AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

University School of Physical Education

adres: al. Ignacego Jana Paderewskiego 35; 51-612 Wrocław

REKTORAT

adres: ul. Stefana Banacha 11, 51-617 Wrocław,

tel. +48 (71) 347 31 14; 347 31 01

fax: +48 (71) 348 25 27

www.awf.wroc.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakiet Informacyjny ECTS

[rok akad. 2010/2011]

 

            

 

 

 

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie:

dr hab. Anna Skrzek, prof. nadzw.

Prorektor ds. Nauczania

AWF we Wrocławiu
SPIS TREŚCI

 

Koordynator Uczelniany

Koordynatorzy Wydziałowi ECTS

dr hab. Anna Skrzek, prof. nadzw.

Prorektor ds. Nauczania

ul. Banacha 11, 51-617 Wrocław

tel. (+48.71) 347 31 66

fax: (+48.71) 348 31 25

e–mail: anna.skrzek@awf.wroc.pl

dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. nadzw.

Wydział Fizjoterapii

al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław

tel. (+ 48.71)

fax: (+ 48.71)

e-mail: ewa.demczuk-wlodarczyk@awf.wroc.pl

 

doc. dr Marek Lewandowski

Wydział Wychowania Fizycznego

al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław

tel. (+ 48.71)

fax: (+ 48.71)

e-mail: marek.lewandowski@awf.wroc.pl

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

Pakiet informacyjny adresowany jest do kandydatów na studia  oraz do studentów innych uczelni krajowych i zagranicznych pragnących zaliczyć część swoich studiów w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Pakiet zawiera informacje o Wrocławiu, Akademii, jej strukturze i działalności, a przede wszystkim o studiach prowadzonych w uczelni, zasadach rekrutacji na studia oraz zasadach studiowania.

 

1. System ECTS

 

System ECTS, opracowany w późnych latach osiemdziesiątych przez Komisję Wspólnoty Europejskiej, służy ułatwieniu dostępu do pełnej informacji o programach studiów prowadzonych w uczelniach, a przez to zwiększeniu i usprawnieniu międzyuczelnianej i międzynarodowej wymiany studentów. Określony w systemie ECTS sposób pomiaru i oceny wiedzy, kompetencji i umiejętności zdobytych przez studenta, wyrażony w punktach ECTS, umożliwia rozpoznanie i uznanie programu studiów zaliczonego w uczelni partnerskiej, krajowej bądź zagranicznej.

System ECTS, pierwotnie opracowany dla mobilności studentów – transferu punktów ECTS, został następnie dopracowany do roli akumulacji punktów przez studenta w procesie kształcenia. Akronim ECTS jest nadal stosowany, chociaż oznacza aktualnie the European Credit Transfer and Accumulation System.

Pakiet Informacyjny ECTS jest podstawowym dokumentem systemu ECTS – the European Credit Transfer System – zawierającym pełną informację o Uczelni, jej strukturze i działalności, studiach i programach prowadzonych w Uczelni oraz o zasadach studiowania. Punkty ECTS są liczbą przyporządkowaną przedmiotowi odzwierciedlającą całkowity nakład pracy studenta (tj. udział w zajęciach oraz pracę własną w domu, bibliotece) potrzebny do zaliczenia przedmiotu, czyli do zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji założonych w programie i celu realizacji przedmiotu. Student otrzymuje przypisaną przedmiotowi liczbę punktów ECTS po spełnieniu wszystkich, określonych w planie studiów i programie nauczania, wymagań oraz osiągnięciu właściwego poziomu założonych dla tego przedmiotu efektów kształcenia.

Liczba punktów ECTS przypisanych przedmiotom w semestralnym programie studiów wynosi około 30 (27-33), zaś w programie rocznym 60. Warunkiem zaliczenia semestru/roku studiów jest uzyskanie przez studenta liczby punktów wynikającej z planu studiów i programu nauczania, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie studiów.

Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów w AWF:

pierwszego stopnia wynosi 180

drugiego stopnia wynosi 120

 

2. Mobilność studentów

 

System ECTS opracowano pod kątem stworzenia przejrzystych zasad mobilności studentów, a w szczególności poznania oraz uznania (okresu) i programu studiów realizowanych przez studenta w uczelni partnerskiej. Celowi temu służą kluczowe dokumenty ECTS:

Pakiet informacyjny/katalog kursów. Pakiet informacyjny zawiera szeroki wachlarz danych o Uczelni, prowadzonych studiach i zasadach studiowania, realizowanych programach nauczania i warunkach zaliczania tych programów, a także praktyczne informacje o mieście, jego zasobach kulturowych i turystycznych, etc.

Formularz zgłoszeniowy (Application Form) z danymi personalnymi studenta niezbędnymi do zarejestrowania go w uczelni partnerskiej.

Porozumienie o programie zajęć (Learning Agrement) służy do zawarcia porozumienia między studentem i uczelniami: macierzystą i partnerską o programie realizowanym przez studenta w uczelni partnerskiej i zasadach jego uznania i zaliczenia w uczelni macierzystej*/.

Wykaz zaliczeń (Transcript of records) stanowi potwierdzenie przez uczelnię partnerską zaliczenia przez studenta mobilnego programu. W dokumencie tym podany jest wykaz przedmiotów zaliczonych, wraz z ocenami i punktami ECTS uzyskanymi przez studenta**/.

Dowód zaliczenia przez uczelnię macierzystą programu realizowanego w uczelni partnerskiej (Proof of recognition). Dokument ten ma potwierdzić dotrzymanie przez uczelnię macierzystą warunków umowy zawartej w Porozumieniu o programie zajęć, poprzez wykazanie w nim przedmiotów i liczby punktów ECTS uznanych w karcie osiągnięć studenta.

Wszelkie zmiany wprowadzane do Porozumienia o programie zajęć, zwanym dalej Porozumieniem, przez którąkolwiek ze stron, wymagają formy pisemnej zatwierdzonej przez wszystkie strony porozumienia: studenta, uczelnię partnerską i uczelnię macierzystą. Uczelnia powinna dołożyć wszelkich starań, aby przy sporządzaniu Porozumienia nie dopuścić do powstania istotnych różnic programowych w stosunku do standardów kształcenia dla danego kierunku studiów. W przypadku, gdy różnic tych nie da się uniknąć, należy przed wyjazdem studenta do uczelni partnerskiej określić sposób i termin realizacji oraz zaliczenia różnic programowych.

Jeżeli wszystkie uzgodnione w Porozumieniu warunki zostaną przez studenta spełnione, okres studiów (przedmioty, zaliczenia, egzaminy, punkty ECTS) zostaną mu uznane i potraktowane jako równoważne z odpowiednim okresem studiów (przedmiotami, zaliczeniami, egzaminami, punktami) w uczelni macierzystej. Decyzję o tym, czy uzgodnione warunki zostały spełnione przez studenta, podejmuje dziekan uczelni macierzystej.

W przypadku stwierdzenia niezgodności między Porozumieniem o programie zajęć i Wykazem zaliczeń, decyzję, co do sposobu i zakresu zaliczenia programu i okresu studiów podejmuje dziekan uczelni macierzystej. Dziekan decyduje, czy niespełnienie warunków Porozumienia przez studenta stanowi podstawę do skreślenia go z listy studentów, czy skutkuje koniecznością zaliczenia przez studenta, w uczelni macierzystej, dodatkowych przedmiotów. Dziekan decyduje również o konieczności zwrotu przez studenta, części lub całości, otrzymanego grantu. Zwrot grantu nie będzie wymagany od studenta w przypadku zaistnienia okoliczności od studenta niezależnych, określanych jako „siły wyższe”. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody od Agencji Narodowej na zaniechanie zwrotu grantu.

Wymiana studentów może być realizowana tylko i wyłącznie z uczelnią posiadającą KARTĘ ERASMUSA, ważną na dany rok akademicki, z którą została podpisana umowa bilateralna.

Student zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu ERASMUS musi spełniać następujące kryteria formalne:

1) być obywatelem kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie ERASMUS lub posiadać oficjalny status uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium danego kraju,

2) być oficjalnie zarejestrowanym na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata/inżyniera lub magistra w uczelni będącej stroną niniejszej umowy,

3) być (w momencie wyjazdu) studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia (pierwszego cyklu),

4) powinien znać język wykładowy wybranej uczelni na tyle, żeby móc uczestniczyć w zajęciach,

5) warunkiem koniecznym przy wyjeździe jest zaliczenie wszystkich przedmiotów na semestrach poprzedzających wyjazd.

Pobyt studenta w uczelni partnerskiej, w celu zrealizowania części studiów, nie może być krótszy niż 3 miesiące lub pełny, najkrótszy cykl kształcenia (np. trymestr lub semestr) i nie może być dłuższy niż 1 rok akademicki. Minimalny okres pobytu w uczelni partnerskiej odnosi się tylko do okresu studiowania i nie zawiera okresu czasu ewentualnego przygotowania językowego czy odbywania praktyki.

Z każdym studentem zakwalifikowanym na wyjazd w ramach programu ERASMUS zostaje sporządzona pisemna umowa o programie zajęć realizowanym w uczelni partnerskiej (Learning Agrement). Student zakwalifikowany do wyjazdu otrzyma Kartę Studenta Erasmusa dostarczoną uczelni przez Narodową Agencję.

Uczelnia przyjmująca nie może żądać od studenta opłat za naukę (czesne, wpisowe, opłaty egzaminacyjne, opłaty za korzystanie z laboratoriów, bibliotek itp.). Pobieranie pewnych niewielkich opłat (członkostwo w organizacjach studenckich, korzystanie z kserokopiarki itp.) jest dopuszczalne na warunkach identycznych, jakie obowiązują studentów lokalnych.

Wypłata wszelkich stypendiów krajowych (socjalnych, naukowych i innych), do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej. Student powinien mieć zagwarantowane prawo do ubiegania się o wypłatę powyższych świadczeń również po powrocie do uczelni macierzystej, a oceny uzyskane w uczelni partnerskiej przeliczone na skalę ocen obowiązującą w kraju, powinny być podstawą ubiegania się o stypendia za wyniki w nauce.

Student – po powrocie z uczelni partnerskiej – powinien złożyć we właściwym dziekanacie kartę zaliczeń (Transcript of Records) z uczelni przyjmującej (partnerskiej) oraz wypełnić Ankietę według wzoru dostarczonego przez uczelnię macierzystą.

 

II. INFORMACJE o UCZELNI
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO we WROCŁAWIU

 

1. Wrocław, stolica Dolnego Śląska, jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych miast w Polsce. Położony u podnóża Sudetów, nad rzeką Odrą, poprzecinany jej licznymi dopływami i kanałami, jest wyjątkowym miastem 12 wysp i 112 mostów. Miasto, w swojej ponad tysiącletniej historii, kilkakrotnie zmieniało przynależność państwową rozwijając się pod panowaniem Piastów, królów Czech, Habsburgów, aby od 1945 roku budować pozycję ważnej polskiej aglomeracji. Bogata i burzliwa historia wpisała się w ocalałe pomniki architektury jak np: Ostrów Tumski – średniowieczny zespół architektury sakralnej, Ratusz – wspaniała budowla gotycka, Uniwersytet Wrocławski z barokową Aulą Leopoldyńską.

Dzisiaj Wrocław jest znaczącym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i naukowym.

Wspaniała architektura i bogata oferta wydarzeń artystycznych przyciągają rzesze turystów. Do największych atrakcji kulturalnych należą: Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Wratislavia Cantans”, Festiwal „Jazz nad Odrą”, Dni Muzyki Starych Mistrzów, Przegląd Piosenki Aktorskiej, Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora, a także wspaniałe spektakle wystawiane w kilkunastu teatrach, operze, operetce itd. Niewątpliwą atrakcją kulturalną Wrocławia jest Panorama Racławicka – gigantyczna rotunda mieszcząca obraz panoramiczny przedstawiający bitwę pod Racławicami z 4 kwietnia 1794 roku.

Wrocław jest liczącym się w kraju, a także Europie, ośrodkiem imprez wystawienniczych i targowych organizowanych w Hali Ludowej.

Wrocław jest czwartym co do wielkości miastem w Polsce, liczącym około 650 tysięcy mieszkańców. Należy do największych ośrodków uniwersyteckich w kraju. Dzięki studiującym w mieście stu czterdziestu tysiącom studentów Wrocław, mimo tysiącletniej historii, jest miastem młodym, tętniącym życiem przez 24 godziny na dobę. Doceniają i kochają to miasto zarówno jego mieszkańcy, jak również wizytujący je goście i turyści.

 

2. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

Początki wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego, obchodzącej w 2006 roku jubileusz sześćdziesięciolecia działalności, były bardzo skromne i wywodzą się z utworzonego, w ciężkich, powojennych miesiącach odbudowy miasta, rocznego kursu nauczycieli wychowania fizycznego. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu mgra Zbigniewa Skrockiego – organizatora kultury fizycznej na Ziemiach Odzyskanych oraz profesora Andrzeja Klisieckiego – Kierownika Zakładu Fizjologii Wydziału Lekarskiego, już w 1946 roku wspomniany roczny kurs przekształcono w trzyletnie Studium Wychowania Fizycznego (SWF) przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki. Profesor Andrzej Klisiecki, pierwszy dyrektor Studium obdarzył je mianem „Słonecznej Uczelni”. W 1950 roku SWF zostało przekształcone w Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego (Rozp. Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1950 roku – Dz.U. Nr 29, poz. 273). Po sześciu latach działalności Szkoła opracowała nowe programy nauczania i wydłużyła cykl kształcenia do czterech lat, dzięki czemu zdobyła uprawnienia do nadawania swoim absolwentom dyplomu i tytułu magistra. W 1972 roku Szkoła uzyskała rangę i status Akademii Wychowania Fizycznego (Rozp. Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 roku – Dz.U. Nr 54, poz 350). Akademia Wychowania Fizycznego, z siedzibą we Wrocławiu, jest akademicką uczelnią publiczną, posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz.U. Nr 164, poz. 1365).

Prężnie rozwijająca się Akademia, dzięki istotnym zmianom w strukturze organizacyjnej, poszerzaniu profili kształcenia i umacnianiu badań naukowych jest dzisiaj nowoczesną placówką szkolnictwa wyższego. Aktualnie kształcenie w Akademii odbywa się na czterech kierunkach studiów: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, sport oraz fizjoterapia.

W sześćdziesięcioletniej historii Uczelni, jej mury opuściło ponad 31 tysięcy absolwentów – magistrów w zakresie wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji oraz fizjoterapii (rehabilitacji ruchowej). Ogromne rzesze słuchaczy studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych realizowanych w Akademii zdobyły uprawnienia trenerskie i instruktorskie w zakresie licznych dyscyplin szeroko pojętej kultury fizycznej.

Wśród absolwentów Akademii są nazwiska znanych olimpijczyków, mistrzów świata i Europy, jak m.in.: Piotr Albiński (pływanie), Danuta Bułkowska-Milej (lekkoatletyka), Wiesław Gawlikowski (strzelectwo), Piotr Haczek (lekkoatletyka), Joanna Jakimiuk (szermierka), Rafał Kubacki (judo), Małgorzata Książkiewicz (strzelectwo), Krzysztof Kucharczyk (strzelectwo), Renata Mauer-Różańska (strzelectwo), Zbigniew Pietrzykowski (boks), Ryszard Szurkowski (kolarstwo), Marek Łbik (kajakarstwo), Ryszard Seruga (kajakarstwo), Edward Ligocki (spadochroniarstwo), Witold Świadek (sporty lotnicze), Urszula Włodarczyk (lekkoatletyka), Józef Zapędzki (strzelectwo), Władysław Żmuda (piłka nożna) oraz zasłużonych trenerów: Wiesław Błach i Kazimierz Witkowski (judo), Kazimierz Górski (piłka nożna), Andrzej Kijowski i Kazimierz Kurzawski (strzelectwo), Andrzej Piątek (kolarstwo),  Mieczysław Łopatka i Jerzy Świątek (koszykówka), Czesław Ptak (boks), Wacław Skarul (kolarstwo), Edward Chatala, Marek Kubiszewski, Józef Lisowski i Bogumił Mańka (lekkoatletyka) i wielu, wielu innych.

Obecnie studiują i trenują m.in.: lekkoatleci – Michał Bieniek, Marta Chrust-Rożej, Urszula Domel, Sylwia Ejdys, Weronika Wedler, Milana Pędziwiatr;  judo – Łukasz Błach; szpadziści –Tomasz Motyka [srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Pekinie], Maciej Szumski, tenis stołowy – Daria Łuczakowska; piłka siatkowa – Jakub Jarosz (złoty medalista Mistrzostw Europy); strzelectwo – Tomasz Wawrzonowski; pływanie – Agata Korc; pięciobój nowoczesny – Marcin Horbacz i Edyta Małoszyc; taekwon-do – Amit Batra; akrobatyka – Tomasz Adamczyk oraz Marta Szymczak – karate, piłkarki ręczne AZS AWF Wrocław – ekstraklasa. W Akademii kształci się ponad 5000 studentów.

Akademia posiada uprawnienia do doktoryzowania i nadawania stopnia doktora habilitowanego. Wypromowała już ponad 450 doktorów, 29 osobom przyznała stopień naukowy doktora habilitowanego.

Uczelnia zatrudnia 626 osób, w tym 330 nauczycieli akademickich – 23 profesorów tytularnych, 31 osób z tytułem doktora habilitowanego,  8 osób na stanowisku docenta, 128 adiunktów, 52 starszych wykładowców, 36 asystentów, 25 wykładowców, 20 instruktorów i 6 lektorów.

 

 

2.1. Nazwa i adres uczelni

 

Akademia Wychowania Fizycznego

al. Ignacego J. Paderewskiego 35

51-612 Wrocław

www.awf.wroc.pl

 

Rektorat

ul. Stefana Banacha 11, 51-617 Wrocław,

tel. + 48 (71) 347 31 14; 347 31 01

fax: + 48 (71) 348 25 27

e-mail: rektor@awf.wroc.pl                

 

2.2. Władze uczelni

 

Rektor

Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

e-mail: rektor@awf.wroc.pl

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Prof. dr hab. Zofia Ignasiak

e-mail: prorektor.nauki@awf.wroc.pl

 

Prorektor ds. Nauczania

Dr hab. Anna Skrzek, prof. nadzw.

e-mail: prorektor.nauczania@awf.wroc.pl

 

Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akademickiego

Dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw.

e-mail: prorektor.sportu@awf.wroc.pl

 

2.3. Struktura uczelni

 

Wydział Wychowania Fizycznego

 

Kierunki studiów:

sport

turystyka i rekreacja

wychowanie fizyczne

 

Dziekanat

ul. Mickiewicza 98

51-684 Wrocław

tel:  +48 (71) 347 34 38; 347 34 72; 347 34 28; 347 34 62

fax: +48 (71) 347 34 37

dziekanat.wf@awf.wroc.pl

 

Kierownik Dziekanatu

Mgr Elżbieta Jakubczak

tel. +48 (71) 347 34 85

e-mail: elzbieta.jakubczak@awf.wroc.pl

 

Dziekan

Prof. dr hab. Jan Chmura

tel. +48 (71) 347 35 08

e-mail: dziekan.wf@awf.wroc.pl  

 

Prodziekan ds. Nauki

Dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska, prof. nadzw.

tel. +48 (71) 347 34 25

e-mail: małgorzata.slowinska-lisowska@awf.wroc.pl

 

Prodziekan ds. Nauczania

Doc. dr Marek Lewandowski

tel: +48 (71) 347 34 27

e-mail: marek.lewandowski@awf.wroc.pl

 

Prodziekan ds. Studenckich

Dr Grzegorz Żurek

tel: +48 (71) 343 34 26

e-mail: grzegorz.zurek@awf.wroc.pl

 

Wydziałowy Koordynator ECTS

Doc. dr Marek Lewandowski

ul. Mickiewicza 98

51-684 Wrocław

tel: +48 (71) 347 34 27

e-mail: marek.lewandowski@awf.wroc.pl

 

Wydział Fizjoterapii

 

Utworzenie Wydziału Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (AWF) poprzedzone było prawie 50-letnią historią nauczania fizjoterapii oraz badań naukowych w tym zakresie. Pierwsze wykłady z rehabilitacji ruchowej w Akademii prowadzone były od roku akademickiego 1952/1953. W 1960 roku utworzono Zakład Usprawniania Leczniczego, który w 1971 roku przekształcono w Zakład Rehabilitacji i Higieny. Wraz z rozwojem rehabilitacji i doskonaleniem jej metod znacznemu poszerzeniu uległ zakres kształcenia studentów i badań naukowych, co doprowadziło do uruchomienia w 1976 roku kierunku studiów „rehabilitacja ruchowa” i utworzenia Instytutu Rehabilitacji. Dalszy rozwój badań naukowych w zakresie rehabilitacji i kształcenie kadr pozwoliły na utworzenie w Akademii z dniem 1 października 1995 roku, na mocy decyzji Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki i Uchwały nr 133/95 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Wydziału Rehabilitacji Ruchowej. Na skutek zniesienia przez Radę Główną kierunku studiów  rehabilitacja ruchowa i utworzenia kierunku fizjoterapia Senat AWF dostosowując się do aktów ministerialnych uruchomił w 1998 roku studia na kierunku fizjoterapia i zmienił nazwę Wydziału Rehabilitacji Ruchowej na Wydział Fizjoterapii. W 2001 r. Centralna Komisja ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała Wydziałowi Fizjoterapii uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej.

 

Kierunek studiów:  fizjoterapia

Dziekanat

al. Ignacego J. Paderewskiego 35 – Pawilon P4

51-612 Wrocław

tel: +48 (71) 347 30 82; 347 30 71

fax: (+48-71) 347 30 81

e-mail: dziekanat.fizjoterapii@awf.wroc.pl

 

Kierownik Dziekanatu

mgr Urszula Bartkiewicz

tel. +48 (71) 347 30 80

e-mail: urszula.bartkiewicz@awf.wroc.pl

 

Dziekan

Prof. dr hab. Marek Woźniewski

tel: +48 (71) 347 30 70

e-mail: marek.wozniewski@awf.wroc.pl

 

Prodziekan ds. Nauki

Prof. dr hab. Anna Jaskólska

Tel: +48 (71) 347 30 71

e-mail: anna.jaskolska@awf.wroc.pl

 

Prodziekan ds. Nauczania

Dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. nadzw.

tel: +48 (71) 347 30 72

e-mail: ewa.demczuk-wlodarczyk@awf.wroc.pl

 

Prodziekan ds. Studenckich

Dr Waldemar Andrzejewski

tel: +48 (71) 347 30 72

e-mail: waldemar.andrzejewski@awf.wroc.pl

 

Wydziałowy Koordynator ECTS:

Dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. nadzw.

tel: +48 (71) 347 30 72

e-mail: ewa.demczuk-wlodarczyk@awf.wroc.pl

 

2.4. Kalendarz roku akademickiego

 

Rok akademicki składa się z dwóch semestrów.

Semestr zimowy zaczyna się 27 września 2010 r.

Sesja egzaminacyjna na przełomie stycznia i lutego 2011 r.

Semestr letni: 21 lutego 2011 r.

Sesja egzaminacyjna czerwiec 2011 r.  

Święta (narodowe, uniwersyteckie, religijne) oraz Dni Rektorskie

24.09.2010                              Inauguracja roku akademickiego

22.10.2010                             Święto Uczelni

01.11.2010                             Wszystkich Świętych

11.11.2010                             Święto Niepodległości

01.05.2011                             Święto Pracy

03.05.2011                             Dzień Konstytucji 3 Maja

Maj 2011                                JUVENALIA

03.06.2011                             Boże Ciało

20.12.2010-02.01.2011          Ferie zimowe

21.04.2011-27.04.2011          Ferie wiosenne

 

2.5. Kierunki studiów realizowane w Akademii Wychowania Fizycznego           w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

                  fizjoterapia – studia I i II stopnia

                     sport – studia I i II stopnia

                     turystyka i rekreacja – studia I i II stopnia

                     wychowanie fizyczne – studia I i II stopnia

 

2.6. Zasady przyjęć na studia

 

Do postępowania kwalifikującego na studia I stopnia może być dopuszczona osoba,  która posiada świadectwo dojrzałości.

