AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

University School of Physical Education

adres: al. Ignacego Jana Paderewskiego 35; 51-612 Wrocław

REKTORAT

adres: ul. Stefana Banacha 11, 51-617 Wrocław,

tel. +48 (71) 347 31 14; 347 31 01

fax: +48 (71) 347 31 81

www.awf.wroc.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakiet Informacyjny ECTS

[rok akad. 2012/2013]

 

            

 

 

 

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII

 

KIERUNEK FIZJOTERAPIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie:

dr hab. Anna Skrzek, prof. nadzw.

Prorektor ds. Nauczania

AWF we Wrocławiu
SPIS TREŚCI

 

Koordynator Uczelniany

Koordynatorzy Wydziałowi ECTS

 

Dr Agnieszka Pisula-Lewandowska

Wydział Fizjoterapii

al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław

tel. (+ 48.71) 347 30 72

fax: (+ 48.71) 347 30 81

e-mail: agnieszka.pisula-lewandowska@awf.wroc.pl

dr hab. Anna Skrzek, prof. nadzw.

Prorektor ds. Nauczania

ul. Banacha 11, 51-617 Wrocław

tel. (+48.71) 347 31 66

fax: (+48.71) 348 31 25

e–mail: anna.skrzek@awf.wroc.pl

Doc. dr Kazimierz Witkowski

Wydział Nauk o Sporcie

al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław

tel. +48 (71) 347-33-80

fax: (+ 48.71)

e-mail: kazimierz.witkowski@awf.wroc.pl

 

Dr Ryszard Jan Błacha

Wydział Wychowania Fizycznego

al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław

tel. (+ 48.71) 347 34 27

fax: (+ 48.71) 347 34 37

e-mail: ryszard.blacha@awf.wroc.pl

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

Pakiet informacyjny adresowany jest do kandydatów na studia  oraz do studentów innych uczelni krajowych i zagranicznych pragnących zaliczyć część swoich studiów w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Pakiet zawiera informacje o Wrocławiu, Akademii, jej strukturze i działalności, a przede wszystkim o studiach prowadzonych w uczelni, zasadach rekrutacji na studia oraz zasadach studiowania.

 

1. System ECTS

 

System ECTS, opracowany w późnych latach osiemdziesiątych przez Komisję Wspólnoty Europejskiej, służy ułatwieniu dostępu do pełnej informacji o programach studiów prowadzonych w uczelniach, a przez to zwiększeniu i usprawnieniu międzyuczelnianej i międzynarodowej wymiany studentów. Określony w systemie ECTS sposób pomiaru i oceny wiedzy, kompetencji i umiejętności zdobytych przez studenta, wyrażony w punktach ECTS, umożliwia rozpoznanie i uznanie programu studiów zaliczonego w uczelni partnerskiej, krajowej bądź zagranicznej.

System ECTS, pierwotnie opracowany dla mobilności studentów – transferu punktów ECTS, został następnie dopracowany do roli akumulacji punktów przez studenta w procesie kształcenia. Akronim ECTS jest nadal stosowany, chociaż oznacza aktualnie the European Credit Transfer and Accumulation System.

Pakiet Informacyjny ECTS jest podstawowym dokumentem systemu ECTS – the European Credit Transfer System – zawierającym pełną informację o Uczelni, jej strukturze i działalności, studiach i programach prowadzonych w Uczelni oraz o zasadach studiowania. Punkty ECTS są liczbą przyporządkowaną przedmiotowi odzwierciedlającą całkowity nakład pracy studenta (tj. udział w zajęciach oraz pracę własną w domu, bibliotece) potrzebny do zaliczenia przedmiotu, czyli do zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji założonych w programie i celu realizacji przedmiotu. Student otrzymuje przypisaną przedmiotowi liczbę punktów ECTS po spełnieniu wszystkich, określonych w planie studiów i programie nauczania, wymagań oraz osiągnięciu właściwego poziomu założonych dla tego przedmiotu efektów kształcenia.

Liczba punktów ECTS przypisanych przedmiotom w semestralnym programie studiów wynosi około 30 (27-33), zaś w programie rocznym 60. Warunkiem zaliczenia semestru/roku studiów jest uzyskanie przez studenta liczby punktów wynikającej z planu studiów i programu nauczania, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie studiów.

Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów w AWF:

pierwszego stopnia wynosi 180

drugiego stopnia wynosi 120

 

2. Mobilność studentów

 

System ECTS opracowano pod kątem stworzenia przejrzystych zasad mobilności studentów, a w szczególności poznania oraz uznania (okresu) i programu studiów realizowanych przez studenta w uczelni partnerskiej. Celowi temu służą kluczowe dokumenty ECTS:

Pakiet informacyjny/katalog kursów. Pakiet informacyjny zawiera szeroki wachlarz danych o Uczelni, prowadzonych studiach i zasadach studiowania, realizowanych programach nauczania i warunkach zaliczania tych programów, a także praktyczne informacje o mieście, jego zasobach kulturowych i turystycznych, etc.

Formularz zgłoszeniowy (Application Form) z danymi personalnymi studenta niezbędnymi do zarejestrowania go w uczelni partnerskiej.

Porozumienie o programie zajęć (Learning Agrement) służy do zawarcia porozumienia między studentem i uczelniami: macierzystą i partnerską o programie realizowanym przez studenta w uczelni partnerskiej i zasadach jego uznania i zaliczenia w uczelni macierzystej*/.

Wykaz zaliczeń (Transcript of records) stanowi potwierdzenie przez uczelnię partnerską zaliczenia przez studenta mobilnego programu. W dokumencie tym podany jest wykaz przedmiotów zaliczonych, wraz z ocenami i punktami ECTS uzyskanymi przez studenta**/.

Dowód zaliczenia przez uczelnię macierzystą programu realizowanego w uczelni partnerskiej (Proof of recognition). Dokument ten ma potwierdzić dotrzymanie przez uczelnię macierzystą warunków umowy zawartej w Porozumieniu o programie zajęć, poprzez wykazanie w nim przedmiotów i liczby punktów ECTS uznanych w karcie osiągnięć studenta.

Wszelkie zmiany wprowadzane do Porozumienia o programie zajęć, zwanym dalej Porozumieniem, przez którąkolwiek ze stron, wymagają formy pisemnej zatwierdzonej przez wszystkie strony porozumienia: studenta, uczelnię partnerską i uczelnię macierzystą. Uczelnia powinna dołożyć wszelkich starań, aby przy sporządzaniu Porozumienia nie dopuścić do powstania istotnych różnic programowych w stosunku do standardów kształcenia dla danego kierunku studiów. W przypadku, gdy różnic tych nie da się uniknąć, należy przed wyjazdem studenta do uczelni partnerskiej określić sposób i termin realizacji oraz zaliczenia różnic programowych.

Jeżeli wszystkie uzgodnione w Porozumieniu warunki zostaną przez studenta spełnione, okres studiów (przedmioty, zaliczenia, egzaminy, punkty ECTS) zostaną mu uznane i potraktowane jako równoważne z odpowiednim okresem studiów (przedmiotami, zaliczeniami, egzaminami, punktami) w uczelni macierzystej. Decyzję o tym, czy uzgodnione warunki zostały spełnione przez studenta, podejmuje dziekan uczelni macierzystej.

W przypadku stwierdzenia niezgodności między Porozumieniem o programie zajęć i Wykazem zaliczeń, decyzję, co do sposobu i zakresu zaliczenia programu i okresu studiów podejmuje dziekan uczelni macierzystej. Dziekan decyduje, czy niespełnienie warunków Porozumienia przez studenta stanowi podstawę do skreślenia go z listy studentów, czy skutkuje koniecznością zaliczenia przez studenta, w uczelni macierzystej, dodatkowych przedmiotów. Dziekan decyduje również o konieczności zwrotu przez studenta, części lub całości, otrzymanego grantu. Zwrot grantu nie będzie wymagany od studenta w przypadku zaistnienia okoliczności od studenta niezależnych, określanych jako „siły wyższe”. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody od Agencji Narodowej na zaniechanie zwrotu grantu.

