Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube BIP

dr hab. Marta Wieczorek, prof. AWF

dr hab. Marta Wieczorek,
prof. AWF
Stanowisko: Prodziekan ds. Nauki
Marta Wieczorek,

Absolwentka szkoły podstawowej nr 30 we Wrocławiu i III LO także we Wrocławiu. W latach 1989 – 1993 studiowała w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, które to studia ukończyła z wyróżnieniem (kierunek nauczycielski). W czasie studiów była laureatką konkursu "PRIMUS INTRER PARES" oraz uzyskała stypendium ministra dla wyróżniających się studentów.

W roku 1997 obroniła z wyróżnieniem doktorat napisany pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Koszczyca, a w roku 2013 uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej;

Ukończyła podyplomowe studium pedagogiki specjalnej oraz studia podyplomowe z zakresu gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Inne posiadane kwalifikacje dodatkowe to: instruktorzy: pływania, lekkoatletyki, gimnastyki sportowej, koszykówki, siatkówki, żeglarstwa deskowego, narciarstwa PZN, rekreacji ruchowej w narciarstwie powszechnym.

Uprawnienia żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego.

W Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu pracuje od 1993 roku kolejno na stanowisku asystenta, adiunkta, a obecnie od 2014 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od roku 1994 pracuje także na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego w szkole podstawowej Primus we Wrocławiu skutecznie łącząc pracę naukowo-dydaktyczną na uczelni z praktyką w szkole.

Pełnione na uczelni funkcje

Kierownik Zespołu Metodyki Wychowania Fizycznego Specjalnego w Katedrze Dydaktyki Wychowania Fizycznego (lata 2002-2014), kierownik Zakładu Dydaktyki Wychowania Fizycznego w Katedrze Dydaktyki Wychowania Fizycznego (2014 - 2016), kierownik Zakładu Dydaktyki Szkolnej Kultury Fizycznej w Katedrze Pedagogiki Kultury Fizycznej (od IX. 2016), dyrektor Instytutu Edukacji Szkolnej na Wydziale Wychowania Fizycznego (2016 - 2017). Od VI. 2017 roku Prodziekan do spraw Nauki Wydziału Wychowania Fizycznego AWF we Wrocławiu na kadencję 2016-2020.

Od IX. 2016 roku pełni funkcję koordynatora Zespołu Ekspertów do spraw podstawy programowej z wychowania fizycznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej;

Ważniejsze osiągnięcia naukowe i dydaktyczne

 • autorka i współautorka około 80 publikacji naukowych oraz 6 dydaktycznych
 • promotorka ponad 120 prac magisterskich oraz promotor trzech przewodów doktorskich;
 • brała czynny udział w ponad 40 międzynarodowych konferencjach naukowych w kraju  i za granicą oraz czynny udział w ponad 30 ogólnopolskich konferencjach naukowych
 • udział w komitetach organizacyjnych czterech międzynarodowych konferencji naukowych
 • otrzymała GRANT habilitacyjny MNiSZW pt. „Ocena wybranych parametrów rozwoju morfologicznego i motorycznego dzieci i młodzieży głuchej w Polsce” (N N404 027 435) (lata realizacji 2008-2011)
 • odbyła staże naukowe w Polsce (1) i za granicą (11 – Włochy, Czechy, Słowacja) oraz szkolenia dydaktyczne w Polsce (6) i za granicą (8 – Austria, Finlandia, Włochy);

Najwazniejsze nagrody i wyróżnienia

 • I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie prof. Bogdana Czabańskiego za najlepszą publikację o tematyce „Dydaktyka Wychowania Fizycznego” (1998)
 • Nagroda indywidualna II-go stopnia Rektora AWF we Wrocławiu za wybitne zaangażowanie oraz szczególne osiągnięcia w pracy naukowo – badawczej (2009)
 • Nagroda Indywidualna II-go stopnia Rektora AWF we Wrocławiu za wybitne zaangażowanie oraz osiągnięcia organizacyjne na rzecz Uczelni (2010)
 • Ocena wyróżniająca w rankingu efektywności naukowej adiunktów Wydziału Wychowania Fizycznego uwzględniająca dorobek naukowy i publikacyjny za lata 2009 - 2012
 • Nagroda indywidualna I-stopnia Rektora AWF we Wrocławiu za wybitne zaangażowanie oraz osiągnięcia w pracy naukowo – badawczej (2014)
 • Nagroda zespołowa II-stopnia Rektora AWF we Wrocławiu za całokształt działalności organizacyjnej (2015)

Obszary badawcze w pracy naukowej

 • Rozwój somatyczny i motoryczny dzieci i młodzieży pełnosprawnej i niepełnosprawnej
 • Uwarunkowania skutecznego uczenia się motorycznego;
 • Aktywność ruchowa osób z niepełnosprawnością;

Współpraca ze środowiskiem

 • współpraca z placówkami oświatowo – wychowawczymi oraz środowiskowymi organizacjami społecznymi w obszarze aktywności fizycznej osób z niepełnosprawnością;
 • współpraca z placówkami oświatowo – wychowawczymi (przedszkola, szkoły) w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych dla ich wychowanków;
 • współpraca ze Stowarzyszeniem „Special Olimpics” – utworzenie Centrum Wolontariatu Olimpiad Specjalnych przy AWF we Wrocławiu;

Prywatnie:

 • mężatka – mąż Piotr, absolwent Politechniki Wrocławskiej,
 • dzieci: syn Jarosław student Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Elektroniki kierunek Teleinformatyka i córka Daria, uczennica szkoły podstawowej;

Zainteresowania i hobby

 • podróże, kultura włoska, narciarstwo, windsurfing