Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę już składać dokumenty? 
Komplet dokumentów dostarczają tylko kandydaci z listy osób wstępnie zakwalifikowanych. Terminy ogłoszenia list znajdują się w harmonogramie. Kandydaci na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie, którzy po I turze rekrutacji znaleźli się na liście rezerwowej, powinni czekać na wyniki II tury. Jeśli wtedy znajdą się na liście kandydatów wstępnie zakwalifikowanych będą zobligowani do złożenia dokumentów.

Jakie są progi punktowe, jakie były w poprzednich latach?
Nie udzielamy takich informacji. Dlaczego? Progi przyjęcia zależą od wyników matur i egzaminów w danym roku, a tych jeszcze nie znamy. Tworzymy listy rankingowe i przyjmujemy kandydatów z najwyższą ilością punktów rekrutacyjnych do wyczerpania limitów miejsc.

Zdaję maturę w tym roku a na liście nie ma nowej matury dla mojego rocznika. Co mam wybrać?

Wszyscy maturzyści, którzy są jednocześnie absolwentami gimnazjum, zdają tzw "nową maturę". Nowa matura obowiązuje w Polsce od 2005 roku, dlatego należy wybrać opcję "Matura zdawana od roku 2005" 

W systemie wyświetla się na czerwono, że dokumenty nie są zweryfikowane. Dlaczego?
Weryfikacji dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna po ich dostarczeniu przez osoby z list wstępnie zakwalifikowanych.

Gdzie znajdę skierowanie na badania?
Skierowanie na badania i wzór zaświadczenia lekarskiego znajdują się w zakładce kierunki. Badania muszą być wykonane na terenie Polski u dowolnego lekarza medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. Zaświadczenie lekarskie jest ważne 3 miesiące. W każdym województwie znajdują się placówki, które wykonują takie badania bezpłatnie, ich wykaz należy znaleźć na stronach właściwego oddziału NFZ.

Jestem obcokrajowcem, nie mam numeru PESEL. Co mam zrobić?
Należy uzupełnić te dane swoją datą urodzenia w formacie RRMMDD00000 (R-rok, M-miesiąc, D- dzień i pięć zer)

Kiedy odbędą się egzaminy wstępne i testy sprawnościowe?
Nie ma testów sprawnościowych. Rekrutacja na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie odbywa się na podstawie wyników egzaminów maturalnych. Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się na podstawie średniej ocen z przebiegu studiów i oceny z dyplomu.

Czy dokumenty muszę składać osobiście? 
Nie, kompletu dokumentów nie trzeba składać osobiście. W związku z sytuacją epidemiologiczną REKOMENDUJEMY dostarczanie ich za pośrednictwem poczty lub kuriera należy jednak pamiętać, że przesyłka musi dotrzeć w określonym terminie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Jeśli dokumenty będzie składać osoba trzecia, która posiada upoważnienie notarialne oddamy jej oryginały dokumentów i udzielimy wszelkich informacji. Osobom bez upoważnienia notarialnego oddamy oryginały dokumentów, ale nie udzielimy żadnych informacji. Kandydatów składających dokumenty osobiście będzie obowiązywał system kolejkowy.

Jakie dokumenty powinienem dostarczyć? 
Obowiązkowo należy dostarczyć:

  • podanie o przyjęcie na studia czyli wydruk kwestionariusza z systemu rekrutacyjnego,
  • oryginał i kopię świadectwa maturalnego, dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie,
  • oryginał i kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie,
  • oryginał i kopię dyplomu licencjackiego dla kandydatów na studia II stopnia,
  • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (formularze dostępne w systemie rekrutacyjnym), 

    Dodatkowo należy dostarczyć oryginały i kopie dokumentów potwierdzających prawo do punktów preferencyjnych.


Czy muszę wraz z dokumentami przynosić zdjęcie w wersji papierowej? 
Nie, wystarczy wgrać do systemu IRK zdjęcie w wersji elektronicznej.

Nie mogę wpłacić opłaty rekrutacyjnej, ponieważ na liście nie ma mojego banku. Co mam zrobić? 
Proszę wykonać przelew na główne konto uczelni (Bank Pekao S.A. o/Wrocław
55 1240 3464 1111 0011 0000 6147 w tytule przelewu wpisując imię, nazwisko i numer rejestracyjny, a następnie przesłać potwierdzenie wpłaty na adres rekrutacja@awf.wroc.pl.