Wymiana studentów może być realizowana tylko i wyłącznie z uczelnią posiadającą KARTĘ ERASMUSA, ważną na dany rok akademicki, z którą została podpisana umowa bilateralna.

Student zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu ERASMUS musi spełniać następujące kryteria formalne:

1) być obywatelem kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie ERASMUS lub posiadać oficjalny status uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium danego kraju,

2) być oficjalnie zarejestrowanym na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata/inżyniera lub magistra w uczelni będącej stroną niniejszej umowy,

3) być (w momencie wyjazdu) studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia (pierwszego cyklu),

4) powinien znać język wykładowy wybranej uczelni na tyle, żeby móc uczestniczyć w zajęciach,

5) warunkiem koniecznym przy wyjeździe jest zaliczenie wszystkich przedmiotów na semestrach poprzedzających wyjazd.

Pobyt studenta w uczelni partnerskiej, w celu zrealizowania części studiów, nie może być krótszy niż 3 miesiące lub pełny, najkrótszy cykl kształcenia (np. trymestr lub semestr) i nie może być dłuższy niż 1 rok akademicki. Minimalny okres pobytu w uczelni partnerskiej odnosi się tylko do okresu studiowania i nie zawiera okresu czasu ewentualnego przygotowania językowego czy odbywania praktyki.

Z każdym studentem zakwalifikowanym na wyjazd w ramach programu ERASMUS zostaje sporządzona pisemna umowa o programie zajęć realizowanym w uczelni partnerskiej (Learning Agrement). Student zakwalifikowany do wyjazdu otrzyma Kartę Studenta Erasmusa dostarczoną uczelni przez Narodową Agencję.

Uczelnia przyjmująca nie może żądać od studenta opłat za naukę (czesne, wpisowe, opłaty egzaminacyjne, opłaty za korzystanie z laboratoriów, bibliotek itp.). Pobieranie pewnych niewielkich opłat (członkostwo w organizacjach studenckich, korzystanie z kserokopiarki itp.) jest dopuszczalne na warunkach identycznych, jakie obowiązują studentów lokalnych.

Wypłata wszelkich stypendiów krajowych (socjalnych, naukowych i innych), do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej. Student powinien mieć zagwarantowane prawo do ubiegania się o wypłatę powyższych świadczeń również po powrocie do uczelni macierzystej, a oceny uzyskane w uczelni partnerskiej przeliczone na skalę ocen obowiązującą w kraju, powinny być podstawą ubiegania się o stypendia za wyniki w nauce.

Student – po powrocie z uczelni partnerskiej – powinien złożyć we właściwym dziekanacie kartę zaliczeń (Transcript of Records) z uczelni przyjmującej (partnerskiej) oraz wypełnić Ankietę według wzoru dostarczonego przez uczelnię macierzystą.

 

II. INFORMACJE o UCZELNI
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO we WROCŁAWIU

 

1. Wrocław, stolica Dolnego Śląska, jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych miast w Polsce. Położony u podnóża Sudetów, nad rzeką Odrą, poprzecinany jej licznymi dopływami i kanałami, jest wyjątkowym miastem 12 wysp i 112 mostów. Miasto, w swojej ponad tysiącletniej historii, kilkakrotnie zmieniało przynależność państwową rozwijając się pod panowaniem Piastów, królów Czech, Habsburgów, aby od 1945 roku budować pozycję ważnej polskiej aglomeracji. Bogata i burzliwa historia wpisała się w ocalałe pomniki architektury jak np: Ostrów Tumski – średniowieczny zespół architektury sakralnej, Ratusz – wspaniała budowla gotycka, Uniwersytet Wrocławski z barokową Aulą Leopoldyńską.

Dzisiaj Wrocław jest znaczącym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i naukowym.

Wspaniała architektura i bogata oferta wydarzeń artystycznych przyciągają rzesze turystów. Do największych atrakcji kulturalnych należą: Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Wratislavia Cantans”, Festiwal „Jazz nad Odrą”, Dni Muzyki Starych Mistrzów, Przegląd Piosenki Aktorskiej, Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora, a także wspaniałe spektakle wystawiane w kilkunastu teatrach, operze, operetce itd. Niewątpliwą atrakcją kulturalną Wrocławia jest Panorama Racławicka – gigantyczna rotunda mieszcząca obraz panoramiczny przedstawiający bitwę pod Racławicami z 4 kwietnia 1794 roku.

Wrocław jest liczącym się w kraju, a także Europie, ośrodkiem imprez wystawienniczych i targowych organizowanych w Hali Ludowej. Wrocław 2012 – Gospodarz Finałów Mistrzostw Europy w piłce nożnej.

Wrocław jest czwartym co do wielkości miastem w Polsce, liczącym około 650 tysięcy mieszkańców. Należy do największych ośrodków uniwersyteckich w kraju. Dzięki studiującym w mieście stu czterdziestu tysiącom studentów Wrocław, mimo tysiącletniej historii, jest miastem młodym, tętniącym życiem przez 24 godziny na dobę. Doceniają i kochają to miasto zarówno jego mieszkańcy, jak również wizytujący je goście i turyści.

 

2. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

Początki wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego, obchodzącej w 2011 roku jubileusz sześćdziesięciopięciolecia działalności, były bardzo skromne i wywodzą się z utworzonego, w ciężkich, powojennych miesiącach odbudowy miasta, rocznego kursu nauczycieli wychowania fizycznego. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu mgra Zbigniewa Skrockiego – organizatora kultury fizycznej na Ziemiach Odzyskanych oraz profesora Andrzeja Klisieckiego – Kierownika Zakładu Fizjologii Wydziału Lekarskiego, już w 1946 roku wspomniany roczny kurs przekształcono w trzyletnie Studium Wychowania Fizycznego (SWF) przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki. Profesor Andrzej Klisiecki, pierwszy dyrektor Studium obdarzył je mianem „Słonecznej Uczelni”. W 1950 roku SWF zostało przekształcone w Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego (Rozp. Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1950 roku – Dz.U. Nr 29, poz. 273). Po sześciu latach działalności Szkoła opracowała nowe programy nauczania i wydłużyła cykl kształcenia do czterech lat, dzięki czemu zdobyła uprawnienia do nadawania swoim absolwentom dyplomu i tytułu magistra. W 1972 roku Szkoła uzyskała rangę i status Akademii Wychowania Fizycznego (Rozp. Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 roku – Dz.U. Nr 54, poz 350). Akademia Wychowania Fizycznego, z siedzibą we Wrocławiu, jest akademicką uczelnią publiczną, posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz.U. Nr 164, poz. 1365).

Prężnie rozwijająca się Akademia, dzięki istotnym zmianom w strukturze organizacyjnej, poszerzaniu profili kształcenia i umacnianiu badań naukowych jest dzisiaj nowoczesną placówką szkolnictwa wyższego. Aktualnie kształcenie w Akademii odbywa się na czterech kierunkach studiów: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, sport oraz fizjoterapia.

W ponad sześćdziesięcioletniej historii Uczelni, jej mury opuściło ponad 31 tysięcy absolwentów – magistrów w zakresie wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji oraz fizjoterapii (rehabilitacji ruchowej). Ogromne rzesze słuchaczy studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych realizowanych w Akademii zdobyły uprawnienia trenerskie i instruktorskie w zakresie licznych dyscyplin szeroko pojętej kultury fizycznej.

Wśród absolwentów Akademii są nazwiska znanych olimpijczyków, mistrzów świata i Europy, jak m.in.: Piotr Albiński (pływanie), Danuta Bułkowska-Milej (lekkoatletyka), Wiesław Gawlikowski (strzelectwo), Piotr Haczek (lekkoatletyka), Joanna Jakimiuk (szermierka), Rafał Kubacki (judo), Małgorzata Książkiewicz (strzelectwo), Krzysztof Kucharczyk (strzelectwo), Renata Mauer-Różańska (strzelectwo), Zbigniew Pietrzykowski (boks), Ryszard Szurkowski (kolarstwo), Marek Łbik (kajakarstwo), Ryszard Seruga (kajakarstwo), Edward Ligocki (spadochroniarstwo), Witold Świadek (sporty lotnicze), Urszula Włodarczyk (lekkoatletyka), Józef Zapędzki (strzelectwo), Władysław Żmuda (piłka nożna) oraz zasłużonych trenerów: Wiesław Błach i Kazimierz Witkowski (judo), Kazimierz Górski (piłka nożna), Andrzej Kijowski i Kazimierz Kurzawski (strzelectwo), Andrzej Piątek (kolarstwo),  Mieczysław Łopatka i Jerzy Świątek (koszykówka), Czesław Ptak (boks), Wacław Skarul (kolarstwo), Edward Chatala, Marek Kubiszewski, Józef Lisowski i Bogumił Mańka (lekkoatletyka) i wielu, wielu innych.

