AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

University School of Physical Education

adres: al. Ignacego Jana Paderewskiego 35; 51-612 Wrocław

REKTORAT

adres: ul. Stefana Banacha 11, 51-617 Wrocław,

tel. + 48 (71) 347 31 14; 347 31 01

fax: + 48 (71) 347 31 81

www.awf.wroc.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakiet Informacyjny ECTS

[rok akad. 2012/2013]

 

 

 

 

 

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

                           

                  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie:

dr hab. Anna Skrzek, prof. nadzw.

Prorektor ds. Nauczania

AWF we Wrocławiu
Spis treści

I. INFORMACJE OGÓLNE.. 4

1. System ECST. 4

2. Mobilność studentów.. 5

II. INFORMACJE o UCZELNI 6

1. Wrocław.. 6

2. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.. 7

2.1. Nazwa i adres uczelni 8

2.2. Władze uczelni 8

2.3. Struktura uczelni 8

2.4. Kalendarz roku akademickiego. 11

2.5. Kierunki studiów.. 11

2.6. Zasady przyjęć na studia. 11

2.7. Najważniejsze przepisy Uczelni 12

2.8. Prawa i obowiązki studenta. 12

III. INFORMACJE o STUDIACH.. 14

1. Kierunek studiów:  WYCHOWANIE FIZYCZNE.. 14

1.1. Struktura studiów i formy studiowania. 14

1.2. Cele zawodowe i edukacyjne kształcenia. 14

1.3. Diagram semestralny studiów I stopnia. 15

1.4. Diagram semestralny studiów II stopnia. 21

1.5. Alfabetyczna lista przedmiotów do wyboru.. 29

1.6. Alfabetyczna lista specjalizacji instruktorskich.. 31

1.7. Prezentacja przedmiotów biomedycznych do wyboru – w układzie alfabetycznym    32

1.8. Prezentacja przedmiotów humanistycznych do wyboru – w układzie alfabetycznym    52

1.9. Prezentacja przedmiotów teoretycznych do wyboru – w układzie alfabetycznym    65

1.10. Prezentacja przedmiotów praktycznych do wyboru – w układzie alfabetycznym    76

1.11. Prezentacja dyscyplin sportowych realizowanych w ramach specjalizacji sportowych [IS, IR] – w układzie alfabetycznym... 115

1.12. Prezentacja przedmiotów obligatoryjnych.. 135

IV. OGÓLNE INFORMACJE dla STUDENTÓW MOBILNYCH.. 225

1. Koszty utrzymania. 225

2. Opieka medyczna. 226

3. Ubezpieczenie. 226

4. Pomoc finansowa dla studentów.. 226

5. Baza dydaktyczna. 226

6. Kursy językowe. 227

7. Praktyki 227

8. Organizacje studenckie. 227

9. Czas wolny. 227

10. Rejestracja studentów zagranicznych w ramach programu LLP Erasmus. 228

11. Informacje praktyczne dla studentów mobilnych.. 228

 


 

Koordynator Uczelniany

Koordynatorzy Wydziałowi ECTS

 

dr Ryszard Jan Błacha

Wydział Wychowania Fizycznego

al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław

tel. (+ 48.71) 347 34 27

fax: (+ 48.71) 347 34 37

e-mail: ryszard.blacha@awf.wroc.pl

dr hab. Anna Skrzek, prof. nadzw.

Prorektor ds. Nauczania

ul. Banacha 11, 51-617 Wrocław

tel. (+48.71) 347 31 66

fax: (+48.71) 347 31 25

e–mail: anna.skrzek@awf.wroc.pl

dr Agnieszka Pisula-Lewandowska

Wydział Fizjoterapii

al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław

tel. (+ 48.71) 347 30 72

fax: (+ 48.71) 347 30 81

e-mail: agnieszka.pisula-lewandowska@awf.wroc.pl

 

Doc. dr Kazimierz Witkowski

Wydział Nauk o Sporcie

al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław

tel. +48 (71) 347-33-80

fax: (+ 48.71)

e-mail: kazimierz.witkowski@awf.wroc.pl

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

Pakiet informacyjny adresowany jest do kandydatów na studia  oraz do studentów innych uczelni krajowych i zagranicznych pragnących zaliczyć część swoich studiów w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Pakiet zawiera informacje o Wrocławiu, Akademii, jej strukturze i działalności, a przede wszystkim o studiach prowadzonych w uczelni, zasadach rekrutacji na studia oraz zasadach studiowania.

 

1. System ECST

 

System ECTS, opracowany w późnych latach osiemdziesiątych przez Komisję Wspólnoty Europejskiej, służy ułatwieniu dostępu do pełnej informacji o programach studiów prowadzonych w uczelniach, a przez to zwiększeniu i usprawnieniu międzyuczelnianej i międzynarodowej wymiany studentów. Określony w systemie ECTS sposób pomiaru i oceny wiedzy, kompetencji i umiejętności zdobytych przez studenta, wyrażony w punktach ECTS, umożliwia rozpoznanie i uznanie programu studiów zaliczonego w uczelni partnerskiej, krajowej bądź zagranicznej.

System ECTS, pierwotnie opracowany dla mobilności studentów – transferu punktów ECTS, został następnie dopracowany do roli akumulacji punktów przez studenta w procesie kształcenia. Akronim ECTS jest nadal stosowany, chociaż oznacza aktualnie the European Credit Transfer and Accumulation System.

Pakiet Informacyjny ECTS jest podstawowym dokumentem systemu ECTS – the European Credit Transfer System – zawierającym pełną informację o Uczelni, jej strukturze i działalności, studiach i programach prowadzonych w Uczelni oraz o zasadach studiowania. Punkty ECTS są liczbą przyporządkowaną przedmiotowi odzwierciedlającą całkowity nakład pracy studenta (tj. udział w zajęciach oraz pracę własna w domu, bibliotece) potrzebny do zaliczenia przedmiotu, czyli do zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji założonych w programie i celu realizacji przedmiotu. Student otrzymuje przypisaną przedmiotowi liczbę punktów ECTS po spełnieniu wszystkich, określonych w planie studiów i programie nauczania, wymagań oraz osiągnięciu właściwego poziomu założonych dla tego przedmiotu efektów kształcenia.

