Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Wychowanie Fizyczne

  

Studia 3-letnie, I°  stopnia (licencjat)

- stacjonarne (dzienne),
- zaoczne (weekendowe).
Rekrutacja na podstawie wyników egzaminu maturalnego. Sprawdź informacje dla maturzystów.

Specjalności
(od 2-go roku studiów I stopnia,stacjonarnych i niestacjonarnych) :

-Sport szkolny
- Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
- 2 kolejne specjalności są w trakcie przygotowania (fitness, logorytmika)


Studia 2- letnie, II° stopnia (magister) 
- stacjonarne (dzienne),
- zaoczne (weekendowe).
 Rekrutacja na podstawie średniej arytmetycznej ocen z przebiegu studiów i oceny końcowej z dyplomu ukończenia studiów I°  stopnia na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE

Specjalności
(od 1-go roku studiów studiów II stopnia,stacjonarnych i niestacjonarnych): 

- Oligofrenopedagogika (Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną) 
- Gerokinezjologia (opiekun - instruktor osób starszych)
-Trener osobisty

 

IDEALNY KANDYDAT
- posiada dobry stan zdrowia i kondycję fizyczną,
- jest świadomy własnych potrzeb rekreacyjnych i zdrowotnych,
- jest otwarty na ludzi – dzieci, młodzież i dorosłych.

 

ABSOLWENT
- może zostać nauczycielem, trenerem, instruktorem,
- może pracować w szkole, siłowni, klubie fitness, prowadzić własną działalność, być trenerem osobistym a także zajmować stanowiska kierownicze w organizacjach oświatowych, samorządowych, administracji państwowej i innych instytucjach,  zajmujących się realizacją polityki prozdrowotnej i doradztwem oraz upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej,
- jest przygotowany do realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z roli nauczyciela w zakresie aktywności fizycznej,
- posiada umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji,
- potrafi współpracować i współdziałać ze specjalistami wspierającymi proces dydaktyczny i wychowawczy.

 

 


DZIEKANAT:

51-612 Wrocław
ul. Paderewskiego 35
Hala Wielofunkcyjna, pok. 72
tel. 71 71 347 3480
e-mail: dziekanat.wf@awf.wroc.pl