Obecnie studiują i trenują m.in.: lekkoatleci – Michał Bieniek, Marta Chrust-Rożej, Urszula Domel, Sylwia Ejdys, Weronika Wedler, Milana Pędziwiatr;  judo – Łukasz Błach; szpadziści –Tomasz Motyka [srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Pekinie], Maciej Szumski, tenis stołowy – Daria Łuczakowska; piłka siatkowa – Jakub Jarosz (złoty medalista Mistrzostw Europy); strzelectwo – Tomasz Wawrzonowski; pływanie – Agata Korc; pięciobój nowoczesny – Marcin Horbacz i Edyta Małoszyc; taekwon-do – Amit Batra; akrobatyka – Tomasz Adamczyk oraz Marta Szymczak – karate. W Akademii kształci się ponad 5000 studentów.

Akademia posiada uprawnienia do doktoryzowania i nadawania stopnia doktora habilitowanego. Wypromowała już ponad 500 doktorów, 33 osobom przyznała stopień naukowy doktora habilitowanego.

Uczelnia zatrudnia 625 osób, w tym 332 nauczycieli akademickich – 29 profesorów tytularnych, 28 osób z tytułem doktora habilitowanego, 10 osób na stanowisku docenta, 126 adiunktów, 60 starszych wykładowców, 33 asystentów, 19 wykładowców, 20 instruktorów i 7 lektorów.

 

2.1. Nazwa i adres uczelni

 

Akademia Wychowania Fizycznego

al. Ignacego J. Paderewskiego 35

51-612 Wrocław

www.awf.wroc.pl

 

Rektorat

ul. Stefana Banacha 11, 51-617 Wrocław,

tel. + 48 (71) 347 31 14; 347 31 01

fax: + 48 (71) 347 31 81

e-mail: rektor@awf.wroc.pl                

 

2.2. Władze uczelni

 

Rektor

Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

e-mail: rektor@awf.wroc.pl

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Prof. dr hab. Zofia Ignasiak

e-mail: prorektor.nauki@awf.wroc.pl

 

Prorektor ds. Nauczania

Dr hab. Anna Skrzek, prof. nadzw.

e-mail: prorektor.nauczania@awf.wroc.pl

 

Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akademickiego

Dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw.

e-mail: prorektor.sportu@awf.wroc.pl

 

2.3. Struktura uczelni

 

Wydział Fizjoterapii

 

Utworzenie Wydziału Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (AWF) poprzedzone było prawie 50-letnią historią nauczania fizjoterapii oraz badań naukowych w tym zakresie. Pierwsze wykłady z rehabilitacji ruchowej w Akademii prowadzone były od roku akademickiego 1952/1953. W 1960 roku utworzono Zakład Usprawniania Leczniczego, który w 1971 roku przekształcono w Zakład Rehabilitacji i Higieny. Wraz z rozwojem rehabilitacji i doskonaleniem jej metod znacznemu poszerzeniu uległ zakres kształcenia studentów i badań naukowych, co doprowadziło do uruchomienia w 1976 roku kierunku studiów „rehabilitacja ruchowa” i utworzenia Instytutu Rehabilitacji. Dalszy rozwój badań naukowych w zakresie rehabilitacji i kształcenie kadr pozwoliły na utworzenie w Akademii z dniem 1 października 1995 roku, na mocy decyzji Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki i Uchwały nr 133/95 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Wydziału Rehabilitacji Ruchowej. Na skutek zniesienia przez Radę Główną kierunku studiów  rehabilitacja ruchowa i utworzenia kierunku fizjoterapia Senat AWF dostosowując się do aktów ministerialnych uruchomił w 1998 roku studia na kierunku fizjoterapia i zmienił nazwę Wydziału Rehabilitacji Ruchowej na Wydział Fizjoterapii. W 2001 r. Centralna Komisja ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała Wydziałowi Fizjoterapii uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej.

 

Kierunki studiów: 

fizjoterapia

kosmetologia

terapia zajęciowa

 

Dziekanat

al. Ignacego J. Paderewskiego 35 – Pawilon P4

51-612 Wrocław

tel: +48 (71) 347 30 82; 347 30 71

fax: +48 (71) 347 30 81

e-mail: dziekanat.fizjoterapii@awf.wroc.pl

 

Kierownik Dziekanatu

mgr Urszula Bartkiewicz

tel. +48 (71) 347 30 80

e-mail: urszula.bartkiewicz@awf.wroc.pl

 

Dziekan

Dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof.nadzw.

tel: +48 (71) 347 30 70

e-mail: ewa.demczuk-wlodarczyk@awf.wroc.pl

 

Prodziekan ds. Nauki

Dr hab. Małgorzata Mraz, prof.nadzw.

Tel: +48 (71) 347 30 71

e-mail: malgorzata.mraz@awf.wroc.pl

 

Prodziekan ds. Nauczania

Dr Agnieszka Pisula-Lewandowska

tel: +48 (71) 347 30 72

e-mail: agnieszka.pisula-lewandowska@awf.wroc.pl

 

Prodziekan ds. Studenckich

Dr hab. Agnieszka Ostrowska, prof. nadzw.

tel: +48 (71) 347 30 72

e-mail: agnieszka.ostrowska@awf.wroc.pl

 

Wydziałowy Koordynator ECTS:

Dr Agnieszka Pisula-Lewandowska

tel: +48 (71) 347 30 72

e-mail: agnieszka.pisula-lewandowska@awf.wroc.pl

 

Wydział Nauk o Sporcie

 

Kierunek studiów:

Sport

– specjalność trenerska

– specjalność menedżer sportu

 

Kierownik Dziekanatu

Mgr Elżbieta Nowak

tel. +48  (71) 347-34-76

faks +48 (71) 347-34-77

e-mail: dziekanat.sportu@awf.wroc.pl

 

Dziekan

Dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. nadzw.

tel. +48 (71) 347-34-78

e-mail:dziekanat.sportu@awf.wroc.pl  

 

Prodziekan ds. Badań Naukowych

Prof dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska

tel. +48 (71) 347-34-78

e-mail: malgorzata.slowinska-lisowska@awf.wroc.pl

 

Prodziekan ds. Studenckich

Doc. dr Kazimierz Witkowski

tel: +48 (71) 347-34-78

e-mail: kazimierz.witkowski@awf.wroc.pl

 

Wydziałowy Koordynator ECTS

Doc. dr Kazimierz Witkowski

Al. I.J. Paderewskiego 35

51-612 Wrocław

tel: +48 (71) 347-33-80

e-mail: kazimierz.witkowski@awf.wroc.pl

 

 

Wydział Wychowania Fizycznego

 

Kierunki studiów:

turystyka i rekreacja

wychowanie fizyczne

 

Dziekanat

ul. Mickiewicza 98

51-684 Wrocław

tel:  +48 (71) 347 34 38; 347 34 72; 347 34 28; 347 34 62

fax: +48 (71) 347 34 37

dziekanat.wf@awf.wroc.pl

 

Kierownik Dziekanatu

Mgr Elżbieta Jakubczak

tel. +48 (71) 347 34 85

e-mail: elzbieta.jakubczak@awf.wroc.pl

 

Dziekan

Prof. dr hab. Krystyna Zatoń

tel. +48 (71) 347 35 08

e-mail: dziekan.wf@awf.wroc.pl  

 

Prodziekan ds. Nauki

Prof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochla

tel. +48 (71) 347 34 25

e-mail: teresa.slawinska-ochla@awf.wroc.pl

 

Prodziekan ds. Nauczania

Dr Ryszard Jan Błacha

tel: +48 (71) 347 34 27

e-mail: ryszard.blacha@awf.wroc.pl

 

Prodziekan ds. Studenckich

Doc. dr Jacek Stodółka

tel: +48 (71) 343 34 26

e-mail: jacek.stodolka@awf.wroc.pl

 

Wydziałowy Koordynator ECTS

Dr Ryszard Jan Błacha

ul. Mickiewicza 98

51-684 Wrocław

tel: +48 (71) 347 34 27

e-mail: ryszard.blacha@awf.wroc.pl

 

2.4. Kalendarz roku akademickiego

 

Rok akademicki składa się z dwóch semestrów.

