AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

University School of Physical Education

adres: al. Ignacego Jana Paderewskiego 35; 51-612 Wrocław

REKTORAT

adres: ul. Stefana Banacha 11, 51-617 Wrocław,

tel. + 48 (71) 347 31 14; 347 31 01

fax: + 48 (71) 347 31 81

www.awf.wroc.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakiet Informacyjny ECTS

[rok akad. 2012/2013]

 

 

 

 

 

WYDZIAŁ NAUK O SPORCIE

KIERUNEK SPORT

 

 

     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie:

dr hab. Anna Skrzek, prof. nadzw.

Prorektor ds. Nauczania

AWF we Wrocławiu

 


 

 

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI 3

I. INFORMACJE OGÓLNE.. 4

1. System ECST. 4

2. Mobilność studentów.. 5

II. INFORMACJE o UCZELNI 6

2. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.. 7

2.1. Nazwa i adres uczelni 8

2.2. Władze uczelni 8

2.3. Struktura uczelni 9

2.4. Kalendarz roku akademickiego. 11

2.6. Zasady przyjęć na studia. 12

2.7. Najważniejsze przepisy Uczelni 12

III. INFORMACJE o STUDIACH.. 14

1. Kierunek studiów:  SPORT. 14

1.1. Struktura studiów i formy studiowania. 14

1.2. Cele zawodowe i edukacyjne kształcenia. 14

1.3. Diagram semestralny studiów I stopnia. 15

1.4. Diagram semestralny studiów II stopnia. 18

1.5. Alfabetyczna lista specjalizacji zawodowych.. 29

1.6. Prezentacja specjalizacji zawodowych.. 29

1.7. Alfabetyczna lista specjalizacji instruktorskich.. 35

1.8. Prezentacja specjalizacji instruktorskich.. 36

1.9. Alfabetyczny wykaz specjalizacji instruktorskich – specjalność Sport paraolimpijski 56

1.10. Prezentacja specjalizacji instruktorskich – Sport paraolimpijski 56

1.11. Alfabetyczny wykaz dyscyplin sportowych, w których można uzyskać stopień trenera II klasy. 60

1.12. Prezentacja dyscyplin sportowych.. 60

1.13. Alfabetyczna lista przedmiotów do wyboru.. 71

1.14. Prezentacja przedmiotów teoretycznych do wyboru – w układzie alfabetycznym    73

1.17. Prezentacja przedmiotów praktycznych do wyboru – w układzie alfabetycznym    113

1.18. Prezentacja przedmiotów obligatoryjnych.. 130

IV. OGÓLNE INFORMACJE dla STUDENTÓW MOBILNYCH.. 202

1. Koszty utrzymania. 202

2. Opieka medyczna. 202

3. Ubezpieczenie. 202

4. Pomoc finansowa dla studentów.. 202

5. Baza dydaktyczna. 203

6. Kursy językowe. 203

7. Praktyki 203

8. Organizacje studenckie. 203

9. Czas wolny. 204

10. Rejestracja studentów zagranicznych w ramach programu LLP Erasmus. 204

11. Informacje praktyczne dla studentów mobilnych.. 204

 


 

Koordynator Uczelniany

Koordynatorzy Wydziałowi ECTS

 

Doc. dr Kazimierz Witkowski

Wydział Nauk o Sporcie

al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław

tel. +48 (71) 347-33-80

fax.

e-mail: kazimierz.witkowski@awf.wroc.pl

dr hab. Anna Skrzek, prof. nadzw.

Prorektor ds. Nauczania

ul. Banacha 11, 51-617 Wrocław

tel. (+48.71) 347 31 66

fax: (+48.71) 348 31 25

e-mail: anna.skrzek@awf.wroc.pl

Dr Ryszard Jan Błacha

Wydział Wychowania Fizycznego

ul. Mickiewicza 98, 51-684 Wrocław

tel. (+ 48.71) 347 30 72

fax: (+ 48.71) 347 30 81

e-mail: ryszard.blacha@awf.wroc.pl

 

dr Agnieszka Pisula-Lewandowska

Wydział Fizjoterapii

al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław

tel. (+ 48.71)

fax: (+ 48.71)

e-mail: agnieszka.pisula-lewandowska@awf.wroc.pl

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

Pakiet informacyjny adresowany jest do kandydatów na studia  oraz do studentów innych uczelni krajowych i zagranicznych pragnących zaliczyć część swoich studiów w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Pakiet zawiera informacje o Wrocławiu, Akademii, jej strukturze i działalności, a przede wszystkim o studiach prowadzonych w uczelni, zasadach rekrutacji na studia oraz zasadach studiowania.

 

1. System ECST

 

System ECTS, opracowany w późnych latach osiemdziesiątych przez Komisję Wspólnoty Europejskiej, służy ułatwieniu dostępu do pełnej informacji o programach studiów prowadzonych w uczelniach, a przez to zwiększeniu i usprawnieniu międzyuczelnianej i międzynarodowej wymiany studentów. Określony w systemie ECTS sposób pomiaru i oceny wiedzy, kompetencji i umiejętności zdobytych przez studenta, wyrażony w punktach ECTS, umożliwia rozpoznanie i uznanie programu studiów zaliczonego w uczelni partnerskiej, krajowej bądź zagranicznej.

System ECTS, pierwotnie opracowany dla mobilności studentów – transferu punktów ECTS, został następnie dopracowany do roli akumulacji punktów przez studenta w procesie kształcenia. Akronim ECTS jest nadal stosowany, chociaż oznacza aktualnie the European Credit Transfer and Accumulation System.

Pakiet Informacyjny ECTS jest podstawowym dokumentem systemu ECTS – the European Credit Transfer System – zawierającym pełną informację o Uczelni, jej strukturze i działalności, studiach i programach prowadzonych w Uczelni oraz o zasadach studiowania. Punkty ECTS są liczbą przyporządkowaną przedmiotowi odzwierciedlającą całkowity nakład pracy studenta (tj. udział w zajęciach oraz pracę własna w domu, bibliotece) potrzebny do zaliczenia przedmiotu, czyli do zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji założonych w programie i celu realizacji przedmiotu. Student otrzymuje przypisaną przedmiotowi liczbę punktów ECTS po spełnieniu wszystkich, określonych w planie studiów i programie nauczania, wymagań oraz osiągnięciu właściwego poziomu założonych dla tego przedmiotu efektów kształcenia.

