Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Szkoła Doktorska

 


Rekrutacja 2021/2022 krok po kroku
2 sierpnia - 3 września Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) - TUTAJ
2 sierpnia - 10 września Składanie kompletu dokumentów (po wcześniejszym uzgodnieniu - rekrutacja@awf.wroc.pl)
11 - 17 września Wstępna kwalifikacja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów dotyczących osiągnięć naukowych
17 września Sporządzenie listy rankingowej i wyłonienie 10 osób z największą liczbą punktów za osiągnięcia naukowe
20 września
23 września
Egzamin ustny z języka angielskiego poprzez platformę do komunikacji zdalnej
Rozmowa kwalifikacyjna poprzez platformę do komunikacji zdalnej.
24 września Lista rankingowa.

 

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na rok akademicki 2021/2022

 • Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu odbywa się w drodze konkursu, zgodnie z art.200 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku poz. 1668 z późn.zm.).
 • Do Szkoły Doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, posługująca się językiem angielskim w stopniu pozwalającym uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w tym języku. Kandydat wypełnia deklarację o posługiwaniu się językiem angielskim w stopniu pozwalającym uczestniczyć w zajęciach.
 • O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej może ubiegać się kandydat, który posiada certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2.
 • Kierunek ukończonych przez kandydata studiów wyższych nie musi być zgodny z dyscypliną, w której Kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską.
 • Kandydat jest zobowiązany do wyboru zagadnienia badawczego zgodnego z dyscypliną nauk o kulturze fizycznej, które powinno być przedmiotem rozprawy doktorskiej.
 • Wybór przez Kandydata zagadnienia badawczego, wymaga akceptacji wybranego nauczyciela akademickiego Uczelni z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego. Wykaz zagadnień badawczych zgodnych z dyscypliną nauk o kulturze fizycznej wraz z listą nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego będzie dostępny na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej w zakładce Rekrutacja 2021-2022 od kwietnia 2021 r.
 • Do Szkoły Doktorskiej może być przyjęta osoba, która w postępowaniu rekrutacyjnym uzyska nie mniej niż 15 punktów.
 • Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej przeprowadza powołana przez Rektora Akademicka Komisja Rekrutacyjna oraz sześcioosobowa Komisja Konkursowa, z której wyłonionych jest czterech członków do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
 • Do zadań Akademickiej Komisji Rekrutacyjnej należy opisany w §3, I etap rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.
 • Do zadań Komisji Konkursowej należy opisany w §3-4, II i III etap rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.
 • Limit 5 miejsc do Szkoły Doktorskiej określa Zarządzenie Rektora nr 15/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. Dopuszczalne jest przyjęcie do Szkoły Doktorskiej poza limitem, kandydatów którzy pozyskają finansowanie stypendium doktoranckiego z projektów badawczych realizowanych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i przejdą procedurę rekrutacyjną, spełniając warunek określony w ust. 7.
 • Z wybranym nauczycielem akademickim można skontaktować się poprzez e-mail: imię.nazwisko@awf.wroc.pl (bez polskich znaków).


Wykaz tematów badawczych realizowanych w AWF we Wrocławiu, które mogą być przedmiotem rozpraw doktorskich z realizacją dla doktorantów rekrutowanych do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki  2020/2021: LISTA


Lista placówek w województwie dolnośląskim,
które bezpłatnie wykonują badania lekarskie na studia w 2021 r.
Zaświadczenie i skierowanie do lekarza są dostępne w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu się i wskazaniu preferowanego kierunku kształcenia. 

Uchwała Senatu AWF Wrocław nr 4/2021 z dnia 25. lutego 2021 r. 

w sprawie:  
zatwierdzenia Ramowego Planu Szkoły Doktorskiej
w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021
- treść uchwały
- załącznik

Uchwała Senatu AWF Wrocław nr 5/2020 z dnia 25. lutego 2021 r. r. 

w sprawie:  
określenia zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2020/2021
- treść uchwały
- załącznik
 
Uchwała nr 29/2019 z dnia 23. maja 2019 r.
w sprawie: 
uchwalenia Regulaminu szkoły doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Treść uchwały
Regulamin Szkoły Doktorskiej