Semestr zimowy zaczyna się 24 września 2012 r.

Sesja egzaminacyjna: styczeń/luty 2013 r.

Semestr letni: luty 2013 r.

Sesja egzaminacyjna czerwiec/lipiec 2013 r.   

Święta (narodowe, uniwersyteckie, religijne) oraz Dni Rektorskie

27.09.2012                             Inauguracja roku akademickiego

19.10.2012                             Święto Uczelni

01.11.2012                             Wszystkich Świętych

11.11.2012                             Święto Niepodległości

01.05.2013                             Święto Pracy

03.05.2013                             Dzień Konstytucji 3 Maja

Maj 2013                                JUVENALIA

03.06.2013                             Boże Ciało

22.12.2012-06.01.2013 r.      Ferie zimowe

28.03-03.04.2013 r.               Ferie wiosenne

 

2.5. Kierunki studiów realizowane w Akademii Wychowania Fizycznego           w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

                  fizjoterapia – studia I i II stopnia

            ◘       kosmetologia – studia I stopnia

◘       terapia zajęciowa – studia I stopnia

                     sport – studia I i II stopnia

                     turystyka i rekreacja – studia I i II stopnia

                     wychowanie fizyczne – studia I i II stopnia

 

2.6. Zasady przyjęć na studia

 

Do postępowania kwalifikującego na studia I stopnia może być dopuszczona osoba,  która posiada świadectwo dojrzałości.

W przypadku osób kończących szkołę średnią za granicą wymagana jest nostryfikacja świadectwa ukończenia tej szkoły potwierdzająca uprawnienie (posiadacza) do podjęcia studiów wyższych. Nostryfikacji dokonuje kurator oświaty właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację świadectwa, a w przypadku braku miejsca zamieszkania – kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą, zwany dalej „organem nostryfikacyjnym”. Zaświadczenie wydane przez kuratora oświaty ważne jest łącznie z oryginałem nostryfikowanego świadectwa, lub jego duplikatem zalegalizowanym przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

Za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości, bez obowiązku przeprowadzania nostryfikacji, uznaje się:

a) dyplomy IB (International Baccalaureate) wydawane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie,

b) dyplomy EB (European Baccalaureate) wydawane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją z dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich.

Szczegółowe zasady nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą określa Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 roku (Dz.U. nr 63, poz. 442 i 443).

Do postępowania kwalifikującego do przyjęcia na II stopień studiów dopuszczona jest osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów I stopnia (dyplom licencjata).

Szczegółowe zasady przyjęć na poszczególne kierunki i formy studiów w roku akademickim 2012/2013 określa Uchwała Nr 14/2011 Senatu AWF we Wrocławiu z dnia 26 maja 2011 roku zamieszczona na stronie internetowej Akademii:  www.awf.wroc.pl

Obowiązuje elektroniczna rejestracja kandydatów – szczegóły www.awf.wroc.pl

 

2.7. Najważniejsze przepisy Uczelni

 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest uczelnią publiczną posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. nr 164, poz. 1365).

Podstawowym aktem wewnątrzuczelnianym regulującym działalność Akademii jest Statut Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uchwalony przez Senat Akademii (Uchwała nr 38/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku) i zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prawa i obowiązki studenta związane z tokiem studiów określa Regulamin Studiów w AWF uchwalony przez Senat Akademii (Uchwała nr 13/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2012 r.) i zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sprawy nieujęte w ramach w/w aktów wewnątrzuczelnianych regulowane są poprzez Zarządzenia Rektora.

Do podstawowych obowiązków studenta należy przestrzeganie Regulaminu Studiów i innych przepisów uczelnianych.

 

2.8. Prawa i obowiązki studenta związane z tokiem studiów oraz szczegółowe zasady studiowania określa Regulamin Studiów w AWF umieszczony na stronie: www.awf.wroc.pl. Okresem zaliczeniowym studiów jest semestr. Podstawą zaliczenia semestru jest zaliczenie przedmiotów i uzyskanie liczby punktów ECTS określonych w planie i w programie studiów danego semestru. Podstawą zaliczenia semestru przez studenta uczestniczącego w wymianie międzynarodowej jest zrealizowanie programu określonego w Porozumieniu o programie zajęć.

Egzamin jest sprawdzianem poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych przez studenta w zakresie określonym przez program przedmiotu.

Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen:

       oceny pozytywne

bardzo dobry          .......5.0

dobry plus               .......4.5

dobry                      .......4.0

dostateczny plus      .......3.5

dostateczny             .......3.0

       ocena negatywna

niedostateczny         .......2.0

Skala ocen systemu ECTS (A,B,C,D,E,F,X,F) stosowana jest wyłącznie przy transferze ocen uzyskanych przez studenta AWF w uczelni partnerskiej na polską skalę ocen oraz przy transferze polskich ocen zdobytych w AWF przez studenta uczelni partnerskiej.

 

Skala ocen ECTS:

 

Ocena ECTS

Ocena polska

Definicja

A

5.0

[bardzo dobry]

– wybitne osiągnięcia, wykraczające poza program,

– wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów

B

4.5

[dobry plus]

– powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami

C

4.0

[dobry]

– osiągnięcia zgodne ze standardami,

– solidna praca z szeregiem zauważalnych błędów

D

3.5

[dostateczny plus]

– zadowalające wyniki, ale ze znacznymi brakami

E

3.0

[dostateczny]

– praca/wyniki spełniają minimalne wymagania

F

2.0

[niedostateczny]

– zaliczenie przedmiotu możliwe po powtórzeniu materiału w całości

 

Do indeksu obok oceny przyjętej w regulaminie studiów wpisuje się stopień ECTS - np. 5.0A, który ma jedynie charakter informacyjny i nie zastępuje oceny wystawionej przez wykładowcę.

 

 

 

 

 

 

 

III. INFORMACJE o STUDIACH

 

1. Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA

1.1. Struktura studiów i forma studiowania

Studia I i II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

 

1.2. Cele zawodowe i edukacyjne kształcenia

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Fizjoterapia uzyskuje wykształcenie i przygotowanie zawodowe – zgodnie z wymogami obowiązującymi w ochronie zdrowia – do pracy z pacjentem w zakresie fizjoterapii. Posiada wiedzę i umiejętność do:

– kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób lub urazów

– nienagannego wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych

– dostosowywania swych działań do celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych,

– kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii

– do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje wykształcenie i przygotowanie zawodowe – zgodnie z wymogami obowiązującymi w ochronie zdrowia – do samodzielnej pracy z pacjentem w zakresie fizjoterapii oraz uprawnienia do podjęcia specjalizacji z zakresu fizjoterapii. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej, prowadzenia badań i włączenia się w pracę zespołów badawczych, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych. Jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).


1.3. Diagram semestralny studiów I stopnia

 

Kierunek

FIZJOTERAPIA

ROK I, SEMESTR 1               studia I stopnia stacjonarne

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Anatomia prawidłowa funkcjonalna (cz. 1)

15

30

45

3R

Zo

2.

Biofizyka

15

15

30

2

Zo

3.

Biologia medyczna

15

30

45

3

E

4.

Ekologia

15

15

30

2

Zo

5.

Etyka

15

15

30

2

Zo

6.

Fizjoterapia ogólna

15

 

15

1

Zo

7.

Historia rehabilitacji

15

 

15

1

Zo

8.

