Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Zespół Spraw Niejawnych i Obronnych

Działalność

Do  zadań w zakresie Ochrony Informacji Niejawnych należy:

 1. Zapewnienie ochrony fizycznej Kancelarii Niejawnej.
 2. Ewidencjonowanie, udostępnianie oraz przechowywanie dokumentów niejawnych w KN.
 3. Uniemożliwienie osobom nieupoważnionym dostępu do informacji niejawnych,  oraz ich kradzieży w tym  szczególnie obcym służbom specjalnym.
 4. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych w KN i innych jednostkach organizacyjnych  Uczelni.
 5. Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych.
 6. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji.
 7. Okresowa kontrola wytwarzania i ewidencji  materiałów niejawnych  i  ich obiegu.
 8. Opracowanie planu  w zakresie ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji.
 9. Wykonywanie poleceń, zarządzeń oraz  wytycznych Rektora w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

 1. Współpraca  z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa oraz informowanie o jej przebiegu  Rektora.
 2. Prowadzenie postępowań sprawdzających pracowników i wydawanie poświadczeń(na wniosek Rektora ).
 3. Prowadzenie szkoleń okresowych z Ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz wydawanie zaświadczeń.
 4. Prowadzenie ewidencji osób posiadających poświadczenia bezpieczeństwa oraz  upoważnionych do dostępu do informacji niejawnych.
 5. Zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w  tym ochrony fizycznej.
 6. Wytwarzanie, kontrola wytwarzania i przechowywania dokumentów i informacji  niejawnych.
 7. Kontrola  przestrzeganie przepisów o ochronie  informacji niejawnych oraz  ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.
 8. Opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w Uczelni i nadzorowanie jego realizacji.
 9. Nadzór nad funkcjonowaniem Kancelarii Niejawnej.
 10. Sprawowanie nadzoru nad pracą administratora systemu i inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego STI.

 Do zadań  specjalisty kancelarii niejawnej i spraw obronnych  należy:

 1. Dbanie o bezpieczeństwo fizyczne  pomieszczenia kancelarii niejawnej oraz kontrola dostępu.
 2. Przestrzeganie zakazu wnoszenia do pomieszczenia urządzeń służących do rejestrowania informacji, w tym dźwięku i obrazu.
 3. Wysyłanie dokumentów niejawnych wytworzonych oraz przyjmowanie, ewidencjonowanie.
 4. Bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów w tym udostępnianie, wydawanie osobom do tego uprawnionym i egzekwowanie zwrotu.
 5. Kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w kancelarii niejawnej i  uczelni.
 6. Wykonywanie poleceń pełnomocnika rektora ds. Ochrony informacji niejawnych.
 7. Udział w opracowywaniu dokumentacji obronnej oraz uczestniczenie w realizacji  wszelkich przedsięwzięć dotyczących spraw obronnych.

Do zadań administratora systemu  i sieci teleinformatycznej należy:

 1. Organizacja i współudział w opracowaniu dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 2. Realizacja  ochrony fizycznej, elektromagnetycznej i kryptograficznej  systemu i sieci teleinformatycznej.
 3. Zapewnienie  niezawodności  transmisji oraz kontroli dostępu do urządzeń systemu i sieci teleinformatycznej.
 4. Analizowanie  stanu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz  usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości.
 5. Szkolenie  z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego  osób uprawnionych do pracy w systemie lub sieci teleinformatycznej.
 6. Współudział w prowadzeniu przez pełnomocnika ds. Ochrony informacji niejawnych analiz zagrożeń i audytów bezpieczeństwa.

Do zadań  Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego należy:

 1. Bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania systemu  i sieci teleinformatycznej  ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa.
 2. Kontrola przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji systemu i sieci teleinformatycznej.
 3. Prowadzenie dokumentacji kontrolnej systemu i sieci teleinformatycznej.  

Do zakresu zadań w obszarze spraw obronnych  należy:

 1. Opracowywanie i nowelizowanie  planu operacyjnego funkcjonowania uczelni oraz modułów postępowania w sytuacjach stanów nadzwyczajnych.
 2. Opracowywanie krzo i ich nowelizacja.
 3. Opracowywanie sprawozdań i meldunków z działalności obronnej.
 4. Szkolenie kierowniczej kadry uczelni w dziedzinie obronności.
 5. Prowadzenie ewidencji wojskowej pracowników uczelni podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony oraz  podlegających służbie w formacjach obrony cywilnej.
 6. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony i nadzorowanie pojazdów mechanicznych przewidzianych na zabezpieczenie potrzeb obronnych państwa.
 7. Opracowywanie planów obrony cywilnej oraz organizowanie formacji obrony cywilnej zgodnie z ustaleniami wydziału  bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędu miejskiego wrocławia.
 8. Opracowanie dokumentacji funkcjonowania „stałego dyżuru jednostki” oraz sprawowanie nadzoru nad jego pełnieniem.
 9. Planowanie i organizowanie szkolenia z obrony cywilnej kierowniczej kadry uczelni, formacji oc oraz pracowników.
 10. Ewidencjowanie, magazynowanie oraz konserwacja sprzętu i wyposażenia formacji obrony cywilnej.
 11. Wykonywanie innych zadań z zakresu obronności i obrony cywilnej zleconych przez rektora.
Wszyscy pracownicy działu odpowiedzialni są realizację całokształtu prac planistycznych, organizacyjnych i kontrolnych dotyczących spraw obronnych i obrony cywilnej, wynikających z aktów normatywno – prawnych oraz wytycznych jednostek nadrzędnych.

Kierownicy komórek organizacyjnych Uczelni w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego (stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej) zobowiązani są do aktywnego udziału w działaniach obronnych Uczelni oraz udzielenia wszechstronnej pomocy pracownikom zespołu spraw niejawnych i obronnych.