Strona główna / Inne / Ogłoszenia sprzedaży / Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Rzeźbiarskiej 4

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Rzeźbiarskiej 4

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na:

Sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkami, znajdującej się przy ul. Rzeźbiarskiej 4 we Wrocławiu.

W skład tej nieruchomości wchodzą dwie działki:

  1. Nr ew. 5/1, AM-5, Obręb Dąbie o powierzchni 1689 m2 zabudowana budynkiem Hangaru, wybudowanym w 1913 roku
  2. Nr ew. 5/2, AM-5, Obręb Dąbie o powierzchni 8950 m2 zabudowana budynkiem trzykondygnacyjnym (Zameczek), wybudowanym w 1910 roku.

Nieruchomość ujawnionej jest w Księdze Wieczystej KW nr WR1K/00180883/8.

Cena wywoławcza netto: 9 100 000,00 zł
Wadium: 455 000,00 zł
Minimalne postąpienie w licytacji: 50 000,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT, według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z dokumentacją przetargową, wpłacą wadium (w pieniądzu) i złożą zgłoszenie udziału w przetargu (zgłoszenie stanowi załącznik dokumentacji).

Wadium powinno być wpłacone do dnia 18 maja 2022 roku na rachunek AWF we Wrocławiu: nr 77 1240 3464 1111 0010 6320 9674. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek.

Zgłoszenie udziału w przetargu winno być złożone do dnia 19 maja 2022 roku do godz. 12.00 w Biurze Kanclerza Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 –Wielofunkcyjna Hala Sportowa pok. 61.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z dokumentacją przetargową, która jest do wglądu w Biurze Kanclerza AWF we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 lub do pobrania na stronie internetowej AWF Wrocław w zakładce „Aktualności/Nieruchomości – najem, sprzedaż/” lub na stronie BIP AWF Wrocław

Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2022 roku o godz. 12.30.
w sali nr 33 budynku Wielofunkcyjnej Hali Sportowej,
znajdującej się w Kompleksie Stadionu Olimpijskiego,
Aleja Ignacego Jana Paderewskiego 35 we Wrocławiu

Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zobowiązana jest, przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej, wpłacić na konto Akademii całkowitą cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu, powiększoną o należny podatek VAT i pomniejszoną o wpłacone wadium. Niewpłacenie tej kwoty w ustalonym terminie spowoduje odstąpienie od umowy i przepadek wadium. Termin zapłaty zostanie ustalony w przedwstępnej umowie sprzedaży. Za datę wpłacenia wymaganej należności uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Akademii.

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał, zalicza się w poczet ceny nabycia nieruchomości.

Koszty zawieranych umów ponosi Nabywca.

Akademia może odwołać ogłoszony przetarg w każdym czasie z ważnych powodów, których nie można było przewidzieć w momencie ogłaszania przetargu, informując o tym niezwłocznie zainteresowanych udziałem w przetargu.

Zbycie nieruchomości jest uwarunkowane spełnieniem przez Sprzedającego warunków określonych w § 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” oraz w § 74 ust. 3 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, a także otrzymaniem decyzji Prezydenta Wrocławia o skorzystaniu bądź nieskorzystaniu z przysługującego prawa pierwokupu.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-14.00:

Biuro Kanclerza AWF we Wrocławiu,
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35
adres e-mail: zdzislaw.paliga@awf.wroc.pl,
tel. 71 3473212 lub 606 934 000

NINIEJSZE OGŁOSZENIE STANOWI ZAPROSZENIE OSÓB ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W PRZETARGU!

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zapisywane żadne informacje. Polityka prywatności

Przewiń do góry