Notice: Undefined index: id (/var/www/html/lib/Wego/Twig/Extensions/Wego.php: 503)

Notice: Undefined index: id (/var/www/html/lib/Wego/Twig/Extensions/Wego.php: 504)

Notice: Undefined index: id (/var/www/html/lib/Wego/Twig/Extensions/Wego.php: 503)

Notice: Undefined index: id (/var/www/html/lib/Wego/Twig/Extensions/Wego.php: 504)

prof. dr hab. Andrzej Rokita | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

prof. dr hab. Andrzej Rokita

prof. dr hab. Andrzej Rokita
Stanowisko: Profesor
Rektor AWF Wrocław w kadencji 2016-2020 i 2020-2024
Pokój
Pawilon P-5, pok. 3/16
Andrzej Rokita

Prof. dr hab. Andrzej Rokita, urodził się w Byczynie, 23.07.1968, s. Edwarda - nauczyciela, dyrektora szkoły, wielkiego społecznika i Teresy - nauczycielki historii, żona Ewa – neurologopeda, córka Karolina.

W 1988 ukończył z wyróżnieniem Technikum Mechaniczne w Kluczborku; 1992 ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, uzyskując specjalność trenerską z piłki ręcznej; został laureatem konkursu "PRIMUS INTRER PARES", był stypendystą Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki; jest trenerem piłki ręcznej II klasy; 1997 ukończył studia doktoranckie w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; 2009 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, od 2010 zatrudniony na stanowisku prof. nadzw., w 2020 otrzymał tytuł profesora. Współpraca międzynarodowa naukowa, w ramach staży i projektów badawczych: Singapur (I am Kids, Experience – Educate Foundation), Tajwan (National Taiwan Sport University), USA (University of Wisconsin – River Falls), (University of North Georgia), Wietnam (An Giang University), Niemcy (Deutsche Sporthochschule Köln).

W latach 1992 – 2002 pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w VII Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, jednocześnie był asystentem w Katedrze Zespołowych Gier Sportowych, od 2010 prof. nadzwyczajny; 1998-1999 był pełnomocnikiem Prorektora ds. współpracy z zagranicą, jednocześnie pełniąc funkcję uczelnianego koordynatora programu Socrates-Erasmus; 1999-2005 przez dwie kadencje pełnił funkcję Prodziekana ds. Studiów Dziennych Wydziału Wychowania Fizycznego; 2008-2016 przez dwie kadencje pełnił funkcję Prorektora ds. Studenckich i Sportu Akademickiego; 2005-2007 był sekretarzem Uczelnianej Komisji Egzaminacyjnej; 2005-2008 członek Rady Wydziału Wychowania Fizycznego, członek Wydziałowej Komisji Dydaktyki oraz członek Senackiej Komisji ds. Informatyzacji Uczelni; 2008-2015 był przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej; 2002-2008 adiunkt w Katedrze Dydaktyki Wychowania Fizycznego; 2005-2008 był kierownikiem Zespołu Gier i Zabaw Ruchowych, 2008 -2020 był kierownikiem Katedry Zespołowych Gier Sportowych oraz Kierownikiem Zakładu Gier z Piłką; stworzył Pracownię Badań Gier z Piłką. W 2016 został wybrany do pełnienia funkcji rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kadencję 2016-2020, a w 2020 roku został wybrany po raz drugi do pełnienia funkcji Rektora na kadencję 2020–2024.

W 2020 roku został Przewodniczącym Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola oraz Przewodniczącym Kolegium Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego. Jest członkiem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

W latach 2001–2004 był ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk o Kulturze Fizycznej; członkiem European College of Sport Science; założycielem oraz 2001-2002 sekretarzem, a od 2015 wiceprezesem Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Gier Sportowych; w latach 2008–2012 był wiceprezesem oraz członkiem Prezydium i Zarządu KS AZS - AWF Wrocław; w latach 2012-2016 był prezesem KS AZS - AWF Wrocław; od 2008 członek Zarządu Głównego AZS, członek Rady Sportu ZG AZS; od 2012 przewodniczący Komisji Nauki przy Radzie Sportu Zarządu Głównego AZS; od 2011 członek Wrocławskiej Rady Sportu

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowe 2013, Odznaką Honorową Srebrną - Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, 2016, brązową Odznaką „Za zasługi dla sportu” 2016, Medalem 70 – lecia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2016, Brązową Odznaką Honorową Wrocławia – za zasługi dla Wrocławia 2018, uhonorowany Zespołową Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne związane z innowacją pedagogiczną EDUball, 2016 r., Indywidualną Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia za osiągnięcia organizacyjne w 2016/2017r, Indywidualną Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2017/2018 r, Nagrodą Marszałka Województwa Dolnośląskiego za szczególne osiągnięcia dla Dolnego Śląska 2018r.

