Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Kierunek Turystyka i Rekreacja

Na Wydziale Wychowania Fizycznego realizowane są dwa kierunki studiów:

 1. Wychowanie Fizyczne
 2. Turystyka i Rekreacja

Na kierunku turystyka i rekreacja kształcenie odbywa się w systemie studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych (zaocznych)

Na studiach stacjonarnych realizuje się:

 • 3-letnie studia I stopnia

  Student na kierunku Turystyka i Rekreacja na pierwszym stopniu będzie studiował na profilu praktycznym pod okiem profesjonalnej kadry akademickiej oraz profesjonalistów-pragmatyków. Kierunkowa wiedza i nabyte praktyczne kompetencje otworzą absolwentom wiele możliwości zatrudnienia w jednostkach obsługi ruchu turystycznego, ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych, a także podjęcie samodzielnej działalności usługowej w tym zakresie.

  Wiedza
  Studenci zdobędą w ramach studiów podstawową wiedzę o biologicznych, kulturowych, ekonomicznych  i psychospołecznych podstawach aktywności człowieka, w szczególności aktywności podejmowanej dobrowolnie, w czasie wolnym, dla poprawy lub zachowania dobrego stanu zdrowia, samorealizacji, podtrzymania więzi społecznych czy kompensowania zagrożeń cywilizacyjnych. Nauczą się korzystać z różnorodnych form aktywności wolnoczasowej i je promować. Będą rozeznani w wybranych aspektach funkcjonowania organizmu człowieka, mechanizmach podejmowania przez niego decyzji,  współczesnych modelach zachowań oraz kształtowaniu stylu życia, w tym szczególnie o realizowanych formach rekreacji i turystyki.

  Umiejętności
  Na bazie uzyskanej wiedzy absolwenci kierunku Turystyka i rekreacja są wyposażeni w umiejętności, które umożliwią im zarówno tworzenie warunków organizacyjnych dla aktywności innych osób, poprzez organizowanie zajęć rekreacyjnych czy imprez turystycznych, jak i pozwalające na bezpośrednie prowadzenie wybranych form takich zajęć i imprez.

  Kompetencje
  Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja otwierają szerokie perspektywy pracy z osobami dobrowolnie korzystającymi z usług turystycznych czy rekreacyjnych, zróżnicowanymi pod względem wieku, poziomu wykształcenia, kultury, zainteresowań czy środowiska. Kompetencje, pozyskane podczas praktyk, wzmacniają zdolności absolwentów w zakresie funkcjonowania w społeczeństwach wielokulturowych, dają predyspozycje do aktywności w otaczającym ich środowisku, wzmacniają aktywność fizyczną, umiejętności komunikowania się, oddziaływania na zachowania innych, znajomość praw marketingowych a także przestrzegania zasad etyki i standardów bezpieczeństwa.

 • 2-letnie studia II stopnia

  Studenci drugiego stopnia kierunku Turystyka i rekreacja aktywnie uczestniczą w pragmatycznym kształceniu. Mają szeroki zakres możliwości rozwijania swoich turystycznych i rekreacyjnych kompetencji, zainteresowań, potrzeb a także usprawniania własnej kondycji psychofizycznej.

  Wiedza
  Na kierunku zajęcia prowadzi, bogata w wiedzę i doświadczenie, kadra teoretyków i pragmatyków, związanych z rynkiem usług turystycznych i rekreacyjnych o bardzo szerokim spektrum zainteresowań.

  Umiejętności
  Celem studiów drugiego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja w ramach profilu praktycznego jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej lub menedżerskiej w jednostkach organizujących turystykę lub rekreację oraz pełnienia w nich funkcji kierowniczych. W związku z powyższym znaczna część kompetencji, uzyskiwanych na tym poziomie kształcenia, nawiązuje do pracy w zespole i umiejętności interpersonalnych. Równoważnym celem jest także przygotowanie samodzielnych specjalistów, podnoszących swoje kompetencje zawodowe oraz rozwijających ofertę usług turystycznych i rekreacyjnych o nowe propozycje. Szczególnymi umiejętnościami absolwentów kierunku Turystyka i Rekreacja są: krytyczne podejście do stanu istniejącego, innowacyjność myślenia i działania oraz umiejętności zawodowe szersze, niż realizacja dotychczasowych form turystycznych.

   Kompetencje
  Absolwenci uzyskują szereg nowych kompetencji, przede wszystkim związanych z umiejętnościami kierowania ludźmi oraz organizowania pracy zespołów ludzkich i jednostek organizacyjnych. Są przygotowani do wszechstronnej oceny posiadanych zasobów, uwarunkowań i zakresu podejmowanych działań o charakterze strategicznym, zarówno ze względu na wyższy szczebel organizacyjny, jak i dłuższy okres, którego dotyczyć będą jego decyzje. Będą mieli możliwość skonkretyzowania swoich zainteresowań, specjalizując się i przygotowując do zróżnicowanego modelu dalszej kariery zawodowej.

Na studiach niestacjonarnych (zaocznych) realizuje się:

 • 3-letnie studia I stopnia
 • 2-letnie studia II stopnia


Na I roku studiów II stopnia studiów istnieje możliwość wyboru specjalności:

 • hotelarstwo
 • organiztor przedsięwzięć turystycznych
 • organizator przedsięwzięć rekreacyjnych
 • trener outdoor

Szczegółowe informacje:

Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego

 • studia stacjonarne: tel. 071 347 3475, 3473438
 • studia niestacjonarne (zaoczne): tel. 071 347 3438