Język obcy

 

45

45

3

Zo

9.

Kształcenie ruchowe i meto-dyka nauczania ruchu

15

30

45

2

Zo

10.

Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna

15

15

30

2

Zo

11.

Psychologia

15

30

45

2

E

12.

Socjologia

15

15

30

2

E

13.

Technologia informacyjna

 

15

15

1

Zo

14.

Przedmiot z aktywności fizycznej

 

30

30

1

Zo

15

Praktyka: Kliniczna

 

50

50

3

Zo

Razem

165

335

500

30

 

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin, R – przedmioty rygorowe.

 


Kierunek

FIZJOTERAPIA

ROK I, SEMESTR 2              studia I stopnia stacjonarne

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Anatomia prawidłowa funkcjonalna (cz. 2)

15

30

45

3R

E

2.

Anatomia rentgenowska

 

15

15

1

Zo

3.

Biochemia

15

30

45

3

E

4.

Fizykoterapia (cz. 1)

15

45

60

2R

Zo

5.

Język obcy

 

30

30

2

E

6.

Masaż leczniczy (cz. 1)

15

45

60

2R

Zo

7.

Pedagogika ogólna, andragogika

30

15

45

2

Zo

8.

Technika ćwiczeń w kinezyterapii

30

60

90

4R

E

9.

Przedmiot z aktywności fizycznej

 

30

30

1

Zo

10.

Przedmioty teoretyczne

 

30

30

2

Zo

11.

Praktyka w pracowni fizykoterapii

 

100

100

4

Zo

12.

Praktyka w pracowni kinezyterapii

 

100

100

4

Zo

Razem

120

530

650

30

 

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin, R – przedmioty rygorowe.

 

Kierunek

FIZJOTERAPIA

ROK II, SEMESTR 3             studia I stopnia stacjonarne

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Biomechanika

15

30

45

3R

E

2.

Fizjologia (cz. 1)

15

45

60

4R

Zo

3.

Fizykoterapia (cz. 2)

 

45

45

4R

E

4.

Język obcy

 

45

45

1

Zo

5.

Kinezyterapia (cz. 2)

15

45

60

5R

Zo

6.

Kształcenie ruchowe i meto-dyka nauczania ruchu

15

15

30

1

Zo

7.

Masaż leczniczy (cz. 1)

15

45

60

5R

Zo

8.

Pedagogika

15

15

30

1

Zo

9.

Przedmioty do wyboru

 

2x30

60

2

Zo

10.

Praktyka w pracowni fizykoterapii

 

60

60

2

Zo

11.

Praktyka w pracowni kinezyterapii

 

60

60

2

Zo

Razem

90

465

555

30

 

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 


Kierunek

FIZJOTERAPIA

ROK II, SEMESTR 4             studia I stopnia stacjonarne

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

Godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

Ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Fizjologia (cz. 2)

15

45

60

3R

E

2.

Język obcy

 

45

45

1

Zo

3.

Kinezyterapia (cz. 3)

15

30

45

4R

E

4.

Kształcenie ruchowe i meto-dyka nauczania ruchu

 

30

30

1

Zo

5.

Masaż leczniczy (cz. 2)

 

30

30

2R

E

6.

Odnowa biologiczna

15

30

45

2

Zo

7.

Patologia ogólna

15

15

30

1R

E

8.

Podstawy fizjoterapii klinicznej w ortopedii, traumatologii i reumatologii

15

30

45

3R

Zo

9.

Podstawy fizjoterapii klinicznej w neurologii i neurochirurgii

15

15

30

2R

Zo

10.

Podstawy fizjoterapii klinicznej w pediatrii i neurologii dziecięcej

15

15

30

2R

Zo

11.

Przedmioty do wyboru

 

3x30

90

3

Zo

12.

Praktyka w pracowni fizykoterapii

 

100

100

3

Zo

13.

Praktyka w pracowni kinezyterapii

 

100

100

3

Zo

Razem

105

575

680

30

 

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin, R – przedmioty rygorowe.


Kierunek

FIZJOTERAPIA

ROK III, SEMESTR 5            studia I stopnia stacjonarne

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

Godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

Ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Język obcy

 

30

30

3R

E

2.

Kinezjologia

15

45

60

3R

E

3.

Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu

 

30

30

1R

Zo

4.

Podstawy fizjoterapii klinicznej w kardiologii i pulmonologii

15

15

30

2R

Zo

5.

Podstawy fizjoterapii klinicznej w chirurgii, ginekologii i położnictwie

15

15

30

2R

Zo

6.

Podstawy fizjoterapii klinicznej w geriatrii i psychiatrii

15

15

30

2R

Zo

7.

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu: ortopedii i reumatologii

15

45

60

3R

E

8.

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu: wieku rozwojowym

15

45

60

3R

E

9.

Terapia manualna

15

30

45

3R

Zo

10.

Przedmioty do wyboru

 

2x30

60

2R

Zo

11.

Praktyka fizjoterapia kliniczna

 

170

170

6

Zo

Razem

105

500

605

30

 

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin, R – przedmioty rygorowe.


Kierunek

FIZJOTERAPIA

ROK III, SEMESTR 6            studia I stopnia stacjonarne

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu: traumatologii

15

30

45

2R

E

2.

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu: neurologii i neurochirurgii

15

45

60

3R

E

3.

Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: kardiologii i pulmonologii

15

45

60

3R

E

4.

Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: geriatrii i psychiatrii

15

45

60

3R

E

5.

Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: chirurgii, ginekologii i położnictwie

15

30

45

1R

Zo

6.

Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: onkologii i medycynie paliatywnej

15

30

45

1R

Zo

7.

Przedmioty do wyboru

 

2x30

60

2R

Zo

8.

Praktyka fizjoterapia kliniczna

 

150

150

5R

Zo

9.

Psychomotoryka

 

30

30

1R

Zo

10.

Zaopatrzenie ortopedyczne

15

15

30

1R

Zo

11.

Egzamin dyplomowy

 

 

 

10R

E

Razem

105

480

585

32

 

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin, R – przedmioty rygorowe.


1.4. Diagram semestralny studiów II stopnia

 

Kierunek

FIZJOTERAPIA

ROK I, SEMESTR 1               studia II stopnia stacjonarne

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Analiza i interpretacja artykułów naukowych

 

30

30

2

Zo

2.

Anty-Aging w teorii i praktyce

15

15

30

2

Zo

3.

Bioetyka

15

15

30

2

Zo

4.

Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji

15

30

45

3

E

5.

Fizjologia stosowana

15

45

60

3R

E

6.

Metodologia badań naukowych

15

15

30

2R

Zo

7.

Metody specjalne w fizjoterapii

15

45

60

3

Zo

8.

Pedagogika specjalna

30

30

60

2

Zo

9.

Psychologia kliniczna i psychoterapia

15

15

30

2

E

10.

Zdrowie publiczne

15

15

30

2

E

11.

Praktyka kierunkowa

 

100

100

5

Zo

12

Blok tematyczny*

 

Hipoterapia

 

 

 

 

 

 

Psychomotoryka

 

30

30

2

Zo

 

Świadomość ciała

 

 

 

 

 

13.

Dyscypliny sportowe (specjalizacja sport osób niepełnosprawnych)*

 

Piłka bramkowa – Goalball

 

 

 

 

 

 

Podnoszenie ciężarów osób niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

 

Piłka koszykowa na wózkach

 

30

30

2

Zo

 

Piłka siatkowa rozgrywana w pozycji stojącej i siedzącej

 

 

 

 

 

 

Pływania osób niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

14

Przedmiot do wyboru**

 

30

30

2

Zo

Razem

150

385

535

30

 

*Wybór jednego przedmiotu z bloku tematycznego lub jednej dyscypliny sportu kontynuowany w czasie wszystkich semestrów.

**Przedmiot do wyboru dla osób, które nie wybrały bloku tematycznego lub dyscypliny sportowej.

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin, R – przedmioty rygorowe.

 


Kierunek

FIZJOTERAPIA

ROK I, SEMESTR 2              studia II stopnia stacjonarne

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Biologiczny rozwój człowieka i podstawy antropometrii w profilaktyce zdrowotnej

 

30

30

2

Zo

2.

Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu

15

30

45

3

E

3.

Filozofia

15

15

30

2

Zo

4.

Gerontologia

15

 

15

1

Zo

5.

Metody specjalne fizjoterapii

 

30

30

2

Zo

6.

Podstawy informatyki i statystyki medycznej

 

15

15

1

Zo

7.

Prozdrowotny styl życia

15

15

30

2

Zo

8.

Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji

15

15

30

2

E

9.

Sterowanie ruchem człowieka

15

45

60

4

E

10.

Seminarium magisterskie

 

30

30

2

Zo

11.

Praktyka kierunkowa

 

100

100

5

Zo

12.

Praktyka magisterska

 

50

50

2

Zo

13.

Blok tematyczny*

 

Hipoterapia

 

 

 

 

 

 

Psychomotoryka

 

30

30

2

Zo

 

Świadomość ciała

 

 

 

 

 

14.

Dyscypliny sportowe (specjalizacja sport osób niepełnosprawnych)*

 

Piłka bramkowa – Goalball

 

 

 

 

 

 

Podnoszenie ciężarów osób niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

 

Piłka koszykowa na wózkach

 

30

30

2

Zo

 

Piłka siatkowa rozgrywana w pozycji stojącej i siedzącej

 

 

 

 

 

 

Pływania osób niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

15.

Przedmiot do wyboru**

 

30

30

2

Zo

Razem

90

405

495

30

 

*Wybór jednego przedmiotu z bloku tematycznego lub jednej dyscypliny sportu kontynuowany w czasie wszystkich semestrów.

**Przedmiot do wyboru dla osób, które nie wybrały bloku tematycznego lub dyscypliny sportowej.

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin, R – przedmioty rygorowe.

 

 

 

 


Kierunek

FIZJOTERAPIA

ROK II, SEMESTR 3             studia II stopnia stacjonarne

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

Zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Aktywność ruchowa adaptacyjna

15

30

45

3R

Zo

2.

Demografia i epidemiologia

15

 

15

1R

Zo

3.

Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii

(cz. 3)

15

45

60

4R

E

4.

Dietetyka

15

15

30

1R

Zo

5.

Ekonomia i systemy ochrony zdrowia

 

15

15

1R

Zo

6.

Farmakologia

30

 

30

1R

Zo

7.

Metody specjalne fizijoterapii

 

30

30

3R

Zo

8.

Neurofizjologia

15

30

45

4R

E

9.

Promotor pracy magisterskiej

 

**

**

2R

Zo

10.

Przedmioty do wyboru

 

3x30

90

3R

Zo

11.

Praktyka fizjoterapia kliniczna

 

100

100

4

Zo

12.

Praktyka magisterska

 

27

27

3

Zo

Razem

105

382

487

30

 

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin, R – przedmioty rygorowe.

 

Kierunek

FIZJOTERAPIA

ROK II, SEMESTR 4             studia II stopnia stacjonarne

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

Godzin

ECTS

Zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Dydaktyka fizjoterapii

15

30

45

2R

Zo

2.

Filozofia

15

15

30

2R

Zo

3.

Genetyka

15

15

30

2R

Zo

4.

Medycyna fizykalna i balneoklimatologia

15

45

60

3R

E

5.

Metody specjalne fizjoterapii

 

30

30

3R

E

6.

Prawo

30

 

30

1R

Zo

7.

Przedmioty do wyboru

 

4x30

120

4R

Zo

8.

Praktyka fizjoterapia kliniczna

 

100

100

4

Zo

9.

Praktyka magisterska

 

30

30

4

Zo

10.

Zarządzanie i marketing

30

 

30

1R

Zo

11.

Zdrowie publiczne

15

15

30

2R

E

12.

Egzamin magisterski

 

 

 

7R

E

Razem

135

400

535

35

 

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin, R – przedmioty rygorowe.

 

 

 

 

 

1.5.         Alfabetyczna lista przedmiotów do wyboru

 

Aerobik klasyczny

Aktywność fizyczna w systemie wartości osób niepełnosprawnych – studium aksjologiczne

Aktywność prozdrowotna w środowisku wodnym

Anatomia na żywym człowieku

Anatomia topograficzna

Antropologia w fizjoterapii

Badminton

Biegowe formy ruchu

Biologia starzenia się

Biologiczne podstawy zachowań

Biomechanika ruchów człowieka

Czynnościowa analiza łańcuchów biokinematycznych

Ćwiczenia siłowe

Ćwiczenia siłowo-wytrzymałościowe stosowane w treningu osób niepełnosprawnych

Ćwiczenia terapeutyczne przy muzyce

Diagnostyka sterowania ruchem

Ekotoksykologia

Elementy filozofii i socjologii zdrowia. Z warsztatu badawczego socjologa

Elementy fitoterapii

Emisja głosu

Etyczne aspekty rehabilitacji seksualnej

Film, teatr, sztuki plastyczne. Zagadnienia etyczne w polskiej sztuce współczesnej

Fitness z przyborami

Fizjoterapia pierwotnych i wtórnych obrzęków chłonnych

Fizjoterapia sportowa

Fizykoterapia w kosmetologii

Genetyka medyczna

Golf

Hi low aerobik

Introduction to Somaesthetics

Joga – gimnastyka ciała i umysłu

Joga klasyczna

Judo

Ju-jitsu

Komunikacja społeczna

Konkurencje lekkoatletyczne dla osób niepełnosprawnych

Kultura żywego słowa

Literatura jako medium wartości

Modern Physiotherapy in Sport, Wellness and Rehabilitation

Motoryczność człowieka dorosłego

Muzykoterapia

Nauka i doskonalenie pływania osób niepełnosprawnych

Nauka pływania osób niepełnosprawnych z zastosowaniem terapii w wodzie wg metody Halliwick

Nauka posługiwania się wózkiem inwalidzkim

Negocjacje

Neuromechanics and motor control – Neurobiomechanika i kontrola ruchu

Nordic Walking

Nowe w biologii

Odnowa biologiczna w sporcie osób niepełnosprawnych

Philosophy of the body

Pilates i stretching dla każdego

Pływanie wyczynowe osób niepełnosprawnych

Podstawy refleksoterapii

Podstawy treningu zdrowotnego i sportowego

Podstawy treningu decyzyjnego

Praca opiekuńczo-wychowawcza na obozach i koloniach

Praktyczne wykorzystanie diagnostyki biochemicznej w fizjoterapii

Programy komputerowe w edycji i prezentacji pracy magisterskiej

Propedeutyka szermierki

Rekreacyjne formy żeglarstwa deskowego

Różne formy kształcenia motoryki człowieka

Siatkówka plażowa

Sporty wodne w rekreacji

Strategia prezentacji

Strzelectwo sportowe

Studium rodziny

Styl życia a zdrowie

Szkoła rodzenia

Taniec nowoczesny

Taniec towarzyski w rehabilitacji osób niewidomych

Tańce latynoamerykańskie

Tańce standardowe

Technikiu grupowego rozwiązywania problemów

Techniki miękkie w terapii zaburzeń czynnościowych stawów obwodowych

Terenoterapia

Terenowe i laboratoryjne metody oceny wydolności fizycznej

Traumatologia sportowa

Turystyka kajakowa

Turystyka przyrodnicza

Układ równowagi

Wprowadzenie do technik relaksacyjnych i medytacyjnych

Wybrane elementy judo w sportach rekreacyjnych

Wybrane elementy judo w sportach zespołowych

Wybrane koncepcje prawdy i wolności

Zabawy i gry terenowe

 

 

1.6.         Prezentacja przedmiotów do wyboru – w układzie alfabetycznym

 

                            AEROBIK KLASYCZNY

                            Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki

                                   Kierownik: dr hab. Paweł Kowalski, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                       Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: dr Anna Tomaszewska, dr Aleksandra Sikora, dr Joanna Waszczak

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

30

 

Forma zaliczenia:

ECTS:

 

Zo

 

1

 

            Efekty kształcenia: zapoznanie z możliwością kształtowania sprawności fizycznej środkami gimnastycznymi realizowanymi poprzez ćwiczenia aerobowe i siłowe przy muzyce; konstrukcja jednostki zajęć, charakterystyka ćwiczeń stosowanych w aerobiku; zdolność doboru ćwiczeń do kształtowania siły wybranych grup mięśniowych.

