Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Deklaracja Polityki programu Erasmus +

Deklaracja polityki programu Erasmus + (Erasmus Policy Statement) Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na lata 2013-2020

Międzynarodowa strategia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest zgodna z założeniami polityki Unii Europejskiej i stanowi istotny element strategii kształtowania rozwoju gospodarczego, kulturowego i społecznego regionu. W latach 2014-2020 przewidziany jest dalszy dynamiczny rozwój wymiany studentów oraz pracowników uczelni. W celu zwiększania mobilności i jakości będą wspierane i promowane wszelkie inicjatywy ukierunkowane na rozwój a przeszkody w tym zakresie będą usuwane. AWF Wrocław zamierza bardziej poszerzyć i udostępnić ofertę dydaktyczną w języku angielskim, w szczególności dla nowych kierunków kształcenia tj. kosmetologii i terapii zajęciowej. Efektem tego działania będzie większe zaangażowanie partnerów w tworzenie oferty edukacyjnej i szkoleniowej poprawiającej jakość i atrakcyjność w odniesieniu do potrzeb rynku pracy.

Program kształcenia jest oparty o Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS umożliwiający studentom uznawanie i przenoszenie osiągnięć. Kontynuowana będzie aktywność w zakresie nauki języka polskiego dla stypendystów mająca na celu wspieranie różnorodności językowej. Uczelnia postawi nacisk na zarządzanie jakością mobilności w oparciu o zasady określone w Europejskiej Karcie Erasmus w zakresie językowego i kulturowego przygotowania do pobytu za granicą. Planuje się liczne wizyty partnerskie, które będą miały na celu prezentację możliwości naszego uniwersytetu jak również zebranie oczekiwań partnerów z Unii Europejskiej i nie tylko. AWF Wrocław będzie kontynuował proces zwiększania dostępu do studiów dla osób z grup mniej uprzywilejowanych oraz aktywnie zająć się szczególnymi potrzebami edukacyjnymi osób niepełnosprawnych.

Na przestrzeni ostatnich lat obiekty dydaktyczne zostały przystosowane do przyjęcia niepełnosprawnych stypendystów, nadal będzie kontynuowane tworzenie bazy sprzętowej podnoszący komfort osoby niepełnosprawnej. Uczelnia dołoży wszelkich starań aby wszyscy stypendyści byli traktowani równo bez względu na płeć, wyznanie religijne, kraj pochodzenia, w duchu poszanowania praw człowieka i zasad demokracji.

AWF funkcjonuje w nowoczesnym środowisku technologii cyfrowych i planuje dalszy jego rozwój. Wszelkie informacje na temat działań podejmowanych przez uczelnię w ramach programu Erasmus są umieszczane na stronie internetowej, na tablicach ogłoszeń jak również są wymieniane w bieżących publikacjach i raportach.

Zwiększenie elastyczności ścieżek kształcenia oraz poszerzenie oferty w języku angielskim (uwzględniającej potrzeby osób z różną historią edukacyjną) daje możliwość nawiązania nowych relacji partnerskich.

AWF Wrocław podejmuje współpracę w zakresie mobilności studentów i pracowników z placówkami (szkoły wyższe, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia zawodowe, organizacje, itp.), które działają w obszarach wychowania fizycznego i sportu, fizjoterapii wraz z kosmetologią i terapią zajęciową, rekreacji i turystyki. Priorytetowo traktowane są placówki, które oferują program studiów w języku angielskim. Niemniej jednak w przypadku gdy instytucja przyjmująca oferuje zajęcia w języku ojczystym wraz z pomocą i wsparciem dla stypendystów w języku angielskim (praca indywidualna ze stypendystą, anglojęzyczny opiekun, tłumacz) również podejmowane są działania dot. współpracy. Uczelnia chce promować i zachęcać do nauki mniej rozpowszechnionych języków europejskich. Stypendyści (studenci i pracownicy) najchętniej wybierają kraje Europy Zachodniej mimo to AWF Wrocław jest otwarty na Europę Wschodnią i Środkową w takim samym stopniu, gdyż obserwowany jest wzrost przyjazdów studentów i kadry akademickiej z tych obszarów. Poprzez wyżej wymienioną gotowość wspierany jest rozwój współpracy transnarodowej na rzecz integracji edukacyjnej krajów uboższych w Europie i poza nią.

AWF Wrocław jest również uczestnikiem programu „Study in Poland”, posiada umowy partnerskie z m.in. Ukrainą, Koreą, Rosją. Kierując się zasadą zapewniania najwyższej jakości i efektywności kształcenia, w tym rozwoju zawodowego, uczelnia stara się dopasować i koordynować tok studiów i zajęć praktycznych. Zwraca się uwagę aby program był kompatybilny z programem realizowanym przez stypendystę jak również wzbogacony o wiedzę nie oferowaną przez macierzystą placówkę. Wyżej wymienione cele są najłatwiej osiągalne w przypadku studiów pierwszego i drugiego stopnia i mobilność w tej grupie jest największa. Natomiast mobilność uczestników studiów trzeciego stopnia jest ograniczona w zakresie realizacji programu nauczania. Wynika to z rozbieżności programowej placówek kształcących w tych samych dziedzinach naukowych. Z tego względu stypendyści z tej grupy są bardziej zaangażowani w rozwój umiejętności praktycznych poprzez udział w szkoleniach i praktykach zawodowych. AWF Wrocław nie oferuje krótkich cykli kształcenia. W latach 2014-2020 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dołoży wszelkich starań aby przystąpić do programu wspólnego, podwójnego lub wielokrotnego dyplomu.