Liczba punktów ECTS przypisanych przedmiotom w semestralnym programie studiów wynosi około 30 (27-33), zaś w programie rocznym 60. Warunkiem zaliczenia semestru/roku studiów jest uzyskanie przez studenta liczby punktów wynikającej z planu studiów i programu nauczania, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie studiów.

Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów w AWF:

– pierwszego stopnia wynosi 180

– drugiego stopnia wynosi 120.

 

2. Mobilność studentów

 

System ECTS opracowano pod kątem stworzenia przejrzystych zasad mobilności studentów, a w szczególności poznania oraz uznania (okresu) i programu studiów realizowanych przez studenta w uczelni partnerskiej. Celowi temu służą kluczowe dokumenty ECTS:

Pakiet informacyjny/katalog kursów. Pakiet informacyjny zawiera szeroki wachlarz danych o Uczelni, prowadzonych studiach i zasadach studiowania, realizowanych programach nauczania i warunkach zaliczania tych programów, a także praktyczne informacje o mieście, jego zasobach kulturowych i turystycznych, etc.

Formularz zgłoszeniowy (Application Form) z danymi personalnymi studenta niezbędnymi do zarejestrowania go w uczelni partnerskiej.

Porozumienie o programie zajęć (Learning Agrement) służy do zawarcia porozumienia między studentem i uczelniami: macierzystą i partnerską o programie realizowanym przez studenta w uczelni partnerskiej i zasadach jego uznania i zaliczenia w uczelni macierzystej*/.

Wykaz zaliczeń (Transcript of records) stanowi potwierdzenie przez uczelnię partnerską zaliczenia przez studenta mobilnego programu. W dokumencie tym podany jest wykaz przedmiotów zaliczonych, wraz z ocenami i punktami ECTS uzyskanymi przez studenta**/.

Dowód zaliczenia przez uczelnię macierzystą programu realizowanego w uczelni partnerskiej (Proof of recognition). Dokument ten ma potwierdzić dotrzymanie przez uczelnię macierzystą warunków umowy zawartej w Porozumieniu o programie zajęć, poprzez wykazanie w nim przedmiotów i liczby punktów ECTS uznanych w karcie osiągnięć studenta.

Wszelkie zmiany wprowadzane do Porozumienia o programie zajęć, zwanym dalej Porozumieniem, przez którąkolwiek ze stron, wymagają formy pisemnej zatwierdzonej przez wszystkie strony porozumienia: studenta, uczelnię partnerską i uczelnię macierzystą. Uczelnia powinna dołożyć wszelkich starań, aby przy sporządzaniu Porozumienia nie dopuścić do powstania istotnych różnic programowych w stosunku do standardów kształcenia dla danego kierunku studiów. W przypadku, gdy różnic tych nie da się uniknąć, należy przed wyjazdem studenta do uczelni partnerskiej określić sposób i termin realizacji oraz zaliczenia różnic programowych.

Jeżeli wszystkie uzgodnione w Porozumieniu warunki zostaną przez studenta spełnione, okres studiów (przedmioty, zaliczenia, egzaminy, punkty ECTS) zostaną mu uznane i potraktowane jako równoważne z odpowiednim okresem studiów (przedmiotami, zaliczeniami, egzaminami, punktami) w uczelni macierzystej. Decyzję o tym, czy uzgodnione warunki zostały spełnione przez studenta, podejmuje dziekan uczelni macierzystej.

W przypadku stwierdzenia niezgodności między Porozumieniem o programie zajęć i Wykazem zaliczeń, decyzję, co do sposobu i zakresu zaliczenia programu i okresu studiów podejmuje dziekan uczelni macierzystej. Dziekan decyduje, czy niespełnienie warunków Porozumienia przez studenta stanowi podstawę do skreślenia go z listy studentów, czy skutkuje koniecznością zaliczenia przez studenta, w uczelni macierzystej, dodatkowych przedmiotów. Dziekan decyduje również o konieczności zwrotu przez studenta, części lub całości, otrzymanego grantu. Zwrot grantu nie będzie wymagany od studenta w przypadku zaistnienia okoliczności od studenta niezależnych, określanych jako „siły wyższe”. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody od Agencji Narodowej na zaniechanie zwrotu grantu.

Wymiana studentów może być realizowana tylko i wyłącznie z uczelnią posiadającą KARTĘ ERASMUSA, ważną na dany rok akademicki, z którą została podpisana umowa bilateralna.

Student zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu ERASMUS musi spełniać następujące kryteria formalne:

1) być obywatelem kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie ERASMUS lub posiadać oficjalny status uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium danego kraju,

2) być oficjalnie zarejestrowanym na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata/inżyniera lub magistra w uczelni będącej stroną niniejszej umowy,

3) być (w momencie wyjazdu) studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia (pierwszego cyklu),

4) powinien znać język wykładowy wybranej uczelni na tyle, żeby móc uczestniczyć w zajęciach,

5) warunkiem koniecznym przy wyjeździe jest zaliczenie wszystkich przedmiotów na semestrach poprzedzających wyjazd.

Pobyt studenta w uczelni partnerskiej, w celu zrealizowania części studiów, nie może być krótszy niż 3 miesiące lub pełny, najkrótszy cykl kształcenia (np. trymestr lub semestr) i nie może być dłuższy niż 1 rok akademicki. Minimalny okres pobytu w uczelni partnerskiej odnosi się tylko do okresu studiowania i nie zawiera okresu czasu ewentualnego przygotowania językowego czy odbywania praktyki.

Z każdym studentem zakwalifikowanym na wyjazd w ramach programu ERASMUS zostaje sporządzona pisemna umowa o programie zajęć realizowanym w uczelni partnerskiej (Learning Agrement). Student zakwalifikowany do wyjazdu otrzyma Kartę Studenta Erasmusa dostarczoną uczelni przez Narodową Agencję.

Uczelnia przyjmująca nie może żądać od studenta opłat za naukę (czesne, wpisowe, opłaty egzaminacyjne, opłaty za korzystanie z laboratoriów, bibliotek itp.). Pobieranie pewnych niewielkich opłat (członkostwo w organizacjach studenckich, korzystanie z kserokopiarki itp.) jest dopuszczalne na warunkach identycznych, jakie obowiązują studentów lokalnych.

