Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

Rekrutacja na studia I stopnia/jednolite magisterskie


WYKAZ DOKUMENTÓW
WYMAGANYCH DLA WSZYSTKICH KIERUNKÓW

  • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza, który jest dostępny na portalu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) po wypełnieniu wszystkich danych,
  • oryginał oraz kserokopia świadectwa maturalnego (oryginał tylko do wglądu),
  • oryginał oraz kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał tylko do wglądu),
  • aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (skierowanie i wzór zaświadczenia dostępne w systemie rekrutacyjnym),
  • aktualna fotografia w wersji elektronicznej zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych  potrzebna jest tylko wersja elektroniczna podczas rejestracji w systemie, NIE PRZYNOŚ FOTOGRAFII Z POZOSTAŁYMI DOKUMENTAMI)


TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Ilość punktów rekrutacyjnych jest przyznawana na podstawie wyników egzaminu maturalnego z przedmiotu/przedmiotów branych pod uwagę na wybranym kierunku. Podczas przyjęcia dokumentów następuje również weryfikacja danych wprowadzonych w systemie rekrutacyjnym (w przypadku zaniżenia lub zawyżenia wyniku egzaminu maturalnego może nastąpić przesunięcie na liście rankingowej). 

Za przedmiot maturalny zdany na poziomie:

  • rozszerzonym możesz uzyskać maksymalnie: 150 pkt (1%=1,5 pkt),
  • podstawowym możesz uzyskać maksymalnie: 100 pkt (1% = 1,0 pkt).

    Jeśli zdawałeś maturę / egzaminy końcowe poza terenem Polski sprawdź przelicznik punktów dla dokumentów zagranicznych. Pamiętaj także o tlumaczeniu przysięgłym dokumentów!


Warunkiem przyjęcia na studia jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej na podstawie wyników egzaminu maturalnego w ramach ustalonego limitu przyjęć, nie ma progów punktowych.

 

FIZJOTERAPIA
Studia stacjonarne/Studia niestacjonarne w systemie ciągłym (zajęcia od poniedziałku do piątku)


Wynik jednego z przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki

Punkty preferencyjne:
– 10 pkt otrzymują kandydaci legitymujący się świadectwem „międzynarodowej matury” (IB) oraz „matury europejskiej” (EB),
– 10 pkt otrzymują kandydaci za certyfikat znajomości języka obcego na poziomie B2 (wykaz certyfikatów)
– 150 punktów – laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego,
– 25 pkt otrzymują absolwenci 2- lub 2,5-letnich studiów medycznych kierunku fizjoterapia,
– 2 pkt za każdy udokumentowany rok pracy w pełnym wymiarze godzin w charakterze fizjoterapeuty (w sumie nie więcej niż 10 pkt).

 

KOSMETOLOGIA
Studia stacjonarne/Studia niestacjonarne w systemie ciągłym (zajęcia od poniedziałku do piątku)/ Studia zaoczne (weekendowe)

Wynik jednego z przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki

Punkty preferencyjne:
– 10 pkt otrzymują kandydaci legitymujący się świadectwem „międzynarodowej matury” (IB) oraz „matury europejskiej” (EB),
– 10 pkt otrzymują kandydaci za certyfikat znajomości języka obcego na poziomie B2 (wykaz certyfikatów),
– 150 punktów – laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego,
– 25 pkt otrzymują technicy usług kosmetycznych,
– 2 pkt za każdy udokumentowany rok pracy w pełnym wymiarze godzin w zawodzie (w sumie nie więcej niż 10 pkt).

 

TERAPIA ZAJĘCIOWA
Studia stacjonarne/Studia niestacjonarne w systemie ciągłym (zajęcia od poniedziałku do piątku)

Wynik jednego z przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki.

