Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Studia II stopnia

Lista dokumentów wymaganych od kandydatów na studia II stopnia:

 • kwestionariusz z indywidualnego konta rekrutacyjnego,
 • dyplom studiów I stopnia licencjackich wraz z suplementem (oryginał lub odpis na
  oryginalnym druku wraz z kserokopiami, ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu
  licencjata, które należy wymienić na oryginał po przyjęciu na studia),
 • średnia arytmetyczna uzyskanych ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia
  (zaświadczenie wydane przez ukończoną uczelnię o uzyskanej średniej lub średnia wpisana
  do suplementu),
 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do
  przeprowadzenia badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym
  kierunku (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do
  pobrania w serwisie IRKa),
 • dokumenty potwierdzające prawo do punktów preferencyjnych 

Warunkiem przyjęcia na kierunki Kosmetologia i Wychowanie Fizyczne jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na takich samych kierunkach.