Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Harmonogram rekrutacji

 

Harmonogram rekrutacji
na rok akademicki 2022/2023

(dla obywateli polskich i osób uprawnionych do studiów bezpłatnych zgodnie z zgodnie z art. 324, ust. 2. Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 20 lipca 2018 r)*

 

   REKRUTACJA NA STUDIA LICENCJACKIE I STOPNIA
I JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 

REKRUTACJA NA STUDIA MAGISTERSKIE
II STOPNIA

I TURA

II TURA
(w przypadku wolnychjmiejsc)

I TURA
Kosmetologia
Sport
Terapia zajęciowa

I TURA
Turystyka
i Rekreacja, Wychowanie Fizyczne

II TURA
(w
iprzypadku wolnych miejsc)


Rozpoczęcie rejestracji
w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa).

1 czerwca
od
godz. 9:00

23 lipca
od
godz. 9:00

1 czerwca
od
godz. 9:00

1 czerwca
od
godz. 9:00

29 lipca
od
godz.9:00


Ostatni dzień rejestracji
i wnoszenia opłat rekrutacyjnych.

11 lipca
do
godz. 12:00

19 września
do
godz 12:00

20 lipca
do
godz. 12:00

Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany na początku lipca

19 września
do godz.12:00


Ogłoszenia list osób wstępnie zakwalifikowanych i list rezerwowych.

14 lipca
14:00

22 września  14:00

22 lipca
14:00

 

22 września
14:00

Przyjmowanieudokumentów
od kandydatów wstępnie zakwalifikowanych.

Dostarczenie kompletu dokumentów na uczelnię najpóźniej w ostatnim dniu do godziny 14:00.

W przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub kurierem nie decyduje data stempla pocztowego lub data nadania.

od 15 do 18 lipca

od 23 do 24 września

od 23 do 27
lipca

 

od 23 do 24 września


Sekretariat Komisji Rekrutacyjnej
pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach

9:00 – 14:00

oraz w następujące soboty:

16 lipca od 10:00 do 14:00
23 lipca od 10:00 do 14:00
24 września od 10:00 do 14:00

Ogłoszenie list osób przyjętych

22 lipca
14:00

27 września
14:00

28 lipca
14:00

 

27 września
14:00

 

KOMPLET DOKUMENTÓW TO:
- podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza, który jest dostępny na portalu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) po wypełnieniu wszystkich danych,
- oryginał oraz kserokopia świadectwa maturalnego (oryginał tylko do wglądu),
- oryginał oraz kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał tylko do wglądu),
- aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (skierowanie i wzór zaświadczenia dostępne w systemie rekrutacyjnym)
- oryginały dokumentów uprawniających do punktów preferencyjnych lub wymaganych na danym kierunku, załączonych wcześniej w formie skanów w systemie rekrutacyjnym

 

*Zgodnie z art. 324, ust. 2. Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. za kształcenie na studiach stacjonarnych nie pobiera się opłat od:
a. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
c. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
d. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;  
e. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7
października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
f. posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
g. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.