Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Centrum Języków Obcych

Informacje kontaktowe

Sekretariat
Bud. P-2, pok. 157

Kierownictwo

Sekretariat

mgr Agnieszka Słychań - Sekretariat Centrum Języków Obcych
Sekretariat Centrum Informatycznego

 
Godziny urzędowania:

wtorek                     11.00-15.00
środa                       11.00-15.00
czwartek                  11.00-15.00
piątek                      07.00-15.00

Sekretariat dla studentów jest czynny we wtorki, środy i czwartki od 12.00 do 14.00 

Bud. P-2, pok. 157 - CJO
Bud. P-2, pok. 53 - CI

Pracownicy

mgr Klaudia Mroczkiewicz - Lektor

Nowe zadanie na tydzień 14: na maila  do jednego ze studentów prześle plik pdf z zadaniami: tu proszę wukonać w ramach powtórki zadania z Present Tenses oraz na platformie quzlet wykonać zadanie - słowniczek 10 zwrotów zwiazane z ulubioną dyscypliną sportu. Pozdrawiam i życzę zdrowia Termin realizacji tego zadania do 4 04 2020, pytania prosze kierować na maila służbowego

Dodatkowe zadanie na kolejny tydzień: https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/magazine/international-day-of-women-and-girls-in-science - proszę wykonać arkusz zadań, odp wysłać mi droga mailową

W związku z panujacą sytuacją konsultacje będę  prowadziła w formie elektornicznej, w godzinach konsultacji będę odpowiadała na Państwa zapytania mailowe.  W ramach odrobienia zajęc proszę o wykonanie Quizu 20 pytań, w j. ang., tematyka sport na zananej Państwu aplikacji https://quizizz.com/admin/quiz/5e5fa1fe780279001db0b4ca/angielski, w razie pytań proszę się kontaktować. 

Termin realizacji powyżej opisanych zadań do 29 03 2020, jest to obowiązkowe w ramach zajęć.

Pozdrawiam serdecznie i życzę  zdrowia  

Klaudia Mroczkiewicz

 

Klaudia Mroczkiewicz klaudiamroczkiewicz@gmail.com

10:13 (0 minut temu)
 
do 2016wfawf
 
 
 
 
 

 

 

Pawilon P2, pok. 158
mgr Małgorzata Zajączkowska - Lektor

Język angielski

Konsultacje w dniu 19.12.2019 (czwartek) odbędą się w godz. 13.00-14.00 zamiast 16.00-17.00.

Bud. P-2 pok. 158
mgr Agnieszka Sikorska - Lektor

Uprzejmie informuję, że w dniu 13.03.2020 moje konsultacje odbędą się wyjątkowo w godz. 9.00-9.45. W kolejny piątek odbędą się zgodnie z informacją podaną w zakładce CJO.

Agnieszka Sikorska

Bud. P-2 pok. 158
mgr Maciej Erbert - Lektor

Szanowni Państwo,

Konsultacje z dnia 17 lutego zostają przeniesione na czwartek 20 lutego w godzinach 8.30-9.30.

Maciej Erbert

Bud. P-2 pok. 45

Działalność

Do pobrania

PRZENIESIENIE OSIĄGNIĘĆ Z J. OBCEGO - druk do poprania

Bezpłatne szkolenia językowe dla studentów - kurs unijny - sem. letni

Bezpłatne szkolenia językowe dla pracowników - sem. letni

 

semestr letni 2019/2020

 

Uwaga!! od 14 tyg. lektorat zaczynają kolejne grupy I WF, a od 17 tyg. grupy II WF (proszę sprawdzić listy studenckie w pliku powyżej).

Z powodu obecnej sytuacji lektoraty odbywają się w formie zdalnej (do odwołania). Proszę sprawdzać informacje na stronie głownej CJO oraz kontaktować się z lektorami poprzez maila.

Wszystkie podania studentów dot. przepisów ocen zostały wysłane do odpowiednich dziekanatów. Proszę o kontakt studentów o nr indeksu: 50771 oraz 50403.