W przypadku osób kończących szkołę średnią za granicą wymagana jest nostryfikacja świadectwa ukończenia tej szkoły potwierdzająca uprawnienie (posiadacza) do podjęcia studiów wyższych. Nostryfikacji dokonuje kurator oświaty właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację świadectwa, a w przypadku braku miejsca zamieszkania – kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą, zwany dalej „organem nostryfikacyjnym”. Zaświadczenie wydane przez kuratora oświaty ważne jest łącznie z oryginałem nostryfikowanego świadectwa, lub jego duplikatem zalegalizowanym przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

Za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości, bez obowiązku przeprowadzania nostryfikacji, uznaje się:

a) dyplomy IB (International Baccalaureate) wydawane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie,

b) dyplomy EB (European Baccalaureate) wydawane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją z dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich.

Szczegółowe zasady nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą określa Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 roku (Dz.U. nr 63, poz. 442 i 443).

Do postępowania kwalifikującego do przyjęcia na II stopień studiów dopuszczona jest osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów I stopnia (dyplom licencjata).

Szczegółowe zasady przyjęć na poszczególne kierunki i formy studiów w roku akademickim 2010/2011 określa Uchwała Nr 19/2009 Senatu AWF we Wrocławiu z dnia 28 maja 2009 roku zamieszczona na stronie internetowej Akademii:  www.awf.wroc.pl

Obowiązuje elektroniczna rejestracja kandydatów – szczegóły www.awf.wroc.pl

 

2.7. Najważniejsze przepisy Uczelni

 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest uczelnią publiczną posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. nr 164, poz. 1365).

Podstawowym aktem wewnątrzuczelnianym regulującym działalność Akademii jest Statut Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uchwalony przez Senat Akademii (Uchwała nr 96/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku) i zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prawa i obowiązki studenta związane z tokiem studiów określa Regulamin Studiów w AWF uchwalony przez Senat Akademii (Uchwała nr 13/2009 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2009 r.) i zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sprawy nieujęte w ramach w/w aktów wewnątrzuczelnianych regulowane są poprzez Zarządzenia Rektora.

Do podstawowych obowiązków studenta należy przestrzeganie Regulaminu Studiów i innych przepisów uczelnianych.

 

2.8. Prawa i obowiązki studenta związane z tokiem studiów oraz szczegółowe zasady studiowania określa Regulamin Studiów w AWF umieszczony na stronie: www.awf.wroc.pl. Okresem zaliczeniowym studiów jest semestr. Podstawą zaliczenia semestru jest zaliczenie przedmiotów i uzyskanie liczby punktów ECTS określonych w planie i w programie studiów danego semestru. Podstawą zaliczenia semestru przez studenta uczestniczącego w wymianie międzynarodowej jest zrealizowanie programu określonego w Porozumieniu o programie zajęć.

Egzamin jest sprawdzianem poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych przez studenta w zakresie określonym przez program przedmiotu.

Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen:

       oceny pozytywne

bardzo dobry          .......5.0

dobry plus               .......4.5

dobry                      .......4.0

dostateczny plus      .......3.5

dostateczny             .......3.0

       ocena negatywna

niedostateczny         .......2.0

Skala ocen systemu ECTS (A,B,C,D,E,F,X,F) stosowana jest wyłącznie przy transferze ocen uzyskanych przez studenta AWF w uczelni partnerskiej na polską skalę ocen oraz przy transferze polskich ocen zdobytych w AWF przez studenta uczelni partnerskiej.

 

Skala ocen ECTS:

 

Ocena ECTS

Ocena polska

Definicja

A

5.0

[bardzo dobry]

– wybitne osiągnięcia, wykraczające poza program,

– wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów

B

4.5

[dobry plus]

– powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami

C

4.0

[dobry]

– osiągnięcia zgodne ze standardami,

– solidna praca z szeregiem zauważalnych błędów

D

3.5

[dostateczny plus]

– zadowalające wyniki, ale ze znacznymi brakami

E

3.0

[dostateczny]

– praca/wyniki spełniają minimalne wymagania

F

2.0

[niedostateczny]

– zaliczenie przedmiotu możliwe po powtórzeniu materiału w całości

 

Do indeksu obok oceny przyjętej w regulaminie studiów wpisuje się stopień ECTS - np. 5.0A, który ma jedynie charakter informacyjny i nie zastępuje oceny wystawionej przez wykładowcę.

 


 

III. INFORMACJE o STUDIACH

 

1. Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA

1.1. Struktura studiów i forma studiowania

Studia I i II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

 

1.2. Cele zawodowe i edukacyjne kształcenia

 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Fizjoterapia uzyskuje wykształcenie i przygotowanie zawodowe – zgodnie z wymogami obowiązującymi w ochronie zdrowia – do pracy z pacjentem w zakresie fizjoterapii. Posiada wiedzę i umiejętność do:

– kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób lub urazów

– nienagannego wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych

– dostosowywania swych działań do celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych,

– kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii

– do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje wykształcenie i przygotowanie zawodowe – zgodnie z wymogami obowiązującymi w ochronie zdrowia – do samodzielnej pracy z pacjentem w zakresie fizjoterapii oraz uprawnienia do podjęcia specjalizacji z zakresu fizjoterapii. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej, prowadzenia badań i włączenia się w pracę zespołów badawczych, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych. Jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).


1.3. Diagram semestralny studiów I stopnia

 

Kierunek

FIZJOTERAPIA

ROK I, SEMESTR 1               studia I stopnia stacjonarne

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Anatomia prawidłowa funkcjonalna (cz. 1)

15

30

45

4R

Zo

2.

Biofizyka

15

15

30

3

E

3.

Biologia medyczna

15

15

30

3

E

4.

Ekologia

15

15

30

2

Zo

5.

Etyka

15

15

30

2

Zo

6.

Fizjoterapia ogólna

30

30

60

4

Zo

7.

Gimnastyka

 

15

15

1

Zo

8.

Zespołowe gry sportowe

 

15

15

 

Zo

9.

Historia filozofii

15

 

15

1

Zo

10.

Kształcenie ruchowe i meto-dyka nauczania ruchu (cz. 1)

15

15

30

1

Zo

11.

Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna

15

15

30

1

Zo

12.

Przedmiot do wyboru

 

60

60

2

Zo

13.

Socjologia

15

15

30

2

E

14.

Technologia informacyjna

15

15

30

1

Zo

15.

Praktyka: Kliniczna

 

80

80

3

Zo

Razem

180

350

530

30

Zo

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 

Kierunek

FIZJOTERAPIA

ROK I, SEMESTR 2              studia I stopnia stacjonarne

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Anatomia prawidłowa funkcjonalna (cz. 2)

15

30

45

3R

E

2.

Anatomia rentgenowska

 

15

15

1

Zo

3.

Biochemia

15

30

45

2

E

4.

Fizykoterapia (cz. 1)

15

45

60

5R

Zo

5.

Kinezyterapia (cz. 1)

15

45

60

5R

Zo

6.

Kształcenie ruchowe i meto-dyka nauczania ruchu (cz. 2)

15

15

30

1

Zo

7.

Lekkoatletyka

 

15

15

1

Zo

8.

Pływanie

 

15

15

 

Zo

9.

Psychologia

15

30

45

3

E

10.

Przedmiot do wyboru

 

90

90

3

Zo

11.

Praktyka w pracowni fizykoterapii

 

100

100

3

Zo

12.

Praktyka w pracowni kinezyterapii

 

100

100

3

Zo

Razem

90

530

620

30

 

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

Kierunek

FIZJOTERAPIA

ROK II, SEMESTR 3             studia I stopnia stacjonarne

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Biomechanika

15

30

45

3R

E

2.

Fizjologia (cz. 1)

15

45

60

4R

Zo

3.

Fizykoterapia (cz. 2)

 

45

45

4R

E

4.

Język obcy

 

45

45

1

Zo

5.

Kinezyterapia (cz. 2)

15

45

60

5R

E

6.

Kształcenie ruchowe i meto-dyka nauczania ruchu (cz. 3)

15

15

30

1

Zo

7.

Masaż leczniczy (cz. 1)

15

45

60

5R

Zo

8.

Pedagogika

15

15

30

1

Zo

9.

Przedmiot do wyboru

 

60

60

2

Zo

10.

Praktyka w pracowni fizykoterapii

 

60

60

2

Zo

11.

Praktyka w pracowni kinezyterapii

 

60

60

2

Zo

Razem

90

465

555

30

 

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 

Kierunek

FIZJOTERAPIA

ROK II, SEMESTR 4             studia I stopnia stacjonarne

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

Godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

Ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Fizjologia (cz. 2)

15

45

60

3R

E

2.

Język obcy

 

45

45

1

Zo

3.

Kinezyterapia (cz. 3)

15

30

45

4R

E

4.

Kształcenie ruchowe i meto-dyka nauczania ruchu (cz. 4)

 

30

30

1

Zo

5.

Masaż leczniczy (cz. 2)

 

30

30

2R

E

6.

Odnowa biologiczna

15

30

45

2

Zo

7.

Patologia ogólna

15

15

30

1R

E

8.

Podstawy fizjoterapii klinicznej w ortopedii, traumatologii i reumatologii

15

30

45

3R

Zo

9.

Podstawy fizjoterapii klinicznej w neurologii i neurochirurgii

15

15

30

2R

Zo

10.

Podstawy fizjoterapii klinicznej w pediatrii i neurologii dziecięcej

15

15

30

2R

Zo

11.

Przedmiot do wyboru

 

90

90

3

Zo

12.

Praktyka w pracowni fizykoterapii

 

100

100

3

Zo

13.

Praktyka w pracowni kinezyterapii

 

100

100

3

Zo

Razem

105

575

680

30

 

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.


Kierunek

FIZJOTERAPIA

ROK III, SEMESTR 5            studia I stopnia stacjonarne

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

Godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

Ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Język obcy

 

30

30

2

E

2.

Kinezjologia

15

45

60

5

E

3.

Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu

 

30

30

1

Zo

4.

Podstawy fizjoterapii klinicznej w kardiologii i pulmonologii

15

15

30

2

Zo

5.

Podstawy fizjoterapii klinicznej w chirurgii, ginekologii i położnictwie

15

15

30

2

Zo

6.

Podstawy fizjoterapii klinicznej w geriatrii i psychiatrii

15

15

30

2

Zo

7.

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu: ortopedii i reumatologii

15

45

60

4

E

8.

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu: wieku rozwojowym

15

45

60

4

E

9.

Przedmiot do wyboru

 

30

30

1

Zo

10.

Praktyka fizjoterapia kliniczna

 

200

200

6

Zo

11.

Terapia manualna

15

30

45

1

Zo

Razem

105

500

605

30

 

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.


Kierunek

FIZJOTERAPIA

ROK III, SEMESTR 6            studia I stopnia stacjonarne

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu: traumatologii

15

30

45

3

E

2.

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu: neurologii i neurochirurgii

15

45

60

4

E

3.

Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: kardiologii i pulmonologii

15

45

60

4

E

4.

Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: geriatrii i psychiatrii

15

45

60

4

E

5.

Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: chirurgii, ginekologii i położnictwie

15

30

45

2

Zo

6.

Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: onkologii i medycynie paliatywnej

15

30

45

2

Zo

7.

Praktyka fizjoterapia kliniczna

 

120

120

5

Zo

8.

Psychomotoryka

 

30

30

1

Zo

9.

Zaopatrzenie ortopedyczne

15

15

30

1

Zo

10.

Egzamin dyplomowy

 

 

 

4

 

Razem

105

390

495

30

 

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.


1.4. Diagram semestralny studiów II stopnia

 

Kierunek

FIZJOTERAPIA

ROK I, SEMESTR 1               studia II stopnia stacjonarne

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Bioetyka

15

15

30

1

Zo

2.

Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji

(cz. 1)

15

30

45

4

E

3.

Fizjologia stosowana

15

45

60

5R

E

4.

Historia rehabilitacji

15

15

30

2

E

5.

Metodologia badań naukowych

15

30

45

3R

Zo

6.

Metody specjalne fizjoterapii (cz. 1)

 

30

30

3

Zo

7.

Sport osób niepełnosprawnych

15

45

60

5

E

8.

Praktyka fizjoterapia kliniczna

 

100

100

4

Zo

9.

Praktyka proseminarium

 

18

18

1

Zo

10.

Przedmiot do wyboru

 

60

60

2

Zo

Razem

90

388

478

30

 

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 

Kierunek

FIZJOTERAPIA

ROK I, SEMESTR 2              studia II stopnia stacjonarne

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji

(cz. 2)

15

30

45

4

E

2.

Metody specjalne fizjoterapii (cz. 2)

 

30

30

3

Zo

3.

Pedagogika specjalna

15

15

30

1

Zo

4.

Podstawy informatyki i statystyki medycznej

 

15

15

1

Zo

5.

Protetyka i ortotyka

15

15

30

1

Zo

6.

Przedmiot do wyboru

 

120

120

4

Zo

7.

Psychologia kliniczna i psychoterapia

15

15

30

1R

E

8.

Seminarium magisterskie

 

30

30

1R

Zo

9.

Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji

15

15

30

1

Zo

10.

Sterowanie ruchem człowieka

15

45

60

3R

E

11.

Praktyka fizjoterapia kliniczna

 

210

210

8

Zo

12.

Praktyka magisterska (cz. 1)

 

15

15

2

Zo

Razem

90

555

645

30

 

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 

 

 

 

Kierunek

FIZJOTERAPIA

ROK II, SEMESTR 3             studia II stopnia stacjonarne

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Aktywność ruchowa adaptacyjna

15

30

45

3R

Zo

2.

Demografia i epidemiologia

15

 

15

1R

Zo

3.

Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii

(cz. 3)

15

45

60

4R

E

4.

Dietetyka

15

15

30

1R

Zo

5.

Ekonomia i systemy ochrony zdrowia

 

15

15

1R

Zo

6.

Farmakologia

30

 

30

1R

Zo

7.

Metody specjalne fizjoterapii (cz. 3)

 

30

30

3R

Zo

8.

Neurofizjologia

15

30

45

4R

E

9.

Przedmiot do wyboru

 

90

90

3R

Zo

10.

Praktyka fizjoterapia kliniczna

 

100

100

4

Zo

11.

Praktyka magisterska (cz. 2)

 

30

30

3

Zo

12.

Seminarium magisterskie2

 

 

 

2

Zo

Razem

105

385

490

30

 

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 

Kierunek

FIZJOTERAPIA

ROK II, SEMESTR 4             studia II stopnia stacjonarne

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

Godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

[w]

[ćw]

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Dydaktyka fizjoterapii

15

30

45

2R

Zo

2.

Filozofia

15

15

30

2R

Zo

3.

Medycyna fizykalna i balneoklimatologia

15

45

60

3R

E

4.

Metody specjalne fizjoterapii (cz. 4)

 

30

30

3R

E

5.

Podstawy genetyki

15

15

30

1R

Zo

6.

Prawo

30

 

30

1R

Zo

7.

Przedmiot do wyboru

 

120

120

4R

Zo

8.

Praktyka fizjoterapia kliniczna

 

100

100

4

Zo

9.

Praktyka magisterska (cz. 3)

 

30

30

4

Zo

10.

Zarządzanie i marketing

30

 

30

1R

Zo

11.

Zdrowie publiczne

15

15

30

2R

E

12.

Egzamin dyplomowy magisterski

 

 

 

7R

E

Razem

135

400

535

34

 

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 

 

1.5.  Wykaz przedmiotów do wyboru

 

Studia I stopnia stacjonarne

Rok I, sem. 1

[blok I]

Emisja_głosu

Literatura jako medium wartości

Nowe w biologii

[blok II]

Aktywność prozdrowotna w środowisku wodnym

Badminton

Biegowe formy ruchu

Pilates i stretching dla każdego

Wprowadzenie do technik relaksacyjnych i medytacyjnych

Wybrane elementy judo w sportach rekreacyjnych

 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Rok I, sem. 2

Anatomia na żywym człowieku

Antropologia_w_fizjoterapii

Biologiczne_podstawy_zachowań

Ekotoksykologia

Elementy_fitoterapii

Genetyka_medyczna

Rekreacyjne_formy_żeglarstwa_deskowego

Studium rodziny

Rok II, sem. 3

[blok I]

Biologia_starzenia_się

Ćwiczenia_terapeutyczne_przy_muzyce

Styl życia a zdrowie

[blok II]

Anatomia_na_żywym_człowieku

Antropologia_w_fizjoterapii

Biegowe formy ruchu

Elementy_filozofii_i_socjologii_zdrowia._Z_warsztatu_badawczego_socjologa

Fizykoterapia w kosmetologii

Praktyczne_wykorzystanie_diagnostyki_biochemicznej_w_fizjoterapii

Strzelectwo sportowe

 

Rok II, sem. 4

Biomechanika_ruchów_człowieka

Ćwiczenia_terapeutyczne_przy_muzyce

Emisja_głosu

Jazda_konna

Nauka_i_doskonalenie_pływania_osób_niepełnosprawnych

Teoria_i_praktyka_jazdy_konnej

Turystyka_kajakowa

Zabawy_i_gry_ruchowe

Rok III, sem. 5

Odnowa biologiczna w sporcie osób niepełnosprawnych

Propedeutyka_pływania_osób_niepełnosprawnych

Taniec_towarzyszki_w_rehabilitacji_osób_niewidomych

Układ równowagi

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Rok I, sem. 1

[blok I]

Elementy_filozofii_i_socjologii_zdrowia._Z_warsztatu_badawczego_socjologa

Etyczne_aspekty_rehabilitacji_seksualnej

Zarządzanie_komercyjną_firmą_fizjoterapeutyczną

Elementy_fitoterapii

Emisja_głosu

Sztuka nauczania czynności ruchowych jako podstawa świadomych zachowań rekreacyjnych

[blok II]

Taniec nowoczesny

Tańce standardowe

Fizjoterapia sportowa

Praca opiekuńczo-wychowawcza na obozach i koloniach

Układ równowagi

Nauka posługiwania się wózkiem inwalidzkim

Ciało i jego wartość. Ujęcie problemu w perspektywie filozoficznej

Teoria_i_praktyka_jazdy_konnej

Rok I, sem. 2

Ćwiczenia_siłowo-wytrzymałościowe_stosowane_w_treningu_osób_niepełnosprawnych

Nordic_Walking

Programy_komputerowe_w_edycji_i_prezentacji_pracy_magisterskiej

Psychomotoryka_[cz._1]

Samotność:_wybór_czy_konieczność?_Jednostka_w_społeczeństwie_nowoczesnym_i_ponowoczesnym

Terenoterapia

Rok II, sem. 3

[blok I]

Konkurencje_lekkoatletyczne_dla_osób_niepełnosprawnych

Programy_komputerowe_w_edycji_i_prezentacji_pracy_magisterskiej

Taniec nowoczesny

Wybrane elementy judo w sportach zespołowych

[blok II]

Ćwiczenia siłowe

Joga klasyczna

Ju-jitsu

Komunikacja społeczna

Podstawy treningu decyzyjnego

Programy_komputerowe_w_edycji_i_prezentacji_pracy_magisterskiej

Psychomotoryka_[cz._2]

[blok III]

Neuromechanics and motor control – Neurobiomechanika i kontrola ruchu

Historia i sztuka Dolnego Śląska

Negocjacje

Traumatologia sportowa

Rok II, sem. 4

Ćwiczenia_terapeutyczne_przy_muzyce

Elementy_filozofii_i_socjologii_zdrowia._Z_warsztatu_badawczego_socjologa

Etyczne_aspekty_rehabilitacji_seksualnej

Praktyczne_wykorzystanie_diagnostyki_biochemicznej_w_fizjoterapii

Psychomotoryka_[cz._3]

Studium_rodziny

Wybrane_koncepcje_prawdy_i_wolności

 

1.6.         Alfabetyczna lista przedmiotów do wyboru

 

Aktywność prozdrowotna w środowisku wodnym

Anatomia na żywym człowieku

Antropologia w fizjoterapii

Badminton

Biegowe formy ruchu

Biologia starzenia się

Biologiczne podstawy zachowań

Biomechanika ruchów człowieka

Ciało i jego wartość. Ujęcie problemu w perspektywie filozoficznej

Ćwiczenia siłowe

Ćwiczenia siłowo-wytrzymałościowe stosowane w treningu osób niepełnosprawnych

Ćwiczenia terapeutyczne przy muzyce

Ekotoksykologia

Elementy filozofii i socjologii zdrowia. Z warsztatu badawczego socjologa

Elementy fitoterapii

Emisja głosu

Etyczne aspekty rehabilitacji seksualnej

Fizjoterapia sportowa

Fizykoterapia w kosmetologii

Genetyka medyczna

Historia i sztuka Dolnego Śląska

Jazda konna

Joga klasyczna

Ju-jitsu

Komunikacja społeczna

Konkurencje lekkoatletyczne dla osób niepełnosprawnych

Literatura jako medium wartości

Nauka i doskonalenie pływania osób niepełnosprawnych

Nauka posługiwania się wózkiem inwalidzkim

Negocjacje

Neuromechanics and motor control – Neurobiomechanika i kontrola ruchu

Nordic Walking

Nowe w biologii

Odnowa biologiczna w sporcie niepełnosprawnych

Pilates i stretching dla każdego

Podstawy treningu decyzyjnego

Praca opiekuńczo-wychowawcza na obozach i koloniach

Praktyczne wykorzystanie diagnostyki biochemicznej w fizjoterapii

Programy komputerowe w edycji i prezentacji pracy magisterskiej

Propedeutyka pływania osób niepełnosprawnych

Psychomotoryka [cz. 1]

Psychomotoryka [cz. 2]

Psychomotoryka [cz. 3]

Rekreacyjne formy żeglarstwa deskowego

Samotność: wybór czy konieczność? Jednostka w społeczeństwie nowoczesnym

i ponowoczesnym

Strzelectwo sportowe

Studium rodziny

Styl życia a zdrowie

Sztuka nauczania czynności ruchowych jako podstawa świadomych zachowań rekreacyjnych

Taniec nowoczesny

Taniec towarzyski w rehabilitacji osób niewidomych

Tańce standardowe

Teoria i praktyka jazdy konnej

Terenoterapia

Traumatologia sportowa

Turystyka kajakowa

Układ równowagi

Wprowadzenie do technik relaksacyjnych i medytacyjnych

Wybrane elementy judo w sportach rekreacyjnych

Wybrane elementy judo w sportach zespołowych

Wybrane koncepcje prawdy i wolności

Zabawy i gry ruchowe

Zarządzanie komercyjną firmą fizjoterapeutyczną

 

 

1.7.         Prezentacja przedmiotów do wyboru – w układzie alfabetycznym

 

                            AKTYWNOŚĆ PROZDROWOTNA W ŚRODOWISKU WODNYM

                            Katedra Fizjoterapii

                                   Kierownik: dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok I, semestr 1                   Stopień studiów: I                 Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne:           

Prowadzący: dr Dominika Zawadzka

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

60

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

2

 

Efekty kształcenia: uzupełnienie wiedzy dotyczącej korekcji wad postawy.

            Program: zajęcia teoretyczne, hospitacje zajęć z zakresu ćwiczeń korekcyjnych w wodzie, prowadzenie zajęć ze studentami, dziećmi.

            Zalecana literatura:

 1. Kutzner-Kozińska M., Proces korygowania wad postawy. AWF, Warszawa 2001.
 2. Kasperczyk T., Wady postawy ciała – diagnostyka i korekcja. Kasper, Kraków 1998.

 

                            ANATOMIA NA ŻYWYM CZŁOWIEKU

                            Katedra Biostruktury

                                   Kierownik: prof. dr hab. Zofia Ignasiak

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok II, semestr 3                  Stopień studiów: I                 Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne: anatomia układu ruchu

Prowadzący: dr Grzegorz Żurek, dr Jarosław Domaradzki, dr Kamila Czajka, dr Paweł Posłuszny, dr Katarzyna Kochan-Jacheć, dr Jarosław Fugiel, mgr Katarzyna Prasał, mgr Jakub Pokrywka

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

60

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

2

 

         Efekty kształcenia: umiejętność znalezienia na ciele człowieka możliwie wielu struktur anatomicznych ze szczególnym uwzględnieniem elementów aparatu ruchu. Ma to przygotować studenta do podstawowych zabiegów w zakresie gimnastyki korekcyjnej, masażu, terapii manualnej itp.

