Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

dr hab. Jarosław Marusiak, prof. AWF

dr hab. Jarosław Marusiak,
prof. AWF
Stanowisko: Prodziekan ds Nauki
Jarosław Marusiak,

Urodził się w 1978 roku w Miliczu, gdzie ukończył Szkołę Podstawową nr 2, a później I’sze Liceum Ogólnokształcące. Studia wyższe ukończył w 2002 na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, uzyskując stopień magistra fizjoterapii. W 2006 roku uzyskał stopień naukowy doktora, a w 2013 stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej. Obecnie, jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym zatrudnionym na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Kinezjologii na Wydziale Fizjoterapii w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, gdzie pracuje od 2002 roku, wpierw na stanowisku asystenta (2002-2006), a później na stanowisku adiunkta (2006-2013). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniu (i) procesów sterowanie ruchem u ludzi zdrowych i chorych na choroby nerwowe i nerwowo-mięśniowe, a w szczególności u pacjentów z chorobą Parkinsona, oraz (2) badaniu mechanizmów plastyczności układu nerwowego na skutek zmian chorobowych i w wyniku zastosowania  różnych form terapii. W swoich badaniach naukowych stosuje nieinwazyjne metody oceny czynności układu nerwowego (elektroencefalografia) i mięśniowego (elektromiografia, mechanomiografia, miometria, pomiar siły lub momentu siły). Jest autorem  i współautorem kilkunastu anglojęzycznych publikacji w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej w powyższej tematyce, dla których sumaryczna wartość wskaźnika Impact Factor równa się 34.193, suma cytowań wynosi 128, a wartość wskaźnika Hirscha równa się 8 (na czerwiec 2016). Swoje doświadczenie naukowe zdobył wykonując projekty badawcze, w tym: (1) jako wykonawca w dwóch i kierownik jednego grantu naukowego przyznanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz (2) wykonawca jednego grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki. Swój warsztat badawczy wzbogacił również poprzez odbyte zagraniczne staże naukowe w: (1) Neural Control Laboratory, Department of Biomedical Engineering, Lerner Research Institute, The Cleveland Clinic Foundation Cleveland, Cleveland, USA; (2) Cortical Plasticity Laboratory, Sensory Motor Interaction, University of Aalborg, Dania; oraz w (3) Division of Biokinesiology and Physical Therapy at the University of Southern Kalifornia, Los Angeles, USA.

Jest członkiem międzynarodowych towarzystw naukowych: (1) International Association of Parkinsonism and Related Disorders oraz (2) International Parkinson and Movement Disorders Society. Był powoływany na recenzenta w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych (Movement Disorders, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, European Journal of Applied Physiology, Archives of Gerontology and Geriatrics, Medical & Biological Engineering & Computing, Journal of Human Kinetics). Na kadencję 2015-2018, został powołany na: (1) członka Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk; oraz (2) na członka Komisji Kinezjologii przy wrocławskim oddziale Polskiej Akademii Nauk.

Za swoje osiągnięcia naukowe był honorowany nagrodami, wśród których do najważniejszych należą: (1) Zespołowa Nagroda Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk za prace dotyczące badania czynności elektromiograficznej i mechanomiograficznej mięśni osób chorych na chorobę Parkinsona; (2) “Travel Scholarship” na udział w XIX World Congress on Parkinson’s disease and Related Disorders in Shanghai, China, December 11-14, 2011, przyznawanego młodym naukowcom przez Melvin Yahr International Parkinson’s Disease Foundation, and the Association of Parkinsonism and Related Disorders, za dorobek w zakresie badań nad chorobą Parkinsona; (3) Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznawanego młodym wybitnym naukowcom, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym. Jest również: (1) laureatem programu szkoleniowego SKILLS finansowanego przez Fundację Nauki Polskiej; oraz (2) trzykrotnym beneficjentem Stypendium Profesorskiego JM Rektora AWF Wrocław.