Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube BIP

Logo HR Excellence in Research

Logo HR Excellence in Research nadawane jest przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażając zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”, tworzą przyjazne środowisko pracy i rozwoju. Jednostki otrzymując logo zobowiązują się do tworzenia sprzyjających warunków pracy, rozwoju kariery oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych.

Europejska Karta Naukowca

ustanawia ogólne zasady i wymagania określające role, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i/lub grantodawców.

Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

 • obejmuje ogólne zasady i wymagania, do których powinni stosować się pracodawcy i/lub grantodawcy przy mianowaniu lub rekrutacji naukowców.

Więcej informacji na temat Karty i Kodeksu znajduje się na tronie: https://cdn5.euraxess.org/

Wdrożenie zasad Karty i Kodeksu odbywa się na zasadzie dobrowolności, tzn. instytucje, które chcą wprowadzić u siebie zasady tych dokumentów, mogą w każdej chwili przystąpić do tego procesu i starać się o uzyskanie europejskiego wyróżnienia "HR Excellence in Research".

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu deklarując poparcie dla zasad zawartych w Karcie i Kodeksie, a tym samym przystępując do uzyskania logo „HR Excellence in Research”, zobowiązuje się do przeprowadzenia wewnętrznej analizy, która ma ocenić, w jakim stopniu jej funkcjonowanie jest spójne z Kartą i Kodeksem oraz przygotowania Strategii HR i Planu działań określających wdrożenie europejskich standardów dotyczących warunków pracy naukowców. 

Cel uzyskania logo HR

 • stworzenie przyjaznego środowiska pracy naukowej,
 • zapewnienie naukowcom stabilnych warunków pracy i rozwoju zawodowego,
 • opracowanie transparentnych zasad rekrutacji,
 • zwiększenie atrakcyjności kariery naukowej, jakości badań i kształcenia oraz konkurencyjności uczelni. 

Uzyskanie Logo HR jest wyróżnieniem dla Uczelni. Umożliwia promocję wśród międzynarodowych organizacji i naukowców oraz premiowanie Uczelni w międzynarodowych konkursach grantowych (m.in. Komisji Europejskiej w programie Ramowym UE HORYZONT 2020), a także premiowanie w krajowych konkursach grantowych NCN i NCBiR oraz programach finansowania nauki ze środków MNiSW.

Jest to również wzrost atrakcyjności zatrudnienia dla pracowników.

Więcej o „The Human Resources Strategy for Researchers” znajduje się na stronie: www.euraxess.ec.europa.eu/

Przystępując do procedury uzyskania logo HR Excellence in Research Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zobowiązuje się do:

 • przygotowania Strategii HR i Planu działań,
 • przeprowadzenia wewnętrznej analizy, która ma ocenić, w jakim stopniu funkcjonowanie Uczelni jest spójne z Kartą i Kodeksem.
 • przeprowadzenia diagnozy aktualnej sytuacji (tzw. „luk”) i wyznaczenie działań, które dostosują przepisy i funkcjonowanie Uczelni do zaleceń zawartych w Karcie i Kodeksie.

Etapy wdrożenia

W celu uzyskania logo przez Uczelnię „Human Resources Excellence in Research”  JM Rektor dr hab. Andrzej Rokita prof. nadzw. powołał Zarządzeniem nr 27/2017 w dniu 16.05.2017 roku Zespół ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (ze zm. wprowadzoną Zarządzeniem Rektora nr 66/2017 z dnia 4 października 2017r.).

Harmonogram zadań zespołu

 1. Analiza wytycznych zawartych w Karcie i Kodeksie (przeprowadzona w miesiącach czerwiec-lipiec 2017r.)
 2. Porównanie wytycznych zawartych w Karcie i Kodeksie z ogólnokrajowymi aktami prawnymi i dokumentami wewnętrznymi obowiązującymi w Akademii (przeprowadzone w miesiącach lipiec-październik 2017r.)
 3. Kampania informacyjna (przeprowadzona w miesiącach wrzesień-październik 2017r.)
 4. Przeprowadzenie ankiety dla pozyskania opinii na temat warunków pracy i rozwoju zawodowego naukowców (przeprowadzona w miesiącu październiku 2017r.)
 5. Weryfikacja i analiza rozbieżności, o pracowanie planu działań (przeprowadzona w miesiącach listopad-grudzień 2017r.)
 6. Opracowanie Strategii HR (opracowana w miesiącach styczeń-marzec 2018r.)

W okresie od maja 2017 roku do marca 2018 roku odbyło się 11 spotkań członków zespołu lub grup roboczych. W dniu 27.03.2018 roku koordynator ds. Wdrożenia zaprezentował Kolegium Rektorów ąęoraz . Przygotowane dokumenty zostały podpisane w dniu 11.07.2018r. przez JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. opracowanej dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Strategii HR i Planu działań.

Kontakt

Pełnomocnik ds. Europejskiej Karty Naukowca
dr hab. Jarosław Fugiel
tel. 71 3473361, e-mail: jaroslaw.fugiel@awf.wroc.pl