            Program: zajęcia obejmują informacje głównie na temat biernego i czynnego układu ruchu oraz obwodowego układu nerwowego i układu krążenia, widzianego na ciele człowieka. Przedmiot ma więc za zadanie „przełożenie” wewnętrznych elementów ciała na powierzchnię i umiejętność ich wyczucia palpacyjnego, jak np. umiejętność znalezienia szpar stawowych, więzadeł, przyczepów mięśniowych itp.

            Zalecana literatura:

 1. Ignasiak Z., Żurek G. (red.), Anatomia na żywym człowieku. Urban&Partner 2004.
 2. Tixa S., Atlas anatomii palpacyjnej. PZWL, 2008, cz. 1 i 2.
 3. Ziółkowski M. (red.), Anatomia topograficzna człowieka. Volumed, Wrocław 1997.

 

                            ANTROPOLOGIA W FIZJOTERAPII

                            Katedra Motoryczności Sportowca

                                   Kierownik: prof. dr hab. Jan Chmura

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok II, semestr 3                  Stopień studiów: I                 Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne: brak                                                  

Prowadzący: dr Justyna Andrzejewska, dr Jadwiga Pietraszewska, dr Krystyna Chromik

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

60

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

2

 

         Efekty kształcenia: zapoznanie z wybranymi technikami pomiarowymi stosowanymi w badaniach człowieka żywego, sposobem organizacji pracy badawczej. Opanowanie praktycznych umiejętności wykonywania podstawowych pomiarów antropometrycznych. Metody opracowania danych pomiarowych. Interpretacja wyników badań.

            Program: położenie punktów pomiarowych na człowieku żywym. Technika wykonywania pomiarów antropometrycznych. Pomiary bezpośrednie i pośrednie. Antroposkopia. Wskaźniki antropologiczne. Ocena asymetrii morfologicznej. Metody oceny postawy ciała. Modele składu tkankowego ciała. Metody pośrednie wyznaczania składu tkankowego i gęstości ciała. Zróżnicowanie budowy somatycznej. Dymorfizm płciowy. Teoretyczne i praktyczne aspekty oceny stanu zaawansowania w rozwoju człowieka.

            Zalecana literatura:

 1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy. PWN, Warszawa-Łódź 1997.
 2. Malinowski A., Wolański N., Metody badań w biologii człowieka. PWN, Warszawa 1988.

 

                            BADMINTON

                            Katedra Dydaktyki Sportu

                                   Kierownik: prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok I, semestr 1                   Stopień studiów: I                 Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne:           

Prowadzący: dr Henryk Nawara

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

60

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

2

 

            Efekty kształcenia: wyposażenie studentów w podstawowe umiejętności z zakresu techniki gry w badmintona i opanowanie przez nich wiedzy dotyczącej organizacji  pracy szkoleniowej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, a ponadto nabycie umiejętności realizowania badminto-nowych imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym.

            Program: sprzęt do gry, funkcja i przeznaczenie. Nauczanie i doskonalenie podstawowych elementów techniki gry (serwy, uderzenia forhendowe i bekhendowe, skróty, uderzenia atakujące, obronne, przemieszczanie się gracza na korcie itp.) Kształcenie wybranych zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych badmintonisty. Wybrane elementy taktyki gry. Interpretacja podstawowych zagadnień, reguł i przepisów gry.

            Zalecana literatura:

 1. Nawara H., Badminton. Technika gry. Sędziowanie. Organizacja zawodów. AWF, Wrocław 2000.

 

                            BIEGOWE FORMY RUCHU

                            Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki

                                   Kierownik: dr hab. Paweł Kowalski, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok I, semestr 1                   Stopień studiów: I                 Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne:           

Prowadzący: dr Anna Czeczkowska

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

60

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

2

 

            Efekty kształcenia: wyposażenie studentów w wiadomości umożliwiające udzielenie odpowiedzi na pytania: 1) po co biegać? – aspekt zdrowotny (zdrowie fizyczne i psychiczne), aspekt poznawczy, aspekt społeczny; 2) jak przygotować się do biegania? – motywacja, sprzęt sportowy, dieta, regeneracja organizmu; 3) jak biegać? – technika, metody, środki i formy zajęć biegowych, zasady obciążania organizmu treningiem biegowym w zależności od wieku i płci, planowanie treningu biegowego, metody kontroli i samokontroli organizmu u osób biegających. Nabycie umiejętności pozwalających zorganizować i przeprowadzić różnorodne zajęcia biegowe.

            Program: informacja o przedmiocie: po co biegać? Marszobieg. Wskazania i przeciwwskazania do treningu biegowego. Atletyka terenowa. Zasady treningu biegowego w aspekcie higieny, odżywiania i regeneracji organizmu. Technika biegu. Wpływ na układ ruchu człowieka. Zasady obciążania organizmu treningiem biegowym w zależności od płci i wieku. Biegowe metody kształcenia zdolności motorycznych. Środki wykorzystywane w treningu biegowym. Zasady planowania rekreacyjnego treningu biegowego. Metody kontroli i samokontroli organizmu o osób uprawiających biegowe formy ruchu. Przydatność biegowych form ruchu w turystyce i rekreacji.

            Zalecana literatura:

 1. Maciantowicz J., Nowak P., Bieganie sposób na zdrowe życie. AWF, Wrocław 2002.
 2. Raczek J., Wytrzymałość dzieci i młodzieży. Warszawa 1991.
 3. Skarżyńska J., Biegiem po zdrowie. Mega Sport, Szczecin 2002.
 4. Słowińska-Lisowska M., Sobiech K., Dieta sportowców. AWF, Wrocław 2000.
 5. Stawczyk Z., Gry i zabawy lekkoatletyczne dla młodzieży szkolnej. Poznań 1974.
 6. Zaremba Z., Trening Joggera oraz zawodników na średnie i długie dystanse. MenupSport, Warszawa.

 

                            BIOLOGIA STARZENIA SIĘ

                            Katedra Podstaw Fizjoterapii

                                   Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech

Język wykładowy: polski                                                     

Rok II, semestr 3                  Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: dr Małgorzata Socha

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

60

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

2

 

            Efekty kształcenia: wyjaśnienie wybranych problemów z biologicznych podstaw procesu starzenia. Zapoznanie słuchaczy z etapami przebiegu procesu starzenia na poziomie komórkowym, tkankowym, osobniczym i populacyjnym.

            Program: podstawowe pojęcia – starzenie się, starość. Etapy starości. Teorie procesu starzenia. Genetyczne podłoże procesu starzenia. Starzenie się na poziomie komórkowym. Proliferacja, starzenie i śmierć komórek. Starzenie się skóry. Starzenie się mięśni szkieletowych. Starzenie się układu czerwonokrwinkowego. Starzenie się układu odpornościowego. Starzenie się układu nerwowego. Psychiczne oznaki procesu starzenia. Starzenie się na poziomie osobniczym. Charakterystyczne objawy procesu starzenia. Starzenie się kobiet i mężczyzn. Starzenie się na poziomie populacyjnym. Demograficzne aspekty procesu starzenia się i starości. Przestrzenne zróżnicowanie struktury wiekowej ludności świata. Struktura wiekowa społeczeństwa starego i młodego. Przyczyny i skutki starzenia się społeczeństw. Zróżnicowanie długości trwania życia w społeczeństwach młodych i starych. Długowieczność. Starzenie się w ujęciu ewolucyjnym. Czynniki przyspieszające i hamujące proces starzenia organizmu. Wczesne starzenie (progeria). Choroby wieku starczego. Zapobieganie starzeniu się – hipotezy i perspektywy.

            Zalecana literatura:

 1. Galus K., Geriatria. Wybrane zagadnienia. Urban&Partner, Wrocław 2007.
 2. Grodziski T., Kocemba J., Skalska A. (red.), Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Via Medica 2007.
 3. Srebro Z., Lach H., Genetyczne, epigenetyczne i bioenergetyczne mechanizmy starzenia się i nowotworów. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2000.
 4. Szarota Z., Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki. Akademia Pedagogiczna, Kraków 2004.
 5. Socha M., Corelations between selected fatness indices and total body FAT estimated by means of the impedancje metod. Anthropological Review 1999, 62: 25-34.
 6. Socha M., Bolanowski M., Jonak W., Lewandowski Z., Otłuszczenie ogólne i dystrybucja tkanki tłuszczowej u mężczyzn w starszym wieku. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2007, 3(4): 73-78.

 

                            BIOLOGICZNE PODSTAWY ZACHOWAŃ

                            Katedra Podstaw Fizjoterapii

                                   Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok , semestr                        Stopień studiów:                    Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne: zaliczony przedmiot Biologia i Ekologia lub Ekologia i Ochrona Środowiska.

Prowadzący: dr Zdzisław Lewandowski, dr Dorota Jakubiec

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

 

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

 

 

         Efekty kształcenia: poznanie podstawowych mechanizmów ekologii behawioralnej oraz biologicznych podstaw zachowania człowieka wynikających z ewolucji.

            Program: podstawowe pojęcia socjobiologii, cechy uspołecznienia, pierwotne czynniki wywołujące ewolucję społeczną. Selekcja grupowa i altruizm, selekcja grupowa, krewniacza, zachowania altruistyczne. Rozwój i modyfikacja zachowania społecznego, uczenie się, socjalizacja, zabawa, tradycja, kultura, rytuał, religia. Agresja, agresja i konkurencja, granice agresji, przyczyny agresji, agresja ludzka. Systemy dominacji, role i kasty. Konflikt płci, proporcje płci, dobór płciowy, cechy epigamiczne. Opieka rodzicielska, systemy rozrodcze. Atrakcyjność interpersonalna, atrakcyjność fizyczna, piękno. Strategie doboru płciowego ludzi. Twarz – postrzeganie twarzy, symetria, atrakcyjność, podobieństwo.

            Zalecana literatura:

 1. Wilson E.O., Socjobiologia. Zysk i S-ka, 2001.
 2. Krebs J.R., Davies N.B., Wprowadzenie do ekologii behawioralnej. PWN, Warszawa 2001.
 3. Goodall J., Przez dziurkę od klucza. Prószyński i S-ka, 1995.
 4. Diamond J., Trzeci szympans. Państwowy Instytut Wydawniczy 1996.
 5. Buss D.M., Psychologia ewolucyjna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 6. Etcoff N., Przetrwają najpiękniejsi. Wszystko co nauka mówi o ludzkim pięknie. WAB, Cis, 2000.
 7. Lewandowski Z., An evaluation of the influence of modifications of selected face elements on the reliability of composite drawings. Homo, 2004; v. 54, nr 3; s. 264-274.

 

                            BIOMECHANIKA RUCHÓW CZŁOWIEKA

                            Katedra Biomechaniki

                                   Kierownik: dr hab. Alicja Rutkowska-Kucharska, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok , semestr                        Stopień studiów:                    Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotu Biomechanika

Prowadzący: prof. dr hab. Tadeusz Bober, dr inż. Alicja Dziuba, dr Bogdan Pietraszewski, dr Agnieszka Szpala, dr Adam Siemieński, dr hab. Jerzy Zawadzki

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

 

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

 

 

            Efekty kształcenia: zdobycie umiejętności wyboru właściwych, współczesnych metod pomiaru wielkości dynamicznych w odniesieniu do ruchów prostych (np. balistycznych) i złożonych (np. lokomocyjnych). Zrozumienie i nabycie umiejętności interpretacji zjawisk towarzyszących ruchom o naturze cyklicznej. Umiejętność interpretacji właściwości mięśni szkieletowych jako źródła energii mechanicznej zaangażowanej w ruchach ciała i części ciała człowieka. Poznanie podstawowych związków pomiędzy aktywnością elektryczną i mechaniczną mięśni szkieletowych w warunkach dynamiki.

            Program: opóźnienie elektromechaniczne, kinematyka ruchów balistycznych w stawie o 1˚ swobody, maksymalna prędkość ruchu w wybranych stawach, zależność amplituda – częstotliwość w ruchach cyklicznych, zależność długość kroku – częstotliwość w chodzie, analiza przebiegu siły reakcji podłoża w chodzie, metody pomiaru zewnętrznej pracy i mocy mechanicznej w wybranych działaniach ruchowych, zależność prędkości ruchu w stawie i mocy od obciążenia zewnętrznego, charakterystyki energetyczne ruchów o realizacji wykorzystującej sekwencję rozciągnięcie – skurcz.

            Zalecana literatura:

 1. Biomechanika T., Biomechanika chodu i biegu. Studia i Monografie, AWF, Wrocław 1985, 8.
 2. Zawadzki J., Strategia napędu mięśniowego w intensywnych ruchach cyklicznych przedramienia. Studia i Monografie, AWF, Wrocław 2005, 78.
 3. Zatsiorsky V., Kinetics of human motion. Human Kinetics, Champaign IL, 2002.
 4. De Luca C.J., The use of surface electromyography in biomechanics. Journal of Applied Biomechanics 1997, 13(2): 135-163.
 5. Bober T. i wsp. Biomechanika. Wybrane zagadnienia, wyd. III. AWF, Wrocław 1990.
 6. Bober T., Zawadzki J., Biomechanika układu ruchu człowieka. BK, Wrocław 2001.

 

                            CIAŁO I JEGO WARTOŚĆ.

                            UJĘCIE PROBLEM W PERSPEKTYWIE FILOZOFICZNEJ

                            Katedra Podstaw Fizjoterapii

                                   Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech

Język wykładowy: polski                                                     

Rok I, semestr 1                   Stopień studiów: II                Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: dr Katarzyna Salamon-Krakowska

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

60

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

2

 

            Efekty kształcenia: ukazanie filozofii kultury fizycznej jako dyscypliny immanentnej dla samej filozofii, uwypuklenie roli, jaką filozofia kultury odgrywa w tworzeniu integralnego wizerunku człowieka. W obliczu XX-wiecznej filozofii nie sposób mówić o człowieku odzierając go z jego cielesnej powłoki, sprowadzając jego istotę wyłącznie do sfery duchowej. Współcześnie to właśnie kultura fizyczna zdaje się być najdoskonalszym wyrazem bogactwa możliwości psychofizycznych człowieka.

            Program: problem ciała i cielesności w dziejach filozofii starożytnej, średniowiecze i renesans – deprecjacja i rehabilitacja ciała, filozofia nowożytna – problem psychofizyczny. Ciało a nowożytna koncepcja woli. Przedmiotowość i podmiotowość ciała ludzkiego w filozofii współczesnej. Miejsce ciała w pedagogice starożytnej Grecji. Rehabilitacja ciała i cielesności w filozofii św. Tomasza z Akwinu. Ciało ludzkie w kontekście zagadnienia godności bytu ludzkiego w renesansowym humanizmie. Ciało w perspektywie holistycznej antropologii Maxa Schellera. Pozycjonalność ciała ludzkiego – próba przezwyciężenia dualizmu kartezjańskiego. Wartość i godność ciała ludzkiego we współczesnej myśli chrześcijańskiej. Doświadczenie ciała własnego i cudzego. Ponowoczesność – skrajne uprzedmiotowienie ciała, czy ciało jako residuum wolności? Kultura fizyczna jako afirmacja i źródło wartości. Filozofia somatyczna Richarda Shustermana.

            Zalecana literatura:

 1. Bittner I., Bryk A., O sporcie i kulturze fizycznej, poezji i medycynie czyli o etosie ciała ludzkiego. Łódź 2003.
 2. Chałupnik A., Jaworska J., Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa 2008.
 3. Merleau-Ponty M., Fenomenologia percepcji, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa 2001.
 4. Nancy J., Corpus, przeł. M. Kwietniewska. Gdańsk 2002.
 5. Shusterman R., O sztuce i życiu. Od poetyki hip-hopu do filozofii somatycznej, przeł. W. Małecki, Wrocław 2007.

 

                            ĆWICZENIA SIŁOWE

                            Katedra Dydaktyki Sportu

                                   Kierownik: prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok II, semestr 3                  Stopień studiów: II                Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne:           

Prowadzący: dr hab. Tadeusz Stefaniak, mgr Małgorzata Burdziełowska

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

90

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

3R

 

            Efekty kształcenia: zapoznanie z techniką ćwiczeń siłowych z możliwością wykorzystania ich w sposób bezpieczny w ramach autousprawniania oraz w procesie szkolnego wychowania fizycznego.

            Program: zapoznanie z techniką ćwiczeń siłowych z możliwością wykorzystania ich w sposób bezpieczny w ramach autousprawniania oraz w procesie szkolnego wychowania fizycznego.

            Zalecana literatura:

 1. Stefaniak T., Atlas uniwersalnych ćwiczeń siłowych, cz. I. BK, Wrocław 1995.
 2. Stefaniak T., Atlas uniwersalnych ćwiczeń siłowych, cz. II. BK, Wrocław 1997.
 3. Orzech J., Podstawy treningu siły mięśniowej. Sport i Rehabilitacja, Tarnów, 1997.

 

                            ĆWICZENIA SIŁOWO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE STOSOWANE

                            W TRENINGU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

                            Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych

                                   Kierownik: dr hab. Eugeniusz Bolach, prof. nadzw.   

Język wykładowy: polski                                                     

Rok , semestr                        Stopień studiów:                    Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: mgr Jerzy Mysłakowski

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

 

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

 

 

            Efekty kształcenia: zapoznanie studentów ze specyfiką ćwiczeń siłowo-wytrzymałościowych w treningu osób niepełnosprawnych.

            Program: metodyka rozwoju siły maksymalnej, metody – pliometryczna, koncentryczna, uderzeniowa. Kierunki rozwoju siły – zwiększenie masy mięśni (hipertrofia i hiperplazja mięśni, doskonalenie międzymięśniowej i wewnątrzmięśniowej koordynacji). Klasyfikacja ćwiczeń siłowych – obciążenie masy ciała, opór przedmiotów (ciężarki, sprężyny, gumy, sztanga). Rodzaje restytucji stosowanej w treningu siłowym (pełna, niepełna, superkompensacja). Czynniki decydujące w rozwoju siły – masa i budowa mięśni, aktywizacja jednostek motorycznych, czynniki psychiczne. Rola i znaczenie siły w życiu codziennym osoby niepełnosprawnej. Rodzaje siły – maksymalna, względna, wybuchowa, szybkościowa. Wytrzymałość siłowa. Zasady rozwoju siły i wytrzymałości pod względem wieku, płci i rodzaju dysfunkcji osoby niepełnosprawnej. Kontrola siły i wytrzymałości (testy: Coopera, „Eurofit”, Zuchowy i inne).

            Zalecana literatura:

 1. Maszczak T., Wychowanie fizyczne i sport dzieci specjalnej troski. AWF, Warszawa 1986.
 2. Orzech J., Sobiecka J., Sport osób niepełnosprawnych. AWF, Kraków 1989.
 3. Dziedzic J., Kultura fizyczna osób niepełnosprawnych – psychopedagogiczne i medyczne studium terminologii. AWF, Poznań 1996.
 4. Naglak Z., Metodyka trenowania sportowca. AWF, Wrocław 1999.
 5. Bolach E., Bolach B., Prystupa T., Wielkość obciążeń fizycznych stosowanych w treningu osób niepełnosprawnych uprawiających wyczynowo podnoszenie ciężarów w okresie przygotowania specjalnego. [w:] J. Migasiewicz, E. Bolach (red.) Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych. Monografia. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wrocław; AWF, Wrocław 2008, t. 3, 129-140.

 

                            ĆWICZENIA TERAPEUTYCZNE PRZY MUZYCE

                            Katedra Promocji Zdrowia

                                   Kierownik: dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok II, semestr 3                  Stopień studiów: I                 Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne: brak                                                  

Prowadzący: dr Wojciech Biliński, mgr Janusz Pietrzyk, dr Bożena Siedlecka

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

60

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

2

 

            Efekty kształcenia: umiejętność wykorzystywania muzyki oraz różnych technik tanecznych w terapii, rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

            Program: zasady organizacyjne zajęć terapeutycznych przy muzyce. Podstawy teoretyczne terapii przez ruch przy muzyce (rodzaje i obszary zastosowania). Cechy muzyczno-ruchowe tańców – podstawowe zasady choreografii niezbędne w choreoterapii. Metodyka nauczania zasadniczych kroków tanecznych na przykładzie polki, walca oraz tańców narodowych. Podstawy teoretyczne rytmiki wg metody J. Dalcroze’a – zastosowanie metody w rytmikoterapii. Sfery oddziaływania rytmikoterapii. Wykorzystanie nietypowych przyborów w rytmikoterapii. Pedagogika zabawy (wykorzystanie muzyki i tańca) w pracy z pacjentem. Wykorzystanie tańców integracyjnych w terapii zajęciowej. Wykorzystanie tańców towarzyskich w terapii osób niepełnosprawnych (na przykładzie sportowego tańca na wózkach, tańca osób niedowidzących i niewidomych).

            Zalecana literatura:

 1. Janiszewski M., Przegląd wybranych form muzyczno-ruchowych przydatnych w kształtowaniu rozwoju fizycznego i rehabilitacji ruchowej. Akademia Muzyczna, Łódź 1989.
 2. Lazar T., Choreoterapia jako element usprawnienia leczniczego. Wychowanie Fizyczne i Sport, 1965, nr 2.
 3. Natanson T., Elementy muzykoterapii w kształceniu nauczycieli wychowania muzycznego. [w:] Z badań nad procesem kształcenia w zakresie wychowania fizycznego. Uniwersytet Śląski, Katowice 1989.
 4. Siedlecka B., Biliński W., Taniec w edukacji dzieci i młodzieży. AWF, Wrocław 2003.

 

                            EKOTOKSYKOLOGIA

                            Katedra Podstaw Fizjoterapii

                                   Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech

Język wykładowy: polski                                                     

Rok , semestr                        Stopień studiów:                    Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: dr Małgorzata Socha

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

 

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

 

 

         Efekty kształcenia: wyjaśnienie znaczenia właściwości wybranych związków chemicznych w określaniu ich roli w środowisku w kontekście ekologicznym. Określenie skutków oddziaływania ektotoksyn na organizmy żywe, populacje, zbiorowiska i cały ekosystem

            Program: zakres badań ekotoksykologii; definicja trucizn, przyczyny i struktura zatruć; czynniki wpływające na toksyczność trucizn; główne typy zanieczyszczeń środowiskowych: ich wnikanie do środowiska, przemieszczanie się w środowisku, zaleganie i transformacja chemiczna i biotransformacja; skutki oddziaływań zanieczyszczeń na organizmy żywe, odporność na zanieczyszczenia; substancje pylicotwórcze – azbest, talk, węgiel; chemiczne zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby; chemiczne zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych; toksyczność tworzyw sztucznych; bezpieczeństwo wyrobów kosmetycznych (surowców kosmetycznych i wyrobu gotowego); zanieczyszczenia i toksyny w żywności; toksyczność substancji uzależniających (naturalne pochodzne opium; substancje halucynogenne, rozpuszczalniki organiczne, wyroby tytoniowe); zatrucia lekami (skutki przedawkowania witamin, leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne), działanie rakotwórcze, teratogenne i embriotoksyczne leków.

            Zalecana literatura:

 1. Walter C.H., Hopkin S.P., Sibly R.M., Peakall D.B., Podstawy ekotoksykologii. PWN, Warszawa 2002.
 2. Seńczuk W., Toksykologia współczesna. PZWL, Warszawa 2005.
 3. Zakrzewski S.F., Podstawy toksykologii środowiska. PWN, Warszawa 1995.
 4. Laskowski R., Migula P., Ekotoksykologia od komórki do ekosystemu. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2004.

 

                            ELEMENTY FILOZOFII I SOCJOLOGII ZDROWIA.