W latach 2004 - 2007 główny wykonawca grantu KBN „Kształcenie zintegrowane z wykorzystaniem piłek edukacyjnych Edubal”; 2012-2013 na zlecenie Dolnośląskiej Federacji Sportu diagnozował predyspozycje młodych sportowców; 2013 - 2016 kierownik grantu MNiSzW „Ocena predyspozycji młodzieży do szkolenia sportowego w zakresie zespołowych gier sportowych”; wykonawca grantu MNiSzW „Platforma e-Akademicki Związek Sportowy (PeAZS) jako narzędzie monitorowania procesów szkoleniowych, organizacyjnych i finansowych instytucji realizujących program ACSS”; 2002 współtworzył piłki edukacyjne "Edubal" oraz w 2014 „EduBall” jak również w 2018 "BRAINball"; jest współautorem ogólnopolskiego programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Mały Mistrz”; od 2013 jest członkiem Zespołu ekspertów ds. reformy zajęć ruchowych w edukacji wczesnoszkolnej przy Ministerstwie Sportu i Turystyki - program „Mały Mistrz” (współautor przewodnika „Mały Mistrz” dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej); członek Zespołu ds. Sportu Akademickiego przy Polskim Komitecie Olimpijskim; od 2011 członek Zespołu Ekspertów ds. Programu Rozwoju Sportu Akademickiego przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 2010-2012 prowadził zajęcia „Educational ball - Edubal” w Deutsche Sporthochschule Koln. Autor ponad 100 publikacji; współautor dwóch książek oraz autor monografii nt: "Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi "Edubal" w kształceniu zintegrowanym a sprawność fizyczna oraz umiejętności czytania i pisania uczniów"; zajmuje się diagnozowaniem predyspozycji dzieci i młodzieży do szkolenia sportowego w zakresie zespołowych gier sportowych jak również wykorzystaniem piłek edukacyjnych "Edubal" i „EduBall”; opracował metodę obiektywnego planowania budżetu godzin z wychowania fizycznego dla zaspokojenia zainteresowań aktywnością ruchową uczniów. Był promotorem 6 prac doktorskich: w tym czterech związanych z wykorzystaniem na zajęciach ruchowych w klasach I–III szkoły podstawowej piłek edukacyjnych „Edubal”, jednej dotyczącej diagnozy zainteresowań aktywnością ruchową młodzieży i jednej dotyczącej diagnozy uzdolnionego siatkarza. W 2014 r. był laudatorem Doctora Honoris Causa Prof. Cloudea-Luisa Galliena. Jest promotorem dwóch kolejnych prac doktorskich.

Współtwórca (Rokita A., Rzepa T., Nowicki M.) wzoru przemysłowego zestawu piłek edukacyjnych nr PL 5260, (nr zgłoszenia 1797). Doprowadził do sprzedaży licencji (Licence Agreement) firmie z USA na produkcję i dystrybucję na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady i Unii Europejskiej, produktów obecnie znanych pod nazwą EDUball – d. edubal, a w przyszłości – BRAINball (w ramach komercjalizacji wyników badań). Zestaw piłek edukacyjnych "edubal" został wpisany do wykazu środków dydaktycznych zalecanych do użytku szkolnego i przeznaczony do kształcenia ogólnego i kształcenia zintegrowanego na poziomie szkoły podstawowej (nr zlecenia 1566/2003 – na podstawie rozporządzenia MENiS – Dz.U. z 2002 r. nr 69, poz. 635). Piłki edukacyjne uzyskały także pozytywną rekomendację Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu (posiedzenie z dnia 25.11.2003 r., biuletyn nr 2552/IV). Piłki edukacyjne BRAINball / d. EDUball / d. edubal sprzedawane są na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki wraz z materiałami dydaktycznymi (Know-how) tłumaczonymi na język angielski - książka „Learning by playing. 100 games and exercises of BRAINballs” Wrocław 2018, University School of Physical Education in Wroclaw. Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi BRAINball / d. EDUball / d. edubal prowadzone są na terenie USA, Singapuru, Tajwanu, Wietnamu i Niemiec, a materiały dydaktyczne (Know-how) tłumaczone są na język angielski i mandaryński i wietnamski. Biegle posługuje się językiem angielskim, hobby – ogród.