Wypłata wszelkich stypendiów krajowych (socjalnych, naukowych i innych), do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej. Student powinien mieć zagwarantowane prawo do ubiegania się o wypłatę powyższych świadczeń również po powrocie do uczelni macierzystej, a oceny uzyskane w uczelni partnerskiej przeliczone na skalę ocen obowiązującą w kraju, powinny być podstawą ubiegania się o stypendia za wyniki w nauce.

Student – po powrocie z uczelni partnerskiej – powinien złożyć we właściwym dziekanacie kartę zaliczeń (Transcript of Records) z uczelni przyjmującej (partnerskiej) oraz wypełnić Ankietę według wzoru dostarczonego przez uczelnię macierzystą.

 

II. INFORMACJE o UCZELNI

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO we WROCŁAWIU

 

1. Wrocław, stolica Dolnego Śląska, jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych miast w Polsce. Położony u podnóża Sudetów, nad rzeką Odrą, poprzecinany jej licznymi dopływami i kanałami, jest wyjątkowym miastem 12 wysp i 112 mostów. Miasto, w swojej ponad tysiącletniej historii, kilkakrotnie zmieniało przynależność państwową rozwijając się pod panowaniem Piastów, królów Czech, Habsburgów, aby od 1945 roku budować pozycję ważnej polskiej aglomeracji. Bogata i burzliwa historia wpisała się w ocalałe pomniki architektury jak np: Ostrów Tumski – średniowieczny zespół architektury sakralnej, Ratusz – wspaniała budowla gotycka, Uniwersytet Wrocławski z barokową Aulą Leopoldyńską.

Dzisiaj Wrocław jest znaczącym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i naukowym.

Wspaniała architektura i bogata oferta wydarzeń artystycznych przyciągają rzesze turystów. Do największych atrakcji kulturalnych należą: Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Wratislavia Cantans”, Festiwal „Jazz nad Odrą”, Dni Muzyki Starych Mistrzów, Przegląd Piosenki Aktorskiej, Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora, a także wspaniałe spektakle wystawiane w kilkunastu teatrach, operze, operetce itd. Niewątpliwą atrakcją kulturalną Wrocławia jest Panorama Racławicka – gigantyczna rotunda mieszcząca obraz panoramiczny przedstawiający bitwę pod Racławicami z 4 kwietnia 1794 roku.

Wrocław jest liczącym się w kraju, a także Europie, ośrodkiem imprez wystawienniczych i targowych organizowanych w Hali Ludowej. Wrocław 2012 – Gospodarz Finałów Mistrzostw Europy w piłce nożnej.

Wrocław jest czwartym co do wielkości miastem w Polsce, liczącym około 650 tysięcy mieszkańców. Należy do największych ośrodków uniwersyteckich w kraju. Dzięki studiującym w mieście stu czterdziestu tysiącom studentów Wrocław, mimo tysiącletniej historii, jest miastem młodym, tętniącym życiem przez 24 godziny na dobę. Doceniają i kochają to miasto zarówno jego mieszkańcy, jak również wizytujący je goście i turyści.

 

2. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

Początki wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego, obchodzącej w 2006 roku jubileusz sześćdziesięciolecia działalności, były bardzo skromne i wywodzą się z utworzonego, w ciężkich, powojennych miesiącach odbudowy miasta, rocznego kursu nauczycieli wychowania fizycznego. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu mgra Zbigniewa Skrockiego – organizatora kultury fizycznej na Ziemiach Odzyskanych oraz profesora Andrzeja Klisieckiego – Kierownika Zakładu Fizjologii Wydziału Lekarskiego, już w 1946 roku wspomniany roczny kurs przekształcono w trzyletnie Studium Wychowania Fizycznego (SWF) przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki. Profesor Andrzej Klisiecki, pierwszy dyrektor Studium obdarzył je mianem „Słonecznej Uczelni”. W 1950 roku SWF zostało przekształcone w Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego (Rozp. Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1950 roku – Dz.U. Nr 29, poz. 273). Po sześciu latach działalności Szkoła opracowała nowe programy nauczania i wydłużyła cykl kształcenia do czterech lat, dzięki czemu zdobyła uprawnienia do nadawania swoim absolwentom dyplomu i tytułu magistra. W 1972 roku Szkoła uzyskała rangę i status Akademii Wychowania Fizycznego (Rozp. Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 roku – Dz.U. Nr 54, poz 350). Akademia Wychowania Fizycznego, z siedzibą we Wrocławiu, jest akademicką uczelnią publiczną, posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365).

Prężnie rozwijająca się Akademia, dzięki istotnym zmianom w strukturze organizacyjnej, poszerzaniu profili kształcenia i umacnianiu badań naukowych jest dzisiaj nowoczesną placówką szkolnictwa wyższego. Aktualnie kształcenie w Akademii odbywa się na czterech kierunkach studiów: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, sport oraz fizjoterapia.

W ponad sześćdziesięciopięcioletniej historii Uczelni, jej mury opuściło ponad 31 tysięcy absolwentów – magistrów w zakresie wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji oraz fizjoterapii (rehabilitacji ruchowej). Ogromne rzesze słuchaczy studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych realizowanych w Akademii zdobyły uprawnienia trenerskie i instruktorskie w zakresie licznych dyscyplin szeroko pojętej kultury fizycznej.

Wśród absolwentów Akademii są nazwiska znanych olimpijczyków, mistrzów świata i Europy, jak m.in.: Piotr Albiński (pływanie), Danuta Bułkowska-Milej (lekkoatletyka), Wiesław Gawlikowski (strzelectwo), Piotr Haczek (lekkoatletyka), Joanna Jakimiuk (szermierka), Rafał Kubacki (judo), Małgorzata Książkiewicz (strzelectwo), Krzysztof Kucharczyk (strzelectwo), Renata Mauer-Różańska (strzelectwo), Zbigniew Pietrzykowski (boks), Ryszard Szurkowski (kolarstwo), Marek Łbik (kajakarstwo), Ryszard Seruga (kajakarstwo), Edward Ligocki (spadochroniarstwo), Witold Świadek (sporty lotnicze), Urszula Włodarczyk (lekkoatletyka), Józef Zapędzki (strzelectwo), Władysław Żmuda (piłka nożna) oraz zasłużonych trenerów: Wiesław Błach i Kazimierz Witkowski (judo), Kazimierz Górski (piłka nożna), Andrzej Kijowski i Kazimierz Kurzawski (strzelectwo), Andrzej Piątek (kolarstwo),  Mieczysław Łopatka i Jerzy Świątek (koszykówka), Czesław Ptak (boks), Wacław Skarul (kolarstwo), Edward Chatala, Marek Kubiszewski, Józef Lisowski i Bogumił Mańka (lekkoatletyka) i wielu, wielu innych.