                            Z WARSZTATU BADAWCZEGO SOCJOLOGA

                            Katedra Podstaw Fizjoterapii

                                   Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok II, semestr 3                  Stopień studiów: I                 Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne: brak                                      

Prowadzący: dr Elżbieta Wojtaś

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

60

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

2

 

            Efekty kształcenia: przekazanie wiedzy o społeczno-kulturowych uwarunkowaniach zdrowia, choroby i niepełnosprawności oraz społeczno-kulturowych konsekwencjach choroby i niepełnospraw-ności w życiu jednostek, grup społecznych i całego społeczeństwa. Ważnym założeniem realizowanego programu jest przedstawienie metodologicznych założeń badań tego obszaru rzeczywistości ze szczególnym uwzględnieniem teoretycznych i metodologicznych podstaw przygotowania narzędzia badawczego oraz zależności występujących pomiędzy narzędziem badawczym a procesem konceptualizacji i operacjonalizacji badań.

            Program: socjologiczne badania nad współczesnością. Pojęcia, etapy rozwoju i społeczne funkcje. Wybrane metody i techniki badań socjologicznych. Teoretyczne podstawy przygotowania narzędzia badawczego. Konceptualizacja badań a narzędzie badawcze. Przygotowanie kwestionariusza socjologicznego oraz sprawdzanie narzędzia badawczego w pilotażu. Wady pytań kwestionariuszowych. Socjologiczne wymiary zdrowia ludzkiego. Kontrowersje wokół pojęcia zdrowia. Wieloaspektowość pojęcia zdrowia – trudności i rozbieżności definicyjne. Wielowymiarowy charakter zdrowia ludzkiego. Mobilność edukacyjno-zawodowa osób niepełnosprawnych – przegląd badań socjologicznych pod kątem zastosowanego narzędzia badawczego. Problemy społeczne Wrocławia. Analiza najnowszych wyników badań socjologicznych dotyczących: zjawiska bezrobocia – aspekty ekonomiczne, społeczne i przestrzenne, miejskich enklaw ubóstwa, dostępności placówek pomocy społecznej, uwarunkowań społeczno-przestrzennych niepełnosprawności, zagrożeń przestępczością i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej, społeczno-przestrzennych uwarunkowań konsumpcji alkoholu, papierosów i narkotyków przez młodzież gimnazjalną. Przygotowanie poprawnego narzędzia badawczego do zbadania problemów mieszczących się w zakresie tematycznym tego przedmiotu.

            Zalecana literatura:

 1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce. Warszawa 2003.
 2. Lutyńska K., Wywiad kwestionariuszowy. Przygotowanie i sprawdzanie narzędzia badawczego. Wrocław 1984.
 3. Lutyński J., Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia. Łódź 2000.
 4. Kłopot S.W., Skiba W. (red.), Atlas problemów społecznych Wrocławia. Wrocław 2006.
 5. Ostrowska A., Sikora J., Gonciarz B., Osoby niepełnosprawne w latach dziewięćdziesiątych. Warszawa 2001.
 6. Kolejne numery czasopisma: „Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna”.

 

                            ELEMENTY FITOTERAPII

                            Katedra Podstaw Fizjoterapii

                                   Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok I, semestr 1                   Stopień studiów: II                Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu biologii, fizjologii.

Prowadzący: dr Lucyna Górska-Kłęk

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

60

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

2

 

         Efekty kształcenia: zapoznanie studentów z leczniczym wpływem wybranych ziół na organizm człowieka.

            Program: biologiczne podstawy wiedzy o roślinach leczniczych. Diagnostyczne elementy roślin leczniczych i surowców roślinnych, zasady nomenklatury botanicznej. Pozyskiwanie roślin. Wprowadzenie do fitoterapii. Fitoterapia schorzeń układów oraz schorzeń o podłożu zapalnym. Świat roślin w tradycyjnych praktykach leczniczych wsi polskiej. Przykłady wykorzystania roślin leczniczych przez fizjoterapeutę.

            Zalecana literatura:

 1. Strzelecka H., Kowalski J., Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa. PWN, Warszawa 2000.
 2. Broda B., Zarys botaniki farmaceutycznej, wyd. IV. PZWL, Warszawa 2002.
 3. Broda B., Mowszowicz J., Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych. PZWL, Warszawa 2000.
 4. Lutomski J., Alkiewicz J., Leki roślinne w profilaktyce i terapii. PZWL, Warszawa 1993.

 

                            EMISJA GŁOSU

                            Katedra Fizjoterapii

                                   Kierownik: dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                     

Rok I, semestr I                    Stopień studiów: I/II             Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: dr Barbara Ratajczak

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

60

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

2

 

            Efekty kształcenia: uczestniczenie w zajęciach powinno mieć wpływ na – prawidłowy oddech (nabycie umiejętności posługiwania się podczas mowy oddechem przeponowym), dobrze postawiony głos, prawidłową dykcję (również znajomość norm i zasad szeroko rozumianej kultury żywego słowa), nabycie umiejętności posługiwania się środkami ekspresji oraz interpretowania tekstu poprzez wyrażenie własnych emocji interpretatora.

            Program: obejmuje nabywanie umiejętności oddychania dolno żebrowo-przeponowego, ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych, ćwiczenia głosowo-oddechowe, ćwiczenia głosowe, ustalanie własnej średnicy, tzw. fonacja ziewna, ćwiczenia głosowe uświadamiające pracę rezonatorów twarzy i klatki piersiowej, ćwiczenia wyrazistej artykulacji, ćwiczenia dykcyjne oraz w akcentowaniu i recytacji różnych tekstów (interpretacja).

            Zalecana literatura:

 1. Gawrońska M., Podstawy wymowy i impostacji głosu. AWF, Wrocław 2001.
 2. Kram J., Zarys żywego słowa. Warszawa 1981.
 3. Markowski A., Jak dobrze mówić i pisać po polsku. Warszawa 2000.
 4. Toczyska B., Sarabanda w chaszczach. Gdynia 1996.
 5. Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji. Gdańsk 1998.
 6. Walczak-Deleżyńska M., Aby język giętki…, Wrocław 2001.

 

                            ETYCZNE ASPEKTY REHABILITACJI SEKSUALNEJ

                            Katedra Podstaw Fizjoterapii

                                   Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech

Język wykładowy: polski                                                     

Rok I, semestr 1                   Stopień studiów: II                Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: mgr Rafał Bugaj

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

60

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

2

 

            Efekty kształcenia: zapoznanie z zaburzeniami seksualnymi w różnych rodzajach niepełnosprawności i w wybranych chorobach przewlekłych. Poznanie niektórych metod rehabilitacji seksualnej oraz ich ocena z różnych perspektyw moralnych.

            Program: seksualność ludzka a różnice kulturowe. Godność, autonomia i prywatność osób niepełnosprawnych a ich życie intymne. Seksualność niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo, sensorycznie. Pojęcie i historia rehabilitacji seksualnej. Problemy intymne i rehabilitacja seksualna pacjentów onkologicznych, kardiologicznych oraz zaopatrzonych w stomię. Zaburzenia seksualne po urazach rdzenia kręgowego.

            Zalecana literatura:

 1. Imieliński K., Medycyna i seks. Warszawa 1987.
 2. Imieliński K., Zarys seksuologii i seksiatrii. Warszawa 1982.
 3. Larkowa H., Człowiek niepełnosprawny. Warszawa 1987.
 4. Lew-Starowicz Z., Terapia seksualna. Warszawa 1997.
 5. Lew-Starowicz Z., Seks w kulturach świata. Warszawa 1990.
 6. Czasopismo „Integracja”.

 

                            FIZJOTERAPIA SPORTOWA

                            Katedra Motoryczności Sportowca

                                   Kierownik: prof. dr hab. Jan Chmura

Język wykładowy: polski, angielski                                        Status przedmiotu: fakultatywny

Rok I, semestr 1                   Stopień studiów: II                Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne: podstawy anatomii człowieka i fizjologii człowieka.    

Prowadzący: dr Adam Kawczyński

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

60

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

2

 

            Efekty kształcenia: wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie podstaw anatomicznych, biomechanicznych i fizjologicznych fizjoterapii w sporcie; zadań – trenera w pracy z kontuzjowanym zawodnikiem, fizjoterapeuty w sztabie szkoleniowym. Zapoznanie z nowoczesnymi metodami fizjoterapii w sporcie wyczynowym. Umiejętność zastosowania systemu OptoJump i urządzenia Polar Team System w monitorowaniu procesu fizjoterapii i powrocie sportowca do cyklu treningowego.

            Program: podstawowe zagadnienia fizjoterapii sportowej – planowanie procesu fizjoterapii dla sportowca po urazie, usytuowanie planu fizjoterapii w cyklu treningowym, zarządzanie fizjoterapią sportowca (współpraca z trenerem i sztabem szkoleniowym), monitorowanie procesu fizjoterapii sportowca (zastosowanie urządzenia Polar Team System), psychologiczne aspekty fizjoterapii sportowca. Osiąganie celów w fizjoterapii sportowej – utrzymanie cech motorycznych sportowca w trakcie procesu fizjoterapii, przywracanie kontroli nerwowo-mięśniowej, odzyskiwanie zakresu ruchów w stawach i gibkości, wdrażanie do cyklu treningowego po urazie. Nowoczesne urządzenia i metody w fizjoterapii sportowej – plyometria (zastosowanie systemu Opto Jump), izokinetyka, techniki mobilizacyjne i trakcyjne, PNF i inne techniki miękkie, ćwiczenia w wodzie i hydroterapia.

            Zalecana literatura:

 1. Silbernagl S., Despopoulos A., Kieszonkowy atlas fizjologii. Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 1994.
 2. Traczyk W., Fizjologia człowieka w zarysie. Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2000.
 3. Jaskólski A., Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka. AWF, Wrocław 2005.
 4. Dziak A., Tayara S., Urazy i uszkodzenia w sporcie. Kraków 2000.
 5. Prentice W.E., Rehabilitation Techniques in Sports Medicine with Lab Manual. McGraw-Hill Companies, 2004.
 6. Chu D.A., Jumping Into Plyometrics. Human Kinetics 1998.

 

                            FIZYKOTERAPIA W KOSMETOLOGII

                            Katedra Fizjoterapii

                                   Kierownik: dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok II, semestr 3                  Stopień studiów: I                 Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne: zakończony przedmiot Fizykoterapia  

Prowadzący: dr Agnieszka Pisula-Lewandowska

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

60

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

2

 

            Efekty kształcenia: umiejętność wykorzystania i dobierania zabiegów fizykalnych w gabinetach kosmetycznych, odnowy biologicznej oraz centrach SPA.

            Program: wprowadzenie do zagadnień kosmetologii. Przypomnienie podstawowych informacji z zakresu fizykoterapii (metodyka, wskazania i przeciwwskazania) oraz zaprezentowania urządzeń i zabiegów kosmetycznych w poszczególnych działach: elektroterapii, termoterapii, światłolecznictwie (w tym laery), PEM, UD. Wykorzystanie energii mechanicznej (masaże) w kosmetologii. Zaprezentowanie przepisów BHP i zagadnień prawnych. Zasady pracy w gabinetach kosmetycznych, odnowy biologicznej oraz centrach SPA.

            Zalecana literatura:

 1. Koźmińska-Kubarska A., Zarys kosmetyki lekarskiej. PZWL, Warszawa 1984.
 2. Rudowska I., Kosmetyka lecznicza. Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1982.
 3. Mika T., Kasprzak W., PZWL, Warszawa 2007.
 4. Nowicka D., Dermatologia. Podręcznik dla studentów kosmetologii. Górnickie Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2007.

 

                            GENETYKA MEDYCZNA

                            Katedra Podstaw Fizjoterapii

                                   Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech

Język wykładowy: polski                                                     

Rok , semestr                        Stopień studiów:                    Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: dr Małgorzata Socha, mgr Wiesława Jonak

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

 

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

 

 

         Efekty kształcenia: zapoznanie słuchaczy z osiągnięciami współczesnej genetyki medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów molekularnych leżących u podstaw patogenezy chorób genetycznych.

            Program: podstawy genetyki klasycznej – zjawisko dziedziczności i zmienności organizmów; zachowanie genów w populacji; podstawy genetyki molekularnej: ekspresja genów, metody analizy DNA; częstość mutacji u człowieka; metody badania chromosomów; genetyczne obciążenia populacji; mechanizmy powstawania, podział i częstość występowania chorób uwarunkowanych genetycznie; czynniki genetyczne w patogenezie wybranych chorób; genetyczne uwarunkowania podatności na nowotwory u ludzi; znaczenie badań genetycznych w nowotworach; genetyczne aspekty starzenia się organizmu; zmienność genetyczna a czynniki środowiska zewnętrznego; diagnostyka chorób genetycznych – diagnostyka prenatalna, populacyjne badania przesiewowe, poradnictwo.

            Zalecana literatura:

 1. Boczkowski K. (red.), Zarys genetyki medycznej. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL, Warszawa 1990.
 2. Connor M., Ferguson-Smith M., Podstawy genetyki medycznej. PZWL, Warszawa 1998.
 3. Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L., Genetyka, krótkie wykłady. PWN, Warszawa 2000.
 4. Literatura naukowa – aktualne artykuły.
 5. Czasopisma: „Kosmos”, „Świat Nauki”, „Wiedzy i Życie”.

 

                            HISTORIA I SZTUKA DOLNEGO ŚLĄSKA

                            Katedra Turystyki

                                   Kierownik: dr hab. Edyta Jakubowicz, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok II, semestr 3                  Stopień studiów: II                Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne:           

Prowadzący: mgr Marcin Golema

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

90

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

3R

 

            Efekty kształcenia: znajomość – historii i kultury regionalnej, wpływu różnych państw i kultur na historię i sztukę Dolnego Śląska, najważniejszych twórców i ich dzieł na Śląsku; orientacja w ważniejszych zabytkach Dolnego Śląska; umiejętność umiejscowienia zabytków w kontekście historii; dostrzeganie różnic religijnych w dziedzictwie kulturowym.

            Program: ogólna specyfika dziejów Śląska; periodyzacja dziejów Śląska do ostatniej wojny; czasy najnowsze. Terytorium, państwo, ustrój. Ludność i język. Miasta i mieszczanie. Religia. Nauka i kultura. Między Warszawą a Berlinem. Tysiącletni Wrocław.

            Zalecana literatura:

 1. Harasimowicz J., Dolny Śląsk. Wrocław 2007.
 2. Kulak T., Wrocław.
 3. Dobrowolski T. (red.), Historia sztuki polskiej.
 4. Czapliński M. (red.), Historia Śląska.
 5. Wrzesiński W. (red.), Dolny Śląsk.
 6. Kozakiewicz S. (red.), Słownik terminologiczny.

 

                            JAZDA KONNA

                            Katedra Rekreacji

                                   Kierownik: dr hab. Wojciech Wiesner, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                     

Rok II, semestr 2                  Stopień studiów: II                Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne:                                                           Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: dr Jacek Grobelny

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

120

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

4

 

            Efekty kształcenia: doskonalenie podstawowych elementów wyszkolenia jeździeckiego. Wyposażenie studentów w umiejętności jeździeckie na poziomie umożliwiającym kształcenie w kierunku instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia.

            Program: doskonalenie dosiadu anglezowanego, ćwiczebnego i półsiadu we wszystkich chodach. Doskonalenie współdziałania pomocami we wszystkich chodach. Podstawy jazdy konnej bez siodła. Podstawy lonżowani koni i koni z jeźdźcem. Analiza dosiadu i współdziałania pomocami studentów – materiały video z zajęć praktycznych.

            Zalecana literatura:

 1. Hoffmann K., Jazda konna. SiT, Warszawa 1989.
 2. Müseler W., Nauka jazdy konnej. PWRiL, Warszawa 1993.
 3. Paalman A., Jeździectwo – skoki przez przeszkody. Zakład Treningowy Koni, Zbrosławice 1979.

 

                            JOGA KLASYCZNA

                            Katedra Promocji Zdrowia

                                   Kierownik: dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok II, semestr 3                  Stopień studiów: II                Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne:           

Prowadzący: dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. nadzw., mgr Katarzyna Torzyńska

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

90

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

3R

 

            Efekty kształcenia: zapoznanie studentów z filozoficznymi i psychologicznymi aspektami indyjskiej jogi klasycznej. Ukazanie praktycznych wartości jogi dla człowieka kultury Zachodu. Przyswojenie wiedzy na temat humanistycznych wartości jogi; zapoznanie się z podstawami niektórych praktyk jogi. Uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie teoretycznych założeń jogi indyjskiej; student potrafi wykonać podstawowy zestaw ćwiczeń psycho-fizycznych jogi.

            Program: warunki treningu relaksacyjnego według jogi, wymagania, ubiór, pomoce zewnętrzne. Wstępne ćwiczenia praktyczne rozciągająco-rozluźniające jogi. Przykłady postaw statycznych jogi w rozróżnieniu na grupy. Przykłady sekwencji postaw jogi z wykorzystaniem ćwiczeń oddechowych. Podstawowe ćwiczenia oddechowe jogi, praktyczne zasady wykonywania. Praktyka przykładowych ćwiczeń związanych z kontrolą percepcji zmysłowej. Przykładowe ćwiczenia koncentracji umysłu. Praktyka niektórych ćwiczeń związanych z medytacją jogi. Przykład prowadzenia indywidualnego treningu jogi. Podstawowe problemy i trudności mogące wystąpić podczas sesji jogi.

            Zalecana literatura:

 1. Iyengar B.K.S., Joga. PWN, Warszawa 1990.
 2. Kulmatycki L., Joga dla zdrowia. Książka i Wiedza, Warszawa 1997.
 3. Kuvalayananda S., Vinekar S.L., Joga indyjski system leczniczy. Podstawowe zasady i metody. PZWL, Warszawa 1970.

 

                            JU-JITSU

                            Katedra Dydaktyki Sportu

                                   Kierownik: prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok II, semestr 3                  Stopień studiów: II                Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne:           

Prowadzący: doc. dr Kazimierz Witkowski, mgr Rafał Kubacki, dr Jarosław Maśliński

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

90

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

3R

 

            Efekty kształcenia: nabycie umiejętności wykorzystywania filozofii Budo i środków oddziaływania na zachowanie się człowieka i jego rozwoju w całym procesie ontogenezy. Celem dydaktycznym jest wykształcenie rozumnego nauczyciela przygotowanego do spełniania wszystkich praktycznych i informacyjnych potrzeb ucznia w odniesieniu do jego wszechstronnego rozwoju, możliwości motorycznych i dyspozycyjności swoim ciałem. Przekazanie informacji uczniowi o rozwoju i zachowaniu sprawności fizycznej i dyspozycyjności człowieka w sytuacjach trudnych.

            Program: połączenie judo z elementami kontrolowanych uderzeń i kopnięć – elementy szeroko pojętej samoobrony, podstawowe formy ruchu takie jak: skoki, wymachy kończyn górnych, wypady, przewroty itp., które w sztukach walki mają zastosowanie w najprostszych i skomplikowanych elementach technicznych. Specjalistyczne formy ruchu charakterystyczne dla ju-jitsu (od najprostszych do złożonych aktów ruchowych mających charakter utylitarny). Techniczne formy ruchu (od pojedynczych aktów ruchowych do połączeń i kombinacji). Formy i metody, które poprzez swoja odmienność i atrakcyjność zapewniają intensyfikację zajęć, np. walki szkoleniowe w pozycji niskiej i stojącej (w uproszczonych formach), zabawy zwinnościowe oparte na elementach walki. Naukę elementów samoobrony – chwyty, obezwładnienia, rzuty, dźwignie, trzymania, duszenia. Naukę padów jako elementów samoasekuracji w przypadku nagłych zderzeń – upadków.

            Zalecana literatura:

 1. Cieplicki M., Witkowski K., Judo – zestaw ćwiczeń z wykorzystaniem skakanki i liny
  cz. 1. AWF, Wrocław 1999.
 2. Jaskólski E., Pedagogiczne aspekty rozwoju fizycznego dziecka. AWF, Wrocław 1996.
 3. Kobayashi K., Sharp H., Judo Sportowe. Budo Sport, Warszawa 1998.
 4. Pawluk J., Trening sportowy w judo. Warszawa 1967.
 5. Witkowski K., Historii systemów walk Dalekiego wschodu. AWF, Wrocław 1993.
 6. Witkowski K., Stefaniak T., Kuźmiński J., Ocena równowagi ciała u chłopców trenujących Judo. Acta of Bioengineering and Biomechanice. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Volume 6, Suplement 1, 2004.
 7. Witkowski K., Znaczenie gier i zabaw ruchowych w początkowym etapie szkolenia młodych judoków. IDO Ruch dla Kultury, t. IV, nr 4. Biblioteka Lykeion, Rzeszów 2004.

 

                            KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

                            Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

                                   Kierownik: prof. dr hab. Gabriel Łasiński

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok II, semestr 3                  Stopień studiów: II                Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne:           

Prowadzący: mgr Piotr Głowicki

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

90

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

3R

 

            Efekty kształcenia: wiedza o systemach, typach i poziomach komunikowania społecznego. Wiedza na temat czynników wpływających na efektywność procesów komunikacji. Znajomość werbalnych i pozawerbalnych technik wpływu społecznego. Umiejętność rozpoznawania i zdiagnozowania błędów w różnych typach komunikacji społecznej.

            Program: przekazanie najnowszej wiedzy z dziedziny komunikacji społecznej – komunikacji interpersonalnej, współczesnych technologii informacyjnych oraz prowadzenia różnego rodzaju prezentacji. Wskazanie na istotność procesów komunikowania w życiu społecznym oraz realizacji indywidualnych, zespołowych i grupowych potrzeb i celów. Położenie nacisku na zrozumienie mechanizmów wpływu społecznego.

            Zalecana literatura:

 1. Aronson E., Człowiek – istota społeczna. PWN, Warszawa 1999.
 2. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.
 3. Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego. Astrum, Wrocław.
 4. Łasiński G., Sztuka prezentacji. eMPI2, Poznań 2000.
 5. Dobek-Ostrowska B. (red.), Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2001.
 6. Mattelart A. i M., Teorie komunikacji. Krótkie wprowadzenie. PWN, Warszawa-Kraków 2001.

 

                            KONKURENCJE LEKKOATLETYCZNE

                            DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

                            Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych

                                   Kierownik: dr hab. Eugeniusz Bolach, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                     

Rok , semestr                        Stopień studiów:                    Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: mgr Jerzy Mysłakowski

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

 

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

 

 

            Efekty kształcenia: zapoznanie studentów z konkurencjami lekkoatletycznymi uprawianymi przez osoby niepełnosprawne z różnymi dysfunkcjami.

            Program: zapoznanie się ze specyfiką dyscypliny. Klasyfikacja funkcjonalna (grupy i klasy startowe) w lekkoatletyce w zależności od rodzaju schorzenia i wielkości dysfunkcji. Przepisy i regulaminy w konkurencjach lekkoatletycznych. Konkurencje biegowe dla osób niewidomych i niedowidzących. Konkurencje biegowe dla niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami. Wyścigi na wózkach. Konkurencje skocznościowe (w dal, trójskok, wzwyż) dla osób niewidomych i niedowidzących. Konkurencje skocznościowe dla osób z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu (skróty kończyn, zaniki mięśniowe, porażenia mózgowe i inne). Konkurencje rzutowe (oszczepem, dyskiem, pchnięcie kulą) dla osób amputowanych w obrębie kończyny górnej, kończyn dolnych, porażeń mózgowych. Konkurencje rzutowe (oszczepem, dyskiem, maczugą, pchnięcie kulą) dla osób z paraplegią, tetraplegią.

            Zalecana literatura:

 1. Beck J., Sport w rehabilitacji inwalidów. AWF, Warszawa 1977.
 2. Bolach E., Wyniki pchnięcia kulą, rzutem oszczepem, dyskiem wykonywanego w różnych pozycjach wyjściowych przez zawodniczkę z wysoką amputacją ud. [w:] J. Orzech, J. Sobiecka (red.) Sport osób niepełnosprawnych w różnych grupach wiekowych. AWF, Warszawa 1985, 125-154.
 3. Orzech J., Sobiecka J., Sport osób niepełnosprawnych. AWF, Kraków 1989.
 4. Bolach E., Specyfika strzelectwa sportowego niepełnosprawnych zawodników. Młoda Sportiwna Nauka Ukraini. Derżawnyj Komitet Mołodiżnoj Politiki Sportu i Turizma Ukrainy, Ukraińska Akademia Nauk Nacjonalnego Progresu, Olimpijska Akademia Ukrainy, Lwiwskij Derżawnij Institut Fiziczeskoj Kulturi, Ukraina, Lwiw, 10-20.

