Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

dr hab. Krystyna Rożek-Piechura, prof. AWF

dr hab. Krystyna Rożek-Piechura,
prof. AWF
Stanowisko: Prodziekan ds Nauczania
Krystyna Rożek-Piechura,

W latach 1984–1988 studiowała w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na Wydziale Wychowania Fizycznego. Uzyskała tytuł magistra na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalnością rekreacja ruchowa. Na tym samym wydziale w 1990 r. ukończyła drugi kierunek studiów – rehabilitację ruchową. Stopień doktora nauk o kulturze fizycznej uzyskała w 1994 r., kolejny stopień naukowy – doktora habilitowanego – w 2007 r. W 2012 r. zdała państwowy egzamin specjalizacyjny z fizjoterapii, otrzymując tytuł specjalisty. Pracę naukowo-dydaktyczną na uczelni rozpoczęła w 1990 r. na stanowisku asystenta w Zakładzie Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych w Instytucie Rehabilitacji. Od 2007 r. jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Fizjoterapii w Chorobach Wewnętrznych Katedry Fizjoterapii w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej. W 2008 r. powierzono jej kierownictwo zakładu.

W latach 2002–2005 była pełnomocnikiem dziekana ds. finansowych, członkiem komisji wydziałowych i uczelnianych, a od 2010 r. pełniła funkcję redaktor naczelnej i dyrektora Wydawnictwa AWF. W latach 2010–2013 była członkiem Zarządu Głównego Sekcji Rehabilitacji i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Na kadencję 2012–2015 została wybrana na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W tym samym czasie była i jest obecnie, w kadencji 2016–2019, członkiem Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN.

Zagraniczne staże naukowe odbyła w Deutsche Sporthochschule Köln (2003) oraz UT Health Science Center, School of Health Professions at San Antonio, Texas (2012, 2013).

Jest kierownikiem następujących projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki: „Wpływ II etapu rehabilitacji kardiologicznej na funkcje kończyn dolnych u pacjentów po operacji pomostowania tętnic wieńcowych” (2014– 2016) oraz „Trening mięśni wdechowych jako ważny element w procesie szkolenia lekkoatletów uprawiających biegi na średnich i długich dystansach” (2015–2017). Była ponadto wykonawcą projektu NCN „Ocena dynamiki zmian inwolucyjnych w aspekcie kondycji biologicznej i zróżnicowanego poziomu aktywności ruchowej osób starszych” (2009–2011).

Opublikowała 86 pełnych prac naukowych, w tym 19 w czasopismach z listy filadelfijskiej. Brała udział w światowych, europejskich i polskich kongresach, prezentując na nich ponad 60 prac. Jest autorem 2 i współautorem 2 monografii. Wypromowała 5 doktorów i około 150 magistrów. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół problemów rehabilitacji kardiologicznej i pulmonologicznej, treningu mięśni wdechowych zarówno u chorych, jak i u sportowców w sporcie wyczynowym, oceny wpływu czynników endo- i egzogennych na stan funkcjonalny układu oddechowego, krążenia i sprawność fizyczną oraz jakość życia osób w różnym wieku. Zainteresowania w życiu prywatnym to muzyka, taniec, narciarstwo i tenis.