 

Informacja dla studentów studiów stac. II stopnia - Wszyscy studenci zostali zapisani na j. angielski ze względu na podział, ale to nie jest język obowiązkowy. Na II stopniu studiów obowiązuje kontynuacja języka z I stopnia - osoby zainteresowane j. niemieckim zapraszam na zajęcia wg. planu zamieszczonego w linku powyżej. 

Ze względu na możliwe jeszcze korekty planu (godziny zajęć, sale lub łączenie grup), proszę śledzić zmiany na stronie CJO.

 Studenci, którzy nie pisali testu kwalifikacyjnego z j. angielskiego obowiązkowo muszą go napisać 12.02.2020 o 12.00 w sali 200A P3 lub sali 044 P2.

Studenci, którzy nie pisali testu kwalifikacyjnego z j. niemieckiego proszę podejść do P. mgr Astrid Mogilnickiej na zajęcia bądź w czasie trwania konsultacji.

Informacja o przydziale do grupy językowej, dla tych osób, będzie dostępna tylko na tablicy ogłoszeń Centrum Języków Obcych. 

 

semestr zimowy 2019/20

 

 

 


 

REGULAMIN NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH 
W CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH 
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

 Centrum Języków Obcych podlega Prorektorowi ds. Nauczania, który kontroluje bezpośrednio pracę jednostki. Celem Centrum jest nauczanie i świadczenie usług dydaktycznych dla studentów wszystkich kierunków i Wydziałów, jak również wszelkie związane z nimi opracowania i czynności biurowo-kancelaryjne wykonywane w oparciu o Uchwały Rady Wydziału, Uchwały Senatu, Zarządzenia Rektora, Zarządzenia Dziekanów oraz pisma kierowane z pozostałych jednostek administracyjnych i naukowo-dydaktycznych.

§ 1

 1. Centrum Języków Obcych proponuje nauczanie języków na różnych poziomach (B1+, B2, B2+) w ramach 2 języków obcych: angielskiego i niemieckiego na Wydziałach Wychowania Fizycznego, Nauk o Sporcie i Fizjoterapii.
 2. W Centrum Języków Obcych obowiązuje kontynuacja nauki języka obcego ze szkoły średniej. Centrum nie prowadzi lektoratów na poziomie A1, A2 i B1.
 3. Język obcy jest przedmiotem obowiązkowym – wymiar godzin i inne szczegóły realizacji zgodne są z programem studiów zatwierdzonym uchwałą właściwej Rady Wydziału.
 4. Nauka języka kończy się egzaminem na poziomie B2 (Io studiów) i poziomie B2+ (na V-letnich jednolitych studiach magisterskich Wydziału Fizjoterapii) oraz zaliczeniem na poziomie B2+ (IIo studiów – jeśli program studiów przewiduje naukę języka obcego).
 5. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Io oraz V-letnich jednolitych studiach magisterskich Wydziału Fizjoterapii, przydział do odpowiedniego poziomu nauczania odbywa się na podstawie obowiązkowego testu kwalifikacyjnego. Kierownik CJO jest zobowiązany do podejmowania decyzji dotyczących terminów oraz warunków odbywania testów. Na II0 studiów stacjonarnych i niestacjonarnych student nie pisze testu kwalifikacyjnego – CJO dokonuje przypisania do odpowiedniej grupy na poz. B2+.
 6. Student nieobecny na teście kwalifikującym ze względów zdrowotnych lub losowych, zobowiązany jest niezwłocznie złożyć udokumentowane usprawiedliwienie w sekretariacie Centrum Języków Obcych celem wyznaczenia dodatkowego terminu.
 7. Na studiach niestacjonarnych zaocznych (Io i IIo) student jest zobowiązany do zapisania się u prowadzącego na pierwszych zajęciach.

