Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Krok po kroku

„KROK PO KROKU” - przewodnik dla studentów Programu Erasmus +

KROK I

Zapoznanie się z zasadami programu (Regulamin wyjazdów w ramach Programu ERASMUS +, Wyjazdy Studentów na Studia).

Przystąpienie studenta do procesu naboru poprzez złożenie dokumentów:

  • formularz zgłoszeniowy
  • zaświadczenie z Dziekanatu o średniej ocen uzyskanych z ostatniego semestru studiów
  • potwierdzoną informację o braku warunkowych zaliczeń
  • zaświadczenie z Biura Spraw Studenckich dot. pobierania stypendium socjalnego (jeśli dotyczy)
  • certyfikat znajomości języka zwalniający z egzaminu językowego*

KROK II

Zakwalifikowanie studenta przez Komisję Kwalifikującą AWF we Wrocławiu

KROK III

Kontakt studenta z uczelnia przyjmującą

Student po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu na wyjazd jest zobowiązany do sprawdzenia na stronie uczelni partnerskiej bądź bezpośrednio u koordynatora programu Erasmus uczelni partnerskiej wszelkich dostępnych informacji dotyczących organizacji pobytu w ramach Programu Erasmus (procedura aplikacyjna, terminy zgłoszeń, oferta programowa, zakwaterowanie, rozkład roku akademickiego itp.).

KROK IV

Przygotowanie dokumentów dla uczelni partnerskiej:

Application Form (Formularz zgłoszeniowy)
Każda uczelnia partnerska posiada swój formularz zgłoszeniowy dla studentów zagranicznych. Dokument ten można znaleźć na stronie uczelni przyjmującej lub w  Biurze Erasmus AWF we Wrocławiu. Formularz powinien zostać wypełniony komputerowo lub on-line. Uczelnia partnerska określa ściśle daty przyjęcia formularzy. Jeżeli zostanie przez studenta przygotowana po terminie może nie zostać przyjęta.

Learning agreement for studies (Porozumienie o programie zajęć) – część “ BEFORE THE MOBILITY”

Learning agreement for studies to umowa między studentem, uczelnią macierzystą i uczelnią przyjmującą (partnerską), określająca program zajęć, w jakich student ma uczestniczyć w uczelni partnerskiej oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. Porozumienie jest podstawą uznania okresu studiów odbytego w zagranicznej uczelni. Dokument ten musi zostać podpisany przez wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta, a jego kopię powinna otrzymać każda ze stron.

Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu studiów gwarantuje automatyczne zaliczenie studiów/ zajęć przez AWF we Wrocławiu.

Przygotowując Porozumienie o programie studiów należy starać się, aby jak najlepiej odpowiadał on programowi AWF we Wrocławiu. Nie należy sugerować się nazwami przedmiotów oferowanych przez uczelnie. Porównywać należy zakładane efekty kształcenia, które można uzyskać realizując dane programy. Jednak, z powodu różnic w programie oraz w harmonogramie studiów, pewne zmiany są nieuniknione. Z tego względu zakwalifikowani na wyjazd studenci powinni uzyskać u odpowiedniego prodziekana danego wydziału zgodę na Indywidualny Plan Studiów.

Inne
Student jest zobowiązany do przygotowania wszystkich dokumentów wskazanych przez daną uczelnię partnerską, może to być również ksero paszportu, wypis z toku studiów, certyfikat językowy, kopia ubezpieczania

Student zobowiązany jest dostarczyć do Biura Erasmus oryginały dokumentów oraz ich kserokopie w określonym czasie.

Koordynator odsyła doniesiony komplet oryginalnych dokumentów do uczelni partnerskiej.

KROK V

Kontakt uczelni przyjmującej ze studentem.

Pisemne potwierdzenie przyjęcia na studia w ramach Programu Erasmus +
Podpisanie i odesłanie Learning agreement for studies  

KROK VI

Formalności w kraju:

Ubezpieczenie zdrowotne
Student wyjeżdżający w ramach programu Erasmus + zobowiązany jest do ubezpieczenia się od kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ na prośbę i podanie studenta oraz na podstawie zaświadczenia od koordynatora AWF we Wrocławiu.

Ubezpieczenie zdrowotne nie jest tożsame z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, które jest wykupywane w dobrowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym (np. karta Euro 26, Planeta Młodych, ISIC).

Osobiste konto bankowe – walutowe lub złotówkowe – na odpowiednim formularzu
Wypłata stypendium realizowana jest po podpisaniu umowy między studentem a AWF we Wrocławiu. Student otrzymuje stypendium co najmniej dwóch ratach (pierwsza rata 90% stypendium)

Podpisanie umowy finansowej na wyjazd z AWF we Wrocławiu
Umowa podpisywana przez studenta z uczelnią zawiera szczegółowy zakres zobowiązań.

Karta studenta ERASMUSA
Karta studenta ERASMUSA to wykaz podstawowych praw i obowiązków studentów wyjeżdżających w ramach Erasmusa. Należy zapoznać się z jej treścią, przestrzegać nałożonych obowiązków i domagać się przysługujących praw. Dostępna w sekcji „Dokumenty do pobrania”

KROK VII

Pobyt za granicą 

Confirmation of arrival (Potwierdzenie przyjazdu)
Jest to dokument, na którym uczelnia przyjmująca potwierdza daty pobytu studenta na stypendium. Bezzwłocznie po przyjeździe należy uzyskać w biurze Programu ERASMUS uczelni przyjmującej potwierdzenie daty przyjazdu i przesłać formularz drogą elektroniczną.

