Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Wychowanie Fizyczne

  

Studia 3-letnie, I°  stopnia (licencjat)

- stacjonarne (dzienne),
- zaoczne (weekendowe).
Rekrutacja na podstawie wyników egzaminu maturalnego. Sprawdź informacje.

Specjalności*
(od 4-go semestru studiów I stopnia,stacjonarnych i niestacjonarnych) :

-Sport szkolny
- Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
- Fitness
- Logorytmika

Studia 2- letnie, II° stopnia (magister) 
- stacjonarne (dzienne),
- zaoczne (weekendowe).
Rekrutacja na podstawie średniej arytmetycznej ocen z przebiegu studiów i oceny końcowej
z dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE

Specjalności*
(od 2-go semestru studiów studiów II stopnia,stacjonarnych i niestacjonarnych): 

- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 
- Gerokinezjologia (opiekun - instruktor osób starszych)
- Zarządzanie w oświacie
- Resocjalizacja - socjoterapia

* Wymienione specjalności to oferta Uczelni. Uruchomienie każdej z nich zależne jest od liczby kandydatów, co wynika z Uchwały Senatu (min. 18 osób).

 

IDEALNY KANDYDAT
- posiada dobry stan zdrowia i kondycję fizyczną,
- jest świadomy własnych potrzeb rekreacyjnych i zdrowotnych,
- jest otwarty na ludzi – dzieci, młodzież i dorosłych.

 

ABSOLWENT I i II stopnia

- jest: nauczycielem wychowania fizycznego z pełnym przygotowaniem psychologiczno – pedagogicznym

- instruktorem wybranej dyscypliny sportu,
- wychowawcą na zorganizowanych formach wypoczynku dzieci i młodzieży; 

- zależnie od wybranej specjalności może być: nauczycielem w szkołach mistrzostwa sportowego, instruktorem fitness, nauczycielem logorytmiki, 
nauczycielem - instruktorem gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, trenerem osobistym, nauczycielem osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
wychowawcą - nauczycielem w ośrodkach socjoterapii i resocjalizacji, opiekunem - instruktorem aktywności seniorów.

- jest przygotowany do realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z roli nauczyciela.

- może pracować w szkole i zależnie od ukończonej specjalności w: szkole specjalnej, ośrodkach szkolno-wychowawczych, siłowni, klubie fitness, 
ośrodkach aktywności seniorów,  być trenerem osobistym a także pracować w organizacjach oświatowych, samorządowych,
administracji państwowej i innych instytucjach zajmujących się realizacją polityki prozdrowotnej i doradztwem
oraz upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej,

 

 


DZIEKANAT:

51-612 Wrocław
ul. Paderewskiego 35
Hala Wielofunkcyjna
tel.  71 347 3438, 71 347 34 62
e-mail: dziekanat.wf@awf.wroc.pl