Liczba punktów ECTS przypisanych przedmiotom w semestralnym programie studiów wynosi około 30 (27-33), zaś w programie rocznym 60. Warunkiem zaliczenia semestru/roku studiów jest uzyskanie przez studenta liczby punktów wynikającej z planu studiów i programu nauczania, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie studiów.

Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów w AWF:

– pierwszego stopnia wynosi 180

– drugiego stopnia wynosi 120

 

2. Mobilność studentów

 

System ECTS opracowano pod kątem stworzenia przejrzystych zasad mobilności studentów, a w szczególności poznania oraz uznania (okresu) i programu studiów realizowanych przez studenta w uczelni partnerskiej. Celowi temu służą kluczowe dokumenty ECTS:

Pakiet informacyjny/katalog kursów. Pakiet informacyjny zawiera szeroki wachlarz danych o Uczelni, prowadzonych studiach i zasadach studiowania, realizowanych programach nauczania i warunkach zaliczania tych programów, a także praktyczne informacje o mieście, jego zasobach kulturowych i turystycznych, etc.

Formularz zgłoszeniowy (Application Form) z danymi personalnymi studenta niezbędnymi do zarejestrowania go w uczelni partnerskiej.

Porozumienie o programie zajęć (Learning Agrement) służy do zawarcia porozumienia między studentem i uczelniami: macierzystą i partnerską o programie realizowanym przez studenta w uczelni partnerskiej i zasadach jego uznania i zaliczenia w uczelni macierzystej*/.

Wykaz zaliczeń (Transcript of records) stanowi potwierdzenie przez uczelnię partnerską zaliczenia przez studenta mobilnego programu. W dokumencie tym podany jest wykaz przedmiotów zaliczonych, wraz z ocenami i punktami ECTS uzyskanymi przez studenta**/.

Dowód zaliczenia przez uczelnię macierzystą programu realizowanego w uczelni partnerskiej (Proof of recognition). Dokument ten ma potwierdzić dotrzymanie przez uczelnię macierzystą warunków umowy zawartej w Porozumieniu o programie zajęć, poprzez wykazanie w nim przedmiotów i liczby punktów ECTS uznanych w karcie osiągnięć studenta.

Wszelkie zmiany wprowadzane do Porozumienia o programie zajęć, zwanym dalej Porozumieniem, przez którąkolwiek ze stron, wymagają formy pisemnej zatwierdzonej przez wszystkie strony porozumienia: studenta, uczelnię partnerską i uczelnię macierzystą. Uczelnia powinna dołożyć wszelkich starań, aby przy sporządzaniu Porozumienia nie dopuścić do powstania istotnych różnic programowych w stosunku do standardów kształcenia dla danego kierunku studiów. W przypadku, gdy różnic tych nie da się uniknąć, należy przed wyjazdem studenta do uczelni partnerskiej określić sposób i termin realizacji oraz zaliczenia różnic programowych.

Jeżeli wszystkie uzgodnione w Porozumieniu warunki zostaną przez studenta spełnione, okres studiów (przedmioty, zaliczenia, egzaminy, punkty ECTS) zostaną mu uznane i potraktowane jako równoważne z odpowiednim okresem studiów (przedmiotami, zaliczeniami, egzaminami, punktami) w uczelni macierzystej. Decyzję o tym, czy uzgodnione warunki zostały spełnione przez studenta, podejmuje dziekan uczelni macierzystej.

W przypadku stwierdzenia niezgodności między Porozumieniem o programie zajęć i Wykazem zaliczeń, decyzję, co do sposobu i zakresu zaliczenia programu i okresu studiów podejmuje dziekan uczelni macierzystej. Dziekan decyduje, czy niespełnienie warunków Porozumienia przez studenta stanowi podstawę do skreślenia go z listy studentów, czy skutkuje koniecznością zaliczenia przez studenta, w uczelni macierzystej, dodatkowych przedmiotów. Dziekan decyduje również o konieczności zwrotu przez studenta, części lub całości, otrzymanego grantu. Zwrot grantu nie będzie wymagany od studenta w przypadku zaistnienia okoliczności od studenta niezależnych, określanych jako „siły wyższe”. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody od Agencji Narodowej na zaniechanie zwrotu grantu.

Wymiana studentów może być realizowana tylko i wyłącznie z uczelnią posiadającą KARTĘ ERASMUSA, ważną na dany rok akademicki, z którą została podpisana umowa bilateralna.

Student zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu ERASMUS musi spełniać następujące kryteria formalne:

1) być obywatelem kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie ERASMUS lub posiadać oficjalny status uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium danego kraju,

2) być oficjalnie zarejestrowanym na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata/inżyniera lub magistra w uczelni będącej stroną niniejszej umowy,

3) być (w momencie wyjazdu) studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia (pierwszego cyklu),

4) powinien znać język wykładowy wybranej uczelni na tyle, żeby móc uczestniczyć w zajęciach,

5) warunkiem koniecznym przy wyjeździe jest zaliczenie wszystkich przedmiotów na semestrach poprzedzających wyjazd.

Pobyt studenta w uczelni partnerskiej, w celu zrealizowania części studiów, nie może być krótszy niż 3 miesiące lub pełny, najkrótszy cykl kształcenia (np. trymestr lub semestr) i nie może być dłuższy niż 1 rok akademicki. Minimalny okres pobytu w uczelni partnerskiej odnosi się tylko do okresu studiowania i nie zawiera okresu czasu ewentualnego przygotowania językowego czy odbywania praktyki.

Z każdym studentem zakwalifikowanym na wyjazd w ramach programu ERASMUS zostaje sporządzona pisemna umowa o programie zajęć realizowanym w uczelni partnerskiej (Learning Agrement). Student zakwalifikowany do wyjazdu otrzyma Kartę Studenta Erasmusa dostarczoną uczelni przez Narodową Agencję.