Obecnie studiują i trenują m.in.: lekkoatleci – Michał Bieniek, Marta Chrust-Rożej, Urszula Domel, Sylwia Ejdys, Weronika Wedler, Milana Pędziwiatr;  judo – Łukasz Błach; szpadziści –Tomasz Motyka [srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Pekinie], Maciej Szumski, tenis stołowy – Daria Łuczakowska; piłka siatkowa – Jakub Jarosz (złoty medalista Mistrzostw Europy); strzelectwo – Tomasz Wawrzonowski; pływanie – Agata Korc; pięciobój nowoczesny – Marcin Horbacz i Edyta Małoszyc; taekwon-do – Amit Batra; akrobatyka – Tomasz Adamczyk oraz Marta Szymczak – karate. W Akademii kształci się ponad 5000 studentów.

Akademia posiada uprawnienia do doktoryzowania i nadawania stopnia doktora habilitowanego. Wypromowała już ponad 500 doktorów, 33 osobom przyznała stopień naukowy doktora habilitowanego.

Uczelnia zatrudnia 625 osób, w tym 332 nauczycieli akademickich – 29 profesorów tytularnych, 28 osób z tytułem doktora habilitowanego, 10 osób na stanowisku docenta, 126 adiunktów, 60 starszych wykładowców, 33 asystentów, 19 wykładowców, 20 instruktorów i 7 lektorów.

2.1. Nazwa i adres uczelni

 

Akademia Wychowania Fizycznego

al. Ignacego J. Paderewskiego 35

51-612 Wrocław

www.awf.wroc.pl

 

Rektorat

ul. Stefana Banacha 11, 51-617 Wrocław,

tel. + 48 (71) 347 31 14; 347 31 01

fax: + 48 (71) 348 25 27

e-mail: rektor@awf.wroc.pl                 

2.2. Władze uczelni

 

Rektor

Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

e-mail: rektor@awf.wroc.pl

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Prof. dr hab. Zofia Ignasiak

e-mail: prorektor.nauki@awf.wroc.pl

 

Prorektor ds. Nauczania

Dr hab. Anna Skrzek, prof. nadzw.

e-mail: prorektor.nauczania@awf.wroc.pl

 

Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akademickiego

Dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw.

e-mail: prorektor.sportu@awf.wroc.pl

2.3. Struktura uczelni

 

Wydział Wychowania Fizycznego

 

Kierunki studiów

wychowanie fizyczne

turystyka i rekreacja

 

Dziekanat

ul. Mickiewicza 98

51-684 Wrocław

tel:  +48 (71) 347 34 38; 347 34 72; 347 34 28; 347 34 62

fax: +48 (71) 347 34 37

dziekanat.wf@awf.wroc.pl

 

Kierownik Dziekanatu

Mgr Elżbieta Jakubczak

tel. +48  (71) 347 34 85

e-mail: elzbieta.jakubczak@awf.wroc.pl

 

Dziekan

Prof. dr hab. Krystyna Zatoń

tel. +48 (71) 347 35 08

e-mail: dziekan.wf@awf.wroc.pl  

 

Prodziekan ds. Nauki

Prof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochla

tel. +48 (71) 347 34 25

e-mail: teresa.slawinska-ochla@awf.wroc.pl

 

Prodziekan ds. Nauczania

Dr Ryszard Jan Błacha

tel: +48 (71) 347 34 27

e-mail: ryszard.blacha@awf.wroc.pl

 

Prodziekan ds. Studenckich

Doc. dr Jacek Stodółka

tel: +48 (71) 343 34 26

e-mail: jacek.stodolka@awf.wroc.pl

 

Wydziałowy Koordynator ECTS

Dr Ryszard Jan Błacha

ul. Mickiewicza 98

51-684 Wrocław

tel: +48 (71) 347 34 27

e-mail: ryszard.blacha@awf.wroc.pl

 

Wydział Fizjoterapii

 

Kierunki studiów: 

fizjoterapia

kosmetologia

terapia zajęciowa

 

Dziekanat

al. Ignacego J. Paderewskiego 35 – Pawilon P4

51-612 Wrocław

tel: +48 (71) 347 30 82; 347 30 71

fax: +48 (71) 347 30 81

e-mail: dziekanat.fizjoterapii@awf.wroc.pl

 

Kierownik Dziekanatu

mgr Urszula Bartkiewicz

tel. +48 (71) 347 30 80

e-mail: urszula.bartkiewicz@awf.wroc.pl  

 

Dziekan

Dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. nadzw.

tel: +48 (71) 347 30 70

e-mail: ewa.demczuk-wlodarczyk@awf.wroc.pl

 

Prodziekan ds. Nauki

Dr hab. Małgorzata Mraz, prof. nadzw.

Tel: +48 (71) 347 30 71

e-mail: malgorzata.mraz@awf.wroc.pl

 

Prodziekan ds. Nauczania

Dr Agnieszka Pisula-Lewandowska

tel: +48 (71) 347 30 72

e-mail: agnieszka.pisula-lewandowska@awf.wroc.pl

 

Prodziekan ds. Studenckich

Dr hab. Agnieszka Ostrowska, prof. nadzw.

tel: +48 (71) 347 30 72

e-mail: agnieszka.ostrowska@awf.wroc.pl

 

Wydziałowy Koordynator ECTS:

Dr Agnieszka Pisula-Lewandowska

tel: +48 (71) 347 30 72

e-mail: agnieszka.pisula-lewandowska@awf.wroc.pl

 

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunki studiów: 

Sport

         ◘ specjalność: trenerska

         ◘ specjalność: menedżer sportu

Kierownik Dziekanatu

Mgr Elżbieta Nowak

tel. +48  (71) 347-34-76

faks +48 (71) 347-34-77

e-mail: dziekanat.sportu@awf.wroc.pl

 

Dziekan

Dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. nadzw.

tel. +48 (71) 347-34-78

e-mail:dziekanat.sportu@awf.wroc.pl  

 

Prodziekan ds. Badań Naukowych

Prof dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska

tel. +48 (71) 347-34-78

e-mail: malgorzata.slowinska-lisowska@awf.wroc.pl

 

Prodziekan ds. Studenckich

Doc. dr Kazimierz Witkowski

tel: +48 (71) 347-34-78

e-mail: kazimierz.witkowski@awf.wroc.pl

 

Wydziałowy Koordynator ECTS

Doc. dr Kazimierz Witkowski

Al. I.J. Paderewskiego 35

51-612 Wrocław

tel: +48 (71) 347-33-80

e-mail: kazimierz.witkowski@awf.wroc.pl

 

2.4. Kalendarz roku akademickiego

 

Rok akademicki składa się z dwóch semestrów.