§ 2

 1. Studenci przepisujący ocenę powinni dopełnić tego obowiązku co semestr, najpóźniej do 2 tygodni od jego rozpoczęcia.
 2. Studentom legitymującym się certyfikatem językowym lub świadectwem matury międzynarodowej, na Io studiów (na poziomie min. B2) i na V-letnich jednolitych studiach magisterskich Kierunku Fizjoterapia (na poziomie min. B2+) oraz na IIo studiów (na poziomie min. B2+), zalicza się wymiar godzin oraz punkty ECTS zgodne z programem studiów (wykaz honorowanych certyfikatów w załączniku niniejszego regulaminu).
  a. Zaliczenie kursu, odbywa się poprzez złożenie w sekretariacie CJO pisemnego wniosku (pobierz druk) wraz z załączoną kopią certyfikatu (oryginał do wglądu). Oceny zostają wprowadzone do elektronicznej dokumentacji przebiegu studiów przez upoważnionego pracownika CJO. Student, zobowiązany jest do zaliczenia słownictwa specjalistycznego dla danego kierunku u wyznaczonego lektora.
 3. Studenci posiadający zaliczony język na innym kierunku naszej Uczelni, bądź na innej uczelni, na Io studiów (na poziomie min. B2) i na V-letnich jednolitych studiach magisterskich Kierunku Fizjoterapia (na poziomie min. B2+) oraz na IIo studiów (na poziomie min. B2+), mogą ubiegać się o przepisanie oceny z materiału ogólnego (wymiar godzin zgodny z programem studiów danego kierunku naszej Uczelni)
  a.  Zaliczenie kursu, odbywa się poprzez złożenie w sekretariacie CJO pisemnego wniosku (pobierz druk), wraz z załączoną kopią odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zaliczenie kursu (oryginał do wglądu). Oceny zostają wprowadzone do elektronicznej dokumentacji przebiegu studiów przez upoważnionego pracownika CJO. Student, zobowiązany jest do zaliczenia słownictwa specjalistycznego dla danego kierunku u wyznaczonego lektora.
 4. Studenci, którzy uczestniczyli w programie wymiany międzynarodowej Erasmus, mogą ubiegać się o zaliczenie semestru, podczas którego byli na wymianie. Zaliczenie (ocena bardzo dobra - 5.0) zostaje wprowadzone do elektronicznej dokumentacji przebiegu studiów przez lektora CJO. Studenci nie są jednak zwolnieni z egzaminu. Nie ma możliwości zwolnienia z całego lektoratu na podstawie certyfikatu z Erasmusa, z wyjątkiem wymienionych w załączniku niniejszego regulaminu honorowanych certyfikatów.
 5. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość realizacji dwóch semestrów jednocześnie (zaległego oraz bieżącego) po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem Centrum oraz uzyskaniem zgody Dziekana danego Wydziału.

§ 3

 1. Udział w lektoratach jest obowiązkowy. W ciągu całego semestru możliwa jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona. Studenci, którzy opuścili więcej niż 1 zajęcia bez usprawiedliwienia, nie mogą ubiegać się o zaliczenie. Usprawiedliwienie należy każdorazowo przedłożyć prowadzącemu w ciągu tygodnia od ustania przyczyny nieobecności.
 2. Studenci, którym przyznano ITS, są zobowiązani do przedstawienia lektorowi kopii decyzji w tej sprawie potwierdzonej przez dziekanat właściwego Wydziału.
 3. Studenci, którzy kompetencyjnie uprawiają sport i mają przyznany ITS, po wcześniejszym uzgodnieniu z lektorem, powinni zgłosić się na wszystkie kolokwia i testy zaliczeniowe. Jeżeli student w tym czasie musi wyjechać na zawody, winien to zgłosić prowadzącemu przed wyznaczonym terminem testu i umówić się na inny termin (test powinien się odbyć w przeciągu tygodnia od powrotu, jeśli lektor nie ustali inaczej).
 4. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności, student zobowiązany jest ustalić z lektorem inny termin odbycia kolokwiów, testów zaliczeniowych i egzaminów oraz złożenia swojemu prowadzącemu wszystkich prac indywidualnych, wypracowań itp., w terminie nie późniejszym niż tydzień od ustania przyczyny nieobecności, o ile lektor nie ustali inaczej.
 5. W przypadku otrzymania cząstkowej oceny niedostatecznej, każdy student ma obowiązek zgłosić się, w tygodniu następującym bezpośrednio po otrzymaniu oceny, do lektora celem ustalenia warunków i terminu jej poprawy.
 6. W przypadku otrzymania końcowej oceny niedostatecznej, zaliczanie i powtarzanie zajęć z języka obcego odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Studiów AWF.
 7. Studenci mają obowiązek noszenia na lektoraty podręczników. Brak podręcznika wyklucza studenta z zajęć.
 8. Podczas zajęć, a zwłaszcza na zaliczeniach i egzaminach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, z wyjątkiem urządzeń multimedialnych wykorzystywanych przez studentów podczas prezentacji.