Uczelnia przyjmująca nie może żądać od studenta opłat za naukę (czesne, wpisowe, opłaty egzaminacyjne, opłaty za korzystanie z laboratoriów, bibliotek itp.). Pobieranie pewnych niewielkich opłat (członkostwo w organizacjach studenckich, korzystanie z kserokopiarki itp.) jest dopuszczalne na warunkach identycznych, jakie obowiązują studentów lokalnych.

Wypłata wszelkich stypendiów krajowych (socjalnych, naukowych i innych), do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej. Student powinien mieć zagwarantowane prawo do ubiegania się o wypłatę powyższych świadczeń również po powrocie do uczelni macierzystej, a oceny uzyskane w uczelni partnerskiej przeliczone na skalę ocen obowiązującą w kraju, powinny być podstawą ubiegania się o stypendia za wyniki w nauce.

Student – po powrocie z uczelni partnerskiej – powinien złożyć we właściwym dziekanacie kartę zaliczeń (Transcript of Records) z uczelni przyjmującej (partnerskiej) oraz wypełnić Ankietę według wzoru dostarczonego przez uczelnię macierzystą.

 

II. INFORMACJE o UCZELNI

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO we WROCŁAWIU

 

1. Wrocław, stolica Dolnego Śląska, jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych miast w Polsce. Położony u podnóża Sudetów, nad rzeką Odrą, poprzecinany jej licznymi dopływami i kanałami, jest wyjątkowym miastem 12 wysp i 112 mostów. Miasto, w swojej ponad tysiącletniej historii, kilkakrotnie zmieniało przynależność państwową rozwijając się pod panowaniem Piastów, królów Czech, Habsburgów, aby od 1945 roku budować pozycję ważnej polskiej aglomeracji. Bogata i burzliwa historia wpisała się w ocalałe pomniki architektury jak np: Ostrów Tumski – średniowieczny zespół architektury sakralnej, Ratusz – wspaniała budowla gotycka, Uniwersytet Wrocławski z barokową Aulą Leopoldyńską.

Dzisiaj Wrocław jest znaczącym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i naukowym.

Wspaniała architektura i bogata oferta wydarzeń artystycznych przyciągają rzesze turystów. Do największych atrakcji kulturalnych należą: Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Wratislavia Cantans”, Festiwal „Jazz nad Odrą”, Dni Muzyki Starych Mistrzów, Przegląd Piosenki Aktorskiej, Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora, a także wspaniałe spektakle wystawiane w kilkunastu teatrach, operze, operetce itd. Niewątpliwą atrakcją kulturalną Wrocławia jest Panorama Racławicka – gigantyczna rotunda mieszcząca obraz panoramiczny przedstawiający bitwę pod Racławicami z 4 kwietnia 1794 roku.

Wrocław jest liczącym się w kraju, a także Europie, ośrodkiem imprez wystawienniczych i targowych organizowanych w Hali Ludowej. Wrocław 2012 – Gospodarz Finałów Mistrzostw Europy w piłce nożnej.

Wrocław jest czwartym co do wielkości miastem w Polsce, liczącym około 650 tysięcy mieszkańców. Należy do największych ośrodków uniwersyteckich w kraju. Dzięki studiującym w mieście stu czterdziestu tysiącom studentów Wrocław, mimo tysiącletniej historii, jest miastem młodym, tętniącym życiem przez 24 godziny na dobę. Doceniają i kochają to miasto zarówno jego mieszkańcy, jak również wizytujący je goście i turyści.

 

2. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

Początki wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego, obchodzącej w 2006 roku jubileusz sześćdziesięciolecia działalności, były bardzo skromne i wywodzą się z utworzonego, w ciężkich, powojennych miesiącach odbudowy miasta, rocznego kursu nauczycieli wychowania fizycznego. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu mgra Zbigniewa Skrockiego – organizatora kultury fizycznej na Ziemiach Odzyskanych oraz profesora Andrzeja Klisieckiego – Kierownika Zakładu Fizjologii Wydziału Lekarskiego, już w 1946 roku wspomniany roczny kurs przekształcono w trzyletnie Studium Wychowania Fizycznego (SWF) przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki. Profesor Andrzej Klisiecki, pierwszy dyrektor Studium obdarzył je mianem „Słonecznej Uczelni”. W 1950 roku SWF zostało przekształcone w Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego (Rozp. Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1950 roku – Dz.U. Nr 29, poz. 273). Po sześciu latach działalności Szkoła opracowała nowe programy nauczania i wydłużyła cykl kształcenia do czterech lat, dzięki czemu zdobyła uprawnienia do nadawania swoim absolwentom dyplomu i tytułu magistra. W 1972 roku Szkoła uzyskała rangę i status Akademii Wychowania Fizycznego (Rozp. Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 roku – Dz.U. Nr 54, poz 350). Akademia Wychowania Fizycznego, z siedzibą we Wrocławiu, jest akademicką uczelnią publiczną, posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365).

Prężnie rozwijająca się Akademia, dzięki istotnym zmianom w strukturze organizacyjnej, poszerzaniu profili kształcenia i umacnianiu badań naukowych jest dzisiaj nowoczesną placówką szkolnictwa wyższego. Aktualnie kształcenie w Akademii odbywa się na czterech kierunkach studiów: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, sport oraz fizjoterapia.

W ponad sześćdziesięcioletniej historii Uczelni, jej mury opuściło ponad 31 tysięcy absolwentów – magistrów w zakresie wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji oraz fizjoterapii (rehabilitacji ruchowej). Ogromne rzesze słuchaczy studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych realizowanych w Akademii zdobyły uprawnienia trenerskie i instruktorskie w zakresie licznych dyscyplin szeroko pojętej kultury fizycznej.

