;
 • wizerunek organizacji;
 • zdolność pozyskiwania i utrzymywania pracowników, udziałowców i klientów ;
 • morale, zaangażowanie i wydajności pracowników;
 • opinie inwestorów, właścicieli, darczyńców, sponsorów społeczności finansowej oraz
 • relacje organizacji z przedsiębiorstwami, instytucjami rządowymi, mediami, dostawcami, partnerami, klientami oraz społecznością, w obrębie której organizacja funkcjonuje.

Norma ISO 26000, jest zbiorem wytycznych dla firm i organizacji na temat społecznej odpowiedzialności.

Norma ISO 26000 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną i stanowi przewodnik dla organizacji w zakresie stosowania zasad odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Norma w sposób kompleksowy definiuje społeczną odpowiedzialność wskazując na jej kluczowe obszary:

 1. ład organizacyjny
 2. prawa człowieka
 3. praktyki z zakresu pracy
 4. środowisko
 5. uczciwe praktyki operacyjne
 6. zagadnienia konsumenckie
 7. zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Dodatkowe informacje

Przykłady innych zakładek o SOU:

https://www.awf.edu.pl/uczelnia/o-nas/sou

https://nauka.pwr.edu.pl/zadania/spoleczna-odpowiedzialnosc-uczelni

https://www.sgh.waw.pl/spoleczna-odpowiedzialnosc-uczelni-sou

Ważne linki SOU:

https://www.krasp.org.pl/resources/upload/Inne_dokumenty_KRASP/SOU_publ_webb_20-09-1-1.pdf

Społeczna Odpowiedzialność Uczelni – animacja
Panel dyskusyjny podsumowujący I cykl wykładów „Uniwersytet Społecznie Odpowiedzialny”

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zapisywane żadne informacje. Polityka prywatności

Przewiń do góry