Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube

Wskazówki dla autorów

Wytyczne dotyczące przygotowania prac składanych do publikacji

Wytyczne dotyczące składania prac zamieszczanych w periodykach zostały zawarte w regulaminach poszczególnych czasopism.

Do Wydawnictwa AWF należy dostarczyć zarówno wersję elektroniczną utworu, jak i maszynopis. Utwór należy przygotować w edytorze tekstów Microsoft Word (do 2010). W zależności od charakteru praca powinna obejmować spis treści, tekst podstawowy, ilustracje, wykaz rysunków i tablic, indeks nazwisk, indeks nazw rzeczowych, wykazy określeń, skrótów, bibliografię, aneksy oraz inne załączniki. Utwór, który ma być zamieszczony w kolejnym numerze „Studiów i Monografii AWF we Wrocławiu”, należy uzupełnić streszczeniem w języku polskim i angielskim (do 3 stron maszynopisu – 5400 znaków ze spacjami).
Treść wersji elektronicznej utworu nie może się różnić od treści na wydruku.

1.   Maszynopis (wydruk komputerowy) powinien być przygotowany na białym papierze (nie kre­do­wym) formatu A4 według następujących zasad:
– czcionka: Times New Roman, 12 pkt,
– interlinia: 1,5 wiersza,
– sposób wyrównywania tekstu: wyjustowany,
– sposób wyrównywania tytułów: wyśrodkowany,
– marginesy: górny, dolny i lewy 2 cm, prawy 3 cm,
– numeracja: ciągła, numer strony umieszczony na górnym lub dolnym marginesie
– druk: obustronny.
2.   Tabele (tylko niezbędne, opatrzone numerem i tytułem) należy odpowiednio włączyć do tekstu, wprowadzając jednocześnie w tekście właściwe odwołania do tabel. Każda ko­lumna i wiersz ta­beli powinna mieć nagłówek. W tabeli nie należy pozostawiać pustych klatek. Znakiem oddzielającym całość od ułam­ków dziesiętnych jest w tekstach polskich przecinek (nie kropka).
3.   Rysunki, wykresy, fotografie (opatrzone numerem i tytułem) należy w całej pracy określać jednym terminem, np. rysunek (rys.), rycina (ryc.). Materiał ilustracyjny należy odpowiednio wstawić do tekstu, wprowadzając jednocześnie właściwe odwołania do ilustracji. Dodatkowo należy dołączyć ryciny w postaci osobnych plików graficznych. Preferowane formaty to .cdr (do 13), .eps, .jpg, .tif, xls, stg. Wymagana rozdzielczość w przypadku rysunków i fotografii skanowanych wynosi minimum 300 dpi.
Jeśli rysunek lub tabela zostały opracowane na podstawie innego materiału ilustracyjnego, należy podać ich dokładne źródło.
Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za jakość publikacji materiału ilustracyjnego przygotowanego niezgodnie w wytycznymi.
4.   Wykorzystane w pracy cytaty powinny być opatrzone informacją bibliograficzną. W tekście głów­nym po cytowaniu należy podać w nawiasie nazwisko autora, datę publikacji jego dzieła oraz numer stronicy, z której pochodzi cytat.
Przykład: (Czarnocki 1981, s. 416).
5.   Bibliografia powinna być umieszczona na końcu pracy. W zapisie bibliograficznym zaleca się zastosowanie układu autor rok. Wówczas w tekście głównym w odsyłaczu do bibliografii należy w nawiasie okrągłym podać nazwisko autora i rok wydania jego dzieła, np. (Wojciechowski 1986); przy większej liczbie powołań należy uporządkować je chronologicznie. Pozycje bibliograficzne (na końcu pracy) należy zestawić alfabetycznie według nazwisk autorów, a prace jednego autorstwa według lat wydania, od najstarszych do najnowszych. Pozycji nie należy numerować. W pracach zbiorowych należy szczególnie konsekwentnie przestrzegać jednolitego zapisu bibliografii we wszystkich częściach.

PRZYKŁADY OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO
Książka:
– nazwisko autora (autorów) i inicjał (inicjały) imienia,
– rok wydania,
– tytuł pracy, część, tom,
– wydawca,
– miejsce wydania.
Przykład: Droszcz W. (2002) Astma. Zarys patofizjologii, zasady leczenia. PZWL, Warszawa.
Artykuł w czasopiśmie:
– nazwisko autora (autorów) i inicjał (inicjały) imienia,
– rok wydania,
– tytuł artykułu,
– tytuł czasopisma, ewentualnie skrót tytułu periodyku zgodnie z przyjętymi zasadami,
– numer tomu i zeszytu,
– stronice zawierające przytaczany artykuł.
Przykład: Richard M.D., Veatch S. (1994) Effect of running speed and aerobic dance jump height on vertical ground reaction forces. J Appl Biomech, 10, 14–27.
Artykuł lub rozdział w pracy zbiorowej:
– nazwisko autora (autorów) i inicjał (inicjały) imienia,
– rok wydania,
– tytuł artykułu lub rozdziału,
– nazwisko i inicjały redaktora naukowego lub nazwiska i inicjały autorów pracy zbiorowej,
– tytuł pracy zbiorowej, część, tom,
– wydawca,
– miejsce wydania,
– stronice zawierające przytaczany artykuł lub rozdział.
Przykład: Urbanik C. (2001) Rola biomechaniki w sporcie. [W:] C. Urbanik (red.), Wybrane za­gad­­nienia bio­mechaniki sportu. AWF, Warszawa, 7–9.
Źródła internetowe: przy źródłach internetowych należy podać datę dostępu.
Przykładhttp://new.szybowce.pl/blog/igrzyska_2009 [23.08.2009].

W określonych wypadkach dopuszcza się zastosowanie w bibliografii vancouverskiego systemu cytowań.


UWAGA

Umieszczenie w swojej pracy fragmentów (np. rysunku, fotografii, tekstu) dzieł innych autorów (zarówno opublikowanych, także w Internecie, jak i nieopublikowanych) bez zaznaczenia źródła, a także bez zgody autora w przypadku materiału ilustracyjnego, jest bezprawnym zapożyczeniem, a zatem naruszeniem praw autorskich.
Umieszczenie w książce materiałów zaczerpniętych z innych źródeł (podlegających ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez autora do Wydawnictwa pisemnej zgody właścicieli autorskich praw majątkowych.

Wersja do druku (pdf)