            Program: charakterystyka aerobiku i geneza powstania, nauczanie techniki wykonania podstawowych kroków. Rozliczanie ćwiczeń, metodyka zajęć z uwzględnieniem poziomu sprawności ćwiczących, doskonalenie techniki wykonania kroków oraz utrwalenie terminologii, ćwiczenia siłowe pozycjami wyjściowymi. Ćwiczenia zabronione w aerobiku klasycznym, aerobik klasyczny – przykładowa lekcja dla grupy początkującej. Aerobik klasyczny ze szczególnym zwróceniem uwagi na ćwiczenia siłowe mięśni obręczy barkowej i ramion oraz kończyn dolnych – warsztaty. Fizjologiczne podstawy prowadzenia zajęć z aerobiku. Aerobik klasyczny ze szczególnym zwróceniem uwagi na ćwiczenia siłowe mięśni brzucha oraz mięśni pośladkowych – warsztaty. Lekcja aerobiku klasycznego dla grupy średniozaawansowanej – warsztaty. Nauczanie układu ćwiczeń kształtujących – pętelka 64 takty. Przykładowe lekcja dla grupy zaawansowanej – warsztaty.

            Zalecana literatura:

 1. Grodzka-Kubiak E., Aerobik czy fitness. AWF, Poznań 2002.
 2. Szot Z., Aerobik. AWFiS, Gdańsk 2002.
 3. Kaczyński A., Atlas ćwiczeń siłowych. AWF, Wrocław 1992.

 

                            AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W SYSTEMIE WARTOŚCI

                            OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – STUDIUM AKSJOLOGICZNE

                            Katedra Podstaw Fizjoterapii

                                   Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: dr Krzysztof Pezdek

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

30

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

1

 

            Efekty kształcenia: poznanie najważniejszych koncepcji i problemów aksjologicznych leżących u podstaw współczesnej definicji człowieka oraz społeczeństwa z uwzględnieniem perspektywy osób niepełnosprawnych. Poznanie wpływu aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych na ich system wartości oraz wpływu systemu wartości osób niepełnosprawnych na ich funkcjonowanie. Umiejętność identyfikowania poszczególnych rodzajów wartości, budowania hierarchii wartości osób niepełnosprawnych, definiowania aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych w kontekście ich rzeczywistych potrzeb oraz celów.

            Program: kształtowanie się pojecia wartość, jego definicja i funkcjonowanie w naukach społecznych. Sposoby istnienia wartości oraz hierarchie wartości. Niepełnosprawność w ujęciu jednostkowym i społecznym – perspektywa aksjologiczna. Aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych w ujęciu wybranych środowisk – rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła, kościół, praca zawodowa, służba zdrowia, mass media.

            Zalecana literatura:

 1. Barnes C., Mercer G., Niepełnosprawność. Warszawa 2008.
 2. Błasiak A., Aksjologiczne aspekty procesu wychowania. Kraków 2009.
 3. Brzozowski P., Wzrocowa hierarchia wartości. Polska, europejska czy uniwersalna? Lublin 2007.
 4. Domurat A., Identyfikacja wartości osobistych w badaniach psychologicznych. Wartości jako cele działań i wyborów. Warszawa 2009.

 

                            AKTYWNOŚĆ PROZDROWOTNA W ŚRODOWISKU WODNYM

                            Katedra Fizjoterapii

                                   Kierownik: dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                                  Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagnia wstępne: podstawowe umiejętności pływackie    Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: dr Dominika Zawadzka

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

30

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

1

 

Efekty kształcenia: poznanie prozdrowotnych form aktywności w środowisku wodnym; umiejętność wykorzystywania różnych form aktywności prozdrowotnej w wodzie.

            Program: ćwiczenia korekcyjne w wodzie dla dzieci z zaburzeniami statyki ciała; pływanie korekcyjne w bocznych skrzywieniach kręgosłupa; ćwiczenia w wodzie dla kobiet w ciąży; ćwiczenia w wodzie dla najmłodszych dzieci (0-3 r.ż.); ćwiczenia w wodzie dla dzieci 4-7 lat; pływanie dla osób w starszym wieku; ćwiczenia relaksacyjne w wodzie. Ćwiczenia zaliczeniowe.

            Zalecana literatura:

 1. Andersen S., Podstawowe informacje na temat terapii w wodzie. Rehabilitacja Medyczna, 2002, 6(4): 70-76.
 2. Barczyk K., Skolimowski T., Zawadzka D., Zmiany w postawie ciała dzieci ze skoliozą I˚ uczestniczących w ćwiczeniach korekcyjnych w środowisku wodnym. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 2005, 7(2): 180-186.
 3. Cordes J.C., Wskazania do hydroterapii – zastosowanie w praktyce. Rehabilitacja Medyczna, 1999, 3(1): 80-91.
 4. Czekaj J., Wpływ hydroterapii na szybkość procesu zdrowia pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu. Medycyna Manualna, 2004, 20 (supl. 1): 34-36.
 5. Dobosiewicz K., Komentarz w Reedukacja posturalna w wodzie w zachowawczym leczeniu skolioz idiomatycznych. Rehabilitacja Medyczna, 1998, 2(4): 40-46.
 6. Iwanowski W., Pływanie korekcyjno-lecznicze w przypadkach bocznych skrzywień kręgosłupa. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego 1997.
 7. McMaster M.E., Indor heated swimming pools: the vulnerability of some infants to develop spinal asymmetries years later. Studiem in Heath Technology and Informatics, 2006, 123: 151-155.
 8. Przybylski S., [w:] B. Wadee (red.) Pływanie sportowe i ratunkowe. Wydawnictwo AWFiS, Gdańsk 2003.
 9. Spodarek K., Woda jako środowisko rehabilitacji. Medycyna Manualna, 2004, 20 (supl. 1): 195.

 

                            ANATOMIA NA ŻYWYM CZŁOWIEKU

                            Katedra Biostruktury

                                   Kierownik: prof. dr hab. Zofia Ignasiak

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: anatomia układu ruchu             Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: dr Grzegorz Żurek, dr Jarosław Domaradzki, dr Kamila Czajka, dr Paweł Posłuszny, dr Katarzyna Kochan-Jacheć, dr Jarosław Fugiel, mgr Katarzyna Prasał, mgr Jakub Pokrywka

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

30

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

1

 

         Efekty kształcenia: umiejętność znalezienia na ciele człowieka możliwie wielu struktur anatomicznych ze szczególnym uwzględnieniem elementów aparatu ruchu. Ma to przygotować studenta do podstawowych zabiegów w zakresie gimnastyki korekcyjnej, masażu, terapii manualnej itp.

            Program: zajęcia obejmują informacje głównie na temat biernego i czynnego układu ruchu oraz obwodowego układu nerwowego i układu krążenia, widzianego na ciele człowieka. Przedmiot ma więc za zadanie „przełożenie” wewnętrznych elementów ciała na powierzchnię i umiejętność ich wyczucia palpacyjnego, jak np. umiejętność znalezienia szpar stawowych, więzadeł, przyczepów mięśniowych itp.

            Zalecana literatura:

 1. Ignasiak Z., Żurek G. (red.), Anatomia na żywym człowieku. Urban&Partner 2004.
 2. Tixa S., Atlas anatomii palpacyjnej. PZWL, 2008, cz. 1 i 2.
 3. Ziółkowski M. (red.), Anatomia topograficzna człowieka. Volumed, Wrocław 1997.