Semestr zimowy zaczyna się 24 września 2012 r.

Sesja egzaminacyjna: styczeń/luty 2013 r.

Semestr letni: luty 2013 r.

Sesja egzaminacyjna czerwiec 2013 r.  

Święta (narodowe, uniwersyteckie, religijne) oraz Dni Rektorskie

27.09.2012                             Inauguracja roku akademickiego

19.10.2012                             Święto Uczelni

01.11.2012                             Wszystkich Świętych

11.11.2012                             Święto Niepodległości

01.05.2013                             Święto Pracy

03.05.2013                             Dzień Konstytucji 3 Maja

Maj 2013                                JUVENALIA

03.06.2013                             Boże Ciało

22.12.2012-06.01.2013 r.      Ferie zimowe

28.03-03.04.2013 r.               Ferie wiosenne

 

2.5. Kierunki studiów realizowane w Akademii Wychowania Fizycznego            w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

                     wychowanie fizyczne – studia I i II stopnia

                     turystyka i rekreacja – studia I i II stopnia

                     fizjoterapia – studia I i II stopnia

            ◘       kosmetologia – studia I stopnia

            ◘       terapia zajęciowa – studia I stopnia

                     sport – studia I i II stopnia

2.6. Zasady przyjęć na studia

 

Do postępowania kwalifikującego na studia I stopnia może być dopuszczona osoba,  która posiada świadectwo dojrzałości.

W przypadku osób kończących szkołę średnią za granicą wymagana jest nostryfikacja świadectwa ukończenia tej szkoły potwierdzająca uprawnienie (posiadacza) do podjęcia studiów wyższych. Nostryfikacji dokonuje kurator oświaty właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację świadectwa, a w przypadku braku miejsca zamieszkania – kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą, zwany dalej „organem nostryfikacyjnym”. Zaświadczenie wydane przez kuratora oświaty ważne jest łącznie z oryginałem nostryfikowanego świadectwa, lub jego duplikatem zalegalizowanym przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

Za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości, bez obowiązku przeprowadzania nostryfikacji, uznaje się:

a) dyplomy IB (International Baccalaureate) wydawane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie,

b) dyplomy EB (European Baccalaureate) wydawane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją z dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich.

Szczegółowe zasady nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą określa Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 roku (Dz.U. nr 63, poz. 442 i 443).

Do postępowania kwalifikującego do przyjęcia na II stopień studiów dopuszczona jest osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów I stopnia (dyplom licencjata).

Szczegółowe zasady przyjęć na poszczególne kierunki i formy studiów w roku akademickim 2012/2013 określa Uchwała Nr 14/2011 Senatu AWF we Wrocławiu z dnia 26 maja 2011 roku zamieszczona na stronie internetowej Akademii:  www.awf.wroc.pl

Obowiązuje elektroniczna rejestracja kandydatów – szczegóły www.awf.wroc.pl

2.7. Najważniejsze przepisy Uczelni

 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest uczelnią publiczną posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. nr 164, poz. 1365).

Podstawowym aktem wewnątrzuczelnianym regulującym działalność Akademii jest Statut Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uchwalony przez Senat Akademii (Uchwała nr 38/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku) i zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prawa i obowiązki studenta związane z tokiem studiów określa Regulamin Studiów w AWF uchwalony przez Senat Akademii (Uchwała nr 13/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2012 roku) i zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Sprawy nieujęte w ramach w/w aktów wewnątrzuczelnianych regulowane są poprzez Zarządzenia Rektora.

Do podstawowych obowiązków studenta należy przestrzeganie Regulaminu Studiów i innych przepisów uczelnianych.

 

2.8. Prawa i obowiązki studenta związane z tokiem studiów oraz szczegółowe zasady studiowania określa Regulamin Studiów w AWF umieszczony na stronie: www.awf.wroc.pl. Okresem zaliczeniowym studiów jest semestr. Podstawą zaliczenia semestru jest zaliczenie przedmiotów i uzyskanie liczby punktów ECTS określonych w planie i w programie studiów danego semestru. Podstawą zaliczenia semestru przez studenta uczestniczącego w wymianie międzynarodowej jest zrealizowanie programu określonego w Porozumieniu o programie zajęć.

Egzamin jest sprawdzianem poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych przez studenta w zakresie określonym przez program przedmiotu.

Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen:

       oceny pozytywne

bardzo dobry          .......5.0

dobry plus               .......4.5

dobry                      .......4.0

dostateczny plus      .......3.5

dostateczny .......3.0

       ocena negatywna

niedostateczny         .......2.0

Skala ocen systemu ECTS (A,B,C,D,E,F,X,F) stosowana jest wyłącznie przy transferze ocen uzyskanych przez studenta AWF w uczelni partnerskiej na polską skalę ocen oraz przy transferze polskich ocen zdobytych w AWF przez studenta uczelni partnerskiej.

 

Skala ocen ECTS:

 

Ocena ECTS

Ocena polska

Definicja

A

5.0

[bardzo dobry]

– wybitne osiągnięcia, wykraczające poza program,

– wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów

B

4.5

[dobry plus]

– powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami

C

4.0

[dobry]

– osiągnięcia zgodne ze standardami,

– solidna praca z szeregiem zauważalnych błędów

D

3.5

[dostateczny plus]

– zadowalające wyniki, ale ze znacznymi brakami

E

3.0

[dostateczny]

– praca/wyniki spełniają minimalne wymagania

F

2.0

[niedostateczny]

– zaliczenie przedmiotu możliwe po powtórzeniu materiału w całości

 

Do indeksu obok oceny przyjętej w regulaminie studiów wpisuje się stopień ECTS - np. 5.0A, który ma jedynie charakter informacyjny i nie zastępuje oceny wystawionej przez wykładowcę.


