Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube

Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki publikacyjnej przyjęte i stosowane przez Wydawnictwo AWF we Wrocławiu są zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics, publicationethics.org) i mają na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym.

Przysłane do redakcji teksty oceniane są pod względem merytorycznym bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo i poglądy polityczne autorów.

Wydawnictwo czuwa nad przestrzeganiem obowiązujących standardów etyki publikacyjnej oraz za­pobiega praktykom niezgodnym z przyjętymi normami prawnymi i etycznymi (nierzetelności badań), do których to praktyk należą:

a) plagiat, gdy autor wykorzystuje pracę innego autora (zwroty, zdania, dane) bez zaznaczenia tego w tekście;
b) autoplagiat (zduplikowanie publikacji), czyli powtórne opublikowanie własnego utworu (bądź jego fragmentów) jako nowego, bez podania o tym informacji; w wyjątkowych sytuacjach moż­liwy jest przedruk lub tłumaczenie już opublikowanego tekstu, ale wymaga to zgody obu redakcji i musi to zostać odnotowane w odpowiednim przypisie;
c) składanie tego samego tekstu jednocześnie w dwóch różnych wydawnictwach;
d) fałszowanie  danych lub manipulowanie nimi, a także oszustwo w opisie wyników badań;
e) ignorowanie podobnych wyników opublikowanych w innych pracach w celu wykazania nowatorstwa swoich badań;
f) pominięcie w wykazie autorów osób, które przyczyniły się do powstania utworu (ghost authorship);
g) przypisanie autorstwa osobom, które nie mają żadnego wkładu w powstanie utworu lub których udział w tworzeniu dzieła był znikomy (guest authoship, honorary authorship);
h) nieujawnienie znaczącego wkładu autora w powstanie utworu (ghostwriting);
i) umieszczenie w wykazie autorów osób, które nie wyraziły na to zgody;
j) zatajanie konfliktu interesów, który ma miejsce wtedy, gdy dążenie do prawdy naukowej okazuje się sprzeczne z konkurencyjnymi celami badacza.

Wydawnictwo nie ujawnia osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych
do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji są: autor, wyznaczeni recenzenci, redaktorzy oraz inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym.

Teksty nieopublikowane nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez pracowników Wydawnictwa ani żadne inne osoby uczestniczące w procesie redakcyjnym.

W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zasad etyki naukowej Wydawca stosuje procedurę zgodną ze standardami COPE opisaną na stronach publicationethics.org.

Wydawnictwo ma prawo wycofać publikację po jej wydaniu, jeżeli: 1) nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki wydawniczej; 2) istnieją dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań i/lub fałszowaniu danych, 3) zostaną wykryte niezamierzone błędy (np. metodologiczne bądź dotyczące obliczeń).

Zgłoszenie zarzutu nierzetelności skierowane do Wydawnictwa musi mieć formę pisemną i zawierać dowody potwierdzające wykryte nieprawidłowości. Zgłoszenie jest kierowane do władz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Zasady obowiązujące autora

Autor ma obowiązek przestrzegać zasad etyki publikacyjnej (m.in. oryginalność tekstu, ujawnienie faktycznego udziału osób w powstanie dzieła, ujawnienie konfliktu interesów) oraz norm rzetelności naukowej (m.in. rzetelny opis zastosowanych w pracy metod i obiektywna interpretacja wyników, wykazanie wszystkich publikacji wykorzystanych podczas tworzenia utworu, niepublikowanie tekstów na podstawie tego samego zbioru danych, z zastosowaniem tej samej próby, metodologii, zgłoszenie odkrytych błędów w swoim tekście celem ich skorygowania lub wycofania utworu).

Autor jest zobowiązany do zgłoszenia konfliktu interesów, zaznaczając to w liście przewodnim do redakcji. Wydawnictwo decyduje, czy należy to odnotować w przypisie publikacji.

Autor nie powinien zgłaszać tej samej do innego Wydawnictwa lub czasopisma.

Autorzy mogą zostać poproszeni o dostarczenie danych źródłowych do badań, których wyniki zostały zaprezentowane w artykule przesłanym do publikacji w czasopiśmie, i powinni być przygotowani do umożliwienia redakcji dostępu do takich danych. Powyższy obowiązek dotyczy także okresu po opublikowaniu artykułu.

W pracy zbiorowej wszyscy autorzy odpowiadają za treść publikacji, chyba że w nocie autorskiej zostanie wyraźnie zaznaczony podział pracy między poszczególnych autorów.

Zasady recenzowania prac

Wydawnictwo AWF we Wrocławiu przykłada ogromną wagę do jakości recenzji złożonych prac. Szczegółowe wskazówki zawiera zakładka Wskazówki dla redaktorów na stronie Wydawnictwa.

Publikacje wydawane w Wydawnictwie AWF we Wrocławiu po wstępnej weryfikacji przez Komitet Wydawniczy są kierowane do recenzji naukowej do specjalistów z danej dziedziny/dyscypliny naukowej.

Recenzenci nie mogą pozostawać z autorem w konflikcie interesów, przez który należy rozumieć zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji. Ponadto recenzenci nie powinni być pracownikami jednostki (uczelni), w której pracuje autor.

Recenzja powinna być rzetelna i konstruktywna oraz mieć charakter obiektywny, a nie personalny. Krytyka autora pracy uważana jest za niestosowną. Wszystkie uwagi recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

Recenzent powinien wskazać i zgłosić Wydawcy wszelkie istotne zauważone podobieństwa recenzowanego tekstu do innych prac (plagiat), jak również uchybień w przytaczaniu danych (manipulacji danymi).

Recenzja, zawierająca ocenę testu w arkuszu recenzyjnym oraz część opisową, musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu pracy do opublikowania lub jej odrzuceniu.

Praca zostaje zakwalifikowana do druku po uzyskaniu pozytywnej recenzji (recenzja musi zawierać jednoznacznie brzmiącą rekomendację) i spełnieniu przez autora zaleceń recenzenta. Autor jest zobowiązany przygotować pisemną odpowiedź na uwagi recenzenta.

Recenzent ma wpływ na decyzje podejmowane przez Wydawnictwo. Może także, w porozumieniu z autorem, wpływać na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanej pracy.

Recenzent zobowiązany jest dostarczyć recenzję w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu itp.) nie jest w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinien niezwłocznie poinformować o tym Wydawcę.

Wszystkie recenzowane prace oraz ich recenzje mają charakter poufny. Ujawnianie prac osobom trzecim (z wyjątkiem osób, które biorą udział w procesie wydawniczym) jest niedopuszczalne.

Recenzent nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do swoich osobistych potrzeb ani czerpać z niej korzyści. Nie powinien również wypowiadać się na temat pracy przed jej opublikowaniem.