AWF Wrocław do tej pory uczestniczył w jednym kursie intensywnym – (Erasmus, Intensive Programmes) - "Community Based Mental Health" pod przewodnictwem HAN-university, Nijmegen, the Netherlands, Faculty of Health and Social Studies. Wybrani studenci kierunku terapii zajęciowej i fizjoterapii mieli szansę doskonalić swoją wiedzę jak również pozyskiwać umiejętności ogólne, takie jak zdolność przystosowywania się do nowych warunków, umiejętność rozwiązywania problemów i pracy w międzynarodowych zespołach. Udział w wyżej wymienionym kursie intensywnym był sporym wyzwaniem dla naszej uczelni, ale i również dobrym doświadczeniem. W wyniku jego realizacji powstały prezentacje multimedialne, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród kadry akademickiej i społeczności studenckiej. Jest to krok do osiągnięcia celu w kontekście polityki międzynarodowej jakim jest uczestnictwo w kolejnych kursach intensywnych czy projektach wielostronnych, sieciach tematycznych. W planach uczestnictwo w kolejnych kursach intensywnych w obszarze zdrowia i rehabilitacji. AWF Wrocław zamierza przeprowadzić szeroką kampanię informacyjno-promocyjną zachęcającą do uczestnictwa w kursach intensywnych, projektach wielostronnych, sieciach tematycznych pod patronatem programu Erasmus poprzez organizację spotkań, szkoleń, dyskusji panelowych ze studentami i kadrą naukową, konsultacji z koordynatorami programu oraz publikację aktualnych informacji na oficjalnej stronie internetowej uczelni. AWF Wrocław na tę chwilę nie jest gotowy do pełnienia roli koordynatora projektów (kierownictwa nad projektem) ze względu na zbyt małe doświadczenie.

Strategia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wraz z jej celami i działaniami realizuje plan Unii Europejskiej dotyczący uczenia się i podnoszenia kwalifikacji przez całe życie. Wpływa to pozytywnie na rozwój i wizerunek uczelni. Według rankingu szkół wyższych w ostatnich latach nasza uczelnia jest najlepszą akademią wychowania fizycznego w Polsce (2010, 2012, 2013).
Efektem konieczności stałego podwyższania poziomu wykształcenia jak i jego poprawienie jakości i przydatności jest wprowadzenie elastycznego nauczania, nacechowanego zdolnością do wykonywania różnych jakościowo zadań pracy. Europejskie standardy i wskazówki udzielają wsparcie działaniom, które prowadzą do dostosowania programów nauczania do warunków rynkowych. Została opracowana strategia, polityka oraz procedury w zakresie jakości oferowanych programów studiów i ich efektów. Programy nauczania są właściwie skonstruowane, regularnie monitorowane, poddawane ocenie co zapewnia ich trwałą odpowiedniość i aktualność. Uczelnia prowadzi badania i monitoring losów absolwentów szkół i kursów dokształcania aby zbliżyć treści kształcenia do potrzeb szybko zmieniającej się gospodarki. Kadra prowadząca zajęcia dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami i jest zachęcana do dalszego rozwoju. AWF Wrocław stworzyła uczącym się pełne możliwości zapoznania się z podstawami technologii informacyjnej na drodze zdobywania wykształcenia. Zapewniono skuteczne i sprawne struktury organizacyjne, w ramach których można prowadzić i wspierać powyższe działania.
Podwyższenie jakości poprzez mobilność i współpracę transgraniczną pobudziła mobilność studentów, jak i pracowników. Uczelnia czuje się zmotywowana do udostępniania zasobów edukacyjnych i informacji dotyczących mobilności międzynarodowej, jak również do opracowywania innowacji dostosowanych do konkretnych potrzeb w zakresie kształcenia i szkolenia. Przeszkody na drodze do mobilności, zwłaszcza związane z uznaniem okresu studiów, są analizowane i usuwane.
Priorytetem uczelni jest stworzenie "trójkąta wiedzy", łączącego edukację, badania naukowe i innowacje. Badania, których wyniki znajdują praktyczne zastosowanie będą jednym z największych atutów uczelni. Proces umacniania trójkąta wiedzy zregeneruje AWF Wrocław, zwiększy konkurencyjność sektora biznesowego i przyniesie korzyści pod względem rozwoju ekonomicznego.

Zarządzanie i finansowanie programem Erasmus + jest zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej. Ułatwiło to sformułowanie i wdrożenie klarownych zasad, regulaminów i procedur organizacyjnych i finansowych. Wszelkie oficjalne decyzje podejmowane w obszarze zapewnienia jakości są oparte na opublikowanych i konsekwentnie stosowanych kryteriach. Wyniki osiągane przez AWF Wrocław są monitorowane i podlegają ocenie co zwiększa efektywność i odpowiedzialność stron zaangażowanych w procesy podejmowania decyzji.