Wśród absolwentów Akademii są nazwiska znanych olimpijczyków, mistrzów świata i Europy, jak m.in.: Piotr Albiński (pływanie), Danuta Bułkowska-Milej (lekkoatletyka), Wiesław Gawlikowski (strzelectwo), Piotr Haczek (lekkoatletyka), Joanna Jakimiuk (szermierka), Rafał Kubacki (judo), Małgorzata Książkiewicz (strzelectwo), Krzysztof Kucharczyk (strzelectwo), Renata Mauer-Różańska (strzelectwo), Zbigniew Pietrzykowski (boks), Ryszard Szurkowski (kolarstwo), Marek Łbik (kajakarstwo), Ryszard Seruga (kajakarstwo), Edward Ligocki (spadochroniarstwo), Witold Świadek (sporty lotnicze), Urszula Włodarczyk (lekkoatletyka), Józef Zapędzki (strzelectwo), Władysław Żmuda (piłka nożna) oraz zasłużonych trenerów: Wiesław Błach i Kazimierz Witkowski (judo), Kazimierz Górski (piłka nożna), Andrzej Kijowski i Kazimierz Kurzawski (strzelectwo), Andrzej Piątek (kolarstwo),  Mieczysław Łopatka i Jerzy Świątek (koszykówka), Czesław Ptak (boks), Wacław Skarul (kolarstwo), Edward Chatala, Marek Kubiszewski, Józef Lisowski i Bogumił Mańka (lekkoatletyka) i wielu, wielu innych.

Obecnie studiują i trenują m.in.: lekkoatleci – Michał Bieniek, Marta Chrust-Rożej, Urszula Domel, Sylwia Ejdys, Weronika Wedler, Milana Pędziwiatr;  judo – Łukasz Błach; szpadziści –Tomasz Motyka [srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Pekinie], Maciej Szumski, tenis stołowy – Daria Łuczakowska; piłka siatkowa – Jakub Jarosz (złoty medalista Mistrzostw Europy); strzelectwo – Tomasz Wawrzonowski; pływanie – Agata Korc; pięciobój nowoczesny – Marcin Horbacz i Edyta Małoszyc; taekwon-do – Amit Batra; akrobatyka – Tomasz Adamczyk oraz Marta Szymczak – karate, piłkarki ręczne AZS AWF Wrocław – ekstraklasa. W Akademii kształci się ponad 5000 studentów.

Akademia posiada uprawnienia do doktoryzowania i nadawania stopnia doktora habilitowanego. Wypromowała już ponad 500 doktorów, 33 osobom przyznała stopień naukowy doktora habilitowanego.

Uczelnia zatrudnia 625 osób, w tym 332 nauczycieli akademickich – 29 profesorów tytularnych, 28 osób z tytułem doktora habilitowanego,  10 osób na stanowisku docenta, 126 adiunktów, 60 starszych wykładowców, 33 asystentów, 19 wykładowców, 20 instruktorów i 7 lektorów.

2.1. Nazwa i adres uczelni

 

Akademia Wychowania Fizycznego

al. Ignacego J. Paderewskiego 35

51-612 Wrocław

www.awf.wroc.pl

 

Rektorat

ul. Stefana Banacha 11, 51-617 Wrocław,

tel. + 48 (71) 347 31 14; 347 31 01

fax: + 48 (71) 348 25 27

e-mail: rektor@awf.wroc.pl

2.2. Władze uczelni

 

Rektor

Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

e-mail: rektor@awf.wroc.pl

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Prof. dr hab. Zofia Ignasiak

e-mail: prorektor.nauki@awf.wroc.pl

 

Prorektor ds. Nauczania

Dr hab. Anna Skrzek, prof. nadzw.

e-mail: prorektor.nauczania@awf.wroc.pl

 

Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akademickiego

Dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw.

e-mail: prorektor.sportu@awf.wroc.pl


2.3. Struktura uczelni

 

Wydział Nauk o Sporcie

 

Kierunki studiów:

Sport

►specjalność trenerska

specjalność menedżer sportu

 

Dziekanat

Al. I.J. Paderewskiego 35

51-612 Wrocław

tel:  +48 (71) 347-34-28, (71) 347-34-76

fax: +48 (71)

dziekanat.sportu@awf.wroc.pl

 

Kierownik Dziekanatu

Mgr Elżbieta Nowak

tel. +48  (71) 347-34-76

faks +48 (71) 347-34-77

e-mail: dziekanat.sportu@awf.wroc.pl

 

Dziekan

Dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. nadzw.

tel. +48 (71) 347-34-78

e-mail:dziekanat.sportu@awf.wroc.pl  

 

Prodziekan ds. Badań Naukowych

Prof dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska

tel. +48 (71) 347-34-78

e-mail: malgorzata.slowinska-lisowska@awf.wroc.pl

 

Prodziekan ds. Studenckich

Doc. dr Kazimierz Witkowski

tel: +48 (71) 347-34-78

e-mail: kazimierz.witkowski@awf.wroc.pl

 

Wydziałowy Koordynator ECTS

Doc. dr Kazimierz Witkowski

Al. I.J. Paderewskiego 35

51-612 Wrocław

tel: +48 (71) 347-33-80

e-mail: kazimierz.witkowski@awf.wroc.pl


Wydział Wychowania Fizycznego

 

Kierunki studiów:

turystyka i rekreacja

wychowanie fizyczne

 

Dziekanat

ul. Mickiewicza 98

51-684 Wrocław

tel:  +48 (71) 347 34 38; 347 34 72; 347 34 28; 347 34 62

fax: +48 (71) 347 34 37

dziekanat.wf@awf.wroc.pl

 

Kierownik Dziekanatu

mgr Barbara Jabłonkowska
 
tel. +48  (71) 347 34 85
e-mail:
barbara.jablonkowska@awf.wroc.pl

 

Dziekan

Prof. dr hab. Krystyna Zatoń

tel. +48 (71) 347 35 08

e-mail: dziekan.wf@awf.wroc.pl  

 

Prodziekan ds. Nauki

Prof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochla

tel. +48 (71) 347 34 25

e-mail: teresa.slawinska-ochla@awf.wroc.pl

 

Prodziekan ds. Nauczania

Dr Ryszard Jan Błacha

tel: +48 (71) 347 34 27

e-mail: ryszard.blacha@awf.wroc.pl

 

Prodziekan ds. Studenckich

Doc. dr Jacek Stodółka

tel: +48 (71) 343 34 26

e-mail: jacek.stodolka@awf.wroc.pl

 

Wydziałowy Koordynator ECTS

Dr Ryszard Jan Błacha

ul. Mickiewicza 98

51-684 Wrocław

tel: +48 (71) 347 34 27

e-mail: ryszard.blacha@awf.wroc.pl

 