 

 

III. INFORMACJE o STUDIACH

1. Kierunek studiów:  WYCHOWANIE FIZYCZNE 

1.1. Struktura studiów i formy studiowania

Studia I i II stopnia  w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

1.2. Cele zawodowe i edukacyjne kształcenia

 

     Absolwent I stopnia studiów kierunku wychowanie fizyczne posiada podstawową wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych oraz nauk o kulturze fizycznej. Absolwent jest przygotowany do pracy dydaktyczno-wychowawczej (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej: szkoły podstawowe i  gimnazja); instytucje oświatowe i instytucje kultury fizycznej), promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym. Absolwent zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Absolwent II stopnia studiów kierunku wychowanie fizyczne posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych oraz nauk o kulturze fizycznej, rozumie i umie kierować edukacją, samokształceniem i zespołem ludzkim. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury fizycznej, administracji samorządowej i państwowej, organizacjach społecznych, instytucjach badawczych oraz instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej. Absolwent specjalności nauczycielskiej jest przygotowany do pracy w szkołach na wszystkich poziomach edukacji.

Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach doktoranckich.


1.3. Diagram semestralny studiów I stopnia

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK I, SEMESTR 1     studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne [wieczorowe]

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Anatomia

 

30

30

7

E

2.

Antropomotoryka

10

20

30

7

E

3.

Historia kultury fizycznej

10

20

30

6

E

4.

Rytmika i taniec

 

30

30

3

Zo

5.

Teoria i metodyka zespołowych gier sportowych – piłka ręczna

 

24

24

3

Zo

6.

Teoria i metodyka gimnastyki 1

 

15

15

2

Zo

7.

Teoria i metodyka lekkoatletyki 1

 

15

15

2

Zo

Razem

20

154

174

30

 

Uwagi!

1. Studenci w 1 semestrze zapisują się na wybrane przedmioty w poszczególnych blokach realizowane w semestrze 2.

2. Obóz letni – czerwiec/lipiec.

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 


Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK I, SEMESTR 2     studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne [wieczorowe]

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Biochemia

5

10

15

4

E

2.

Antropologia

10

20

30

7

E

3.

Język obcy 1

 

30

30

1

Zo

4.

Przedmiot biomedyczny

do wyboru 1

10

20

30

2

Zo

5.

Przedmiot biomedyczny

do wyboru 2

5

10

15

2

Zo

6.

Przedmiot biomedyczny

do wyboru 3

10

20

30

2

Zo

7.

Przedmiot humanistyczny

do wyboru 1

5

10

15

2

Zo

8.

Podstawy dydaktyki

10

20

30

2

Zo

9.

Teoria i metodyka gimnastyki 2

 

15

15

1

Zo

10.

Teoria i metodyka lekkoatletyki 2

 

15

15

1

Zo

11.

Teoria i metodyka zespołowych gier sportowych – piłka nożna

 

24

24

3

Zo

12.

Teoria i metodyka – pływania 1

 

15

15

1

Zo

13.

Zabawy i gry ruchowe

 

30

30

2

Zo

Razem

55

239

294

30

 

1. Studenci w semestrze 2 zapisują się na przedmioty do wyboru w poszczególnych blokach realizowane w semestrze 3.

2. Studenci posiadający niezbędne umiejętności ruchowe w danej dyscyplinie sportu w semestrze 2 mogą wpisać się na kurs Instruktora Sportu w wybranej dyscyplinie realizowany w ramach Przedmioty praktyczne do wyboru 1-4 od semestru 3 do 6 – razem 150 godzin. Pozostałe osoby w semestrach 5 i 6 obowiązkowo realizują kurs Instruktora Rekreacji AWF (90 godzin).

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia; Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.


Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK II, SEMESTR 3    studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne [wieczorowe]

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Biomechanika

10

20

30

6

E

2.

Fizjologia

10

20

30

6

E

3.

Język obcy 2

 

30

30

1

Zo

4.

Metodyka wychowania fizycznego – diagnoza edukacyjna

10

20

30

3

Zo

5.

Przedmiot biomedyczny

do wyboru 4

10

20

30

2

Zo

6.

Przedmiot praktyczny do wyboru [IS-1]* lub Przedmiot praktyczny do wyboru 1

 

30

30

2

Zo

7.

Psychologia 1

10

20

30

2

Zo

8.

Teoria i metodyka zespołowych gier sportowych – koszykówka

 

24

24

3

Zo

9.

Teoria i metodyka gimnastyki 3

 

15

15

1

Zo

10.

Teoria i metodyka lekkoatletyki 3

 

15

15

1

Zo

11.

Teoria i metodyka pływania 2

 

15

15

1

Zo

12.

Obóz letni

 

85

85

2

Zo

Razem

50

314

364

30

 

1. Studenci w semestrze 3 zapisują się na wybrane przedmioty w poszczególnych blokach realizowane w semestrze 4.

2.*Studenci, którzy nie realizują uprawnień Instruktora Sportu realizują przedmiot Praktyczny do wyboru 1.

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 


Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK II, SEMESTR 4    studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne [wieczorowe]

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Ćwiczenia korekcyjne z elementami rehabilitacji

20

40

60

4

E

2.

Edukacja zdrowotna

6

24

30

4

E

3.

Język obcy 3

 

30

30

1

Zo

4.

Metodyka wychowania fizycznego – planowanie metodyczne

 

30

30

2

Zo

5.

Pedagogika 1

10

20

30

2

Zo

6.

Psychologia 2

10

20

30

4

E

7.

Przedmiot biomedyczny

do wyboru 5

10

20

30

2

Zo

8.

Przedmiot praktyczny

do wyboru [IS-2]* lub Przedmiot praktyczny do wyboru 2

 

30

30

2

Zo

9.

Przedmiot teoretyczny

do wyboru 2

10

20

30

2

Zo

10.

Teoria i metodyka gimnastyki 4

 

15

15

2

E

11.

Teoria i metodyka lekkoatletyki 4

 

15

15

2

E

12.

Teoria i metodyka pływania 3

 

15

15

1

Zo

13.

Teoria i metodyka zespołowych gier sportowych – piłka siatkowa

 

24

24

2

Zo

Razem

66

303

369

30

 

1. *Studenci, którzy w semestrze 2 nie zakwalifikowali się na zajęcia umożliwiające uzyskanie uprawnień Instruktora Sportu w semestrze 4 obowiązkowo zapisują się na specjalizację Instruktor Rekreacji AWF realizowaną w semestrze 5 i 6 – 90 godzin.

