Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Wychowanie Fizyczne

Wychowanie Fizyczne (Wydział Wychowanie Fizycznego)

Studia I° licencjackie – 3-letnie (6 semestralne),
stacjonarne i zaoczne weekendowe


Studia II° magisterskie – 2-letnie (4 semestralne),
stacjonarne i zaoczne weekendowe

 

Wiedza

Student na kierunku Wychowanie Fizyczne zdobywa wiedzę  w zakresie nauk przyrodniczych, humanistycznych i społecznych niezbędnych do  zdobycia uprawnień nauczyciela wychowania fizycznego w szkole podstawowej z dodatkowymi uprawnieniami propagatora kultury fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. 

Kompetencje

Absolwent studiów I stopnia legitymuje się kompetencjami uprawniającymi do  podjęcia pracy jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej z możliwością osiągnięcia dodatkowych uprawnień zawodowych (specjalności) w zakresie: sportu szkolnego, pedagogiki leczniczej, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, tańca,  edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.  W toku pierwszego stopnia  studiów jest również możliwość zdobycia kompetencji instruktora sportu i/ lub instruktora rekreacji, wychowawcy kolonijnego oraz instruktora pierwszej pomocy przedmedycznej.

Umiejętności

Absolwent posiada  praktyczne umiejętności  niezbędne do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, . jest przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela  kultury  fizycznej.

Na II roku 1. stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych istnieje możliwość wyboru jednej ze specjalności:

 • Sport szkolny
 • Pedagogika lecznicza
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Taniec
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

 

Uwaga! O przyjęcie na studia 2. stopnia ubiegać się mogą jedynie absolwenci szkół zawodowych znajdujących się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z licencjatem z wychowania fizycznego..

Kompetencje

Studenci w trakcie studiów pozyskują kompetencje  niezbędne do podjęcia pracy o charakterze edukacyjnym w roli nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach ponadpodstawowych i wyższych oraz nabycie kompetencji koniecznych  do zajmowania stanowisk kierowniczych w organizacjach oświatowych, samorządowych, administracji państwowej i innych instytucjach zajmujących się realizacją polityki prozdrowotnej i doradztwem oraz upowszechnianiem wiedzy z zakresu kultury fizycznej. W toku drugiego stopnia  studiów jest również możliwość zdobycia kompetencji instruktora sportu i/ lub instruktora rekreacji.

Wiedza i umiejętności

Absolwent w trakcie studiów zostaje wyposażony w wiedzę na poziomie wyższym w zakresie nauk o kulturze fizycznej (tytuł magistra nauk o kulturze fizycznej) oraz nabywa praktyczne umiejętności, niezbędne w pracy z młodzieżą oraz osobami dorosłymi i starszymi. Jest przygotowany do realizowania zadań zawodowych  wynikających z roli nauczyciela w zakresie kultury fizycznej i promowania zdrowia. Ponadto podczas studiowania ma możliwość zdobycia umiejętności niezbędnych do kierowania kompleksową realizacją dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych zadań szkoły lub innej placówki szkolno-wychowawczej.

Na I roku studiów 2. stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych istnieje możliwość wyboru jednej ze specjalności:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika
 • Gerokinezjologia (opiekun - instruktor osób starszych)
 • Trener osobisty
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Menedżer usług edukacyjnych

 Potencjalne miejsca pracy Absolwenta studiów na kierunku WF:

 • szkoła podstawowa i/lub ponadpodstawowa
 • placówka szkolno-opiekuńcza
 • klub sportowy
 • ośrodek sportu i rekreacji
 • studio fitness
 • obozy i kolonie letnie dla dzieci i młodzieży

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziekanacie Wydziału Wychowania Fizycznego:

e-mail: dziekanat.wf@awf.wroc.pl
studia stacjonarne: tel. 71 3473438, 3473475, 3473462
studia zaoczne weekendowe: tel. 71 347 3462
fax: 71 347 34 37
adres: Dom Studencki Spartakus teren Stadionu Olimpijskiego
ul. A. Mickiewicza 98
51-684 Wrocław