Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube BIP

Kierunek Terapia Zajęciowa

terapia_zajeciowa.jpg

Program studiów opracowany został na podstawie obowiązujących w krajach europejskich standardów ustalonych przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych (WFOT) i Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE). Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest jedna z pierwszych uczelni w Polsce wprowadzający ten innowacyjny program.


Jaki jest idealny kandydat?

Lubi pomagać ludziom. Ma dużo empatii i ciepła. Potrafi rozmawiać, słuchać i zrozumieć potrzeby drugiej osoby/ Klienta. Jest kreatywny i posiada umiejętności twórcze. Potrafi organizować pracę ludzi i współpracować z ludźmi.

Co będę robić po skończeniu studiów?

Będę stosować terapię zajęciową w różnych instytucjach w procesie składającym się z rozpoznania sytuacji klienta, badania, identyfikacji potrzeb stosowania terapii zajęciowej, negocjowania i formułowania celów działania, planowania i wdrażania interwencji oraz oceny jej wyników.

Będę budował relacje z osobą zdrową lub chorą, z jej środowiskiem społecznym, rodziną i najbliższym otoczeniem.

Będę stosował terapię zajęciową zgodnie z zasadami praktyki nakierowanej na potrzeby osoby lub grupy społecznej (Client Centered Practice), dla promowania zdrowia i dobrostanu, traktując działalność człowieka, jako fundament rozwoju społecznego i zapewnienia sprawiedliwości społecznej

Dzięki interdyscyplinarności terapii zajęciowej będę pracować w instytucjach ochrony zdrowia, pomocy i integracji społecznej, edukacji, w środowisku zamieszkania i w zakładach pracy

Czego się nauczę?

Jak w sposób profesjonalny budować relacje z osobą zdrową lub chorą, z jej środowiskiem społecznym, rodziną i najbliższym otoczeniem.

Postrzegać osoby holistycznie - ich potrzeby fizyczne, psychiczne i duchowe traktować jako jedność oraz odnosić tą wiedzę do konkretnych osób i grup społecznych oraz działań z nimi.

Zachowywać autonomię własną oraz uznawać autonomię innych osób i grup społecznych, z którymi będę współpracować oraz odbiorców swoich działań zawodowych.

System studiów:

Studia I stopnia (3-letnie licencjackie) - stacjonarne, niestacjonarne prowadzone w systemie ciągłym (od poniedziałku do piątku) oraz studia w systemie weekendowym - zaocznym.

Studia niestacjonarne są płatne - czesne semestralne


Potencjalne miejsca pracy:

Miejsca potenc­jal­nego zatrud­nienia ter­apeuty zaję­ciowego: insty­tucje i ośrodki reha­bil­i­tacji, odd­zi­ały szpitalne o różnych pro­fi­lach, zakłady opiekuńczo-lecznicze, pielęgnacyjno-opiekuńcze i opieki społecznej, pra­cownie ter­apii zajęciowej.


Prezentacja kierunku Terapia Zajęciowa


Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziekanacie Wydziału:

 • e-mail: dziekanat.fizjoterapii@awf.wroc.pl
  studia stacjonarne i niestacjonarne:
  tel. 71 347 3080
  fax: (0-71) 347 3081
  i Komisji Rekrutacyjnej
  e-mail:
  rekrutacja@awf.wroc.pl

  tel. 71 347 3274, 71 347 3561
 • Adres Wydziału Fizjoterapii
  Pawilon nr 4 teren Stadionu Olimpijskiego
  Al. I.J. Paderewskiego 35
  51 – 612 Wrocław