Punkty preferencyjne:
– 10 pkt otrzymują kandydaci legitymujący się świadectwem „międzynarodowej matury” (IB) oraz „matury europejskiej” (EB),
– 10 pkt otrzymują kandydaci za certyfikat znajomości języka obcego na poziomie B2 (wykaz certyfikatów),
– 150 punktów – laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego.

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Studia stacjonarne/Studia zaoczne weekendowe


Wynik z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii

Punkty preferencyjne:
– 450 pkt – laureaci i finaliści olimpiad stopnia,
– 450 pkt – za świadectwo „międzynarodowej matury” (IB) oraz „matury europejskiej” (EB),
– 100 pkt – certyfikat językowy B2 (wykaz certyfikatów),
– 450 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM],
– 200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M],
– 100 pkt – klasa sportowa I.

Deklaracja przystąpienia do Klubu Sportowego AZS-AWF Wrocław (potwierdzona przez kierownictwo Klubu Sportowego AZS-AWF) – dwukrotność liczby punktów przydzielonych za klasę sportową.

KLASY SPORTOWE są nadawane przez Związek Sportowy danej dyscypliny za osiągnięcia na szczeblu krajowym lub międzynarodowym ! Wymagane jest zaświadczenie od związku potwierdzające nadanie klasy sportowej. 

 

TURYSTYKA I REKREACJA
Studia stacjonarne/Studia zaoczne weekendowe

Wynik z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii

Punkty preferencyjne:
– 450 pkt – laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego,
– 450 pkt – za świadectwo „międzynarodowej matury” (IB) oraz „matury europejskiej” (EB),
– 100 pkt – certyfikat językowy B2 (wykaz certyfikatów).

 

SPORT
(trener* lub menedżer sportu)

Studia stacjonarne/Studia zaoczne weekendowe

Wynik z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii

Punkty preferencyjne:
– 450 pkt – laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego,
– 450 pkt – za świadectwo „międzynarodowej matury” (IB) oraz „matury europejskiej” (EB),
– 100 pkt – absolwenci klas dwujęzycznych (matura dwujęzyczna),
– 450 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM],
– 200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M],
– 100 pkt – klasa sportowa I,
– 100 pkt – certyfikat znajomości języka obcego na poziomie B2 (wykaz certyfikatów).

Deklaracja przystąpienia do Klubu Sportowego AZS-AWF Wrocław (potwierdzona przez kierownictwo Klubu Sportowego AZS-AWF) – dwukrotność liczby punktów przydzielonych za klasę sportową.

KLASY SPORTOWE są nadawane przez Związek Sportowy danej dyscypliny za osiągnięcia na szczeblu krajowym lub międzynarodowym ! Wymagane jest zaświadczenie od związku potwierdzające nadanie klasy sportowej. 

*Dodatkowo w postępowaniu rekrutacyjnym na specjalność trenerską wymagane jest zaświadczenie (wystawione przez klub sportowy) o uprawianiu sportu klasyfikowanego przez co najmniej 3 lata.


Studia niestacjonarne realizowane w systemie ciągłym od poniedziałku do piątku oraz studia zaoczne weekendowe są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach.WAŻNE TERMINY

System rekrutacyjny jest uruchamiany 1 czerwca


W tym czasie należy:
• założyć swoje indywidualne konto rekrutacyjne,
• wprowadzić dane personalne,
• wybrać preferowane kierunki,
• zamieścić zdjęcie (zgodne z wymogami przy wydawaniu dowodu osobistego),
• dokonać opłaty rekrutacyjnej (numer konta jest podany w systemie rekrutacyjnym),
• wydrukować skierowanie oraz zaświadczenie lekarskie (dostępne w systemie rekrutacyjnym) i wykonać badania.

Szczegółowe informacje o harmonogramie dla poszczególnych kierunków i dalszych krokach będą dostępne w aktualnościach.


UWAGA!
Jeśli masz obywatelstwo polskie, ale kończyłeś szkołę średnią zagranicą, sprawdź przelicznik ocen i warunki rekrutacji w zakładce - informacje dla obcokrajowców.