 

                            LITERATURA JAKO MEDIUM WARTOŚCI

                            Katedra Podstaw Fizjoterapii

                                   Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok I, semestr 1                   Stopień studiów: I                 Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne:           

Prowadzący: dr Katarzyna Salamon-Krakowska

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

60

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

2

 

            Efekty kształcenia: po zakończeniu zajęć uczestnik powinien wykazać się umiejętnością konfrontacji różnych tekstów kultury (dzieł literackich, traktatów filozoficznych, tekstów publicystycznych) ze względu na podejmowaną przez nie problematykę moralną. Do zamierzonych efektów kształcenia należą również – umiejętność doboru argumentów w dyskusjach dotyczących kwestii etycznych oraz zdolność do merytorycznej obrony własnego stanowiska, wzrost świadomości odnośnie etycznego wymiaru rzeczywistości.

            Program: jest zorientowany na rozbudzenie a także rozwijanie postawy refleksyjnej wobec rzeczywistości u uczestników zajęć. Szczególny przedmiot zainteresowań będą stanowiły zagadnienia etyczne, podstawowym materiałem egzemplifikacyjnym będą fragmenty dzieł literackich, stanowiące punkt wyjścia do analizy i dyskusji o rzeczywistości pozaliterackiej.

            Zalecana literatura:

 1. Camus A., Dwa eseje. Mit Syzyfa. Artysta i jego epoka. Krąg, Warszawa 1991.
 2. Cumus A., Obcy. Upadek. Krąg, Warszawa 1991.
 3. Sartre J.P., Mur. [w:] J.P. Sartre (red.) Intymność i inne opowiadania. Łódź 1992.
 4. Ingarden R., Książeczka o człowieku. Kraków 1987.
 5. Kosiński J., Wystarczy być. Kraków 1990.
 6. Kundera M., Śmieszne miłości. Warszawa 1990.

 

                            NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA

                            OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

                            Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych

                                   Kierownik: dr hab. Eugeniusz Bolach, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                     

Rok , semestr                        Stopień studiów:                    Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: mgr Wojciech Seidel

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

 

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

 

 

            Efekty kształcenia: zapoznanie studentów z zagadnieniem dotyczącym nauki i doskonalenia pływania osób niepełnosprawnych.

            Program: zasady bezpieczeństwa w pracy z osobami niepełnosprawnymi w basenie. Zapoznanie się z techniką wchodzenia do basenu i opuszczania go oraz poruszania się po obiekcie przez osoby niepełnosprawne, będących z różnymi dysfunkcjami (laski, kule, wózki). Pływalność ciała oraz nauka utrzymywania się na powierzchni wody przez osoby niepełnosprawne. Zapoznanie się z formami bezpiecznego oddychania w wodzie przez osoby niepełnosprawne. Sposoby zmian pozycji w wodzie z wykorzystaniem technik rotacyjnych. Nauka przybierania prawidłowej postawy ciała w wodzie w leżeniu na plecach i na brzuchu. Zapoznanie się z podstawowymi ćwiczeniami stosowanymi we wstępnym etapie nauczania osób niepełnosprawnych w zależności od rodzaju i wielkości dysfunkcji. Nauka poruszania się w wodzie w leżeniu na plecach i na brzuchu bez użycia sprzętu z wykorzystaniem elementarnych ruchów pływackich. Nauka i doskonalenie pływania stylami: klasycznym, dowolnym, grzbietowym i motylkowym u osób niepełnosprawnych. Nauka i doskonalenie nawrotów i skoków do wody w zależności od rodzaju i wielkości dysfunkcji. Różnice w metodyce treningu sportowego pomiędzy osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

            Zalecana literatura:

 1. Bolach E., Analiza techniki pływania oraz trening sportowy osób obustronnie amputowanych w obrębie uda. [w:] Biuletyn Informacyjny. Centrum Naukowo-Badawcze Spółdzielni Inwalidów 1988, 1 (84), 58-75.
 2. Bolach E., Chilicki J., Wytrzymałość ogólna specjalna pływaków niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Fizjoterapia 1994, t. 2, nr 4, 40-44.
 3. Bolach E., Analiza techniki pływania zawodnika obustronnie amputowanego w obrębie przedramienia. Kwartalnik Naukowy AWF, Wrocław 1994, nr 2, 13-47.
 4. Bolach E., Analiza techniki pływania jednostronnie amputowanego w obrębie uda. Fizjoterapia 1995, t. 3, nr 4, 36-42.
 5. Bolach E., Motywacje do uprawiania pływania sportowego przez osoby niepełnosprawne. Fizjoterapia 1996, t. 4, nr 1-2, 89-97.
 6. Bolach E., Pływanie sportowe i rehabilitacyjne paraplegików. [w:] J. Ślężyński (red.) Sport szansą życia niepełnosprawnych. PSON, Kraków 1997.
 7. Pawlak M., Metodyka nauczania pływania dzieci niesłyszących. Seminarium „Sport dla wszystkich osób niepełnosprawnych”. Lider 2002, nr 6, 12.
 8. Czabański B., Wiesner W., Zatoń K., Uczenie się i nauczanie pływania. [w:] B. Czabański, M. Fiłon, K. Zatoń (red.) Elementy teorii pływania. AWF, Wrocław 2003, 111-181.

 

                            NAUKA POSŁUGIWANIA SIĘ WÓZKIEM INWALIDZKIM

                            Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych

                                   Kierownik: dr hab. Eugeniusz Bolach, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                     

Rok I, semestr 1                   Stopień studiów: II                Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: dr Bartosz Bolach

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

60

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

2

 

            Efekty kształcenia: zapoznanie studentów z metodyką nauczania techniki jazdy na wózku inwalidzkim w różnych sytuacjach życiowych (samoobsługi, poruszania się w domu, terenie otwartym, pokonywanie przeszkód oraz doskonaleniu jazdy, np. w piłce koszykowej).

            Program: wózek inwalidzki, jako proteza czynnościowa. Trening samoobsługi osób poruszających się na wózku. Umiejętność przemieszczania się i zmiany pozycji tułowia z podłoża osób poruszających się na wózku. Przesiadanie się z wózka na krzesło, kozetkę itp. i z powrotem. Przemieszczanie się z wózka na podłoże i „wchodzenie” na wózek oraz „przechodzenie” z wózka do samochodu i z powrotem. Metodyka nauczania techniki jazdy na wózku inwalidzkim. Metodyka nauczania techniki jazdy na wózku. Wjazd i zjazd ze schodów przodem i tyłem. Wpływ wysiłku fizycznego na organizm oraz przeciążenia kończyn górnych u osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Doskonalenie jazdy na wózku w różnym terenie. Doskonalenie techniki jazdy na wózku w sporcie osób niepełnosprawnych (p.koszykowa).

            Zalecana literatura:

 1. Bolach E., Technika jazdy na wózku inwalidzkim zawodników grających w piłkę koszykową. [w:] Współczesne Zagadnienia Rehabilitacji Medycznej. Zeszyty Naukowe AWF, Wrocław 1985, 83-90.
 2. Tasiemski T., Testy samoobsługi i techniki jazdy na wózku jako elementy diagnostyki funkcjonalnej osób z urazem kręgosłupa. Postępy Rehabilitacji 1998, t. XII, z. 1, 93-104.
 3. Tasiemski T., Efektywność systemu Aktywnej Rehabilitacji w usprawnianiu samoobsługi i lokomocji osób po urazach rdzenia kręgowego. Postępy Rehabilitacji 1998, t. XII, z. 1, 67-80.
 4. Tasiemski T., Usprawnianie po urazach rdzenia kręgowego. Trening samoobsługi i techniki jazdy wózkiem inwalidzkim. PZWL, Warszawa 2001.

 

                            NEGOCJACJE

                            Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

                                   Kierownik: prof. dr hab. Gabriel Łasiński

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok II, semestr 3                  Stopień studiów: II                Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne:           

Prowadzący: mgr Piotr Głowicki

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

90

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

3R

 

            Efekty kształcenia: przekazanie wiedzy w zakresie technik i stylów prowadzenia negocjacji, obierania własnej strategii negocjacyjnej, diagnozowanie sytuacji negocjacyjnej i partnerów negocjacji. Przedmiot ma również za zadanie uwrażliwić studentów na praktyki manipulacyjne w życiu codziennym i zawodowym.

            Program: w zakres tematyczny przedmiotu wchodzą takie podstawowe zagadnienia, jak – asertywność w negocjacjach, identyfikacja i radzenie sobie z konfliktami, strategie negocjacyjne, style negocjacyjne, techniki negocjacyjne, uwarunkowania osobowościowe w procesie negocjacji, budowanie pozytywnego wizerunku negocjatora.

            Zalecana literatura:

 1. Fisher R., Ury W., Patron B., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się. PWE, Warszawa 1998.
 2. Nęcki Z., Negocjacje w biznesie. Antykwa, Kraków-Kluczbork 2000.
 3. Błaut R., Skuteczne negocjacje. C/M, Warszawa 1994.
 4. Dąbrowski P.J., Praktyczna teoria negocjacji. Sorbog sp. z o.o., Warszawa 1991.
 5. Hogan K., Psychologia perswazji. Strategie i techniki wywierania wpływu na ludzi. Jacek Santorski@CO, Warszawa.

 

                            NEUROMECHANICS AND MOTOR CONTROL

                            NEUROBIOMECHANIKA I KONTROLA RUCHU

                            Katedra Kinezjologii

                                   Kierownik: prof. dr hab. Artur Jaskólski

Język wykładowy: angielski                                                   Status przedmiotu: fakultatywny

Rok II, semestr 3                  Stopień studiów: II                Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne: zaliczenie kursu anatomii i fizjologii.    

Prowadzący: prof. Claudio Orizio

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

90

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

3R

 

            Efekty kształcenia: uzyskanie wiedzy z zakresu wpływu biomechaniki układu ruchu na mechanizmy kontroli narządu ruchu / pracy mięśni przez układ nerwowy. Poznanie możliwości zastosowania nieinwazyjnych metod oceny pracy mięśni do monitorowania przebiegu terapii.

            Program: neurobiomechaniczne podstawy kontroli ruchów dowolnych człowieka. Podstawowe koncepcje dotyczące powierzchniowego EMG, MMG i sygnału siły. Skurcze wywołane stymulacją elektryczną a skurcze dowolne. Jednostka mięsień-ścięgno jako przenośnik napięcia mięśni i ruchu. Specyficzne aspekty kontroli ruchu przez układ nerwowy badane za pomocą sygnału EMG, MMG i siły.

            Zalecana literatura: kurs monograficzny.

 

                            NORDIC WALKING

                            Katedra Fizjoterapii w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej

                                   Kierownik: prof. dr hab. Marek Woźniewski 

Język wykładowy: polski                                                     

Rok , semestr                        Stopień studiów:                    Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: dr Ryszard Jasiński

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

 

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

 

 

            Efekty kształcenia: nauczanie podstawowych technik NW – poziom zdrowotny, poziom fitness, poziom sportowy. Zapoznanie z zasadami dotyczącymi właściwego doboru odpowiedniej techniki uwzględniając możliwości i ograniczenia trenujących. Wykorzystanie kijów w prowadzeniu: rozgrzewki, ćwiczeń siłowych, ćwiczeń koordynacyjnych, stretchingu i ćwiczeń rozluźniających oraz ćwiczeń w parach.

            Program: podstawowe wiadomości dotyczące problematyki Nordic Walking (historia, cele i wartości treningu NW, charakterystyka sprzętu używanego w Nordic Walking. Wybrane zagadnienia teorii i metodyki treningu zdrowotnego. Podstawy organizacji plenerowych imprez sportowo-rekreacyjnych oraz grup ćwiczeniowych w różnym wieku. Praktyczne wykorzystanie w procesie treningu technik audiowizualnych. Podstawy dotyczące programowania obciążeń w treningu Nordic Walking ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w różnych grupach wiekowych. Wykorzystanie w procesie treningu urządzeń typu sport-tester. Praktyczne wskazówki dotyczące organizacji oraz aktywne uczestnictwo w imprezie rekreacyjno-sportowej NW.

            Zalecana literatura:

 1. Snowless skiing–a New way to walk. University of California at Berkeley Wellness Letter, Nov 2005, vol. 22, issue 2, p. 6-6, 1/2p.
 2. [Nordic walking. Also suitable in rehabilitation] Nordic Walking. Auch als Rehabilitationsmethode geeignet. (ger) By heine M, Sportverletzung Sportschaden: Organ Der Gesellschaft Für Orthopädisch-Traumatologische Sportmedizin [Sportverletz Sportschaden], 2003 Jun, vol. 17 (2).
 3. Kocur P., Wilk M., Nordic Waling – nowa forma ćwiczeń w rehabilitacji. Rehabilitacja Medyczna 2006, t. 10, nr 2, s. 9-14, 9 fot., bibliogr. 26.
 4. Kamień D., Nordic walking – zdrowo i na sportowo. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2006, nr 11-12, s. 58-64, 11 fot., 2 tab., bibliogr. 11 poz.

 

                            NOWE W BIOLOGII

                            Katedra Podstaw Fizjoterapii

                                   Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok I, semestr 1                   Stopień studiów: I                 Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne:           

Prowadzący: dr Małgorzata Socha

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

60

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

2

 

            Efekty kształcenia: zapoznanie studentów z osiągnięciami naukowymi współczesnej biologii; przedstawienie najnowszym metod badawczych, teorii i odkryć naukowych z zakresu tej dziedziny; poznanie znaczenia najważniejszych odkryć biologicznych.

            Program: jak działają ludzkie geny; dlaczego geny są samolubne; czy istnieją ludzkie klony (bliźnięta, klonowanie, organizmy transgeniczne); nowe odkrycia w biologii, diagnostyce oraz leczeniu chorób nowotworowych, komórki macierzyste – czym są i do czego mogą służyć; czy musimy się zestarzeć? (mechanizm procesu starzenia), najważniejsze Noble w biologii; choroby prionowe; czy można zrozumieć ludzki mózg; myszy i ludzie – różne aspekty prowadzenia badań na zwierzętach; ewolucja choroby; tajemnice chromosomów płci; dlaczego wirusy są zjadliwe (wirusy: HIF, grypy, WZW C, Ebola); jak komórki popełniają samobójstwo; jak układ immunologiczny poznaje sam siebie; podstawy chorób alergicznych.

            Zalecana literatura:

 1. Literatura naukowa – wybrane artykuły.
 2. Literatura popularnonaukowa (czasopisma: Kosmos, Świat Nauki, Wiedza i Życie).

 

                            ODNOWA BIOLOGICZNA W SPORCIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH

                            Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych

                                   Kierownik: dr hab. Eugeniusz Bolach, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok III, semestr 5                Stopień studiów: I                 Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne:           

Prowadzący: dr Tetyana Prystupa

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

60

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

2

 

            Efekty kształcenia: umiejętność planowania zabiegów odnowy biologicznej służących regeneracji organizmu niepełnosprawnego sportowca oraz w profilaktyce zdrowotnej. Umiejętność prawidłowego doboru i stosowania w praktyce zabiegów fizykalnych w zależności od dyscypliny oraz rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Umiejętność stosowania rodzaju masażu sportowego w zależności od uprawianej dyscypliny oraz rodzaju i stopnia dysfunkcji.

            Program: technika masażu sportowego mięśni kończyn dolnych, mięśni kończyn górnych, metodyka zabiegów w saunie fińskiej, metodyka zabiegów masażu wirowego, podwodnego, biczy szkockich w zależności od rodzaju i stopnia dysfunkcji oraz od uprawianej dyscypliny sportowej.

            Zalecana literatura:

 1. Ronikier A., Podstawy fizjologiczne treningu osób niepełnosprawnych. Sport szansą życia niepełnosprawnych. [w:] J. Ślężyński (red.) Polskie Towarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Zarząd Główny w Krakowie, 138-145, 1997.
 2. Jethon Z., Fizjologiczne podstawy odnowy biologicznej w sporcie. Poradnik trenera. Instytut Sportu, Warszawa 1982.
 3. Gieremek K., Dec Z., Problematyka odnowy biologicznej w sporcie. AWF, Katowice 1990.
 4. Dobrzyński T., Medycyna wychowania fizycznego i sportu. Sport i Turystyka, Warszawa 1989.

 

                            PILATES I STRETCHING DLA KAŻDEGO

                            Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki

                                   Kierownik: dr hab. Paweł Kowalski, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok I, semestr 1                   Stopień studiów: I                 Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne:           

Prowadzący: mgr Katarzyna Wysocka

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

60

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

2

 

            Efekty kształcenia: zapoznanie z możliwością kształtowania sprawności fizycznej i siły mięśni metodą ćwiczeń Pilaste. Nabycie przez uczestników umiejętności wykonania i wykorzystania stretchingu w treningu sportowym i lekcji wychowania fizycznego. Znajomość konstrukcji jednostki zajęć Pilaste, charakterystyka ćwiczeń w metodzie Pilaste, znajomość metod kształtowania gibkości, umiejętność doboru ćwiczeń do kształtowania siły mięśni metodą Pilaste i ćwiczeń rozciągających.

            Program: historia i charakterystyka ćwiczeń techniki Pilaste. Zasady kształtowania siły metodą Pilaste. Dobór ćwiczeń w zależności od poziomu zaawansowania. Podstawowy zestaw ćwiczeń. Praktyczne zajęcia Pilaste o różnym stopniu zaawansowania. Poznanie zasad i ćwiczeń Power Pilaste. Metody kształtowania gibkości i charakterystyka ćwiczeń rozciągających. Pozycje wyjściowe do ćwiczeń rozciągających. Metody i zastosowanie ćwiczeń rozciągających w różnych formach fitness.

            Zalecana literatura:

 1. Denise A., Pilaste dla każdego. Zysk, Warszawa 2003.
 2. Anderson B., Stretching, czyli ćwiczenia rozciągające dla zwykłych śmiertelników oraz sportowców różnych dyscyplin. Ossolineum 1995.
 3. Solveborn S.A., Stretching. Ćwiczenia rozciągające. SiT, Warszawa 1989.

 

                            PODSTAWY TRENINGU DECYZYJNEGO

                            Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

                                   Kierownik: prof. dr hab. Gabriel Łasiński

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok II, semestr 3                  Stopień studiów: II                Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne:           

Prowadzący: mgr Piotr Głowicki

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

90

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

3R

 

            Efekty kształcenia: przygotowanie przyszłych absolwentów do systemowego rozpatrywania procesów decyzyjnych, lepszej antycypacji sytuacji i budowania mechanizmów adaptacyjnych (w relacjach indywidualnych i zespołowych). Przekazanie najnowszej wiedzy z dziedziny Teorii Decyzji. Nabycie umiejętności określania własnych uwarunkowań decyzyjnych (wynikających z profilu zachowań). Kształcenie umiejętności podejmowania i oceny decyzji na wszystkich szczeblach zarządzania.

            Program: sytuacje decyzyjne w organizacji. Decyzje personalne. Proces decyzyjny – definicja, uwarunkowania. Osobowościowe przesłanki w procesie podejmowania decyzji. Analiza procesów decyzyjnych w organizacjach odnoszących sukcesy. Decyzje strategiczne, taktyczne i operacyjne. Grupowe podejmowanie decyzji. Ocena efektywności procesu decyzyjnego. Scenariusze decyzyjne.

            Zalecana literatura:

 1. Katzenbach J., Smith D., Siła zespołów. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 2. Miller D.W., Starr M.K., Praktyka i teoria decyzji. PWN, 1969.
 3. Olster C., Grupy. Zysk i S-ka, Warszawa 2002.
 4. Tracy B., Sztuka zatrudniania najlepszych. MT Biznes, Warszawa 2001.
 5. Welch J., Welch S., Winning znaczy zwyciężać. EMKa, Warszawa 2005.

 

                            PRACA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

                            NA OBOZACH I KOLONIACH

                            Katedra Dydaktyki Sportu

                                   Kierownik: prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok I, semestr 1                   Stopień studiów: II                Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne:           

Prowadzący: dr Henryk Nawara

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

60

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

2

 

            Efekty kształcenia: w zakresie wiedzy teoretycznej – znajomość i interpretacja przepisów dotyczących formalnych i prawnych zagadnień związanych z pełnieniem funkcji wychowawcy na obozach i koloniach, znajomość praw i obowiązków osób pełniących funkcję wychowawcy kolonijnego, wiedza w zakresie zapobiegania i niwelowania ryzyka zaistnienia nieszczęśliwych wypadków. W zakresie wiedzy praktycznej – uzyskanie formalnych uprawnień do pełnienia funkcji opiekuna kolonijnego; umiejętność organizacji kolonijnych imprez o charakterze kulturalnym, rekreacyjno-sportowym, turystyczno-krajoznawczym itp.

            Program: zapoznanie studentów ze strukturą i specyfiką funkcjonowania placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Wyposażenie studentów w wiedzę umożliwiającą realizację zadań związanych z podstawowymi funkcjami placówek wypoczynku dzieci i młodzieży – opiekuńczej, wychowawczej, kształcącej, zdrowotnej. Opanowanie umiejętności planowania pracy i realizowania zadań wynikających z pełnienia funkcji wychowawcy kolonijnego.

            Zalecana literatura:

 1. Nawara H., Cooper A., Kolonie i obozy – zdrowe, radosne, bezpieczne. AWF, Wrocław 2008.
 2. Wiesner W., Skalski D., Podstawy metodyczne edukacji ratowniczej. Skaryszewy-Wrocław 2005.
 3. Nawara H., Wypoczynek dzieci i młodzieży – scenariusze imprez. AWF, Wrocław 2005.
 4. Nawara H., Gry i zabawy integracyjne. AWF, Wrocław 2003.
 5. Zagajewski T., Poradnik dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. 1997

 

                            PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE DIAGNOSTYKI                                          BIOCHEMICZNEJ W FIZJOTERAPII

                            Katedra Fizjologii i Biochemii

                                   Kierownik: prof. dr hab. Marek Zatoń

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok II, semestr 3                  Stopień studiów: I                 Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień z zakresu biochemii ogólnej.

Prowadzący: dr Ewa Bakońska-Pacoń

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

60

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

2

 

            Efekty kształcenia: znajomość prawidłowych wartości podstawowych parametrów biochemicznych oznaczanych we krwi i innych materiałach biologicznych w różnych stanach fizjologicznych i patologicznych. Umiejętność oznaczania podstawowych parametrów biochemicznych prostymi metodami laboratoryjnymi: stężenia białka całkowitego, kreatyniny, cholesterolu, wybranych enzymów oraz oznaczania hematokrytu.

            Program: zasady pracy w laboratorium, przepisy BHP. Podstawowy sprzęt laboratoryjny. Aparatura laboratoryjna. Zakres wartości referencyjnych jako układ odniesienia dla wyniku analizy. Podstawowe metody stosowane w diagnostyce laboratoryjnej – oznaczanie wybranych parametrów biochemicznych. Materiał biologiczny wykorzystywany w ocenie zmian wysiłkowych – charakterystyka, sposoby pobierania materiału biologicznego. Metody inwazyjne i nieinwazyjne. Diagnostyka hematologiczna. Równowaga kwasowo-zasadowa organizmu. Podział diagnostyczny enzymów. Diagnostyka: zaburzeń gospodarki węglowodanowej, zaburzeń lipidowych. Diagnostyka stanu zapalnego. Diagnostyka laboratoryjna chorób układu moczowego. Diagnostyka biochemiczna nowotworów. Metody diagnostyczne oceny zaburzeń układu hormonalnego. Diagnostyka i monitorowania leczenia metabolicznych schorzeń kostnych. Diagnostyka funkcji układu immunologicznego. Komórki macierzyste.

            Literatura:

 1. Dembińska-Kieć , Nastalski J., Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Urban&Partner, Wrocław 2005.
 2. Hübner-Woźniak E., Ocena wysiłku fizycznego oraz monitorowanie treningu sportowego metodami biochemicznymi. Studia i Monografie, AWF, Warszawa 2006, 110.
 3. Murray R.K. i wsp., Biochemia Harpera. PZWL, Warszawa 2007.
 4. Angielski S., Jakubowski Z., Biochemia kliniczna. Perseusz, Gdańsk 1996.
 5. Sztefko K., Wykłady monograficzne z diagnostyki laboratoryjnej, cz. 1 i 2. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2002, 2007.