§ 4

 1. Zgodnie z §18 pkt. 8 Regulaminu Studiów AWF studenci mają prawo ubiegać się o wcześniejsze zaliczenie lub egzamin. O formie tego zaliczenia (egzaminu) decyduje kierownik CJO.
 2. Studenci nie mogą przystąpić do egzaminu, dopóki nie uzyskają zaliczenia z semestru.
 3. Ocena końcowa na zaliczenie semestru jest składową ocen cząstkowych (z ćwiczeń – 70 pkt. i wykładu – 30 pkt.) uzyskiwanych (z testów pisemnych, prezentacji, redagowanych artykułów, recenzji, wypowiedzi ustnych itp.) w czasie trwania semestru, przy czym obowiązujące jest następujące kryterium oceny efektów pracy studenta: 51% przyswojonego materiału ocena dostateczna; 61% - dostateczna +, 71 % - dobra, 81 % - dobra +, 91 % - bardzo dobra. System oceniania jest dostępny w sylabusie.
 4. Egzamin końcowy składa się z części pisemnej w formie testu i ustnej. Jego celem jest sprawdzenie stanu wiedzy studenta z języka obcego po zakończeniu cyklu nauki. Część pisemna stanowi 60% oceny końcowej z egzaminu, jeżeli student nie zda egzaminu pisemnego, nie ma prawa przystąpić do egzaminu ustnego.
 5. Egzamin pisemny dla wszystkich grup językowych przygotowywany jest na poziomie B2 oraz B2+, wyłącznie na V-letnich jednolitych studiach magisterskich Wydziału Fizjoterapii, (przyjmuje się 51-60% poprawności testu egzaminacyjnego na ocenę dostateczną, 61-70% na ocenę dostateczną plus, 71-80% na ocenę dobrą, 81-90% na ocenę dobrą plus, 91-100% na ocenę bardzo dobrą). Formę egzaminu ustnego (prezentacja, zagadnienia do opracowania, rozmowa sprawdzająca użycie języka w codziennych sytuacjach) ustala lektor.

§ 5

 1. Każdorazowo na początku semestru kierownik CJO podaje szczegółowe terminy konsultacji lektorów.
 2. Lektor może przyjąć w ramach konsultacji (zapisy przez system ORDO) określoną liczbę studentów. Studenci zgłaszający się po zaliczenie w ostatnim tygodniu, bez uprzedzenia, mogą nie zostać przyjęci przez prowadzącego, ze względów czasowych. Na uzasadniony wniosek studentów kierownik CJO może wyznaczyć dodatkowe terminy konsultacji w trakcie sesji egzaminacyjnej.
 3. Student może kontaktować się z prowadzącym za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresy lektorów: imię.nazwisko@awf.wroc.pl). Temat wiadomości musi zawierać nazwisko studenta, nr indeksu, rok i kierunek studiów (skrót).
 4. Zgodnie z §17 pkt. 1 i 2 Regulaminu studiów AWF zaliczenia i egzaminy dokumentowane są w formie elektronicznej. Lektor zobowiązany jest do podawania wyników cząstkowych (prezentacja, test, praca pisemna itp.) w trakcie zajęć następujących bezpośrednio po przeprowadzonym teście. Student może także uzyskać osobiście informację o ocenach cząstkowych w czasie konsultacji prowadzącego. Nie udziela się informacji osobom postronnym.
 5. Student ma prawo złożyć pisemny wniosek o zmianę prowadzącego (grupy). Zmiana może nastąpić za zgodą obu stron (lektora prowadzącego oraz przyjmującego). Nie można jednak zmienić poziomu językowego na niższy chyba, że prowadzący zadecyduje inaczej.