 

                            ANATOMIA TOPOGRAFICZNA

                            Katedra Biostruktury

                                   Kierownik: prof. dr hab. Zofia Ignasiak

Język wykładowy: polski                                                       Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Ignasiak, dr Kamila Czajka, dr Jarosław Domaradzki, dr Jarosław Fugiel, dr Katarzyna Kochan-Jacheć, dr Paweł Posłuszny, dr Grzegorz Żurek, mgr Jakub Pokrywka, mgr Katarzyna Prasał

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

30

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS:

 

 

1

 

            Efekty kształcenia: celem kształcenia jest zapoznanie studenta z położeniem poszczególnych narządów wewnętrznych w kontekście ich usytuowania w stosunku elementów biernego i czynnego układu ruchu. Zadaniem przedmiotu jest także teoretyczne przygotowanie do przedmiotów podstawowych odwołujących się do anatomii, a realizowanych w kolejnych latach studiów.

            Program: topografia narządów na tle biernego i czynnego układu ruchu.

            Zalecana literatura:

 1. Ignasiak Z., Anatomia układu ruchu. Elsevier 2007.
 2. Ignasiak Z., Anatomia narządów wewnętrznych i układu nerwowego. Elsevier 2008.
 3. Ignasiak Z., Żurek G. (red.), Anatomia na żywym człowieku. Wstęp do terapii manualnej. Elsevier 2004.
 4. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, t. I-V. PZWL, Warszawa 1998-2002.
 5. Gołąb B., Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego. PZWL, Warszawa 2004.
 6. Marciniak T., Anatomia prawidłowa człowieka, t. I-III. PZWL, Wrocław 1991.
 7. Marecki B., Anatomia funkcjonalna. AWF, Poznań 1996.
 8. Sokołowska-Pituchowa J., Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa 2000.
 9. Woźniak W., Anatomia człowieka. Urban&Partner, Wrocław 2001.

            Atlasy:

 1. Grant J.C.B., Atlas anatomii. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2001.
 2. Leonhardt H., Plater W., Kahle W., Podręczny atlas anatomii człowieka, t. I-III. Wydawnictwo Medyczne Słowiński Verlag, Brema 1998.
 3. Netter F., Atlas anatomii człowieka. Urban&Partner, Wrocław 2002.
 4. Sinielnikow R.D., Atlas anatomii człowieka, t. I-III. 1989.
 5. Sobotta J., Atlas anatomii człowieka, t. I-II. Urban&Partner, Wrocław 2001.
 6. Stelmasiak W., Atlas anatomii człowieka, t. I-III. PZWL, Warszawa.

 

                            ANTROPOLOGIA W FIZJOTERAPII

                            Katedra Motoryczności Sportowca

                                   Kierownik: prof. dr hab. Jan Chmura

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia           

Prowadzący: dr Justyna Andrzejewska, dr Jadwiga Pietraszewska, dr Krystyna Chromik

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

30

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

1

 

         Efekty kształcenia: zapoznanie z wybranymi technikami pomiarowymi stosowanymi w badaniach człowieka żywego, sposobem organizacji pracy badawczej. Opanowanie praktycznych umiejętności wykonywania podstawowych pomiarów antropometrycznych. Metody opracowania danych pomiarowych. Interpretacja wyników badań.

            Program: położenie punktów pomiarowych na człowieku żywym. Technika wykonywania pomiarów antropometrycznych. Pomiary bezpośrednie i pośrednie. Antroposkopia. Wskaźniki antropologiczne. Ocena asymetrii morfologicznej. Metody oceny postawy ciała. Modele składu tkankowego ciała. Metody pośrednie wyznaczania składu tkankowego i gęstości ciała. Zróżnicowanie budowy somatycznej. Dymorfizm płciowy. Teoretyczne i praktyczne aspekty oceny stanu zaawansowania w rozwoju człowieka.

            Zalecana literatura:

 1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy. PWN, Warszawa-Łódź 1997.
 2. Malinowski A., Wolański N., Metody badań w biologii człowieka. PWN, Warszawa 1988.

 

                            BADMINTON

                            Katedra Dydaktyki Sportu

                                   Kierownik: prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                    Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: dr Henryk Nawara

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

30

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

1

 

            Efekty kształcenia: wyposażenie studentów w podstawowe umiejętności z zakresu techniki gry w badmintona i opanowanie przez nich wiedzy dotyczącej organizacji  pracy szkoleniowej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, a ponadto nabycie umiejętności realizowania badminto-nowych imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym.

            Program: sprzęt do gry, funkcja i przeznaczenie. Nauczanie i doskonalenie podstawowych elementów techniki gry (serwy, uderzenia forhendowe i bekhendowe, skróty, uderzenia atakujące, obronne, przemieszczanie się gracza na korcie itp.) Kształcenie wybranych zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych badmintonisty. Wybrane elementy taktyki gry. Interpretacja podstawowych zagadnień, reguł i przepisów gry.

            Zalecana literatura:

 1. Nawara H., Badminton. Technika gry. Sędziowanie. Organizacja zawodów. AWF, Wrocław 2000.

 

                            BIEGOWE FORMY RUCHU

                            Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki

                                   Kierownik: dr hab. Paweł Kowalski, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                    Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: dr Anna Czeczkowska

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

30

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

1

 

            Efekty kształcenia: wyposażenie studentów w wiadomości umożliwiające udzielenie odpowiedzi na pytania: 1) po co biegać? – aspekt zdrowotny (zdrowie fizyczne i psychiczne), aspekt poznawczy, aspekt społeczny; 2) jak przygotować się do biegania? – motywacja, sprzęt sportowy, dieta, regeneracja organizmu; 3) jak biegać? – technika, metody, środki i formy zajęć biegowych, zasady obciążania organizmu treningiem biegowym w zależności od wieku i płci, planowanie treningu biegowego, metody kontroli i samokontroli organizmu u osób biegających. Nabycie umiejętności pozwalających zorganizować i przeprowadzić różnorodne zajęcia biegowe.

            Program: informacja o przedmiocie: po co biegać? Marszobieg. Wskazania i przeciwwskazania do treningu biegowego. Atletyka terenowa. Zasady treningu biegowego w aspekcie higieny, odżywiania i regeneracji organizmu. Technika biegu. Wpływ na układ ruchu człowieka. Zasady obciążania organizmu treningiem biegowym w zależności od płci i wieku. Biegowe metody kształcenia zdolności motorycznych. Środki wykorzystywane w treningu biegowym. Zasady planowania rekreacyjnego treningu biegowego. Metody kontroli i samokontroli organizmu o osób uprawiających biegowe formy ruchu. Przydatność biegowych form ruchu w turystyce i rekreacji.

            Zalecana literatura:

 1. Maciantowicz J., Nowak P., Bieganie sposób na zdrowe życie. AWF, Wrocław 2002.
 2. Raczek J., Wytrzymałość dzieci i młodzieży. Warszawa 1991.
 3. Skarżyńska J., Biegiem po zdrowie. Mega Sport, Szczecin 2002.
 4. Słowińska-Lisowska M., Sobiech K., Dieta sportowców. AWF, Wrocław 2000.
 5. Stawczyk Z., Gry i zabawy lekkoatletyczne dla młodzieży szkolnej. Poznań 1974.
 6. Zaremba Z., Trening Joggera oraz zawodników na średnie i długie dystanse. MenupSport, Warszawa.

 

                            BIOLOGIA STARZENIA SIĘ

                            Katedra Podstaw Fizjoterapii

                                   Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: dr Małgorzata Socha

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

30

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

1

 

            Efekty kształcenia: wyjaśnienie wybranych problemów z biologicznych podstaw procesu starzenia. Zapoznanie słuchaczy z etapami przebiegu procesu starzenia na poziomie komórkowym, tkankowym, osobniczym i populacyjnym.

            Program: podstawowe pojęcia – starzenie się, starość. Etapy starości. Teorie procesu starzenia. Genetyczne podłoże procesu starzenia. Starzenie się na poziomie komórkowym. Proliferacja, starzenie i śmierć komórek. Starzenie się skóry. Starzenie się mięśni szkieletowych. Starzenie się układu czerwonokrwinkowego. Starzenie się układu odpornościowego. Starzenie się układu nerwowego. Psychiczne oznaki procesu starzenia. Starzenie się na poziomie osobniczym. Charakterystyczne objawy procesu starzenia. Starzenie się kobiet i mężczyzn. Starzenie się na poziomie populacyjnym. Demograficzne aspekty procesu starzenia się i starości. Przestrzenne zróżnicowanie struktu