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 


Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK III, SEMESTR 5   studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne [wieczorowe]

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Język obcy 4

 

30

30

2

E

2.

Metodyka wychowania fizycznego – planowanie kierunkowe i wynikowe

 

30

30

5

E

3.

Pedagogika 2

10

20

30

4

E

4.

Przedmiot humanistyczny

do wyboru 2

10

20

30

2

Zo

5.

Przedmiot praktyczny

do wyboru 3 [IS-3 lub IR-1]*

 

45

45

2

Zo

6.

Przedmiot teoretyczny do wyboru 3

10

20

30

2

Zo

7.

Teoria i metodyka pływania 4

 

15

15

3

E

8.

Teoria i metodyka gier sportowych – piłki edukacyjne i unihokej

6

24

30

3

E

9.

Teoria wychowania fizycznego – kurs podstawowy

5

10

15

1

Zo

10.

Praktyka pedagogiczna szkole podstawowej [w zakresie specjalności kierunkowej – 90 h i dodatkowej (gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – 30 h)]

 

120

120

6

Zo

Razem

41

334

375

30

 

*Studenci, którzy w semestrze 2 nie zakwalifikowali się na zajęcia umożliwiające uzyskanie uprawnień Instruktora Sportu w semestrze 4 obowiązkowo zapisują się na specjalizację Instruktor Rekreacji AWF realizowaną w semestrze 5 i 6 (90 godzin).

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 


Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK III, SEMESTR 6   studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne [wieczorowe]

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

Godzin

ECTS

Zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

Ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Emisja głosu

4

26

30

1

Zo

2.

Organizacja i prawo oświatowe

15

 

15

1

Zo

3.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

5

10

15

2

E

4.

Przedmiot humanistyczny do wyboru 3

10

20

30

2

Zo

5.

Przedmiot praktyczny

do wyboru 4 [IS-4 lub IR-2]

 

45

45

2

Zo/E*

6.

Teoretyczne podstawy pracy

Instruktora Sportu lub Instruktora Rekreacji AWF

[osoby realizujące kurs IS:

Wprowadzenie do teorii treningu sportowego – 10 w/Z;

Podstawy socjologii – 10 w/Z;

Podstawy fizjologii wysiłku – 10 w/Z;

[osoby realizujące kurs IR:

Podstawy organizacji i marketingu imprez sportowych i rekreacyjnych – 10 w/Z;

Podstawy teorii i metodyki rekreacji – 16 w/Z;

Elementy socjologii – 4 w/Z

30

 

30

2

Zo

7.

Technologie informacyjne i ochrona własności intelektualnej

10

20

30

1

Zo

8.

Teoria sportu

5

10

15

2

E

9.

Teoria wychowania fizycznego

 

30

30

3

E

10.

Praktyka pedagogiczna gimnazjum [w zakresie specjalności kierunkowej – 70 h i dodatkowej (gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – 20 h)]

 

90

90

4

Zo

12.

Egzamin dyplomowy

 

 

 

10

E

Razem

79

251

330

30

 

Uwaga: Ocenę końcową za zaliczenie i egzamin przedmiotu „Instruktor Sportu” lub „Instruktor rekreacji AWF” wpisuje osoba prowadząca specjalizację instruktorską w pozycji „Przedmiot praktyczny do wyboru 4 [IS-4 lub IR-2] (zaliczenie i egzamin) oraz w pozycji „Teoretyczne podstawy pracy Instruktora Sportu lub Instruktora Rekreacji AWF” (tylko zaliczenie).

*/Zo/E  - studenci, którzy nie ubiegają się o uprawnienia instruktorskie nie zdają egzaminu.

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 

 


1.4. Diagram semestralny studiów II stopnia

 

Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK I, SEMESTR 1     studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne [wieczorowe]

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

Zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Dydaktyka wychowania fizycznego

6

24

30

5

E

2.

Ekologia i ochrona środowiska

5

10

15

2

Zo

3.

Fizjologia treningu sportowego

6

24

30

5

E

4.

Metodologia badań naukowych

30

 

30

5

Zo

5.

Psychologia aktywności fizycznej

20

10

30

2

Zo

6.

Socjologia wychowania

10

20

30

3

E

7.

Teoria treningu

5

10

15

2

E

8.

Turystyka szkolna

10

20

30

2

Zo

9.

Wychowanie fizyczne specjalne

10

20

30

4

E

Razem

102

138

240

30

 

W czasie semestru studenci I roku wybierają specjalność, którą będą realizować w semestrach 2-4. W semestrze 1 należy wybrać katedrę, w której student będzie pisał pracę magisterską.

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 

 

Specjalność: TRENERSKA – likwidacja od roku akademickiego 2012/2013.

 

 

Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK I, SEMESTR 2     studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne [wieczorowe]

Specjalność: FITNESS

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Anatomia na żywym człowieku

4

26

30

4

Zo

2.

Antropologia filozoficzna

15

15

30

4

E

3.

Biomechanika ruchów człowieka

6

24

30

3

Zo

4.

Fizjologiczne aspekty w fitnesie

10

20

30

3

Zo

5.

Humanistyczne aspekty rekreacji

30

 

30

3

Zo

6.

Język obcy

 

30

30

2

Zo

7.

Odnowa biologiczna

10

20

30

3

Zo

8.

Pedagogika kultury fizycznej

10

20

30

2

Zo

9.

Seminarium magisterskie*

 

15

15

1

Z

10.

Siłowe formy aktywności ruchowej

 

30

30

3

Zo

11.

Sporty indywidualne i zespołowe 1 – ZGS

 

30

30

2

Zo

Razem

85

230

315

30

 

*Seminarium magisterskie realizowane jest pod opieką samodzielnego pracownika nauki.

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, Z – zaliczenie bez oceny, E – egzamin.

Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK I, SEMESTR 2     studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne [wieczorowe]

Specjalność: REKREACJA I TURYSTYKA SZKOLNA

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Anatomia na żywym człowieku

4

26

30

4

Zo

2.

Antropologia filozoficzna

15

15

30

4

E

3.

Biomechanika ruchów człowieka

6

24

30

3

Zo

4.