 

                            PROGRAMY KOMPUTEROWE W EDYCJI I PREZENTACJI                         PRACY MAGISTERSKIEJ

                            Dział Nauczania

                                   Kierownik: dr hab. Anna Skrzek, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                     

Rok II, semestr 3                  Stopień studiów: II                Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: dr inż. Małgorzata Kołodziej

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

90

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

3R

 

            Efekty kształcenia: umiejętność redagowania dużych dokumentów, opracowanie graficzne i złożenie pracy magisterskiej przy użyciu typowego edytora tekstów (Word), arkusza kalkulacyjnego (Excel) i programu graficznego GIMP lub Picassa. Samodzielna prezentacja wyników w PowerPoint – poznanie podstawowych zasad projektowania grafiki prezentacyjnej i menedżerskiej oraz niektórych elementów „mowy ciała”.

            Program: praca z edytorem tekstów – Word – zasady wprowadzania i formatowania tekstu, projektowanie tabel i wykresów, generowanie równań, stosowanie szablonów, tworzenie spisów (treści, tabel, ilustracji, odwołań do literatury), wstawianie obiektów z innych aplikacji. Excel – zasady wypełniania i formatowania arkusza, porządkowania danych, stosowanie funkcji i formuł matematycznych, generowanie wykresów, przygotowanie arkusza do druku, przenoszenie tabel i wykresów do Word’a. Obróbka obrazów przy pomocy programu graficznego. Zasady tworzenia poprawnej prezentacji, projektowanie i pokaz slajdów.

            Zalecana literatura:

 1. Kopertowska M., Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (Przetwarzanie tekstów, Arkusze kalkulacyjne, Bazy danych, Grafika menedżerska i prezentacyjna). PWN S.A., Warszawa 2007.
 2. Wojciechowski A., Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (Usługi w sieciach informatycznych). PWN S.A., Warszawa 2007.

 

                            PROPEDEUTYKA PŁYWANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

                            Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych

                                   Kierownik: dr hab. Eugeniusz Bolach, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                     

Rok , semestr                        Stopień studiów:                    Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: mgr Wojciech Seidel

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

 

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

 

 

            Efekty kształcenia: student powinien znać specyfikę pływania osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w środowisku wodnym. Ponadto powinien znać podstawowe techniki poruszania się osób niepełnosprawnych w wodzie oraz techniki pływania sportowego w zależności od rodzaju dysfunkcji.

            Program: zapoznanie się ze specyfiką pływania i zasadami bezpieczeństwa w środowisku wodnym. Nauka przybierania prawidłowej postawy osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami w wodzie w leżeniu przodem (na brzuchu) z użyciem dodatkowego sprzętu. Nauka przybierania prawidłowej postawy osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami w wodzie w leżeniu tyłem (na plecach) z użyciem dodatkowego sprzętu. Nauka poruszania się w wodzie w leżeniu przodem (na brzuchu) z wykorzystaniem dodatkowego sprzętu i elementarnych ruchów pływackich osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami. Nauka poruszania się w wodzie w leżeniu tyłem (na plecach) z wykorzystaniem dodatkowego sprzętu i elementarnych ruchów pływackich osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami. Zapoznanie się z różnymi sposobami oddychania przez osoby niepełnosprawne, w zależności od ich możliwości funkcjonalnych oraz bezpiecznymi sposobami zmian pozycji w wodzie z wykorzystaniem technik rotacyjnych. Nauka poruszania się osób niepełnosprawnych w wodzie techniką klasyczną w leżeniu przodem (na brzuchu) i tyłem przy użyciu dodatkowego sprzętu. Nauka poruszania się osób niepełnosprawnych w wodzie techniką klasyczną w leżeniu tyłem (na plecach) przy użyciu dodatkowego sprzętu.

            Zalecana literatura:

 1. Bolach B., Bolach E., Seidel W., Motywacje osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych do uprawiania pływania. [w:] E. Bolach i wsp. (red.) Ozdorowcza i Sportiwna Robota z Niepownosprawnimi. Dierżawnij Komitet Ukraini z Pitań Fizycznoj Kulturi i Sporta, Nacjonalnij Komitet Sportu Inwalidów Ukraini, Fond Socjalnego Zachistu Inwalidów, Ukrainski Fond „Rieabilitacjia Inwalidów”, Specjalna Olimpiada Ukraini, Olimpijska Akademija Ukraini, Lwiwskij Derżawnij Institut Fizicznoj Kulturi, Ukraina, Lwiw 2003, wipusk 1, 92-105.
 2. Czabański B., Wiesner W., Zatoń K., Uczenie się i nauczanie pływania. [w:] B. Czabański, M. Fiłon, K. Zatoń (red.) Elementy teorii pływania. AWF, Wrocław 2003, 111-181.
 3. Bolach E., Bolach B., Doliński A., Seidel W., Obciążenie fizyczne stosowane u pływaków niepełnosprawnych w podokresie przygotowania spcjalnego. [w:] J. Miagasiewicz, E. Bolach (red.) Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych. Monografia. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wrocław, AWF, Wrocław 2004, t. 1, 145-154.
 4. Zając A., Seidel W., Pływanie osób niepełnosprawnych – wyczyn czy rehabilitacja? [w:] III Zimowa Szkoła Sportów Wodnych, Ratownictwa, Rekreacji i Rehabilitacji w Wodzie. Sporty i Ratownictwo 2007, vol 1, 152-163.
 5. Żurowska A., Seidel W., Porównanie wybranych aspektów sportu pływackiego osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych. [w:] IV Zimowa Szkoła Sportów Wodnych, Ratownictwa, Rekreacji i Rehabilitacji w Wodzie. Sporty Wodne i Ratownictwo 2008, vol 1, 48-56.

 

                            PSYCHOMOTORYKA [cz. 1]

                            Katedra Fizjoterapii

                                   Kierownik: dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                     

Rok II, semestr 3                  Stopień studiów: II                Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: dr Anna Konieczna

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

90

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

3R

 

            Efekty kształcenia: zdobycie podstawowych wiadomości z terapii psychomotorycznej. Umiejętność zastosowania bilansu psychomotorycznego w celach diagnostycznych. Zdolność oceny rozwoju psychoruchowego dziecka.

            Program: główne założenia terapii psychomotorycznej. Bilans psychomotoryczny. Rozwój psychomotoryczny i psycho-afektywny dziecka.

            Zalecana literatura:

 1. De Lubersac R., Terapia psychomotoryczna. Człowiek i Ruch, 2000, 1, 1.
 2. Coeman A., Raulier H de Frahan M., De la naissance à la marche. ASBL Etoile d’herbe. Bruxelles 2004.
 3. Konieczna A., Materiały szkoleniowe z Psychomotoryki z okresu studiów w roku akad. 2007/2008. Instytut Psychomotoryki, Wydział Medycyny, VI Uniwersytet Piotra i Marii Curie w Paryżu.
 4. Piaget J., Inhelder B., Psychologia dziecka. Siedmioróg, Wrocław 1993.
 5. Thomas N., Développement  psychomoteur de l’enfant – cours magistraux de 1 ère année en psychomotoricité, année université 2007/2008. Université Paris-VI, Faculté Medecine Pierre et Marie Curie, Site Pitié Salpêtrière, Institut de Formation en Psychomotoricité.
 6. Wallon P., Cambier A., Engelhart D., Rysunek dziecka. WsiP, Warszawa 1993.

 

                            PSYCHOMOTORYKA [cz. 2]

                            Katedra Fizjoterapii

                                   Kierownik: dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                     

Rok , semestr                        Stopień studiów:                    Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: dr Anna Konieczna

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

 

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

 

 

            Efekty kształcenia: umiejętność doboru metod psychomotorycznych w usprawnianiu pacjentów niepełnosprawnych fizycznie i/lub umysłowo. Zdolność wykorzystania zabaw w terapii psychomotorycznej.

            Program: omówienie wybranych metod psychomotorycznych (główne założenia, wskazania, metodyka, dobór grupy). Rodzaje relaksacji. Eutonia. Dotyk terapeutyczny. Rola zabawy w procesie usprawniania psychoruchowego.

            Zalecana literatura:

 1. Alexander G., L’Eutonie – un chemin de développment personnel par le corps. TCHOU, Munich 1976.
 2. De Lièvre B., Stres L., La psychomotricité au service de l’enfant. De Boeck&Belin, Bruxelles 2000.
 3. Guiose M., Relaxations thérapeutiques. Heures de France, Paris 2007.
 4. Konieczna A., Materiały szkoleniowe z Psychomotoryki z okresu studiów w roku akad. 2007/2008. Instytut Psychomotoryki, Wydział Medycyny, VI Uniwersytet Piotr i Marii Curie w Paryżu.
 5. Bergès-Bounes M. et all., La relaxations thérapeutique chez l’enfant. Masson, Paris 2008.

 

                            PSYCHOMOTORYKA [cz. 3]

                            Katedra Fizjoterapii

                                   Kierownik: dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                     

Rok , semestr                        Stopień studiów:                    Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: dr Anna Konieczna

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

 

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

 

 

            Efekty kształcenia: umiejętność zastosowania mediatorów (pośredników) w terapii psychomotorycznej. Poznanie specyfiki pracy w ośrodkach dla osób niepełnosprawnych psycho-ruchowo.

            Program: charakterystyka wybranych mediatorów i ich rola w terapii psychomotorycznej (koń – terapia z koniem [hipoterapia], taniec – choreoterapia, woda – hydroterapia, sztuka – arteterapia). Kompleksowość usprawniania osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem metod psycho-motorycznych.

            Zalecana literatura:

 1. Giromini F., Cors et paroles sur le cors. Vernazobres-Greco, Paris 2001.
 2. Konieczna A., Miejsce terapii z koniem w warsztacie fizjoterapeuty. Fizjoterapia 2002, t. 2, nr 10, s. 21-29.
 3. Konieczna A., E.J., Arteterapia w teorii i praktyce. Impuls, Kraków 2006.
 4. Potel C., Le cors et l’eau. Eres, Paris 2002.
 5. Potecl C., Psychomotoricité: entre théorie et pratique. In Press, Paris 2008.

 

                            REKREACYJNE FORMY ŻEGLARSTWA DESKOWEGO

                            Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

                                   Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Zatoń

Język wykładowy: polski                                                     

Rok , semestr                        Stopień studiów:                    Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: dr Edward Caban, dr Michał Załęski

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

 

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

 

 

         Efekty kształcenia: realizacja programu pozwala na bezpieczne organizowanie pływań i imprez rekreacyjnych z wykorzystaniem desek.

            Program: organizacja i bezpieczeństwo pływań. Warunki optymalnej pracy żagla i kadłuba. Doskonalenie startu podstawowego i przygotowanie do startu z plaży. Doskonalenie sterowania kadłubem w kursach ostrych i pełnych. Zwrot na wiatr. Zwrot z wiatrem. Organizacja zabaw i imprez rekreacyjnych z wykorzystaniem desek windsurfingowych.

            Zalecana literatura:

 1. Błacha R., Bigiel W. (red.), Kultura fizyczna w środowisku przyrodniczym w okresie letnim. AWF, Wrocław 2005.
 2. Caban E., Przewodnik do ćwiczeń z żeglarstwa deskowego. AWF, Wrocław 1996.
 3. Prade E., Windsurfen – vom Anfänger zum Kőnner. BLV Verlagsgesellschaft, Zűrich 1980.
 4. Achenbach R., Tourensurfen. Technik, Taktik, Tőrnvorschläge. Verlag Delius, Klasing+Co Bielefeld 1983.

 

                            SAMOTNOŚĆ: WYBÓR CZY KONIECZNOŚĆ?

                            JEDNOSTKA W SPOŁECZEŃSTWIE NOWOCZESNYM

                            I PONOWOCZESNYM

                            Katedra Podstaw Fizjoterapii

                                   Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech         

Język wykładowy: polski                                                     

Rok , semestr                        Stopień studiów:                    Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: prof. dr hab. Leszek Koczanowicz

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

 

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

 

 

            Efekty kształcenia: umiejętność samodzielnej interpretacji zjawisk społecznych. Zdolność do interpretacji przemian statusu jednostki w nowoczesności.

            Program: w trakcie zajęć studenci zapoznają się z głównymi koncepcjami nowoczesności i ponowoczesności w filozofii i socjologii. Będą analizowane takie koncepcje, jak „płynna nowoczesność”, „późna nowoczesność” czy „nowoczesność refleksyjna”. W oparciu o tę wiedzę na zajęciach będzie dyskutowana rola jednostki w nowoczesnym i ponowoczesnym społeczeństwie. Rozważane będą takie problemy, jak: nowy indywidualizm, egoizm, bycie singlem, nowa wspólnota, jednostka w społeczeństwie wielokulturowym, jednostka w okowach konsumeryzmu, życie w Internecie, przemiany życia intymnego, zanik więzi społecznych, czy powstawanie nowych związków, itp.

            Zalecana literatura:

 1. Baumann Z., Płynna nowoczesność. Wydawnictwo Literackie 2008.
 2. Giddens A., Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach. PWN, Warszawa 2007.
 3. Taylor Ch., Etyka autentyczności. Znak 1996.
 4. Trimberger E.K., Nowi singielka. WAB, Warszawa 2008.

 

                            STRZELECTWO SPORTOWE

                            Katedra Dydaktyki Sportu

                                   Kierownik: prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok II, semestr 3                  Stopień studiów: I                 Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne:           

Prowadzący: dr Kazimierz Kurzawski, mgr Renata Mauer-Różańska, mgr Andrzej Kijowski

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

60

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

2

 

            Efekty kształcenia: opanowanie podstawowych umiejętności praktycznych z zakresu techniki strzelania dokładnego z broni krótkiej i strzelanie z broni długiej. Wprowadzenie do udziału w zajęciach specjalizacji instruktorskiej.

            Program: zasady bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią strzelecką w czasie treningu. Podstawowe wiadomości o budowie broni i amunicji oraz wykorzystaniu sprzętu pomocnicznego. Technika strzelania z karabinu; zasady przyjmowania postawy strzeleckiej, zasady celowania, pokonywania oporu języka spustowego, oddychania. Nauka i doskonalenie techniki strzelania z broni pneumatycznej. Trening bezstrzałowy. Nauka posługiwania się przyrządami celowniczymi. Doskonalenie techniki strzelania. Udział w organizacji i sędziowaniu zawodów sportowych.

            Zalecana literatura:

 1. Mol C., Strzelectwo kulowe. Zarys teorii i metodyki. Warszawa 1974.
 2. Regulaminy strzelań sportowych. PZSS, Warszawa 2003.
 3. Wasilewski B., Sztuka celnego strzelania. SiT, Warszawa 1979.

 

                            STUDIUM RODZINY

                            Katedra Podstaw Fizjoterapii

                                   Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok III, semestr 5                Stopień studiów: I                 Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne: brak                                      

Prowadzący: dr Lucyna Górska-Kłęk

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

60

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

2

 

         Efekty kształcenia: przygotowanie studentów do lepszego zrozumienia problemów rodziny i podjęcia odpowiedzialnych działań na rzecz jej dobra zarówno w wymiarze osobistym, rodzinnym, jak i społecznym.

            Program: fizyczne i psychologiczne aspekty różnić między kobietą a mężczyzną, rozwój i zagrożenia miłości, komunikacja w rodzinie, sposoby rozwiązywania konfliktów i zapobiegania kryzysom, biologia prokreacji – macierzyństwo, ojcostwo, rozwój dziecka w łonie matki, metody rozpoznawania płodności, odpowiedzialne rodzicielstwo, poród, naturalne karmienie, postawy rodzicielskie, bezdzietność, adopcja, wyjazdy zarobkowe, osoby starsze w rodzinie, profilaktyka uzależnień, obowiązki państwa wobec rodziny.

            Zalecana literatura:

 1. Fijałkowski W., Ekologia rodziny. 2001.
 2. Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka. 2000.
 3. Kramarek T., Naturalne planowanie rodziny. 2005.
 4. Pisarski T., Położnictwo i ginekologia. 2003.

 

                            STYL ŻYCIA A ZDROWIE

                            Katedra Fizjologii i Biochemii

                                   Kierownik: prof. dr hab. Marek Zatoń

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok II, semestr 3                  Stopień studiów: I                 Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne:           

Prowadzący: dr Eugenia Murawska-Ciałowicz

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

60

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

2

 

            Efekty kształcenia: podniesienie wiedzy na temat stanu zdrowia Polaków poprzez analizę danych epidemiologicznych dotyczących chorób zależnych od stylu życia. Wiedza na temat czynników sprzyjających rozwojowi chorób cywilizacyjnych. Wykształcenie potrzeby prozdrowotnych zachowań chroniących przed ich rozwojem. Znajomość zagadnień kształtujących zdrowy styl życia. Zachowania antyzdrowotne i konsekwencje chorobowe. Znajomość skutków zdrowotnych palenia tytoniu i innych uzależnień. Znajomość zagadnień dotyczących zdrowych zaleceń dietetycznych z umiejętnością zaproponowania zbilansowanego jadłospisu zależnie od wieku, płci, upodobań kulinarnych, poziomu aktywności fizycznej i stanu zdrowia. Znajomość zagadnień dotyczących epidemiologii chorób układu krążenia. Wiedza dotycząca epidemiologii nowotworów dietozależnych.

            Program: zdrowie jako wartość. Stan zdrowia społeczeństwa polskiego na tle UE. Analiza zagadnień dotyczących zdrowia. Pola zdrowia. Styl życia jako zespół zachowań pro- i antyzdrowotnych. Choroby cywilizacyjne, ich charakterystyka i epidemiologia ze szczególnym uwzględnieniem otyłości, chorób układu krążenia, alergii i nowotworów. Fizjologiczny mechanizm łaknienia i sytości. Zasady zdrowego odżywiania – charakterystyka wybranych składników. Indeks glikemiczny. Błonnik. Substancje obce w żywności jako czynniki sprzyjające powstawaniu alergii.

            Zalecana literatura:

 1. Ostrowska A., Styl życia a zdrowie. FFiS PAN, Warszawa 1999.
 2. Kuczek G., ABC zdrowego stylu życia. Fundacja Źródła Życia, 2007.
 3. Hryniewiecki L. (red.), Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. PWN, Warszawa 2006.
 4. Gawęcki J., Mosso-Pietraszewska T. (red.), Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu. PWN, Warszawa 2006.
 5. Murawska-Ciałowicz E., Zatoń M., Znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia. AWF, Wrocław 2005.

 

                            SZTUKA NAUCZANIA CZYNNOŚCI RUCHOWYCH JAKO                           PODSTAWA ŚWIADOMYCH ZACHOWAŃ REKREACYJNYCH

                            Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

                                   Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Zatoń

Język wykładowy: polski, angielski                                                   Status przedmiotu: fakultatywny

Rok I, semestr 1                   Stopień studiów: II                Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne:           

Prowadzący: dr Andrzej Klarowacz, dr Anna Kwaśna

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

60

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

2

 

            Efekty kształcenia: zapoznanie studentów z mechanizmami i prawidłowościami procesu nauczania uczenia się w rekreacji. Obrazowanie procesu świadomego przyswajania informacji na drodze modalności zmysłowej. Nabycie wiedzy teoretycznej pozwalającej na świadome i rzeczowe zrozumienie procesu nauczania uczenia się w rekreacji ruchowej. Opanowanie umiejętności związanych z nauczaniem czynności ruchowych w wodzie.

            Program: aksjologiczne podstawy nauczania czynności ruchowych w rekreacji. Podstawowe definicje i teorie uczenia się. Świadomość wrażeń kinestetycznych drogą do pełnego przeżywania rekreacji. Teorie komunikacji dydaktycznej wyjaśniające proces uczenia się motorycznego w rekreacji. Komunikacja słowna nauczyciela warunkiem tworzenia planów i programów czynności ruchowej rekreacji. Haptyka (znaczenie dotyku) w nauczaniu ruchu. Kontakt wzrokowy i mikroekspresja. Specyfika nauczania czynności ruchowych w odmiennym środowisku. Nauczanie ruchu jako forma kształtowania świadomych zachowań zdrowotnych.

            Zalecana literatura:

 1. Czabański B., Kształtowanie psychomotoryczne. AWF, Wrocław 2000.
 2. Juszkiewicz M., Pływanie w kategoriach wartości. FALL, Kraków 2008.
 3. Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja między ludźmi. PWN, Warszawa 2007.
 4. Starosta W., Motoryczne zdolności koordynacyjne. Instytut Sportu, Warszawa 1995.
 5. Zatoń K., Przekaz słowny na lekcjach WF. AWF, Wrocław 1995.

 

                            TANIEC NOWOCZESNY

                            Katedra Promocji Zdrowia

                                   Kierownik: dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok I, semestr 1                   Stopień studiów: II                Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne:           

Prowadzący: dr Bożena Siedlecka

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

60

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

2

 

            Efekty kształcenia: zapoznanie się z różnymi formami tańców nowoczesnych (jazz-dance, hip-hop, disco dance. Umiejętność komponowania własnych układów tańców nowoczesnych.

            Program: charakterystyka muzyczno-ruchowa poszczególnych tańców, trendy ogólnoświatowe w zakresie tańców nowoczesnych, metodyka nauczania tańców. Podstawowe pozycje rąk i nóg, contraction i relase, point i flex, rolle w pozycjach wysokich i niskich, battement, passe, jete, ćwiczenia na środku sali i w przestrzeni. Opanowanie kombinacji opartej na podstawowych krokach i akcjach jazzowych.

            Zalecana literatura:

 1. Kuźmińska O., Ćwiczenia gimnastyczno-taneczne-jazz gimnastyk. TKKF i Centralny Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy.
 2. Kuźmińska O., Gimnastyka jazzowa. Sport i Turystyka, Warszawa 1985.
 3. Tokarczyk O. (red.), Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych. UNUS 1994.
 4. Siedlecka B., Biliński W., Taniec w edukacji dzieci i młodzieży. Podręcznik dla nauczycieli. AWF, Wrocław 2003.

 

                            TANIEC TOWARZYSKI W REHABILITACJI

                            OSÓB NIEWIDOMYCH

                            Katedra Promocji Zdrowia

                                   Kierownik: dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                     

Rok III, semestr 5                Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: mgr Janusz Pietrzyk, dr Wojciech Biliński

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

60

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

2

 

            Efekty kształcenia: teoria i metodyka tańców standardowych i latynoamerykańskich. Możliwości zastosowania tańców towarzyskich w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Podstawy metody W. Wróblewskiego nauczania tańców towarzyskich w zastosowaniu dla osób niedowidzących i niewidomych.

            Program: podstawowe wiadomości o muzyce (metrum, rytm, melodia, tempo). Proste ćwiczenia rytmiczne z zastosowaniem instrumentów perkusyjnych, jako pomoc przy nauczaniu tańców towarzyskich. Podstawowe wiadomości dotyczące techniki tańców latynoamerykańskich i standardowych. Opanowanie proponowanych połączeń tanecznych. Wykorzystanie tablic (sześciopunktu W. Wróblewskiego) do nauczania tańców towarzyskich.

            Zalecana literatura:

 1. Siedlecka B., Biliński W., Taniec w edukacji dzieci i młodzieży. Podręcznik dla nauczycieli. AWF, Wrocław 2003.
 2. Wieczysty M., Tańczyć może każdy. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1986.
 3. Wróblewski W., Taniec towarzyski w rehabilitacji osób niewidomych. Poznań 2005.

 

                            TAŃCE STANDARDOWE

                            Katedra Promocji Zdrowia

                                   Kierownik: dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok I, semestr 1                   Stopień studiów: II                Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne:           

Prowadzący: dr Bożena Siedlecka, dr Wojciech Biliński, mgr Janusz Pietrzyk

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

60

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

2

 

            Efekty kształcenia: zapoznanie z rytmami tańców standardowych, opanowanie przez uczestników wybranych, podstawowych kroków i figur czterech tańców standardowych.

