Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Najczęściej zadawane pytania

Jak założyć konto rekrutacyjne?
Każdy kandydat chcąć wziąć udział w procesie rekrutacyjnym musi założyć indywidualne konto w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów i uzupełnić wymagane dane >>IRK<<

Jak mam dokonac opłaty rekrutacyjnej?
Prosimy o dokonywanie opłat rekrutacyjnych w sposób online. W przypadku kiedy Twojego banku nie ma na liście prosimy o dokonanie płatności na numer rachunku: 55 1240 3464 1111 0011 0000 6147. W tytule przelewu wpisz swoje imię i nazwisko oraz kierunek, na który chcesz aplikować. Jednocześnie informujemy, że księgowanie wpłat jest realizowane ręcznie i czas oczekiwania na zaksięgowanie na koncie kandydata wynosi od kilku do kilkunastu dni.

Jak mogę się starać o zwrot opłaty rekrutacyjnej ?
Zwrotu opłaty rekrutacyjnej przysługuje w przypadku:
1. rejestracji na mniej kierunków studiów/specjalności niż wynika to z wniesionej opłaty;
2. nieuruchomienia kierunku studiów/specjalności;
3. nieuzasadnionego wniesienia opłaty.
Jeśli chcesz się ubiegać o zwrot opłaty rekrutacyjnej, złóż podpisany wniosek (wzór) w terminie do 15 października 2022 roku.

Jestem osobą niepełnoletnią, jak mogę wziąć udział w rekrutacji?
Kandydaci niepełnoletni mogą brać udział w rekrutacji i podjąć studia wyzsze, wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Podpis rodzica/prawnego opiekuna powinien być potwierdzony notarialnie lub złożony osobiście przy pracowniku uczelni. >>wzór zgody dla kandydata niepełnoletniego<<  

Czy mogę już składać dokumenty? 
Komplet dokumentów dostarczają tylko kandydaci z listy osób wstępnie zakwalifikowanych. Terminy ogłoszenia list znajdują się w harmonogramie. Kandydaci na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie, którzy po I turze rekrutacji znaleźli się na liście rezerwowej, powinni czekać na informację o wolnych miejscach. Po otrzymaniu informacji o wolnym miejscu będą zobligowani do złożenia kompletu dokumentów.

Gdzie mam dostarczyć dokumenty?
Dokumenty należy dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej: Budynek P-4 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław 

Jakie są progi punktowe, jakie były w poprzednich latach?
Nie udzielamy takich informacji. Dlaczego? Progi przyjęcia zależą od wyników matur i egzaminów w danym roku, a tych jeszcze nie znamy. Tworzymy listy rankingowe i przyjmujemy kandydatów z najwyższą ilością punktów rekrutacyjnych do wyczerpania limitów miejsc. 

Skąd mam wiedzieć czy wszystko jest uzupełnione prawidłowo?
Jeśli na koncie rekrutacyjnym kandydat potwierdził dane i chęć udziału w rekrutacji oraz ma możliwość pobrania kwestionariusza to znaczy, że wszystkie wymagane informacje są uzupełnione i kandydat weźmie udział w rekrutacji.

Gdzie mogę bezpłatnie wykonac badania lekarskie na studia?
Wykaz placówek, w których wykonywane są nieodpłatne badania dla kandydatów na studia jest dostępny na stronach Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy. poniżej zamieszczamy wykaz placówek na terenie Dolnego Śląska>>wykaz<< 

Gdzie znajdę skierowanie na badania?
skierowanie i wzór zaświadczenia lekarskiego są dostępne na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” sekcja: Dokumenty i dalsze kroki Badania muszą być wykonane na terenie Polski u dowolnego lekarza medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. Zaświadczenie lekarskie jest ważne 3 miesiące. W każdym województwie znajdują się placówki, które wykonują takie badania bezpłatnie, ich wykaz należy znaleźć na stronach właściwego oddziału NFZ.

Jestem obcokrajowcem, nie mam numeru PESEL. Co mam zrobić?
Należy uzupełnić te dane swoją datą urodzenia w formacie RRMMDD00000 (R-rok, M-miesiąc, D- dzień i pięć zer)

Kiedy odbędą się egzaminy wstępne i testy sprawnościowe?
Nie ma testów sprawnościowych. Rekrutacja na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie odbywa się na podstawie wyników egzaminów maturalnych. Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się na podstawie średniej ocen z przebiegu studiów i oceny z dyplomu.

Czy dokumenty muszę składać osobiście? 
Nie, kompletu dokumentów nie trzeba składać osobiście. Dokumnety mozna dostarczyć za pośrednictwem poczty lub kuriera należy jednak pamiętać, że przesyłka musi dotrzeć w określonym terminie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Jeśli dokumenty będzie składać osoba trzecia, która posiada upoważnienie notarialne oddamy jej oryginały dokumentów i udzielimy wszelkich informacji. Osobom bez upoważnienia notarialnego oddamy oryginały dokumentów, ale nie udzielimy żadnych informacji.

Jakie dokumenty powinienem dostarczyć? 
Obowiązkowo należy dostarczyć:

  • podanie o przyjęcie na studia czyli wydruk kwestionariusza z systemu rekrutacyjnego,
  • oryginał i kopię świadectwa maturalnego, dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie,
  • oryginał i kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie,
  • oryginał i kopię dyplomu licencjackiego dla kandydatów na studia II stopnia,
  • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (formularze dostępne w systemie rekrutacyjnym), 

    Dodatkowo należy dostarczyć oryginały i kopie dokumentów potwierdzających prawo do punktów preferencyjnych.


Chodziłem do klasy sportowej, czy dostanę dostakowe punkty?
Niestety nie, dodatkowe punkty przysługują wyłącznie kandydatom, którzy za osiągnięcia  sportowe na szczeblu krajowym lub międzynarodowym otrzymali klasę sportową potwierdzoną przez Związek Sportowy dyscypliny, którą reprezentują. 

Jakie certyfikaty językowe uprawniają do dodatkowych punktów?
Wszystkie dyplomu ukończenia studiów filologicznych i certyfikaty międzynarodowe uprawniają do punktów preferencyjnych (Cambridge, TELC, TOEFL, IELTS, TOEIC, LCCI, BULATS, BEC, Goethe Zertifikat, TestDaF, ZOP, KDS, GDS, WiDaF). Wszystkie inne certyfikaty podlegają ocenie i decyzji Kierownika Centrum Języków Obcych.

Czy muszę wraz z dokumentami przynosić zdjęcie w wersji papierowej? 
Nie, wystarczy wgrać do systemu IRK zdjęcie w wersji elektronicznej.