Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Opłaty

Opłata rekrutacyjna na rok akademicki 2020/2021 wynosi

85 zł

za każdy kierunek i formę studiów.

 

Opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych

 

Pozostałe opłaty:

Opłata za udział w zajęciach nieobjętych programem studiów, w tym w zajęciach uzupełniających efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku jest iloczynem liczby godzin i stawki za jedną godzinę dydaktyczną. Stawka godzinowa wynosi 15 zł.

Opłata za powtarzanie przedmiotu jest iloczynem liczby godzin i stawki za jedną godzinę
dydaktyczną. Stawka godzinowa wynosi 15 zł. Opłatę należy uregulować przed przystąpieniem do zajęć powtórzeniowych.

Opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wynosi 22 zł
Opłata za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej i wynosi 33 zł.
Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów lub odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym, o którym mowa w art.77 ust.2 wynosi 20 zł.
Opłata za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów wynosi 20 zł.
Opłata za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu ukończenia studiów wynosi 20 zł.
Opłata za uwierzytelnienia przez uczelnię dokumentów, o których mowa w art. 78 ust.1. ustawy PoSWiN, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą wynosi 26 zł.

 

Regulamin opłat dla studentów i doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu: 

ZARZĄDZENIE NR 55/2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 19. czerwca 2020 roku

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 55/2020

Zarządzenie nr 42/2021 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2021 r.