            Program: teoretyczne podstawy tańców standardowych. Rys historyczny powstania tańców standardowych, podstawowe wiadomości dotyczące kierunków poruszania się po sali w poszczególnych tańcach. Technika podstawowych, wybranych figur tanecznych połączonych w krótkie tematy taneczne czterech tańców standardowych: walc angielski, tango, walc wiedeński, quickstep.

            Zalecana literatura:

 1. Wieczysty M., Tańczyć może każdy. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1986.
 2. Biliński W., Siedlecka B., Taniec w edukacji dzieci i młodzieży. Podręcznik dla nauczycieli. AWF, Wrocław 2003.

 

                            TEORIA I PRAKTYKA JAZDY KONNEJ

                            Katedra Rekreacji

                                   Kierownik: dr hab. Wojciech Wiesner, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                     

Rok I, semestr 1                   Stopień studiów: II                Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne:                                                           Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: dr Jacek Grobelny

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

60

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

2

 

            Efekty kształcenia: wyposażenie studentów w podstawowe umiejętności jeździeckie a także w wiedzę hippologiczną umożliwiającą kształcenie w kierunku instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością hippoterapia. Wykształcenie motywacji do samodzielnego doskonalenia umiejętności jeździeckich.

            Program: pochodzenie i udomowienie koni. Podstawowe wiadomości o koniu. Podstawy hodowli koni w Polsce. Budownictwo dla koni. Żywienie koni. Stan zdrowia konia. Psychologia konia, zmysły koni. Choroby koni – objawy i pierwsza pomoc. Zarys historii jeździectwa na świecie i w Polsce. Podstawowe elementy wyszkolenia jeździeckiego. Dosiad i pomoce stosowane w jeździe konnej. Metodyka nauczania jazdy konnej. Organizacja sportu jeździeckiego w Polsce.

            Zalecana literatura:

 1. Gless K., 600 rad dla miłośników koni. PWRiL, Warszawa 1984.
 2. Kotowski J.M., Warpechowska E., ABC jeździectwa. PWRiL, Warszawa 1987.
 3. Müseler W., Nauka jazdy konnej. PWRiL, Warszawa 1993.
 4. Paalman A., Jeździectwo – skoki przez przeszkody. Zakład Treningowy Koni, Zbrosławice 1979.
 5. Suchorski J., Jeździectwo. PWRiL, Warszawa 1977.
 6. Zwoliński J., Hodowla koni. PWRiL, Warszawa 1983.

 

                            TERENOTERAPIA

                            Katedra Podstaw Fizjoterapii

                                   Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech         

Język wykładowy: polski                                                     

Rok , semestr                        Stopień studiów:                    Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: dr Lucyna Górska-Kłęk

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

 

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

 

 

            Efekty kształcenia: zapoznanie studentów z pojęciem i zasadami terenoterapii, sposobami zastosowania oraz efektami, jakie terapie oparte na kontakcie z przyrodą przynoszą pacjentom.

            Program: wprowadzenie, cele lecznicze, rodzaje i charakterystyka podstawowych form. Naturalne czynniki przyrodolecznicze: klimat, krajobraz, szata roślinna, fauna oraz towarzyszące czynniki fizyczne pobudzające, usprawniające zmysły: światło, dźwięk, zapach, cechy stosowanych materiałów (faktura, kolor, kształt, temperatura) itp. Współczesny styl życia a potrzeba terenoterapii: zanieczyszczenia antropogeniczne, technicyzacja środowiska życia, choroby cywilizacyjne. Rola terenoterapii w usprawnianiu funkcji układu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego. Terenoterapia a straty energetyczne. Terenoterapia w zaburzeniach psychosomatycznych. Przykłady barier i rozwiązań ułatwiających poruszanie się w terenie osób niepełnosprawnych. Rozpoznawanie wybranych gatunków flory i fauny. Elementy wspomagające terenoterapię. Inne terapie oparte na kontakcie z przyrodą. Ogrody lecznicze dla różnych grup niepełnosprawnych.

            Zalecana literatura:

 1. Ponikowska I., Kompendium balneologii. Kierunki i wskazania do leczenia uzdrowiskowego. 2004.
 2. Ponikowska I., Marciniak K., Ciechocinek – terenoterapia uzdrowiskowa. PWN, Warszawa 1988.
 3. Kochański J., Lecznictwo uzdrowiskowe. AWF, Wrocław 2008.
 4. Mowszowicz J., Przewodnik do oznaczania drzew i krzewów krajowych i aklimatyzo-wanych. WSiP, Warszawa 1979.
 5. Bola T., Schwarz L., Vademecum projektanta – problemy osób niepełnosprawnych. Warszawa 1991.

 

                            TRAUMATOLOGIA SPORTOWA

                            Katedra Biostruktury

                                   Kierownik: prof. dr hab. Zofia Ignasiak

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok II, semestr 3                  Stopień studiów: II                Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne:           

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Roman Rutowski

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

90

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

3R

 

            Efekty kształcenia: przekazanie informacji na temat najczęściej spotykanych urazów w sporcie wyczynowym i w przypadku podejmowania różnych form aktywności fizycznej o charakterze sportowym. Uzyskanie podstawowych umiejętności rozpoznawania rodzaju kontuzji. Poznanie symptomatologii stanów przeciążeniowych oraz zasad zapobiegania powikłaniom w zakresie układu ruchu, wynikłym wskutek stosowania systematycznych obciążeń treningowych.

            Program: przyczyny, symptomatologia oraz przebieg najczęściej spotykanych urazów sportowych. Urazy głowy, kręgosłupa, kończyn górnych i dolnych. Uszkodzenia obwodowego układu nerwowego. Fizjologiczne podstawy leczenia złamań. Urazy klatki piersiowej. Choroby układu ruchu wynikłe z przeciążenia. Zarys procesu leczenia i rehabilitacji w traumatologii sportowej.

            Zalecana literatura:

 1. Mędraś M. (red.), Medycyna Sportowa. Medsportpress, Warszawa 2004.
 2. Heim U., Baltensweiler J., Kompendium traumatologii. [w:] F. Largiader, O. Wicki, A. Sturm (red.) Kompendia współczesnej medycyny. PZWL, Warszawa 1995.
 3. Giles R. Scuderi, Peter D. McCann: Sports Medicine. A comprehensive approach. Second Edition. Esevier Mosby, Philadelphia 2005.
 4. Jakubaszko J., (red.), Ratownik Medyczny. Wydawnictwo Medyczne Wgórnicki, Wrocław 2003.

 

                            TURYSTYKA KAJAKOWA

                            Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

                                   Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Zatoń

Język wykładowy: polski                                                     

Rok , semestr                        Stopień studiów:                    Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: umiejętność pływania wpław   Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: mgr Wojciech Bigiel

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

 

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

 

 

            Efekty kształcenia: nauczenie studentów organizowania bezpiecznych spływów kajakowych.

            Program: przepisy wodne w bezpiecznym uprawianiu kajakarstwa, opis głównych szlaków kajakowych, doskonalenie pływania kajakami w różnych warunkach wodnych, organizacja małych spływów kajakowych.

            Zalecana literatura:

 1. Praca zbiorowa, Kajaki od A do Z. Pascal 2003.
 2. Sałaciak A., Kanu – historia, budowa, wiosłowanie, wyprawy. ASA, Poznań 2000.
 3. Starzyński J., Darkowski P., Kajakiem bezpiecznie. PZK, ZG TKKF, Warszawa 1997.
 4. Starzyński J., Jakim kajakiem? PZK, ZG TKKF, Warszawa 1998.
 5. Magazyn kajakowy – „Wiosło”.

 

                            UKŁAD RÓWNOWAGI

                            Katedra Fizjoterapii

                                   Kierownik: dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski, angielski                                                   Status przedmiotu: fakultatywny

Rok III/I, semestr 5/1           Stopień studiów: I/II             Metody nauczania: ćwiczenia, laboratorium

Wymagania wstępne:           

Prowadzący: dr hab. Michał Kuczyński, prof. nadzw.

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

30/60

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

1 / 2

 

            Efekty kształcenia: zrozumienie znaczenia obiektywnych badań równowagi człowieka w pozycji stojącej oraz nabycie umiejętności ich prowadzenia.

            Program: treść zajęć dotyczy mechanizmów regulacji równowagi ciała człowieka, wpływu różnych czynników na jakość tych mechanizmów oraz metod obiektywnej oceny równowagi w warunkach codziennych, klinicznych i laboratoryjnych. Szczególny nacisk położono na ocenę deficytów równowagi spowodowanych starzeniem, warunkami środowiskowymi, chorobami i urazami. Ocena ta ma istotne znaczenie w diagnostyce zaburzeń motorycznych. Dużo uwagi poświęcono metodologii pomiarowej, a zwłaszcza porównania skuteczności różnych protokołów eksperymentalnych i miar oceny równowagi w zależności od specyfiki zaburzeń posturalnych badanych osób. Ponadto omawia się związek miar stabilności z podatnością na upadki oraz rolę aktywności fizycznej, treningu sportowego i interwencji terapeutycznych w poprawie równowagi i zmniejszaniu ryzyka upadków.

            Zalecana literatura:

 1. Kuczyński M., Model lepko-sprężysty w badaniach stabilności postawy człowieka. Studia i Monografie AWF, Wrocław 2003, nr 65.
 2. Golema M., Charakterystyka procesu utrzymywania równowagi ciała człowieka w obrazie stabilograficznym. Studia i Monografie AWF, Wrocław 2002, nr 64
 3. Błaszczyk J., Biomechanika kliniczna. PZWL, 2004.
 4. Shumway-Cook A., Woollacott M.H., Motor Control: Theory and Practical Applications. Lippincott Williams&Wilkins, 2001.
 5. Haywood K.M., Cetchell N., Life Span Motor Development. Human Kinetics, 2005.

 

                            WPROWADZENIE DO TECHNIK RELAKSACYJNYCH

                  I MEDYTACYJNYCH

                            Katedra Promocji Zdrowia

                                   Kierownik: dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok I, semestr 1                   Stopień studiów: I                 Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne:           

Prowadzący: dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. nadzw.

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

60

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

2

 

Efekty kształcenia: zapoznanie z podstawowymi technikami relaksacyjnymi i medytacyjnymi w zakresie: wiedzy teoretycznej i praktycznej. Przyswojenie wiedzy na temat technik relaksacyjnych. Przyswojenie podstawowych praktycznych ćwiczeń relaksacyjnych i medyta-cyjnych. Nabycie umiejętności praktycznych w zakresie zastosowania ćwiczeń relaksacyjnych i medytacyjnych.

Program: w zakresie zagadnień teoretycznych – definicje oraz zarys historii i antropologii technik relaksacyjno-medytacyjnych. Przesłanki i nurty rozwoju technik relaksacyjnych w świecie współczesnym. Przegląd niektórych wschodnich i zachodnich systemów, metod i technik relaksacyjno-medytacyjnych. Psychospołeczne wartości relaksacji i medytacji w świetle badań naukowych. Psychologia technik relaksacyjnych w odniesieniu do introspekcji, uważności, koncentracji. W zakresie zagadnień praktycznych: 1) warunki miejsca do relaksacji i medytacji oraz zasady pracy; 2) pozycje ciała stosowane podczas ćwiczeń o charakterze relaksacyjno-medytacyjnym; 3) rola oddechu w technikach relaksacyjnych; 4) wstępne ćwiczenia uważności umysłu w ćwiczeniach medytacji; 5) rozróżnienia w odniesieniu do uważności pasywnej i aktywnej w technikach relaksacyjnych; 6) przykładowe przyrządy wykorzystywane podczas treningów relaksacyjnych; 7) przykładowe ścieżki dźwiękowe lub obrazowe wspomagające trening relaksacyjny; 8) rola grupy, praca z partnerem  w treningu relaksacyjnym; 9) podstawowe problemy i trudności podczas wprowadzania technik relaksacyjnych; 10) przykładowe problemy badawcze w praktyce relaksacyjnej i medytacyjnej.

      Zalecana literatura:

 1. Kulmatycki L., Lekcja relaksacji. AWF, Wrocław 2000.
 2. Kulmatycki L., Stres, joga relaksacja. Wydawnictwo Bagiński i Synowie, Wrocław 1993.
 3. Romanowski W., Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentrujących. PZWL, Warszawa 1978.
 4. Szyszko-Bohusz A, Funkcja ćwiczeń odprężających w nowoczesnym procesie kształcenia. Ossolineum, Kraków 1979.
 5. Siek S., Relaks i autosugestia. KAW, Warszawa 1986.

 

                            WYBRANE ELEMENTY JUDO W SPORTACH REKREACYJNYCH

                            Katedra Dydaktyki Sportu

                                   Kierownik: prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok I, semestr 1                   Stopień studiów: I                 Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne:           

Prowadzący: doc. dr Kazimierz Witkowski, dr Jarosław Maśliński

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

60

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

2

 

            Efekty kształcenia: umiejętność wykorzystania elementów judo w sportach rekreacyjnych. Znajomość – zasad bezpiecznego padania, ćwiczeń i metod doskonalących elementy bezpiecznego upadku, podstawowych rzutów i obezwładnień stosowanych w judo, metodyki nauczania padów. Umiejętność – zastosowania padu w tył, w tył z przewrotem z różnej wysokości. Umiejętność – zastosowania padu w bok, padu w przód i w przód z przewrotem oraz niektórych elementów rzutowych (rzuty) i obezwładniających (chwyty).

            Program: wprowadzenie do przedmiotu. Higiena i bezpieczeństwo zajęć. Historia Judo. Podstawy Judo. Wykorzystanie elementów judo w innych dyscyplinach. Samoasekuracja w przypadku upadku na plecy – pad w tył (koho ukemi). Sposoby obezwładnień przeciwnika w pozycji niskiej – trzymanie kesa gatame (podstawowe trzymanie opasujące, trzymanie kata gatame (trzymanie barkowe).

            Zalecana literatura:

 1. Cieplicki M., Witkowski K., Judo – zestaw ćwiczeń z wykorzystaniem skakanki i liny, cz. 1. AWF, Wrocław 1999.
 2. Grzegorz R., Modern Ju jitsu. Program szkolenia, techniczne wymagania egzaminacyjne. Wrocław, 2001.
 3. Jaskólski E., Pedagogiczne aspekty rozwoju fizycznego dziecka. AWF, Wrocław 1996.
 4. Kobayashi K., Sharp H., Judo Sportowe. Budo Sport, Warszawa 1998.
 5. Pawluk J., Trening sportowy w judo. Warszawa 1967.
 6. Witkowski K., Historia systemów walk Dalekiego Wschodu. AWF, Wrocław 1993.
 7. Witkowski K., Stefaniak T., Kuźmiński J., Ocena równowagi ciała u chłopców trenujących Judo. Acta of Bioengineering and Biomechanice. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, vol. 6, supl. 1, 2004.
 8. Witkowski K., Znaczenie gier i zabaw ruchowych w początkowym etapie szkolenia młodych judoków. IDO Ruch dla Kultury. Biblioteka Lykeion, Rzeszów 2004, t. IV, vol. 4.
 9. Witkowski K., Maśliński J., Kubacki R., Kompendium  Judo, t. I. Podstawy Tachi-Waza. AWF, Wrocław 2009.

 

                            WYBRANE ELEMENTY JUDO W SPORTACH ZESPOŁOWYCH

                            Katedra Dydaktyki Sportu

                                   Kierownik: prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok II, semestr 3                  Stopień studiów: II                Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne:           

Prowadzący: doc. dr Kazimierz Witkowski, dr Jarosław Maśliński

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

90

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

3R

 

            Efekty kształcenia: umiejętność wykorzystania elementów judo w treningu gracza. Znajomość – zasad bezpiecznego padania, ćwiczeń i metod doskonalących elementy bezpiecznego upadku, podstawowych rzutów i obezwładnień stosowanych w judo, metodyki nauczania padów. Umiejętność – zastosowania padu w tył, w tył z przewrotem z różnej wysokości. Umiejętność – zastosowania padu w bok, padu w przód i w przód z przewrotem oraz niektórych elementów rzutowych (rzuty) i obezwładniających (chwyty).

            Program: wprowadzenie do przedmiotu. Higiena i bezpieczeństwo zajęć. Historia Judo. Podstawy Judo. Wykorzystanie elementów judo w innych dyscyplinach. Samoasekuracja w przypadku upadku na plecy – pad w tył (koho ukemi). Sposoby obezwładnień przeciwnika w pozycji niskiej – trzymanie kesa gatame (podstawowe trzymanie opasujące, trzymanie kata gatame (trzymanie barkowe).

            Zalecana literatura:

 1. Cieplicki M., Witkowski K., Judo – zestaw ćwiczeń z wykorzystaniem skakanki i liny, cz. 1. AWF, Wrocław 1999.
 2. Grzegorz R., Modern Ju jitsu. Program szkolenia, techniczne wymagania egzaminacyjne. Wrocław, 2001.
 3. Jaskólski E., Pedagogiczne aspekty rozwoju fizycznego dziecka. AWF, Wrocław 1996.
 4. Kobayashi K., Sharp H., Judo Sportowe. Budo Sport, Warszawa 1998.
 5. Pawluk J., Trening sportowy w judo. Warszawa 1967.
 6. Witkowski K., Historia systemów walk Dalekiego Wschodu. AWF, Wrocław 1993.
 7. Witkowski K., Stefaniak T., Kuźmiński J., Ocena równowagi ciała u chłopców trenujących Judo. Acta of Bioengineering and Biomechanice. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, vol. 6, supl. 1, 2004.
 8. Witkowski K., Znaczenie gier i zabaw ruchowych w początkowym etapie szkolenia młodych judoków. IDO Ruch dla Kultury. Biblioteka Lykeion, Rzeszów 2004, t. IV, vol. 4.
 9. Witkowski K., Maśliński J., Kubacki R., Kompendium  Judo, t. I. Podstawy Tachi-Waza. AWF, Wrocław 2009.

 

                            WYBRANE KONCEPCJE PRAWDY I WOLNOŚCI

                            Katedra Podstaw Fizjoterapii

                                   Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech

Język wykładowy: polski                                                     

Rok , semestr                        Stopień studiów:                    Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: dr Tomasz Michaluk

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

 

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

 

 

            Efekty kształcenia: umiejętność rozpoznawania zagrożeń ograniczających wolność zarówno w sferze życia społecznego, jak i indywidualnego, np. intelektualnego, kulturowego, duchowego. Świadomy wybór danego systemu wartości (etyczno-moralnego), który nigdy nie jest systemem jedynym i koniecznym „prawdziwym”. Zrozumienie czym jest wolność polityczna.

            Program: waga i znaczenie wolności we współczesnym świecie i życiu każdego człowieka. Przemiany w rozumieniu czym jest wolność i prawda od czasów starożytnych do współczesności. Wolność jako warunek wszelkiej etyki i moralności. Prawda jako podstawowe kryterium wiedzy naukowej. Próba odpowiedzi na pytania: czy relatywizm etyczny jest „wrogiem” „prawdziwych” wartości? Czy istnieje Jedna Prawda? Jakie są kryteria prawdy? Absolutna jasność i oczywistość racjonalizmu Kartezjusza. Wolność Cyników, Epikurejczyków. Prawda według Arystotelesa. Determinizm Stoików. Predestynacja. Czy istnieje i czym jest wolna wola? Wolność i obowiązek według I. Kanta. Prawda jako użyteczność (pragmatyzm). Wolność jest warunkiem większego dobra, kosztem mniejszego zła (utylitaryzm). Problem wolności w i po totalitarnych doświadczeniach wieku XX w aspekcie społecznym (Popper, Fromm) i wymiarze indywidualnym, egzystencjalnym (Sartre, Camus).

            Zalecana literatura:

 1. Wybrane fragmenty tekstów źródłowych: A. Schopenhauer, F. Nietsche, A. Camus, Diogenes Laertios, R. Descartes, I. Kant, J.S. Mill, W. James, E. Fromm, J.P. Sartre, K.R. Popper.
 2. Reale G., Historia filozofii starożytnej. Redakcja Wydawnictw KUL, t. 1-4, Lublin 1994-1999.
 3. Podręczniki do historii filozofii.

 

                            ZABAWY I GRY RUCHOWE

                            Katedra Dydaktyki Wychowania Fizycznego

                                   Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc   

Język wykładowy: polski                                                     

Rok , semestr                        Stopień studiów:                    Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: dr Małgorzata Krzak, dr Anna Malska-Śmiałowska, dr Wojciech Starościak

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

 

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

 

 

            Efekty kształcenia: student będzie potrafił uzasadnić znaczenie zabaw i gier ruchowych w procesie wychowania fizycznego; dobierać i prowadzić zabawy i gry ruchowe w różnych warunkach, odpowiednio do celu, wieku i możliwości człowieka; zorganizować, przeprowadzić i zakończyć zabawę i grę ruchową; modyfikować zabawy i gry ruchowe, przy pomocy właściwie dobranej zabawy lub gry ruchowej rozpoznać wybrane elementy rozwoju społecznego, poznawczego, psychoruchowego i emocjonalnego wychowanka, dobrać zabawę lub grę ruchową do realizacji ustalonych celów poznawczych, wychowawczych i dydaktycznych, wykorzystać w procesie dydaktycznym i wychowawczym metody zabawowe, zorganizować festyn oparty o zabawy i gry ruchowe.

            Program: pojęcie i klasyfikacja zabaw i gier ruchowych. Metodyka nauczania. Zabawy i gry ruchowe jako środek w procesie społecznego, psychicznego i fizycznego rozwoju dziecka. Podstawowe sposoby wykorzystania zabaw i gier ruchowych do diagnozy pedagogicznej (osobniczej i grupowej). Tok zajęć ruchowych oparty o zabawy i gry ruchowe. Przygotowanie i prowadzenie zajęć opartych na zabawach i grach ruchowych. Bezpieczeństwo podczas zabaw i gier ruchowych. Tworzenie i modyfikowanie zabaw i gier ruchowych. Przygotowanie i przeprowadzenie festynu dla dzieci opartego o zabawy i gry ruchowe.

            Zalecana literatura:

 1. Bondarowicz M., Zabawy i gry ruchowe. AWF, Warszawa 1986.
 2. Bondarowicz M., Staniszewski T., Podstawy teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych. AWF, Warszawa 2000.
 3. Fąk T., Kaik-Woźniak A., Gry i zabawy integracyjne. Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka”, Legnica 2004.
 4. Nawara H., Nawara U., Gry i zabawy integracyjne. AWF, Wrocław 2001.
 5. Portmann R., Gry i zabawy przeciwko agresji. Jedność, Kielce 2005.
 6. Vopel K.W., Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży, cz. 1. Kontakty. Postrzeganie. Tożsamość. Jedność, Kielce 1999.

 

                            ZARZĄDZANIE KOMERCYJNĄ FIRMĄ FIZJOTERAPEUTYCZNĄ

                            Katedra Komunikacji i Zarządzania

                                   Kierownik: prof. dr hab. Gabriel Łasiński

Język wykładowy: polski                                                     

Rok I, semestr 1                   Stopień studiów: II                Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: prof. dr hab. Kazimierz Perechuda, dr Marcin Kowalewski

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

60

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

2

 

            Efekty kształcenia: nabycie wiedzy teoretycznej w zakresie zarządzania firmą fizjoterapeutyczną.

            Program: wprowadzenie do zarządzania w ochronie zdrowia. Charakterystyka systemu ochrony zdrowia i jej konsekwencje dla zarządzania. Istota przedsiębiorczości w biznesie medycznym. Kryteria i istota małej firmy fizjoterapeutycznej. Prawno-ekonomiczne podstawy prowadzenia działalności biznesowej w przestrzeni zdrowotnej. Fazy tworzenia małej firmy fizjoterapeutycznej. Formalno-prawne wymogi założenia działalności gospodarczej. Rodzaje działalności gospodarczej.

            Zalecana literatura:

 1. Perechuda K., Kowalewski M. (red.), Zarządzanie komercyjną firmą medyczną. Wolters Kluwer Polska (w druku).
 2. Perechuda K. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Placet, Warszawa 2000.
 3. Perechuda K., Metody zarządzania przedsiębiorstwem, wyd. 2 – zmienione i rozszerzone. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1999.
 4. Kautsch M., Whitfield M., Klich J., Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Vesalius, Kraków 2001.
 5. Getzen T.E., Ekonomika zdrowia. PWN, Warszawa 2000.
 6. Chwieruta S., Kulis M., Stylo W., Wójcik D., Elementy zarządzania finansowego w ochronie zdrowia. Vesalius, Kraków 2000.

