Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Centrum Historii Uczelni

Pracownicy

dr Henryk Nawara - Specjalista w Centrum Historii Uczelni;
członek Senackiej Komisji Historii AWF
Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Uzdolnionych Artystycznie

Do obowiązków szczegółowych należy:

 1. Sporządzanie dokumentacji fotograficznej istotnych dla historii Uczelni uroczystości, wydarzeń i faktów.
 2. Sprawowanie pieczy merytorycznej nad wystawami fotograficznymi organizowanymi przez Centrum Historii Uczelni.
 3. Gromadzenie i archiwizowanie materiałów fotograficznych dla potrzeb Centrum Historii Uczelni.

 

 

P3, pok. 253
Elżbieta Radziwon - Specjalista w Centrum Historii Uczelni

Do obowiązków szczegółowych należy : 

 1. Inicjowanie przekazywania materiałów archiwalnych i bieżących do Centrum Historii Uczelni dot. istotnych wydarzeń naszej Szkoły (archiwalnych i bieżących).
 2. Ewidencjonowanie, archiwizacja oraz zabezpieczanie zgromadzonych materiałów.
 3.  Udostępnianie do wglądu zainteresowanym przechowywanych materiałów na zasadach określonych przez Centrum.
 4. Tworzenie archiwów elektronicznych zbieranych materiałów oraz przechowywanie zebranych materiałów na nośnikach danych.
 5. Współorganizowanie wystaw okolicznościowych i jubileuszowych Uczelni (rocznice, Święto Uczelni, Inauguracje i inne wydarzenia).
 6. Współorganizowanie stałych prezentacji (gabloty, plansze itp.) poświęconych istotnym wydarzeniom oraz zasłużonym postaciom Szkoły, celem przybliżenia historii oraz tworzenia tradycji Uczelni.
 7. Współorganizowanie spotkań JM Rektora z Seniorami Uczelni (Spotkania Opłatkowe) oraz pomoc podczas innych spotkań okolicznościowych (np. rocznice urodzin zasłużonych postaci, rocznice śmierci itp.)
 8. Dbanie o stałe prezentowanie w Centrum Historii materiałów źródłowych  i dokumentów historycznych (portrety zasłużonych postaci, medale, dyplomy, odznaczenia i inne pamiątki w gablotach).
 9. Przygotowywanie do druku materiałów do Zeszytów Historycznych - roczniki (pełnienie funkcji sekretarza komitetu wydawniczego).
 10. Sporządzanie planów finansowych, składanie zamówień i rozliczanie kosztów związanych z działalnością Centrum Historii.
 11. Edytowanie wiadomości do prezentowania na stronie internetowej Uczelni (zakładka Centrum Historii Uczelni).
 12. Prowadzenie korespondencji związanej z działalnością Centrum Historii Uczelni.
 13. Obsługa administracyjna Senackiej Komisji ds. Historii Uczelni.
 14. Wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego.
P-3 pok. 253

Działalność

Centrum Historii Uczelni
powołanie i zakres działalności

 

Decyzjami Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 26 września 2002 r. oraz 25 października 2002 r. powołane zostały:

Centrum Historii Uczelni oraz Senacka Komisja Historii AWF

Założycielem i głównym organizatorem Centrum był nieżyjący już prof. dr hab. Bogdan Czabański, którego ideą było utworzenie, wzorem innych uczelni, Muzeum Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Był On również pierwszym przewodniczącym Senackiej Komisji Historii Uczelni.

Po śmierci Profesora funkcję przewodniczącego pełnili kolejno: dr Ryszard Jezierski, prof. dr hab. Zbigniew Naglak oraz obecnie dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. AWF. Etatowymi pracownikami administracyjnymi, od początku istnienia Centrum, są: Elżbieta Radziwon oraz Henryk Nawara.

Centrum Historii Uczelni zajmuje się gromadzeniem, zabezpieczaniem oraz udostępnianiem dokumentacji źródłowej, fotografii i eksponatów o wartościach historycznych oraz wszelkich materiałów związanych z powstaniem, rozwojem i działalnością Uczelni. Dokumentuje osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i sportowe, a także przechowuje i zabezpiecza materiały poświęcone wybitnym postaciom oraz istotnym wydarzeniom naszej Uczelni.

Na bieżąco Centrum m.in. gromadzi i zabezpiecza wszelkie dokumentacje źródłowe, eksponaty i inne dokumenty o wartościach historycznych, a także fotografie i materiały dotyczące powstania, rozwoju i działalności Uczelni.

Od 2009 roku wydajemy Zeszyty Historyczne (rocznik) poświęcone zasłużonym postaciom Szkoły, bądź istotnym wydarzeniom (m.in. 70.leciu Uczelni, 2016). Rokrocznie organizujemy też okolicznościowe wystawy fotograficzne.

Centrum posiada w swoich zbiorach kserokopie wielu dokumentów historycznych dotyczących pierwszych lat działalności Uczelni, zbiór ponad 20 tys. fotografii (historycznych i aktualnych), kserokopie odręcznych życiorysów profesorów byłego Studium Wychowania Fizycznego i inne pamiątki. Cennym materiałem są również zachowane kroniki z życia studenckiego oraz na bieżąco dokumentowane wywiady z zasłużonymi postaciami Szkoły (głównie w zapisie magnetowidowym).

 

Senackia Komisji Historii AWF:

 • dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. AWF - przewodniczący Komisji
 • dr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF
 • dr hab. Wojciech Wiesner, prof. AWF
 • dr hab. Ryszard Jasiński
 • dr Henryk Nawara
 • dr Regina Kumala
 • dr Rafał Szubert