Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube BIP

Turystyka i Rekreacja

Turystyka i Rekreacja (Wydział Wychowanie Fizyczne)

Studia I° licencjackie – 3-letnie (6 semestralne),
stacjonarne i zaoczne weekendowe

Studia II° magisterskie – 2-letnie (4 semestralne),
stacjonarne i zaoczne weeknedowe

Bardzo szerokie perspektywy zawodowe sprawiają, że kierunek ten jest coraz bardziej popularny. Moda na aktywny wypoczynek i chęć poznawania nowego sprawiają, że coraz więcej osób spędza wolny czas na uprawianiu sportu, a wakacje na podróżach. Na tym kierunku kształcimy osoby zdolne do organizacji i zaspokojenia obu tych potrzeb.

Jaki jest idealny kandydat?

Ciekawy Świata. Potrafi pracować z grupą. Ma zdolność swobodnego nawiązywania kontaktów. Potrafi szybko podejmować trudne decyzje.

Co będę robić po skończeniu studiów?

Będę pracować w przedsiębiorstwach turystycznych, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, centrach rekreacji i sportu. Założę własne biuro podróży.

Czego się nauczę?

Przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej. Kreatywnego rozwiązywania problemów związanych z działalnością w sferze turystyki i rekreacji. Kierowania zespołami ludzkimi. Poznam prawa ekonomii i biegle będę się posługiwać przynajmniej jednym językiem obcym.

System studiów:

 • Studia I stopnia (3-letnie licencjackie - stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

  Student na kierunku Turystyka i Rekreacja na pierwszym stopniu będzie studiował na profilu praktycznym pod okiem profesjonalnej kadry akademickiej oraz profesjonalistów-pragmatyków. Kierunkowa wiedza i nabyte praktyczne kompetencje otworzą absolwentom wiele możliwości zatrudnienia w jednostkach obsługi ruchu turystycznego, ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych, a także podjęcie samodzielnej działalności usługowej w tym zakresie.

Prezentacja kierunku Turystyka i Rekreacja

 • Wiedza
  Studenci zdobędą w ramach studiów podstawową wiedzę o biologicznych, kulturowych, ekonomicznych  i psychospołecznych podstawach aktywności człowieka, w szczególności aktywności podejmowanej dobrowolnie, w czasie wolnym, dla poprawy lub zachowania dobrego stanu zdrowia, samorealizacji, podtrzymania więzi społecznych czy kompensowania zagrożeń cywilizacyjnych. Nauczą się korzystać z różnorodnych form aktywności wolnoczasowej i je promować. Będą rozeznani w wybranych aspektach funkcjonowania organizmu człowieka, mechanizmach podejmowania przez niego decyzji,  współczesnych modelach zachowań oraz kształtowaniu stylu życia, w tym szczególnie o realizowanych formach rekreacji i turystyki.

  Umiejętności
  Na bazie uzyskanej wiedzy absolwenci kierunku Turystyka i rekreacja są wyposażeni w umiejętności, które umożliwią im zarówno tworzenie warunków organizacyjnych dla aktywności innych osób, poprzez organizowanie zajęć rekreacyjnych czy imprez turystycznych, jak i pozwalające na bezpośrednie prowadzenie wybranych form takich zajęć i imprez.

  Kompetencje
  Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja otwierają szerokie perspektywy pracy z osobami dobrowolnie korzystającymi z usług turystycznych czy rekreacyjnych, zróżnicowanymi pod względem wieku, poziomu wykształcenia, kultury, zainteresowań czy środowiska. Kompetencje, pozyskane podczas praktyk, wzmacniają zdolności absolwentów w zakresie funkcjonowania w społeczeństwach wielokulturowych, dają predyspozycje do aktywności w otaczającym ich środowisku, wzmacniają aktywność fizyczną, umiejętności komunikowania się, oddziaływania na zachowania innych, znajomość praw marketingowych a także przestrzegania zasad etyki i standardów bezpieczeństwa.

 • Studia II stopnia (2-letnie magisterskie - stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

  Studenci drugiego stopnia kierunku Turystyka i rekreacja aktywnie uczestniczą w pragmatycznym kształceniu. Mają szeroki zakres możliwości rozwijania swoich turystycznych i rekreacyjnych kompetencji, zainteresowań, potrzeb a także usprawniania własnej kondycji psychofizycznej.

  Wiedza
  Na kierunku zajęcia prowadzi, bogata w wiedzę i doświadczenie, kadra teoretyków i pragmatyków, związanych z rynkiem usług turystycznych i rekreacyjnych o bardzo szerokim spektrum zainteresowań.

  Umiejętności
  Celem studiów drugiego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja w ramach profilu praktycznego jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej lub menedżerskiej w jednostkach organizujących turystykę lub rekreację oraz pełnienia w nich funkcji kierowniczych. W związku z powyższym znaczna część kompetencji, uzyskiwanych na tym poziomie kształcenia, nawiązuje do pracy w zespole i umiejętności interpersonalnych. Równoważnym celem jest także przygotowanie samodzielnych specjalistów, podnoszących swoje kompetencje zawodowe oraz rozwijających ofertę usług turystycznych i rekreacyjnych o nowe propozycje. Szczególnymi umiejętnościami absolwentów kierunku Turystyka i Rekreacja są: krytyczne podejście do stanu istniejącego, innowacyjność myślenia i działania oraz umiejętności zawodowe szersze, niż realizacja dotychczasowych form turystycznych.

Kompetencje

 • Absolwenci uzyskują szereg nowych kompetencji, przede wszystkim związanych z umiejętnościami kierowania ludźmi oraz organizowania pracy zespołów ludzkich i jednostek organizacyjnych. Są przygotowani do wszechstronnej oceny posiadanych zasobów, uwarunkowań i zakresu podejmowanych działań o charakterze strategicznym, zarówno ze względu na wyższy szczebel organizacyjny, jak i dłuższy okres, którego dotyczyć będą jego decyzje. Będą mieli możliwość skonkretyzowania swoich zainteresowań, specjalizując się i przygotowując do zróżnicowanego modelu dalszej kariery zawodowej.


 • Studia niestacjonarne są płatne - czesne semestralne
 • Programy studiów 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziekanacie Wydziału Wychowania Fizycznego:

e-mail: dziekanat.wf@awf.wroc.pl
studia stacjonarne: tel. 71 347-34-62; 347-34-38; 347-34-72
studia zaczone weekendowe: tel. 71 347-34-62
fax: 71 347 34 37
adres: Dom Studencki Spartakus teren Stadionu Olimpijskiego 
ul. A. Mickiewicza 98
51-684 Wrocław