Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Terapia zajęciowa    


                                                                    Studia 3-letnie, I°  stopnia (licencjat)                                                         

- stacjonarne (dzienne),
- niestacjonarne w systemie ciągłym (od poniedziałku do piątku)
Rekrutacja na podstawie wyników egzaminu maturalnego

 

TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Ilość punktów rekrutacyjnych jest przyznawana na podstawie wyników egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki. Podczas przyjęcia dokumentów następuje również weryfikacja danych wprowadzonych w systemie rekrutacyjnym (w przypadku zaniżenia lub zawyżenia wyniku egzaminu maturalnego może nastąpić przesunięcie na liście rankingowej). 

Za przedmiot maturalny zdany na poziomie:

rozszerzonym możesz uzyskać maksymalnie: 150 pkt (1%=1,5 pkt),
podstawowym możesz uzyskać maksymalnie: 100 pkt (1% = 1,0 pkt).

Punkty preferencyjne:
– 10 pkt otrzymują kandydaci legitymujący się świadectwem „międzynarodowej matury” (IB) oraz „matury europejskiej” (EB),
– 10 pkt otrzymują kandydaci za międzynarodowy  certyfikat znajomości języka obcego na poziomie B2 ,
– 150 punktów – laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego.

Jeśli zdawałeś maturę / egzaminy końcowe poza terenem Polski sprawdź przelicznik punktów dla dokumentów zagranicznych. Pamiętaj także o tlumaczeniu przysięgłym dokumentów!

Warunkiem przyjęcia na studia jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej na podstawie wyników egzaminu maturalnego w ramach ustalonego limitu przyjęć, nie ma progów punktowych.


INFORMACJE O KIERUNKU
TERAPIA ZAJĘCIOWA to część nauk o zdrowiu w biopsychospołecznym ujęciu, zajmuje się wieloaspektową rehabilitacją, poprawą dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego osób i grup społecznych, poprzez wsparcie uczestnictwa w zajęciach uznanych przez osobę lub grupę społeczną, jako mające wartość i znaczenie. Aktywności te są związane z obszarami dbania o siebie i samoobsługi, edukacji i pracy oraz wypoczynku i spędzania czasu wolnego, pozwalają uczestniczyć w życiu społecznym i ekonomicznym społeczności. Jako sfera działań praktycznych oraz dyscyplina naukowa wymaga interdyscyplinarnego podejścia umożliwiającego podejmowania pracy. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest pierwszą i jedyną uczelnią w Polsce kształcącą według systemu Europejskiej Sieci Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE).

Więcej informacji o kierunku Terapia Zajęciowa

 

IDEALNY KANDYDAT
- lubi pomagać ludziom,
- ma dużo empatii i ciepła,
- potrafi rozmawiać, słuchać i rozumie potrzeby drugiej osoby,
- jest kreatywny i posiada umiejętności twórcze,
- potrafi organizować pracę i współpracować z ludźmi.

 

ABSOLWENT
- pracuje w instytucjach ochrony zdrowia, pomocy i integracji społecznej, w edukacji, w środowisku zamieszkania i w zakładach pracy,
- profesjonalnie buduje relacje z osobą zdrową/chorą, z jej środowiskiem społecznym, rodziną i najbliższym otoczeniem,
- postrzega człowieka holistycznie,
- pracuje zgodnie z zasadą praktyki respektującej potrzeby klienta,
- traktuje działania człowieka jak fundament rozwoju społecznego.

 

 

 

DZIEKANAT:
51 – 612 Wrocław
al. I.J. Paderewskiego 35
Pawilon P- 4 teren Stadionu Olimpijskiego
tel.71 347-3028, 71 347-3078, 71 347-3073
e-mail: dziekanat.fizjoterapii@awf.wroc.pl