Pracownie

W Pracowni Badań Czynnościowych wykonywane są badania:

 • wydolności fizycznej (test Wingate, progresywny, liniowy, 10-minutowy,
 • interwałowy,)
 • termowizyjne w czasie trwania wysiłku
 • kinestetyczne i posturograficzne,
 • pomiary antropometryczne oraz badania składu ciała,
 • częstości skurczów serca i ciśnienia tętniczego,
 • siły mięśni oddechowych,
 • podstawowej przemiany materii,
 • równowagi kwasowo-zasadowej krwi,
 • morfologia krwi
 • stężenia kwasu mlekowego,
 • ogólne badanie moczu,
 • aktywności kinazy kreatynowej.

Pracownia dysponuje między innymi następującymi urządzeniami badawczymi:

 • cykloergometry Excalibur Sport LODE i MONARK,
 • analizatory oddechowe Quark oraz K4b2 firmy Cosmed,
 • analizatory gazometryczne Siemens Rapidlab 348, hematologiczne Horiba ABX Miros
 • 60, kolorymetryczne Dr Lange LP-400,
 • bieżnia ruchoma JAEGER oraz IN 2440,
 • kamera termowizyjna Sonel KT-384,
 • ciśnieniomierze, monitory pracy serca Polar S810,
 • aparat Micro RPM, Carefusion 234 GmbH,
 • czytnik ELISA.

W Pracowni Biokinetyki wykonywane są badania:

 • podstawowych cech somatycznych (wysokości i masy ciała),
 • składu tkankowego,
 • gęstości mineralnej kości,
 • postawy ciała,
 • pojemności życiowej płuc i cech funkcjonalnych układu oddechowego,
 • oceny ryzyka upadku osób starszych,
 • predyspozycji koordynacyjnych i cech psychomotorycznych,
 • sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych i starszych.
 • racownia dysponuje między innymi następującymi urządzeniami badawczymi:
 • antropometry, wzrostomierze, wagi, fałdomierze, cyrkle kabłonkowe,
 • aparat Tanita MC-180 MA, aparat InBody 230,
 • densytometr rentgenowski Exa 3000,
 • kamera firmy CQ Elektronik System do oceny postawy ciała metodą MORY,
 • spirometr Vyntus Spiro,
 • zestaw do badania ryzyka upadków Fallscreen Neuroscience Research,
 • Wiedeński System Testów Dr G. Schuhfried GmbH,
 • testy sprawności fizycznej EUROFIT, Senior Fitness Test, FMS.

W Laboratorium Analiz Biomechanicznych wykonywane są badania:

 • siły reakcji podłoża w warunkach funkcjonalnych,
 • rozkładu sił nacisku na płaszczyźnie podparcia,
 • efektywności treningu z wykorzystaniem sygnału EMG,
 • efektywności treningu i treningu biofeedback,
 • momentów sił mięśniowych kończyn górnych i dolnych,
 • kompleksowa analiza ruchu,
 • wyskoku dosiężnego,
 • pomiary prędkości obiektów poruszających się w powietrzu, na lądzie i w wodzie.

Pracownia dysponuje między innymi następującymi urządzeniami badawczymi:

 • przenośna platforma Accu Power,
 • przenośna i stacjonarna platforma piezoelektryczna Kistlera,
 • MyoTrace 400, Tele Myo 2400,
 • Biodex System 4,
 • fotel wielofunkcyjny UPR,
 • BTS Smart E/BTS Smart DX,
 • sportowy radar pistoletowy.

W Pracowni Badań Gier z Piłką wykonywane są badania:

 • kompleksowej oceny zdolności motorycznych i treningu motorycznego,
 • monitorowania i kontroli procesu treningowego
 • Diagnoza koordynacji oko-ręka,
 • pola widzenia,
 • kinematyki ruchu,
 • siły, szybkości i mocy,
 • siły ścisku ręki,
 • interpretacji pisma, rysunków oraz ruchów precyzyjnych rąk dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym,
 • podstawowego rozwoju ruchowego dzieci pomiędzy 3 a 10 rokiem życia.