Wydział Fizjoterapii

 

Kierunki studiów: 

fizjoterapia

kosmetologia

terapia zajęciowa

 

Dziekanat

al. Ignacego J. Paderewskiego 35 – Pawilon P4

51-612 Wrocław

tel: +48 (71) 347 30 82; 347 30 71

fax: +48 (71) 347 30 81

e-mail: dziekanat.fizjoterapii@awf.wroc.pl

 

Kierownik Dziekanatu

mgr Urszula Bartkiewicz

tel. +48 (71) 347 30 80

e-mail: urszula.bartkiewicz@awf.wroc.pl

 

Dziekan

Dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. nadzw.

tel: +48 (71) 347 30 70

e-mail: ewa.demczuk-wlodarczyk@awf.wroc.pl

 

Prodziekan ds. Nauki

Dr hab. Małgorzata Mraz, prof.nadzw.

tel: +48 (71) 347 30 71

e-mail: malgorzata.mraz@awf.wroc.pl

 

Prodziekan ds. Nauczania

Dr Agnieszka Pislula-Lewandowska

tel: +48 (71) 347 30 72

e-mail: agnieszka.pisula-lewandowska@awf.wroc.pl

 

Prodziekan ds. Studenckich

Dr hab. Agnieszka Ostrowska, prof. nadzw.

tel: +48 (71) 347 30 72

e-mail: agnieszka.ostrowska@awf.wroc.pl

 

Wydziałowy Koordynator ECTS:

Dr Agnieszka Pisula-Lewandowska

tel: +48 (71) 347 30 72

e-mail: agnieszka.pisula-lewandowska@awf.wroc.pl

2.4. Kalendarz roku akademickiego

 

Rok akademicki składa się z dwóch semestrów.

Semestr zimowy zaczyna się 24 września 2012 r.

Sesja egzaminacyjna: styczeń/luty 2013 r.

Semestr letni: luty 2013 r.

Sesja egzaminacyjna czerwiec 2013 r.  

Święta (narodowe, uniwersyteckie, religijne) oraz Dni Rektorskie

27.09.2012                             Inauguracja roku akademickiego

19.10.2012                             Święto Uczelni

01.11.2012                             Wszystkich Świętych

11.11.2012                             Święto Niepodległości

01.05.2013                             Święto Pracy

03.05.2013                             Dzień Konstytucji 3 Maja

Maj 2013                                JUVENALIA

03.06.2013                             Boże Ciało

22.12.2012-06.01.2013 r.      Ferie zimowe

28.03-03.04.2013 r.               Ferie wiosenne

 

2.5. Kierunki studiów realizowane w Akademii Wychowania Fizycznego            w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

                     sport – studia I i II stopnia

                     turystyka i rekreacja – studia I i II stopnia

                     wychowanie fizyczne – studia I i II stopnia

                     fizjoterapia – studia I i II stopnia

            ◘       kosmetologia – studia I stopnia

◘       terapia zajęciowa – studia I stopnia

2.6. Zasady przyjęć na studia

Do postępowania kwalifikującego na studia I stopnia może być dopuszczona osoba,  która posiada świadectwo dojrzałości.

W przypadku osób kończących szkołę średnią za granicą wymagana jest nostryfikacja świadectwa ukończenia tej szkoły potwierdzająca uprawnienie (posiadacza) do podjęcia studiów wyższych. Nostryfikacji dokonuje kurator oświaty właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację świadectwa, a w przypadku braku miejsca zamieszkania – kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą, zwany dalej „organem nostryfikacyjnym”. Zaświadczenie wydane przez kuratora oświaty ważne jest łącznie z oryginałem nostryfikowanego świadectwa, lub jego duplikatem zalegalizowanym przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

Za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości, bez obowiązku przeprowadzania nostryfikacji, uznaje się:

a) dyplomy IB (International Baccalaureate) wydawane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie,

b) dyplomy EB (European Baccalaureate) wydawane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją z dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich.

Szczegółowe zasady nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą określa Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 roku (Dz.U. nr 63, poz. 442 i 443).

Do postępowania kwalifikującego do przyjęcia na II stopień studiów dopuszczona jest osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów I stopnia (dyplom licencjata).

Szczegółowe zasady przyjęć na poszczególne kierunki i formy studiów w roku akademickim 2012/2013 określa Uchwała Nr 14/2011 Senatu AWF we Wrocławiu z dnia 26 maja 2011 roku zamieszczona na stronie internetowej Akademii:  www.awf.wroc.pl

Obowiązuje elektroniczna rejestracja kandydatów – szczegóły www.awf.wroc.pl

2.7. Najważniejsze przepisy Uczelni

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest uczelnią publiczną posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. nr 164, poz. 1365).

Podstawowym aktem wewnątrzuczelnianym regulującym działalność Akademii jest Statut Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uchwalony przez Senat Akademii (Uchwała nr 38/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku) i zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prawa i obowiązki studenta związane z tokiem studiów określa Regulamin Studiów w AWF uchwalony przez Senat Akademii (Uchwała nr 13/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2012 roku, z późn.zm.) i zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Sprawy nieujęte w ramach w/w aktów wewnątrzuczelnianych regulowane są poprzez Zarządzenia Rektora.

Do podstawowych obowiązków studenta należy przestrzeganie Regulaminu Studiów i innych przepisów uczelnianych.

 

2.8. Prawa i obowiązki studenta związane z tokiem studiów oraz szczegółowe zasady studiowania określa Regulamin Studiów w AWF umieszczony na stronie: www.awf.wroc.pl. Okresem zaliczeniowym studiów jest semestr. Podstawą zaliczenia semestru jest zaliczenie przedmiotów i uzyskanie liczby punktów ECTS określonych w planie i w programie studiów danego semestru. Podstawą zaliczenia semestru przez studenta uczestniczącego w wymianie międzynarodowej jest zrealizowanie programu określonego w Porozumieniu o programie zajęć.

Egzamin jest sprawdzianem poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych przez studenta w zakresie określonym przez program przedmiotu.

Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen:

       oceny pozytywne

bardzo dobry          .......5.0

dobry plus               .......4.5

dobry                      .......4.0

dostateczny plus      .......3.5

dostateczny .......3.0

       ocena negatywna

niedostateczny         .......2.0

Skala ocen systemu ECTS (A,B,C,D,E,F,X,F) stosowana jest wyłącznie przy transferze ocen uzyskanych przez studenta AWF w uczelni partnerskiej na polską skalę ocen oraz przy transferze polskich ocen zdobytych w AWF przez studenta uczelni partnerskiej.

 

Skala ocen ECTS:

 

Ocena ECTS

Ocena polska

Definicja

A

5.0

[bardzo dobry]

– wybitne osiągnięcia, wykraczające poza program,

– wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów

B

4.5

[dobry plus]

– powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami

C

4.0

[dobry]

– osiągnięcia zgodne ze standardami,

– solidna praca z szeregiem zauważalnych błędów

D

3.5

[dostateczny plus]

– zadowalające wyniki, ale ze znacznymi brakami

E

3.0

[dostateczny]

– praca/wyniki spełniają minimalne wymagania

F

2.0

[niedostateczny]

– zaliczenie przedmiotu możliwe po powtórzeniu materiału w całości

 

Do indeksu obok oceny przyjętej w regulaminie studiów wpisuje się stopień ECTS - np. 5.0A, który ma jedynie charakter informacyjny i nie zastępuje oceny wystawionej przez wykładowcę.


III. INFORMACJE o STUDIACH

1. Kierunek studiów:  SPORT

1.1. Struktura studiów i formy studiowania

Studia I i II stopnia  w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

1.2. Cele zawodowe i edukacyjne kształcenia

 

Absolwent I stopnia studiów kierunku sport posiada ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Umie projektować, realizować i kontrolować proces trenowania sportowca i zarządzania organizacją sportową. Interdyscyplinarna wiedza i umiejętności oraz kompetencje specjalistyczne, umożliwiają absolwentowi aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia miejsc pracy w sporcie oraz zatrudnienie w społecznych i publicznych instytucjach sportowych: klubach sportowych, związkach i zrzeszeniach sportowych, innych stowarzyszeniach sportowych oraz instytucjach samorządowych i państwowych odpowiedzialnych za sport. Absolwent umie rozwiązywać proste problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Absolwent II stopnia studiów kierunku sport posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu sportu jako zjawiska społecznego. Wiedza absolwenta jest wzbogacona o biomedyczne i psychospołeczne aspekty sportu klasyfikowanego, dydaktyczne uwarunkowania pracy z uzdolnionymi sportowcami oraz zarządzanie organizacjami w sporcie klasyfikowanym. Specjalistyczna wiedza i umiejętności z zakresu różnych aspektów sportu klasyfikowanego umożliwiają absolwentowi zobiektywizowane poznawanie sportu i kreatywne wpływanie na jego rozwój. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych. Umie porozumiewać się w sprawach zawodowych zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów. Absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe zgodnie z wykazem zawodów obowiązujących w sporcie – po spełnieniu wymogów określonych przez ministra właściwego do spraw sportu – oraz w szkolnictwie (po uzupełnieniu wykształcenia – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Absolwent posiada utrwalone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).


 

1.3. Diagram semestralny studiów I stopnia

                                                                                                            

Kierunek  SPORT                  Specjalność: TRENERSKA

ROK I, SEMESTR 1               studia I stopnia stacjonarne

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Anatomia

15

25

40

5

E

2.

Antropologia

15

15

30

4

E

3.

Historia sportu

30

 

30

3

Zo

4.

Podstawy marketingu

15

15

30

5

E

5.

Podstawy zarządzania

30

 

30

5

E

6.

Specjalizacja zawodowa1

 

45

45

4

Zo

7.

Teoria i metodyka dyscyplin sportu – ćwiczenia siłowe

 

15

15

2

Zo

8.

Teoria i metodyka dyscyplin sportu – fitness

 

15

15

2

Zo

Razem

105

130

235

30

 

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 

 

Kierunek SPORT                            Specjalność: TRENERSKA

ROK I, SEMESTR 2              studia I stopnia stacjonarne

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Biochemia

15

15

30

4

Zo

2.

Ekonomia

30

15

45

6

E

3.

Język obcy1

 

30

30

1

Zo

4.

Judo

15

15

30

2

Zo

5.

Podstawy teorii wychowania fizycznego

15

15

30

3

Zo

6.

Podstawy zarządzania kadrami

15

15

30

4

E

7.

Specjalizacja zawodowa2

 

45

45

1

Zo

8.

Technologie informacyjne

 

30

30

3

Zo

9.

Teoria i metodyka dyscyplin sportu – gimnastyka z elemen-tami akrobatyki

 

15

15

2

Zo

10.

Teoria sportu

30

 

30

4

E

Razem

120

195

315

30

 

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.


 

Kierunek SPORT                            Specjalność: TRENERSKA

ROK II, SEMESTR 3             studia I stopnia stacjonarne

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

Godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Biochemia wysiłku fizycznego

15

15

30

5

E

2.

Fizjologia

15

15

30

4

Zo

3.

Genetyka w sporcie lub Nowe w biologii

15

15

30

2

Zo

4.

Język obcy2

 

30

30

1

Zo

5.

Metody i techniki zarządzania przedsiębiorstwem sportowym

15

15

30

5

E

6.

Organizacja zawodów i zgrupowań sportowych lub Organizacja przedsięwzięć sportowych

15

15

30

2

Zo

7.

Prakseologia

30

 

30

3

Zo

8.

Specjalizacja zawodowa3

 

45

45

4

Zo

9.

Teoria i metodyka dyscyplin sportu – lekkoatletyczne konkurencje biegowe

 

15

15

2

Zo

10.

Teoria i metodyka dyscyplin sportu – tenis stołowy [dyscypliny indywidualne]; lekkoatletyczne konkurencje techniczne [dyscypliny zespołowe]

 

15

15

2

Zo

Razem

105

180

285

30

 

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 


Kierunek SPORT                            Specjalność: TRENERSKA

ROK II, SEMESTR 4             studia I stopnia stacjonarne

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Biomechanika sportu

15

30

45

5

E

2.

Fizjologia wysiłku

 

30

30

4

E

3.

Język obcy3

 

30

30

1

Zo

4.