Konsultacje - semestr letni 2020-2021

po umówieniu się drogą mailową: andrzej.rokita@awf.wroc.pl


Działalność dydaktyczna oraz naukowa

 • Realizacja przedmiotu „Seminarium magisterskie”;
 • Diagnoza i monitorowanie szkolenia w zespołowych grach sportowych młodzieży uzdolnionej ruchowo;
 • Wykorzystanie piłek edukacyjnych EDUball/BRAINball w edukacji szkolnej i przedszkolnej.
 • Zagadnienia realizowane w ramach prac licencjackich i magisterskich
 • Wykorzystanie piłek edukacyjnych w edukacji szkolnej;
 • Zainteresowania aktywnością ruchową uczniów;
 • Identyfikacja talentów sportowych w grach zespołowych;
 • Efekt Daty Urodzenia w zespołowych grach sportowych.

Współpraca ze środowiskiem

 • Deutsche Sporthochschule Köln (Niemcy), National Taiwan Sport University (Tajwan), Wisconsin University-River Falls (USA), University of North Georgia (USA), I am Kids Foundation (Singapore).
 • Członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Kulturze Fizycznej oraz członek European College of Sport Science,
 • Założyciel oraz 2001 - 2002 sekretarz, a od 2015 wiceprezes Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Gier Sportowych,
 • W latach 2008 - 2012 wiceprezes oraz członek Prezydium i Zarządu KS AZS - AWF Wrocław,
 • W latach 2012 - 2016 prezes KS AZS - AWF Wrocław,
 • Od 2008 członek Zarządu Głównego AZS, Członek Rady Sportu ZG AZS,
 • 2009 członek kierownictwa misji Uniwersjadowej (Harbin - Chiny),
 • Od 2011 członek Wrocławskiej Rady Sportu, członek Zespołu Ekspertów ds. Programu Rozwoju Sportu Akademickiego przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek Komitetu Organizacyjnego Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych, Wrocław oraz kierownictwa misji Uniwersjadowej (Erzurum - Turcja),
 • Od 2012 przewodniczący Komisji Nauki przy Radzie Sportu Zarządu Głównego AZS,
 • 2013 szef misji Uniwersjadowej (Trentino – Włochy),
 • Od 2013 członek Zespołu ds. Sportu Akademickiego przy Polskim Komitecie Olimpijskim,
 • 2016 - 2017 członek Komitetu Honorowego Światowych Igrzysk Sportowych The World Games Wrocław 2017, 
 • Konsultant społeczny, w przygotowaniu Strategii Wrocław 2030 w zakresie sportu,
 • 2016 - 2017 konsultant społeczny, w przygotowaniu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 w zakresie sportu,
 • Od 2018 członek Society of Health and Physical Educators (SHAPE America),
 • Od 2020 roku Przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola,
 • Od 2020 Przewodniczący Kolegium Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce,
 • Od 2020 roku członek Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Dodatkowe informacje

 • Nauczyciel wychowania fizycznego,
 • Trener II klasy w piłce ręcznej,
 • Instruktor piłki siatkowej, koszykówki, pływania, gimnastyki sportowej,
 • laureat konkursu "PRIMUS INTRER PARES",
 • Stypendysta Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki,
 • Dwukrotnie nagrodzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działalność dydaktyczną
  i wdrożeniową,
 • Nagrodzony przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego za działalność popularyzującą wykorzystanie piłek edukacyjnych,
 • Nagrodzony przez Prezydenta Wrocławia odznaczeniem „Wratislavia Grato Animo - Wrocław
  z Wdzięcznością”,
 • Międzynarodowa współpraca naukowa, w ramach staży i projektów badawczych: Singapur (I am Kids, Experience - Educate Foundation), Tajwan (National Taiwan Sport University), USA (University of Wisconsin - River Falls), (University of North Georgia), Wietnam (An Giang University), Niemcy (Deutsche Sporthochschule Köln).