Pracownia dysponuje między innymi następującymi urządzeniami badawczymi:

 • Smart Speed System,
 • Polar rcx5 gps,
 • Wiedeński System Testów dr g. Schuhfried gmbh,
 • dynamometry ręczne hydrauliczne,
 • MovAlyzeR,
 • TGMD–2 Test of Gross Motor Development–Second Edition.
 • Catapult Sports System

W Pracowni Badań w Środowisku Naturalnym wykonywane są badania:

 • z zakresu komunikacji w relacji nauczyciel – uczeń,
 • optymalizacji metod uczenia się – nauczania motorycznego w odmiennym
 • środowisku,
 • w zakresie fizjologicznych i biomechanicznych kryteriów nauczania i doskonalenia czynności motorycznych w środowisku wodnym,
 • reakcji ruchowych człowieka w wodzie.

Pracownia dysponuje między innymi następującymi urządzeniami badawczymi:

 • kamery cyfrowe SONY,
 • SIMI – system analizy ruchu,
 • FUTREX aparat do pomiaru składu ciała,
 • Ergometr pływacki SWIM-ERGO,
 • analizator czucia kinestetycznego,
 • platforma tensometryczna do badania siły odbicia w skoku do wody,
 • oscyloskop,
 • dynamometry.

W Pracowni Badań w Sporcie wykonywane są badania:

 • wartości progu wrażliwości mięśni na ból, –
 • sztywności mięśni,
 • szybkości zawodników i ocenę reakcji na bodźce wizualne i dźwiękowe, –
 • sił mięśniowych,
 • wysiłkowe na bieżni ruchomej (VO2max),
 • składu tkankowego ciała,
 • pomiary antropometryczne,
 • oceny postawy ciała,
 • oceny sposobu żywienia,
 • poradnictwo dietetyczne dla osób aktywnych fizycznie.

Pracownia dysponuje między innymi następującymi urządzeniami badawczymi (w tym mobilnymi, pozwalającymi na prowadzenie pomiarów treningowych w warunkach zawodów sportowych):

 • algometr ciśnieniowy
 • smart speed system
 • charekterograf
 • bieżnia ruchoma
 • Myoton PRO
 • Waga TANITA i analizator składu ciała: MC-780 MA
 • Przyrządy antropometryczne: antropometr, cyrkle kabłąkowe, fałdomierz
 • Dynamometry: grzbietowy i ręczny
 • Zestaw do analiz

W Pracowni Fizjoterapii oraz Pracowni Terapii Zajęciowej wykonywane są badania:

 • postawy ciała, sprawności fizycznej dzieci, młodzieży, osób dorosłych i w podeszłym wieku,
 • stabilności posturalnej i ryzyka upadków w aspekcie procesów inwolucyjnych i chorobowych narządu ruchu,
 • stanu funkcjonalnego tkanek miękkich narządu ruchu przy wykorzystaniu algometru,
 • skuteczności terapii wysokonapięciowej w leczeniu ran i owrzodzeń,
 • skuteczności czynników fizykalnych w schorzeniach narządu ruchu,
 • wpływu różnych czynników fizykalnych na zmianę temperatury powierzchniowej skóry przy zastosowaniu metody termowizyjnej.

Pracownia Fizjoterapii oraz Pracownia Terapii Zajęciowej dysponuje między innymi  następującymi urządzeniami badawczymi:

 • System do oceny postawy ciała metodą MORY
 • Podoskop
 • Mata baropodometryczna
 • Platforma dynamometryczna
 • EMG Noraxon Myo 2400TG2
 • Kamera termowizyjna
 • Zestaw pomiarowy do oceny Profilu Fizjologicznego Ryzyka Upadku (Physiological
 • Profile Assessment (PPA)
 • ActiGraph WGT3X
 • System do oceny postawy ciała metodą MORY
 • Podoskop
 • Mata baropodometryczna
 • Platforma dynamometryczna
 • EMG Noraxon Myo 2400TG2
 • Kamera termowizyjna
 • Zestaw pomiarowy do oceny Profilu Fizjologicznego Ryzyka Upadku (Physiological
 • Profile Assessment (PPA)
 • ActiGraph WGT3X

W Pracowni Badań Czynnościowych w Chorobach Wewnętrznych wykonywane są badania:

 • stanu morfofunkcjonalnego osób z dysfunkcjami narządu ruchu, chorobami układu krążenia, oddechowego, układu nerwowego, chorobami nowotworowymi oraz ocena skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego w wybranych schorzeniach,
 • momentów sił mięśniowych kończyn górnych i dolnych oraz tułowia w różnych grupach pacjentów i osób zdrowych,
 • pod kątem efektywności treningu z wykorzystaniem sygnału EMG w różnych grupach pacjentów i osób zdrowych,
 • stanu funkcjonalnego narządu ruchu zawodników trenujących różne dyscypliny sportu,
 • sprawności fizycznej i siły mięśni dzieci, młodzieży, osób dorosłych i w podeszłym wieku.