Motoryczność sportowca

20

20

40

4

E

5.

Psychologia

15

15

30

4

E

6.

Specjalizacja zawodowa4

 

45

45

1

Zo

7.

Teoria i metodyka dyscyplin sportu – tenis [dyscypliny indywidualne]; lekkoateltyczne formy ruchu [dyscypliny zespołowe]

 

15

15

1

Zo

8.

Teoria treningu sportowego

15

30

45

4

E

9.

Zarządzanie obiektami i finansami w klubie sportowym

15

15

30

3

Zo

10

Zgrupowanie sportowe - obóz

 

70

70

3

Zo

Razem

80

300

380

30

 

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 

Kierunek SPORT                            Specjalność: TRENERSKA

ROK III, SEMESTR 5            studia I stopnia stacjonarne

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Ekologia i sport lub Ochrona środowiska

15

15

30

2

Zo

2.

Język obcy4

 

30

30

3

E

3.

Nauczanie czynności rucho-wych lub Teoretyczne podsta-wy treningu technicznego

30

 

30

2

Zo

4.

Podstawy ratownictwa medycznego lub Medycyna sportu

15

15

30

2

Zo

5.

Praktyka w klubie – warsztaty trenerskie 1*

 

(65)

(65)

(4)

Zo

6.

Prawo w sporcie i ochrona własności intelektualnej

30

 

30

3

E

7.

Propedeutyka sportu osób niepełnosprawnych

10

 

10

1

Zo

8.

Specjalizacja zawodowa5

 

60

60

8(4)

Zo

9.

Teoria i metodyka dyscyplin sportu – ju-jitsu

 

15

15

1

Zo

10.

Wprowadzenie do technik relaksacyjnych i medytacyjnych

15

15

30

2

Zo

11.

Zarządzanie procesami w klubie sportowym

15

15

30

3

E

12.

Żywienie sportowca

15

15

30

3

Zo

Razem

145

180/245

325/390

30

 

* od roku akad. 2013/2014.

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

Kierunek SPORT                            Specjalność: TRENERSKA

ROK III, SEMESTR 6            studia I stopnia stacjonarne

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Odnowa biologiczna

15

15

30

2

Zo

2.

Pedagogika

15

15

30

2

E

3.

Praktyka w klubie – warsztaty trenerskie 2*

 

(100)

(100)

(5)

(Zo)

4.

Socjologia sportu

30

 

30

2

Zo

5.

Specjalizacja zawodowa6

 

60

60

8(3)

E

6.

Teoria i metodyka dyscyplin sportu – badminton

 

15

15

1

Zo

7.

Traumatologia sportu lub Doping farmakologiczny

30

 

30

2

Zo

8.

Zarządzanie infrastrukturą sportową

30

 

30

1

Zo

9.

Zarządzanie wiedzą i informacją w firmie sportowej

15

15

30

2

E

10.

Egzamin dyplomowy  licencjacki

 

 

 

10

E

Razem

135

120/220

255/355

30

 

* od roku akad. 2013/2014

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 

■■■

 

Kierunek  SPORT                  Specjalność: MENEDŻER SPORTU

ROK I, SEMESTR 1     studia I stopnia stacjonarne

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Anatomia

15

25

40

5

E

2.

Antropologia

15

15

30

4

E

3.

Historia sportu

30

 

30

3

Zo

4.

Marketing olimpijski

10

20

30

3

Zo

5.

Podstawy marketingu

15

15

30

5

E

6.

Podstawy zarządzania

30

 

30

5

E

7.

Teoria i metodyka dyscyplin sportu – ćwiczenia siłowe

 

15

 15

2

Zo

8.

Teoria i metodyka dyscyplin sportu – fitness

 

15

15

2

Zo

9.

Zachowania uczestników widowisk sportowych

 

15

15

1

Zo

Razem

115

120

235

30

 

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 

 


Kierunek SPORT                            Specjalność: MENEDŻER SPORTU

ROK I, SEMESTR 2     studia I stopnia stacjonarne

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

Godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Biochemia

15

15

30

4

Zo

2.

Budowanie i rozwijanie zespołów

15

30

45

2

Zo

3.

Ekonomia

30

15

45

6

E

4.

Finanse we współczesnym sporcie

15

15

30

2

Zo

5.

Język obcy1

 

30

30

1

Zo

6.

Judo

15

15

30

1

Zo

7.

Podstawy zarządzania kadrami

15

15

30

4

E

8.

Technologie informacyjne

 

30

30

3

Zo

9.

Teoria i metodyka dyscyplin sportu – gimnastyka z elemen-tami akrobatyki

 

15

15

2

Zo

10.

Teoria sportu

30

 

30

4

E

11.

Zabawy i gry terenowe

15

15

30

1

Zo

Razem

150

195

345

30

 

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 

Kierunek SPORT                            Specjalność: MENEDŻER SPORTU

ROK II, SEMESTR 3    studia I stopnia stacjonarne

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Biochemia wysiłku fizycznego

15

15

30

5

E

2.

Fizjologia

15

15

30

4

Zo

3.

Genetyka w sporcie

15

15

30

1

Zo

4.

Język obcy2

 

30

30

1

Zo

5.

Metody i techniki zarządzania przedsiębiorstwem sportowym

15

15

30

5

E

6.

Nowe w biologii

15

15

30

1

Zo

7.

Organizacja przedsięwzięć sportowych

15

15

30

1

Zo

8.

Organizacja zawodów i zgrupowań sportowych

15

15

30

1

Zo

9.

Prakseologia

30

 

30

3

Zo

10.

Teoria i metodyka dyscyplin sportu – lekkoatletyczne konkurencje biegowe

 

15

15

2

Zo

11.

Teoria i metodyka dyscyplin sportu – tenis stołowy

 

15

15

2

Zo

12.

Wprowadzenie do coachingu

15

15

30

4

Zo

Razem

150

180

330

30

 

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 

 


Kierunek SPORT                            Specjalność: MENEDŻER SPORTU

ROK II, SEMESTR 4    studia I stopnia stacjonarne

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Biomechanika sportu

15

30

45

5

E

2.

Fizjologia wysiłku

 

30

30

4

E

3.