Zmiany do Learning agreement for studies – część “DURING THE MOBILITY”
W przypadku zaistnienia w programie studiów na uczelni przyjmującej jakichkolwiek zmian mogących mieć wpływ na wypełnienie przez studenta zobowiązań wynikających z obowiązującego Learning Agreement, student musi niezwłocznie:

 1. Skontaktować się drogą elektroniczna z Pełnomocnikiem Wydziałowum, zajmującym się koordynowaniem programu Erasmus podając informację o proponowanych zmianach do Learning Agreement – kursach, które chce skasować oraz dodać. Przygotować nowy Indywidualny Plan Studiów.

 2. Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji Pełnomocnik podejmuje decyzję o zatwierdzeniu zmian oraz o ewentualnych zmianach w różnicach w standardach kształcenia.

 3. Po zatwierdzeniu zmian wypełnić część DURING THE MOBILITY wprowadzając odpowiednie zmiany poprzez wypisanie kursów usuwanych i dodawanych.

 4.  Zmiany w Learning Agreement przesłać pocztą elektroniczną do Pełnomocnika Wydziałowego oraz do Biura Erasmus. Dokumenty powinny być podpisane przez studenta oraz uczelnię przyjmującą.

Zaniedbanie aktualizacji Learning Agrement for studies może skutkować brakiem uznania okresu studiów po powrocie do uczelni macierzystej a w skrajnych przypadkach - koniecznością zwrotu otrzymanego stypendium.

Skrócenie pobytu
Jeżeli student zaliczył zajęcia, które były ustalone w Porozumieniu o programie zajęć (Learning Agreement), może skrócić pobyt za granicą. Student musi jednak być pewny, że ma wymagane zaliczenia i egzaminy, a tym samym spełnił warunki umowy z uczelnią dotyczącą programu dydaktycznego (jest to bardzo ważne ze względu na zaliczenie okresu studiów przez AWF we Wrocławiu). Skrócenie pobytu może wiązać się z koniecznością zwrotu części stypendium, gdyż stypendium można otrzymać tylko za taki okres, jaki rzeczywiście spędziło się w uczelni partnerskiej.

Przedłużenie pobytu
Przedłużenie pobytu w uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus jest możliwe tylko w obrębie jednego roku akademickiego. Aby przedłużyć pobyt o kolejny semestr w ramach jednego roku akademickiego należy uzyskać zgodę uczelni partnerskiej i macierzystej, uzgodnić Learning Agrement for studies na kolejny okres i podpisać stosowny aneks do umowy.

Studenci przedłużający pobyt na drugi semestr mogą, ale nie muszą otrzymać dodatkowe dofinansowanie.

KROK VIII

Powrót ze stypendium

Transcript of records (Wykaz zaliczeń )
Jest to wykaz wszystkich przedmiotów/zajęć, w których student uczestniczył w uczelni zagranicznej wraz z uzyskaną liczbą punktów ECTS oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą stosowaną w danej uczelni, a także zgodnie ze skalą ECTS.

Wykaz zaliczeń jest dokumentem, na podstawie którego uczelnia macierzysta decyduje po powrocie studenta o zaliczeniu poszczególnych przedmiotów i przepisaniu ocen uzyskanych z egzaminów, a w konsekwencji - o zaliczeniu okresu studiów.

Potwierdzenie terminu pobytu (Letter of confirmation)
Dokument, który wypełnia uczelnia zagraniczna, potwierdzający daty rozpoczęcia i zakończenia stypendium.

Oryginały dokumentów wraz z kserokopią należy donieść koordynatorowi programu w ciągu 30 dni od dnia zakończenia stypendium.

Karta Zaliczeń
Dokument wypełniany przez studenta określający ewentualne różnice w standardach nauczania, które student będzie musiał zaliczyć po powrocie na uczelnię macierzystą.

Jest to lista przedmiotów/zajęć z programu kształcenia na AWF we Wrocławiu i przypisane im odpowiedniki/równoważniki przedmiotów/zajęć z programu kształcenia w uczelni partnerskiej.

Dokument dostępny w sekcji „Dokumenty do pobrania”. Student przygotowuje 3 kopie dokumentu – jedną dla właściwego Koordynatora Wydziałowego, drugą dla Biura Erasmus a trzecią dla siebie.

Learning agreement for studies – część “AFTER THE MOBILITY”

Wypełnienie on-line ankiety studenta ERASMUSa
Po powrocie z instytucji przyjmującej student jest zobowiązany wypełnić Ankietę Stypendysty Erasmusa. Wypełnienie Ankiety Stypendysty Erasmusa jest niezbędne do finansowego rozliczenia wyjazdu. Ankieta wypełniana jest on-line - dostęp do ankiety wyłącznie za pośrednictwem Mobility Tool (MT), administrowanego przez KE. Do stypendysty jest wysyłana automatyczna wiadomość z linkiem do formularza ankiety on-line.

KROK IX

Zaliczenie okresu studiów za granicą

W oparciu o dokumenty - porozumienie o programie zajęć, wykaz zaliczeń, potwierdzenie terminu pobytu i kartę zaliczeń student udaje się do odpowiedniego na wydziale pełnomocnika ds. Erasmusa.

Przedmioty zaliczone za granicą pokrywające się z programu na uczelni macierzystej stanowić będą podstawę do uzyskania zaliczenia. Przedmioty wykraczające poza program opuszczonego semestru zostaną zaliczone do indywidualnego programu.

POWODZENIA ;-)