 

CERTYFIKATY HONOROWANE W CJO WE WROCŁAWIU

 

Język angielski 

CERTYFIKATY

OCENA/PUNKTACJA

OCENA W CJO

FCE Poziom B2

A

B

C

5.0

4.5

4.0

CAE Poziom B2, C1

A  B  C

5.0

CAE Poziom B2, C1

A  B  C

5.0

CAE Poziom B2, C1

A  B  C

5.0

CPE Poziom B2, C1, C2 

A  B  C

5.0

TELC B2 Poziom B2

1 / 2

3

5.0

4.5

TOEFL B2 Poziom B2

 

 

TOEFL C1 Poziom B2, C1

77-82 pkt

70-76 pkt

64-69 pkt

83-120 pkt

5.0

4.5

4.0

5.0

 IELTS B2 Poziom B2

 

IELTS C1 Poziom B2, C1

5-5.5 pkt

6 pkt

6.5-7 pkt

4.5

5.0

5.0

 TOEIC B2

 

TOEIC C1

750-799 pkt

800-849 pkt

od 850 pkt

4.5

5.0

5.0

LCCI  Poziom B2

Poziom 4

Poziom 3

Poziom 2

5.0

5.0

4.0

BULATS ( 2 części: gramatyczno – leksykalna i ustna) 

poziom B2 (60 – 74 pkt.)

poziom C1 (75 - 86 pkt.)

 

B2

Od 71 punktów

66 – 70

60 – 65

C1

Od 86 punktów

80 – 75

 

5.0

5.0

4. 0

 

5.00

4.00

BEC Vantage

Poziom B2

 

A

B

C

5,0

5,0

4,0

BEC Higher

Poziom B2, C1

 

A

B

C

5,0

5,0

5,0

Dyplomy ukończenia:

studiów na kierunku filologia angielska

Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych

Poziom C1

 

 

5.0

 

5.0

Dyplom Matury Europejskiej (European Bacca-Laureate)

 

5.0

Inne certyfikaty:

uznanie innych, nie wymienionych certyfikatów/egzaminów wymaga zgody Kierownika CJO

 

Język niemiecki

CERTYFIKATY

OCENA/PUNKTACJA

OCENA W CJO

Zertifikat Deutsch fur den Beruf (ZDfB)

Poziom B2

 

sehr gut

gut

befriedigend

5.0

4.5

4.0

TestDaF 

Poziom B2

 

TDN 5

TDN 4

TDN 3

5.0

4.5

4.0

Zertifikat Deutsch Plus 

Poziom B2

 

A  B  C

5.0

TELC Deutsch Plus

Poziom B2

 

sehr gut

gut

befriedigend

5.0

4.5

4.0

Zentrale Mittelstufenprüfung ZMP

Poziom B2 i C1

 

sehr gut

gut

befriedigend

5.0

4.5

4.0

B2 Mittelstufe Deutsch (B2 MD) ÖSD

Poziom B2

 

 

5.0

PWD- Prüfung Wirtschaftsdeutsch International

Poziom B2 i C1

 

 

5.0

ZOP - Zentrale Oberstufenprüfung

Poziom B2, C1 i C2

 

5.0

KDS - Kleines Deutsches Sprachdiplom

Poziom B2, C1 i C2

 

5.0

GDS – Großes Deutsches Sprachdiplom

Poziom B2, C1 i C2

 

5.0

Goethe Zertifikat

Poziom B2

 

sehr gut

gut

befriedigend

5.0

4.5

4.0

WiDaF – Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft

 

 

5.0

Dyplomy ukończenia:studiów na kierunku filologia germańska

Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych

 

5.0

5.0

Matura szkoły krajów niemieckojęzycznych

 

5.0

Inne certyfikaty:

uznanie innych, nie wymienionych certyfikatów/egzaminów wymaga zgody Kierownika CJO