Język obcy3

 

30

30

1

Zo

4.

Psychologia

15

15

30

4

E

5.

Sponsoring w sporcie

10

20

30

3

Zo

6.

Teoria i metodyka dyscyplin sportu – tenis

 

15

15

1

Zo

7.

Teoria treningu sportowego

15

30

45

4

E

8.

Trening menedżerski

10

20

30

5

Zo

9.

Zgrupowanie sportowe - obóz

 

70

70

3

Zo

Razem

65

260

325

30

 

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 

 

Kierunek SPORT                            Specjalność: MENEDŻER SPORTU

ROK III, SEMESTR 5   studia I stopnia stacjonarne

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Coaching sportowy

15

30

45

3

Zo

2.

Ekologia i sport

15

15

30

2

Zo

3.

Język obcy4

 

30

30

3

E

4.

Medycyna sportu

15

15

30

2

Zo

5.

Ochrona środowiska

15

15

30

2

Zo

6.

Podstawy ratownictwa medycznego

15

15

30

2

Zo

7.

Praktyka zawodowa menedżerska

 

50

50

3

Zo

8.

Prawo w sporcie i ochrona własności intelektualnej

30

 

30

3

E

9.

Propedeutyka sportu osób niepełnosprawnych

10

 

10

1

Zo

10.

Teoria i metodyka dyscyplin sportu – ju-jitsu

 

15

15

1

Zo

11.

Wprowadzenie do technik relaksacyjnych i medytacyjnych

15

15

30

2

Zo

12.

Zarządzanie procesami w klubie sportowym

15

15

30

3

E

13.

Żywienie sportowca

15

15

30

3

Zo

Razem

160

230

390

30

 

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 


Kierunek SPORT                            Specjalność: MENEDŻER SPORTU

ROK III, SEMESTR 6   studia I stopnia stacjonarne

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Doping farmakologiczny

30

 

30

2

Zo

2.

Odnowa biologiczna

15

15

30

2

Zo

3.

Pedagogika

15

15

30

2

E

4.

Praktyka zawodowa menedżerska

 

110

110

4

Zo

5.

Psychologia biznesu lub Zachowania organizacyjne

15

15

30

1

Zo

6.

Socjologia sportu

30

 

30

2

Zo

7.

Teoria i metodyka dyscyplin sportu – badminton

 

15

15

1

Zo

8.

Traumatologia sportu

30

 

30

2

Zo

9.

Zarządzanie infrastrukturą sportową

30

 

30

1

Zo

10.

Zarządzanie talentami w organizacji sportowej

10

10

20

1

E

11.

Zarządzanie wiedzą i informacją w firmie sportowej

15

15

30

2

E

12.

Egzamin dyplomowy  licencjacki

 

 

 

10

E

Razem

190

195

385

30

 

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 


1.4. Diagram semestralny studiów II stopnia

 

Kierunek SPORT                            Specjalność: TRENERSKA            

ROK I, SEMESTR 1              studia II stopnia stacjonarne

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Filozofia z elementami etyki

30

 

30

4

Zo

2.

Marketing w sporcie

10

20

30

5

E

3.

Medycyna sportu

20

20

40

5

E

4.

Metodologia pracy naukowej

30

 

30

6

Zo

5.

Psychologia sportu

20

20

40

5

E

6.

Zarządzanie kadrami w sporcie

10

30

40

5

Zo

Razem

120

90

210

30

 

W czasie semestru 1 studenci wybierają specjalność, którą będą realizować w semestrach 2-4. W semestrze 1 należy wybrać katedrę, w której student będzie pisał pracę magisterską.

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 

Kierunek SPORT                                     Specjalność: TRENERSKA

ROK I, SEMESTR 2     studia II stopnia stacjonarne

Specjalność: TRENER ANALITYK GRY ZESPOŁOWEJ

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

W semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Controlling organizacyjny

30

 

30

3

Zo

2.

Dydaktyka sportu

15

30

45

5

E

3.

Fizjologiczne podstawy wysiłku gracza

10

20

30

4

E

4.

Komunikacja w zespole zadaniowym

15

15

30

4

E

5.

Pedagogika sportu

15

20

35

3

Zo

6.

Technologia zapisu gry

 

30

30

3

Zo

7.

Teoria i metodyka dyscyplin sportu

10

30

40

3

Zo

8.

Zajęcia do wyboru (praktyczne)

 

30

30

2

Zo

9.

Zajęcia do wyboru (teoretyczne)

10

20

30

2

Zo

10.

Seminarium magisterskie*

 

15

15

1

Z

Razem

105

210

315

30

 

*Seminarium magisterskie realizowane jest pod opieką samodzielnego pracownika nauki

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, Z – zaliczenie bez oceny, E – egzamin.

 


Kierunek SPORT                            Specjalność: TRENERSKA

ROK I, SEMESTR 2              studia II stopnia stacjonarne

Specjalność: TRENER SPORTU KWALIFIKOWANEGO W DYSCYPLINACH                     INDYWIDUALNYCH

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Biomechaniczna diagnoza techniki sportowej

 

30

30

4

Zo

2.

Dydaktyka sportu

15

30

45

5

E

3.

Fizjologia treningu sportowego

6

24

30

4

E

4.

Morfologiczne i biologiczne podstawy dyscyplin indywidualnych

10

20

30

4

Zo

5.

Pedagogika sportu

15

20

35

3

Zo

6.

Specjalizacja instruktorska1

 

60

60

4

Zo

7.

Teoria i metodyka dyscyplin sportu

10

30

40

3

E

8.

Zajęcia do wyboru (teoretyczne)

10

20

30

2

Zo

9.

Seminarium magisterskie

 

15

15

1

Z

Razem

66

249

315

30

 

*Seminarium magisterskie realizowane jest pod opieką samodzielnego pracownika nauki

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, Z – zaliczenie bez oceny, E – egzamin.

 


Kierunek SPORT                                     Specjalność: TRENERSKA

ROK I, SEMESTR 2     studia II stopnia stacjonarne

Specjalność: TRENER PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Biomechanika treningu siły mięśniowej

6

24

30

3

Zo

2.

Dydaktyka sportu

15

30

45

5

E

3.

Fizjologia treningu sportowego

6