Język obcy

 

30

30

2

Zo

5.

Marketing w rekreacji i turystyce

10

15

25

3

E

6.

Pedagogika czasu wolnego

10

15

25

3

Zo

7.

Pedagogika kultury fizycznej

10

20

30

2

Zo

8.

Programowanie i metodyka rekreacji

10

20

30

3

E

9.

Psychologia w rekreacji i turystyce

10

20

30

2

Zo

10.

Seminarium magisterskie*

 

15

15

1

Z

11.

Socjokulturowe formy aktywności dzieci i młodzieży

 

15

15

1

Zo

12.

Sporty indywidualne i zespołowe 1 – ZGS

 

30

30

2

Zo

Razem

75

245

320

30

 

*Seminarium magisterskie realizowane jest pod opieką samodzielnego pracownika nauki.

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, Z – zaliczenie bez oceny; E – egzamin.

 

Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK I, SEMESTR 2     studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne [wieczorowe]

Specjalność: PROMOCJA ZDROWIA

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Anatomia na żywym człowieku

4

26

30

4

Zo

2.

Antropologia filozoficzna

15

15

30

4

E

3.

Biomechanika ruchów człowieka

6

24

30

3

Zo

4.

Biomedyczne podstawy wiedzy o zdrowiu

10

20

30

4

E

5.

Język obcy

 

30

30

2

Zo

6.

Medycyna sportu

 

30

30

3

Zo

7.

Medyczne aspekty defektologii

 

30

30

3

Zo

8.

Pedagogika kultury fizycznej

10

20

30

2

Zo

9.

Psychologia zdrowia

10

20

30

2

Zo

10.

Seminarium magisterskie*

 

15

15

1

Z

11.

Sporty indywidualne i zespołowe 1 – ZGS

 

30

30

2

Zo

Razem

55

260

315

30

 

*Seminarium magisterskie realizowane jest pod opieką samodzielnego pracownika nauki

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, Z – zaliczenie bez oceny, E – egzamin.

Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK I, SEMESTR 2     studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne [wieczorowe]

Specjalność: MENEDŻER SPORTU

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Anatomia na żywym człowieku

4

26

30

4

Zo

2.

Antropologia filozoficzna

15

15

30

4

E

3.

Biomechanika ruchów człowieka

6

24

30

3

Zo

4.

Język obcy

 

30

30

2

Zo

5.

Podstawy zarządzania

10

20

30

3

E

6.

Pedagogika kultury fizycznej

10

20

30

2

Zo

7.

Podstawy marketingu

10

20

30

3

E

8.

Przedmiot biomedyczny

do wyboru*

10

20

30

1

Zo

9.

Psychologia zarządzania

10

20

30

3

Zo

10.

Seminarium magisterskie**

 

15

15

1

Z

11.

Sporty indywidualne i zespołowe 1 – ZGS

 

30

30

2

Zo

12.

Zachowania organizacyjne

 

20

20

2

Zo

Razem

75

260

335

30

 

*Do wyboru: 1. Dieta a zdrowie. 2. Odnowa biologiczna. 3. Promocja zdrowia.

**Seminarium magisterskie realizowane jest pod opieką samodzielnego pracownika nauki.

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, Z – zaliczenie bez oceny, E – egzamin.

 

Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK I, SEMESTR 2     studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne [wieczorowe]

Specjalność: WYCHOWANIE FIZYCZNE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Anatomia na żywym człowieku

4

26

30

4

Zo

2.

Antropologia filozoficzna

15

15

30

4

E

3.

Biomechanika ruchów człowieka

6

24

30

3

Zo

4.

Dydaktyka wychowania fizycznego specjalnego

10

20

30

5

E

5.

Język obcy

 

30

30

2

Zo

6.

Medyczne aspekty defektologii

10

20

30

2

Zo

7.

Pedagogika kultury fizycznej

10

20

30

2

Zo

8.

Pedagogika specjalna

10

20

30

3

E

9.

Psychologia kliniczna

10

20

30

2

Zo

10.

Seminarium magisterskie*

 

15

15

1

Z

11.

Sporty indywidualne i zespołowe 1 – ZGS

 

30

30

2

Zo

Razem

75

240

315

30

 

*Seminarium magisterskie realizowane jest pod opieką samodzielnego pracownika nauki.

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, Z – zaliczenie bez oceny, E – egzamin.

 

Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK I, SEMESTR 2     studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne [wieczorowe]

Specjalność: SZKOLNE WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Anatomia na żywym człowieku

4

26

30

4

Zo

2.

Antropologia filozoficzna

15

15

30

4

E

3.

Biomechanika ruchów człowieka

6

24

30

3

Zo

4.

Biometria w szkolnym wychowaniu fizycznym

10

20

30

3

E

5.

Metodyka wychowania fizycznego – szkoła ponadgimnazjalna

 

30

30

3

Zo

6.

Język obcy

 

30

30

2

Zo

7.

Metodyka treningu zdrowotnego

10

20

30

3

Zo

8.

Pedagogika kultury fizycznej

10

20

30

2

Zo

9.

Seminarium magisterskie*

 

15

15

1

Z

10.

Zaawansowana dydaktyka wychowania fizycznego

 

30

30

3

E

11.

Sporty indywidualne i zespołowe 1 – ZGS

 

30

30

2

Zo

Razem

55

260

315

30

 

* Seminarium magisterskie1 realizowane jest pod opieką samodzielnego pracownika nauki.

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, Z – zaliczenie bez oceny, E – egzamin.

 

Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK I, SEMESTR 2     studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne [wieczorowe]

Specjalność: EDUKACJA FIZYCZNA W PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Anatomia na żywym człowieku

4

26

30

4

Zo

2.

Antropologia filozoficzna

15

15

30

4

E

3.

Biomechanika ruchów człowieka

6

24

30

3

Zo

4.

Fizjologia starzenia się

15

 

15

3

Zo

5.

Język obcy

 

30

30

2

Zo

6.

Pedagogika kultury fizycznej

10

20

30

2

Zo

7.

Psychologia starzenia się

15

 

15

3

Zo

8.

Seminarium magisterskie*

 

15

15

1

Z

9.

Sporty indywidualne i zespołowe 1 – ZGS

 

30

30

2

Zo

10.

Teoria kultury fizycznej

30

 

30

4

E

11.

Zabawy, gry towarzyskie i terenowe

 

30

30