Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Informacje dla kandydatów na studia II stopnia

Lista dokumentów wymaganych od kandydatów na studia II stopnia:

– kwestionariusz z indywidualnego konta rekrutacyjnego,
– dyplom studiów I stopnia licencjackich wraz z suplementem (oryginał lub odpis na
oryginalnym druku wraz z kserokopiami, ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu
licencjata, które należy wymienić na oryginał po przyjęciu na studia),
– średnia arytmetyczna uzyskanych ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia
(zaświadczenie wydane przez ukończoną uczelnię o uzyskanej średniej lub średnia wpisana
do suplementu),
– aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do
przeprowadzenia badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym
kierunku (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do
pobrania w serwisie IRKa),
- dokumenty potwierdzające prawo do punktów preferencyjnych