Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube BIP

Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa (Wydział Fizjoterapii)

Studia I° licencjackie – 3-letnie (6 semestralne),
stacjonarne, niestacjonarne realizowane w systemie ciągłym od poniedziałku do piątku

terapia_zajeciowa.jpg

Informujemy, że na Wydziale Fizjoterapii AWF we Wrocławiu od roku akad. 2012/2013 został uruchomiony nowy kierunek Terapia zajęciowa (studia licencjackie pierwszego stopnia w trybie dziennym). Program studiów opracowany został na podstawie obowiązujących w krajach europejskich standardów ustalonych przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych (WFOT) i Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE). Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest jedna z pierwszych uczelni w Polsce wprowadzający ten innowacyjny program.


TERAPIA ZAJĘCIOWA to część nauk o zdrowiu w biopsychospołecznym ujęciu.

TERAPIA ZAJĘCIOWA zajmuje się wieloaspektową rehabilitacją, poprawą dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego osób i grup społecznych, poprzez wsparcie uczestnictwa w zajęciach uznanych przez osobę lub grupę społeczną, jako mające wartość i znaczenie.

Aktywności te są związane z obszarami dbania o siebie i samoobsługi, edukacji i pracy oraz wypoczynku i spędzania czasu wolnego, pozwalają uczestniczyć w życiu społecznym i ekonomicznym społeczności.

Terapia zajęciowa jest umiejscowiona w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej i w zakresie nauk społecznych.

Jako sfera działań praktycznych oraz dyscyplina naukowa wymaga interdyscyplinarnego podejścia umożliwiającego podejmowania pracy autonomicznie i w wielospecjalistycznych zespołach.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest pierwszą i jedyną uczelnią w Polsce kształcącą według systemu Europejskiej Sieci Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE).

Jaki jest idealny kandydat?

Lubi pomagać ludziom. Ma dużo empatii i ciepła. Potrafi rozmawiać, słuchać i zrozumieć potrzeby drugiej osoby/ Klienta. Jest kreatywny i posiada umiejętności twórcze. Potrafi organizować pracę ludzi i współpracować z ludźmi.

Co będę robić po skończeniu studiów?

Będę stosować terapię zajęciową w różnych instytucjach w procesie składającym się z rozpoznania sytuacji klienta, badania, identyfikacji potrzeb stosowania terapii zajęciowej, negocjowania i formułowania celów działania, planowania i wdrażania interwencji oraz oceny jej wyników.

Będę budował relacje z osobą zdrową lub chorą, z jej środowiskiem społecznym, rodziną i najbliższym otoczeniem.

Będę stosował terapię zajęciową zgodnie z zasadami praktyki nakierowanej na potrzeby osoby lub grupy społecznej (Client Centered Practice), dla promowania zdrowia i dobrostanu, traktując działalność człowieka, jako fundament rozwoju społecznego i zapewnienia sprawiedliwości społecznej

Dzięki interdyscyplinarności terapii zajęciowej będę pracować w instytucjach ochrony zdrowia, pomocy i integracji społecznej, edukacji, w środowisku zamieszkania i w zakładach pracy

Czego się nauczę?

Jak w sposób profesjonalny budować relacje z osobą zdrową lub chorą, z jej środowiskiem społecznym, rodziną i najbliższym otoczeniem.

Postrzegać osoby holistycznie - ich potrzeby fizyczne, psychiczne i duchowe traktować jako jedność oraz odnosić tą wiedzę do konkretnych osób i grup społecznych oraz działań z nimi.

Zachowywać autonomię własną oraz uznawać autonomię innych osób i grup społecznych, z którymi będę współpracować oraz odbiorców swoich działań zawodowych.

System studiów:

  • Studia I stopnia (3-letnie licencjackie) - stacjonarne, niestacjonarne realizowane w systemie ciągłym od poniedziałku do piątku oraz studia zaoczne weekendowe
  • Studia niestacjonarne i zaoczne są płatne - czesne semestralne
  • htm Szczegółowe informacje o przebiegu studiów - pakiet informacyjny ECTS
  • Informacje o trybie postępowania kwalifikacyjnego oraz wykaz wymaganych dokumentów 

Potencjalne miejsca pracy:

Miejsca potenc­jal­nego zatrud­nienia ter­apeuty zaję­ciowego: insty­tucje i ośrodki reha­bil­i­tacji, odd­zi­ały szpitalne o różnych pro­fi­lach, zakłady opiekuńczo-lecznicze, pielęgnacyjno-opiekuńcze i opieki społecznej, pra­cownie ter­apii zajęciowej.


Prezentacja kierunku Terapia Zajęciowa


Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziekanacie Wydziału Fizjoterapii:

e-mail: dziekanat.fizjoterapii@awf.wroc.pl
studia stacjonarne i niestacjonarne: tel. 71 347 3080
fax: 71 347 3081
adres: Pawilon nr 4 teren Stadionu Olimpijskiego
al. I.J. Paderewskiego 35
51-612 Wrocław