Pracownia Badań Czynnościowych dysponuje między innymi następującymi urządzeniami badawczymi:

 • Biodex System 3
 • Spirometr Flowscreen firmy Jaeger
 • Fotopletyzmograf, Hokanson
 • BTS G-SENSOR
 • Bieżnia ruchoma Sports Art Fitness T650
 • Dynamometr hydrauliczny

W Pracowni Badań w Dysfunkcjach Narządu Ruchu wykonywane są badania:

 • zastosowania termowizji w ocenie aktywności fizycznej i terapeutycznej,
 • stanu morfofunkcjonalnego osób z dysfunkcjami narządu ruchu oraz ocena skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego w wybranych schorzeniach,
 • dotyczące wpływu nowoczesnych metod terapii tkanek miękkich i terapii manualnej na schorzenia pacjentów ortopedyczno – urazowych,
 • nowych technologii analizy ruchu w diagnostyce i programowaniu rehabilitacji dzieci, • dotyczące zastosowanie niskich temperatur w fizjoterapii,
 • w zakresie diagnostyki funkcjonalnej i programowania fizjoterapii w pediatrii,
 • analiza równowagi w wybranych schorzeniach.

Pracownia Badań w Dysfunkcjach Narządu Ruchu dysponuje między innymi następującymi urządzeniami badawczymi:

 • Platforma Stabilograficzna PROMED
 • PodoBaby + kamera
 • Kamera termowizyjna Flir 350
 • Platforma balansowa SIGMA
 • Platforma PDM ZEBRIS
 • BTS G-SENSOR

W Laboratorium Kinezjologii wykonywane są badania:

 • obwodowych i ośrodkowych mechanizmów kontroli ruchów dowolnych oraz badania właściwości fizjologicznych i mechanicznych mięśni szkieletowych z zastosowaniem elektromiografii, mechanografii, oxyneurografii, miometrii, elektroencefalografii i przezczaszkowej stymulacji magnetycznej u osób zdrowych i z dysfunkcjami (choroba Parkinsona, udar mózgu, amelia).

Laboratorium Kinezjologii dysponuje następującymi urządzeniami badawczymi:

 • BioSemi Active 2
 • Biometrix Datalog MWX8 oraz W4X8
 • Hamamatsu Niro 200NX
 • Magstim Bistom 2
 • Rogue research Brainsight
 • OT Bioelettronica EMG-USG2
 • Telemed USG LogicScan 128EX
 • Flir IR Camera E60
 • Welhallyn EKG
 • Ultima MegGraphics
 • Myoton 3 oraz Myoton Pro
 • Myotometert NTI neurogenic technologies
 • Wagner FDIX
 • Impulse training system / Inertial exercise trainer
 • Grass Suit 8
 • Fotel Acuro-summer Moment II
 • Measuremant Akcelerometr EGAX-15-/L3M/X
 • Interface LoadCell SML1000, SML200, WML 15
 • Mel M7L-50 oraz M7L-100 optical distance sensor
 • ProComp Infinity

W Laboratorium Kosmetologii wykonywane są badania:

 • składu ciała wybranych grup pacjentów oraz osób zdrowych uczestniczących w różnych formach aktywności fizycznej,
 • zastosowania termowizji w ocenie aktywności fizycznej i terapeutycznej,
 • ocena poziomu bólu uciskowego w celach diagnostycznych i monitorowania postępów zastosowanej terapii

Laboratorium Kosmetologii dysponuje między innymi następującymi urządzeniami badawczymi:

 • OmronBF 306, TanitaSC-240 oraz BC-418MA
 • Akern 101/S
 • SECA 120
 • Dynamometr Collina
 • Monitor Aktywności AM-180E
 • Geonaute 300
 • Pulsoksymetr
 • Kamera termowizyjna
 • Algometr – aparat do oceny natężenia bólu uciskowego

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zapisywane żadne informacje. Polityka prywatności

Przewiń do góry