 

 

1.8.         Wykaz specjalizacji instruktorskich

 

Hipoterapia_cz_1

Hipoterapia cz. 2

Hipoterapia cz. 3

Hipoterapia cz. 4

Koszykówka

Piłka bramkowa – Goalball

Piłka siatkowa

Pływanie

Podnoszenie_ciężarów

 

1.9.         Prezentacja specjalizacji instruktorskich

 

                            HIPOTERAPIA [cz. 1]

                            Katedra Fizjoterapii

                                   Kierownik: dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok I, semestr 1                   Stopień studiów: II                Wymagania wstępne: brak

Specjalizacja instruktorska dająca uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej

o specjalności Hipoterapia

Metody nauczania: teoria i praktyka jazdy konnej dla potrzeb hipoterapii

Prowadzący: mgr Monika Małachowska-Sobieska

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

30

 

Forma zaliczenia:

 

ocena średnia z teorii i praktyki

 

ECTS

 

 

 

 

            Efekty kształcenia: zdobycie wiedzy z umiejętnością jej zastosowania w pracy z koniem, w kierunku hipoterapii. Przygotowanie teoretyczne i praktyczne do samodzielnego funkcjonowania w pracy z udziałem konia w n/w zakresie.

            Program: pochodzenie koni – ewolucja koniowatych, pochodzenie współczesnych koni domowych. Grupy i typy użytkowe koni. Rasy koni – rasy czyste, rasy i grupy lokalne koni hodowane w Polsce. Identyfikacja koni – płeć, wiek, umaszczenie, odmiany i odznaki, opis graficzny konia. Zasady postępowania z końmi – zmysły, obchodzenie się z koniem. Psychologia konia – interier, narowy i nałogi. Sposób wychowu konia do hipoterapii wg Wincentego Smolaka. Identyfikacja konia – ocena wieku konia, budowy (eksterier), biometria koni, pomiary koni, sprawdzenie wad. Kwalifikacja konia do hodowli – bonitacja, dokumentacja hodowlana (rodzaje dokumentów), księgi stadne w Polsce. Ocena pokroju i ruchu koni – wady pokroju i zmiany pochorobowe, ocena ruchu koni, ocena punktacyjna. Ruch i chody konia – kinematyka stępa, kłusa, inochodu, galopu. Pielęgnacja konia – codzienne zabiegi pielęgnacyjne (zasady podstawowej pielęgnacji konia, czyszczenie konia); okresowe zabiegi pielęgnacyjne (podkuwanie); zdrowotne zabiegi profilaktyczne (odrobaczanie). Ochrona zdrowia konia – oznaki stanu zdrowia. Opieka stajenna – podstawy żywienia koni (pasze, pasza treściwa, pasze objętościowe suche i soczyste, pasze uzupełniające); zasady pojenia i zadawania pasz; określenie potrzeb pokarmowych. Pierwsza pomoc weterynaryjna – podstawowe zabiegi lecznicze, podstawowe wiadomości o chorobach koni (typowe objawy chorobowe, schorzenia w wyniku urazów mechanicznych, schorzenia w wyniku złej pielęgnacji, inne schorzenia). Stajnie i urządzenia przystajenne – stajnie i stanowiska, higiena pomieszczeń, wyposażenie sanowiska. Obiekty towarzyszące – maneż, bieżnia, karuzela. Architektoniczne rozwiązania ośrodków hipoterapii, zooterapii – wymogi, standardy.

            Zalecana literatura:

 1. Diacont K., Jak rozmawiać z koniem? Delta, 2008.
 2. Fąk T. i wsp., Sport dla wszystkich. Gry rekreacyjne. ZG TKKF, z. 1 (1995), z. 3 (1999, z. 4 (2000).
 3. Fąk T. i wsp., Gry i zabawy integracyjne. ZG TKKF, z. 1 (2001), z. 2 (2002).
 4. Heipertz-Hengst Ch., Jazda konna dla osób niepełnosprawnych. PWRiL, Warszawa 1997.
 5. Hess Ch., Jak lepiej jeździć konno. Dla zaawansowanych. Ujeżdżenie, skoki, jazda w terenie. Galaktyka, 2009.
 6. Hess Ch., Schlemm P., Jak lepiej jeździć konno. W czym tkwi problem? Dosiad, oddziaływanie, rozluźnienie, skoki. Galaktyka, 2008.
 7. Hordyńska E., O koniu i jeździe konnej. Zakład Treningowy Koni w Zbrosławicach, Zbrosławice 1990.
 8. Kiełbasiewicz-Drozdowska I., Siwiński W., Teoria i metodyka rekreacji (zagadnienia podstawowe). AWF, Poznań 2001.
 9. Kotowski J.M., Kaszuba-Werpechowska E., ABC jeździectwa. PWRiL, Warszawa 1991.
 10. Łobożewicz T., Turystyka dzieci i młodzieży szkolnej. AWF, Warszawa 1997.
 11. Museler W., Nauka jazdy konnej. PWRiL, Warszawa 1978.
 12. Palman A., Jeździectwo, skoki przez przeszkody. Zakład Treningowy Koni w Zbrosławicach, Zbrosławice 1979.
 13. Skulicz B., Ujeżdżenie i skoki. WN PWN, Warszawa 1992.
 14. Sucharski J., Jeździectwo. PWRiL, Warszawa 1979.
 15. Toczek-Werner S., Podstawy rekreacji i turystyki. AWF, Wrocław 1998.
 16. Urbaniak-Czajka B., Koń zdrowy jak… Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004.
 17. Walkowicz E., Jodkowska E., Hodowla i chów koni. Przewodnik do ćwiczeń. Akademia Rolnicza, Wrocław 1997.

 

                            HIPOTERAPIA [cz. 2]

                            Katedra Fizjoterapii

                                   Kierownik: dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok I, semestr 2                   Stopień studiów: II                Wymagania wstępne: brak

Specjalizacja instruktorska dająca uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej

o specjalności Hipoterapia

Metody nauczania: teoria i praktyka jazdy konnej dla potrzeb hipoterapii

Prowadzący: mgr Monika Małachowska-Sobieska

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

30

 

Forma zaliczenia:

 

ocena średnia z teorii i praktyki

 

ECTS

 

 

 

 

            Efekty kształcenia: zdobycie wiedzy z umiejętnością jej zastosowania w pracy z koniem, w kierunku hipoterapii. Przygotowanie teoretyczne i praktyczne do samodzielnego funkcjonowania w pracy z udziałem konia w n/w zakresie.

            Program: rząd koński – siodło, ogłowie, pomocnicze części urzędu. Lonżowanie konia. Gimnastyka jeźdźca poprzedzająca i wspomagająca uzyskanie giętkiego, elastycznego i zrównoważonego dosiadu. Przygotowanie do jazdy – kiełznanie (zakładanie i dopasowania ogłowia), siodłanie (zasady prawidłowego siodłania), prowadzenie, wsiadanie i zsiadanie (zasady), zakończenie jazdy, konserwacja rzędu. Pomoce jeździeckie naturalne, stosowane zgodnie z zasadami naturalnej metody szkolenia koni; współdziałanie pomocy jeździeckich – dosiad w równowadze (oddziaływanie ciężarem jeźdźca(, łydki (działanie popędzające, działanie przesuwające, ustępowanie od łydki), wodze (zbieranie i skracanie wodzy), głos. Pomoce jeździeckie dodatkowe – palcat, ostrogi. Elementy jazdy podstawowej – wykorzystanie instynktu stadnego, ruszanie stępem, ruszanie kłusem, klus anglezowany, pełny dosiad (pokazowy, aktywny z popędzającym oddziaływaniem krzyża), półsiad, zasady pracy na dragach i koziołkach (cavaletti). Elementy jazdy podstawowej – zagalopowanie, galop (kontrgalop, zmiana nogi w galopie), dodawanie i skracanie, zebranie konia, parady (półparada-wstrzymanie, pełna parada-zatrzymanie, zatrzymanie przy ścianie, zatrzymanie na środku ujeżdżalni), zakręty (zmiana kierunku w kole, zmniejszanie koła, wyjeżdżanie figur), prostowanie konia. Zasady bezpieczeństwa zespołowej jazdy na ujeżdżalni – rodzaje (jazda na ogonach, jazda w zastępie za czołowym, jazda w zastępie ze stałymi odległościami, jazda luzem, jazda dowolna, komendy, ewolucje, koziołki). Zasady jazdy w terenie. Teoria i metodyka rekreacji ruchowej – znaczenie rekreacji ruchowej w życiu współczesnego człowieka, społeczne uwarunkowania uczestnictwa w rekreacji ruchowej, grupa rekreacyjna jako zbiorowość społeczna, rekreacja ruchowa jako czynnik uspołecznienia i integracji, wartość czasu wolnego oraz możliwości jego wykorzystania, proces nauczania i wychowania (wzór osobowy instruktora rekreacji ruchowej), metody nauczania czynności ruchowych, zasady kierowania grupą rekreacyjną, programowanie i planowanie ogniwa procesu rekreacji ruchowej, dostosowanie planów do pór roku, warunków środowiskowych i diagnozy osobniczej. Funkcjonowanie i organizacja ośrodka jeździeckiego rekreacyjnego. Marketing w działalności instruktora rekreacji. Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania rekreacji jeździeckiej. Promocja ośrodka rekreacji. Organizacja imprez rekreacyjnych i turystycznych – bezpieczeństwo, akty prawne i wymogi formalne, ubezpieczenia.

            Zalecana literatura:

 1. Diacont K., Jak rozmawiać z koniem? Delta, 2008.
 2. Fąk T. i wsp., Sport dla wszystkich. Gry rekreacyjne. ZG TKKF, z. 1 (1995), z. 3 (1999, z. 4 (2000).
 3. Fąk T. i wsp., Gry i zabawy integracyjne. ZG TKKF, z. 1 (2001), z. 2 (2002).
 4. Heipertz-Hengst Ch., Jazda konna dla osób niepełnosprawnych. PWRiL, Warszawa 1997.
 5. Hess Ch., Jak lepiej jeździć konno. Dla zaawansowanych. Ujeżdżenie, skoki, jazda w terenie. Galaktyka, 2009.
 6. Hess Ch., Schlemm P., Jak lepiej jeździć konno. W czym tkwi problem? Dosiad, oddziaływanie, rozluźnienie, skoki. Galaktyka, 2008.
 7. Hordyńska E., O koniu i jeździe konnej. Zakład Treningowy Koni w Zbrosławicach, Zbrosławice 1990.
 8. Kiełbasiewicz-Drozdowska I., Siwiński W., Teoria i metodyka rekreacji (zagadnienia podstawowe). AWF, Poznań 2001.
 9. Kotowski J.M., Kaszuba-Werpechowska E., ABC jeździectwa. PWRiL, Warszawa 1991.
 10. Łobożewicz T., Turystyka dzieci i młodzieży szkolnej. AWF, Warszawa 1997.
 11. Museler W., Nauka jazdy konnej. PWRiL, Warszawa 1978.
 12. Palman A., Jeździectwo, skoki przez przeszkody. Zakład Treningowy Koni w Zbrosławicach, Zbrosławice 1979.
 13. Skulicz B., Ujeżdżenie i skoki. WN PWN, Warszawa 1992.
 14. Sucharski J., Jeździectwo. PWRiL, Warszawa 1979.
 15. Toczek-Werner S., Podstawy rekreacji i turystyki. AWF, Wrocław 1998.
 16. Urbaniak-Czajka B., Koń zdrowy jak… Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004.
 17. Walkowicz E., Jodkowska E., Hodowla i chów koni. Przewodnik do ćwiczeń. Akademia Rolnicza, Wrocław 1997.

 

                            HIPOTERAPIA [cz. 3]

                            Katedra Fizjoterapii

                                   Kierownik: dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok II, semestr 3                  Stopień studiów: II                Wymagania wstępne: brak

Specjalizacja instruktorska dająca uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej

o specjalności Hipoterapia

Metody nauczania: wykłady specjalistyczne kliniki hipoterapii i praktyka hipoterapeutyczna z pacjentem i koniem.

Prowadzący: mgr Monika Małachowska-Sobieska

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

30

30

 

Forma zaliczenia:

 

ocena średnia z teorii i praktyki

 

ECTS

 

 

 

 

            Efekty kształcenia: zdobycie wiedzy teoretycznej w zakresie szeroko rozumianej hipoterapii i jej różnych form oraz ich wpływu na sferę psychiczną i fizyczną pacjenta. Zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu – przygotowania ośrodka jako bazy hipoterapeutycznej; wyboru, zakupu i przygotowania konia do hipoterapii; zasad bezpieczeństwa oraz sposobów asekuracji; korzystania z klinicznej dokumentacji pacjentów w kierunku doboru hipoterapii; wyeliminowania ewentualnych przeciwwskazań oraz kwalifikowania pacjenta do konkretnego lekarza specjalisty w celu uzyskania pismnej zgody na hipoterapię; kwalifikowania pacjenta do hipoterapii i wytyczenie celu głównego hipoterapii u danego pacjenta oraz celu dotyczącego bieżącego zabiegu.

            Program: wprowadzenie – rys historyczny, narodziny hipoterapii; hipoterapia w Świecie; Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne; aspekty prawne uprawiania zawodu hipnoterapeuty; ubezpieczenia (OC, NW). Ośrodek hipoterapii – konie do hipoterapii (wybór, przygotowanie do hipoterapii, przygotowanie do zabiegu, zabiegi weterynaryjne, rozczyszczanie kopyt); hala kryta (wymiary, podłoże, oświetlenie, wentylacja); tereny zielone (ogrodzenie, wykorzystanie do zabiegów w sezonie letnim); stajnia; pomieszczenia dodatkowe; sprzęty pomocnicze (np. rampa). Hipoterapia, środowisko i aspekt społeczny. Hipoterapia warunki ogólne – pacjent, zespół terapeutyczny, dobór konia, zasady bezpieczeństwa, rodzaje asekuracji, skierowania lekarskie, współpraca lekarz – hipoterapeuta – pacjent/rodzic/opiekun prawny; ubezpieczenia, dokumentacja. Wpływ hipoterapii na sferę psychiczną i fizyczną. Wskazania i przeciwwskazania do hipoterapii (zdjęcia rtg stawów biodrowych, analizowanie epikryz szpitalnych dzieci zgłaszających się na terapię w celu wykrycia i wyeliminowania ewentualnych zagrożeń tj. np. odklejanie siatkówki. Kwalifikacja pacjenta na hipoterapię – obserwacja aktywności spontanicznej dziecka, sprawdzanie wzorców postawno-lokomocyjnych, pomiary ruchomości w stawach, długości kończyn, wad postawy. Formy terapii z udziałem konia (hipoterapia neurofizjologiczna, funkcjonalna, psychopedagogiczna, hipokinezyterapia, terapia z koniem wg Fentac); definicje, charakterystyka. Korzystanie w hipoterapii z dorobku różnych metod usprawniania: NDT-Bobath, Domana, SI, ortezy dynamicznej typu Dunag. Hipoterapia w – mózgowym porażeniu dziecięcym, przepuklinie oponowo-rdzeniowej z wodogłowiem, encefalopatii, zespole Angelmana, zespole Pradera-Williego, Zespole Westa, Zespole Downa, upośledzeniu umysłowym, artrogrypozie, dystrofii mięśniowej, rdzeniowym zaniku mięśni, stwardnieniu rozsianym, autyzmie, psychiatrii, kręczu karku, dysplazji bioder, wadach postawy, skoliozach. Dobór formy terapii z udziałem konia do jednostki chorobowej (wykorzystanie pełnej dokumentacji pacjenta).

            Zalecana literatura:

 1. Borkowska M., Uwarunkowania rozwoju ruchowego i jego zaburzenia w mózgowym porażeniu dziecięcym. Polskie Stowarzyszenie Terapeutów NDT-SI, Warszawa 1999.
 2. Demczuk-Włodarczyk E., Badania czynnościowe obręczy biodrowej. [w:] T. Skolimowski (red.) Badania czynnościowe narządu ruchu w fizjoterapii. AWF, Wrocław 2009.
 3. Demczuk-Włodarczyk E., Badania czynnościowe stawu biodrowego. [w:] T. Skolimowski (red.) Badania czynnościowe narządu ruchu w fizjoterapii. AWF, Wrocław 2009.
 4. Domagalska M., Czupryna K., Szopa A., Nowotny J., Specyficzne i alternatywne sposoby terapii dzieci z porażeniem mózgowym. Neurologia Dziecięca 2004, 14(27).
 5. Domagalska M., Nowotny J., Szopa A., Czupryna K., Nowotny-Czupryna O., Kompensacyjne przemieszczenia poszczególnych segmentów ciała w płaszczyźnie strzałkowej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Fizjoterapia 2006, 14(4).
 6. Domagalska M., Szopa A., Czupryna K., Nowotny J., Kompensacyjne przemieszczenia poszczególnych segmentów ciała w płaszczyźnie czołowej u dzieci z mózgowym porażeniem. Fizjoterapia Polska 2005, 5(2).
 7. Dzierzęcka M., Kobryń H., Analiza kinematyczna chodów konia. Medycyna Weterynaryjna 2004, 60(4).
 8. Heipertz-Hengst Ch., Jazda konna dla osób niepełnosprawnych. Warszawa 1997.
 9. Kurpian W., Rola konia w gimnastyce leczniczej. Fundacja na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji Konnej Dzieci Niepełnosprawnych. Kwartalnik Hipoterapia, Kraków 1992, 3(3).
 10. Łojek J., Pokrojowe uwarunkowania wyboru konia do hipoterapii. Przegląd Hipoterapeutyczny 2006, (2)2.
 11. Małachowska-Sobieska M., Demczuk-Włodarczyk E., Wroniecki K., Skolimowski T., Szpyt K., Wojna D., Zawadzka D., Obraz dziecka z diplegią spastyczną w siadzie na koniu w zależności od ustawienia zespołu hipoterapeutycznego. Fizjoterapia 2008, 16(4).
 12. Małachowska-Sobieska M., Wroniecki K., Wpływ hipoterapii na przepływ naczyniowy w tętnicach kończyn dolnych u dzieci z porażeniem mózgowym. Fizjoterapia 2002, 10(1).
 13. Matyja M., Nowotny J., Zasady rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego – aspekty teoretyczne i praktyczne. Zeszyty Metodyczno-Naukowe nr 8. AWF, Katowice 1996.
 14. Michałowicz R., Jóźwiak S. (red.), Neurologia dziecięca. Urban&Partner, Wrocław 2000.
 15. Należyty M., Strumińska A., Rehabilitacja metodą hipoterapii dzieci z różnymi problemami rozwojowymi. Materiały i referaty z Międzynarodowej Konferencji z Hipoterapii. Fundacja na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji Konnej Dzieci Niepełnosprawnych. Kwartalnik Hipoterapia, Kraków 1994, 1-4.
 16. Nowotny J., Aktualne aspekty rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym. Rehabilitacja Medyczna 2003, 7(7).
 17. Nowotny J., Czupryna K., Matyja M., Najczęstsze błędy popełniane w trakcie usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Fizjoterapia 1997.
 18. Ostrowska B., Skolimowski T., Małachowska-Sobieska M., Anwajler J., Ocena skuteczności oddziaływania korekcyjnego hipoterapii neurofizjologicznej na ustawienie tułowia dzieci z mózgowym porażeniem typu wiotkiego. Fizjoterapia 2004, 12(2).
 19. Polańska E., Zastosowanie hipoterapii w kształtowaniu i korygowaniu postawy ciała. Przegląd Hipoterapeutyczny 2007, 1(4).
 20. Sipko T., Małachowska-Sobieska M., Mach B., Wpływ hipoterapii na równowagę ciała u dzieci upośledzonych umysłowo. Fizjoterapia 2002, 10(2).
 21. Sawaryn D., Hipoterapia w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Fizjoterapia 2002, 10(3-4).
 22. Sawaryn D., Właściwości konia i mechanizm oddziaływania terapeutycznego. Fizjoterapia 2008, 16(1).
 23. Sławek J. (red.), Spastyczność od patofizjologii do leczenia. Via Madica, Gdańsk 2007.
 24. Strauss I., Hipoterapia. Neurofizjologiczna gimnastyka lecznicza na koniu. Fundacja na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji Konnej Dzieci Niepełnosprawnych, Kraków 1996.

 

                            HIPOTERAPIA [cz. 4]

                            Katedra Fizjoterapii

                                   Kierownik: dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok II, semestr 4                  Stopień studiów: II                Wymagania wstępne: brak

Specjalizacja instruktorska dająca uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej

o specjalności Hipoterapia

Metody nauczania: wykłady specjalistyczne kliniki hipoterapii i praktyka hipoterapeutyczna z pacjentem i koniem.

Prowadzący: mgr Monika Małachowska-Sobieska

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

30

 

Forma zaliczenia:

 

ocena średnia z teorii i praktyki

 

ECTS

 

 

 

 

            Efekty kształcenia: umiejętności praktyczne wyrabiane na bazie zdobytej wiedzy teoretycznej w zakresie różnych form hipoterapii, uzależnionych od rodzaju schorzenia charakteryzującego pacjenta poddawanego zabiegowi. Praktyka hipoterapeutyczna (każdy student jest członkiem zespołu hipoterapeutycznego) prowadzona z udziałem pacjentów z szerokim wachlarzem schorzeń – mózgowe porażenie dziecięce (postaci spastyczne, atetotyczne, taktyczne), przepukliny oponowo-rdzeniowe z wodogłowiem, zespół Angelmana, zespół Pradera-Williego, zespół Westa, artrogrypozy, rdzeniowe zaniki mięśni, dystrofie mięśniowe, zespoły Downa, autyzmy, dzieci niewidome.

            Kompetencje instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia: legitymacja instruktorska zdobyta na naszej Uczelni charakteryzuje wyłącznie specjalistów, ponieważ każdy z absolwentów specjalizacji z hipoterapii jest również absolwentem Wydziału Fizjoterapii. Tak więc, każdy nasz hipnoterapeuta jest przede wszystkim fizjoterapeutą, a więc samodzielnym, wykwalifikowanym specjalistą w terapii człowieka z dysfunkcją narządu ruchu różnorodnej etiologii. Stąd też wynikają kompetencje fizjoterapeutów/hipoterapeutów, między innymi, jeśli w zespole terapeutycznym pracują hipoterapeuci bez wykształcenia fizjoterapeutycznego lub psychopedagogicznego, wówczas w danym Ośrodku pracują oni pod nadzorem naszych specjalistów hipoterapii, którzy posiadają wykształcenie medyczne/kliniczne w odpowiednim wymiarze klinicznym (studiów). Domeną naszych fizjoterapeutów/hipoterapeutów jest hipoterapia neurofizjologiczna, hipokinezyterapia, hipoterapia funkcjonalna, natomiast domeną psychologów i pedagogów specjalnych, psychopedagogów jest hipoterapia psychopedagogiczna (zgodnie z wykształceniem głównym, dającym tytuł terapeutyczny w danej dziedzinie).

            Program: korzystanie w hipoterapii z dorobku różnych metod usprawniania: NDT-Bobath, Domana, SI, ortezy dynamicznej typu Dunag (kombinezon kosmiczny). Hipoterapia w – mózgowym porażeniu dziecięcym, przepuklinie oponowo-rdzeniowej z wodogłowiem, encefalopatii, zespole Angelmana, zespole Pradera-Williego, Zespole Westa, Zespole Downa, upośledzeniu umysłowym, artrogrypozie, dystrofii mięśniowej, rdzeniowym zaniku mięśni, stwardnieniu rozsianym, autyzmie, psychiatrii, kręczu karku, dysplazji bioder, wadach postawy, skoliozach, w przypadku dzieci niewidomych. Dobór formy terapii z udziałem konia do jednostki chorobowej (wykorzystanie pełnej dokumentacji pacjenta i wykonanie badań bieżących) oraz przygotowanie terapii i aktywny udział w pracy zespołu: nawiązanie kontaktu z pacjentem; bieżące badania orientacyjne pacjenta; omówienie rozpoznania i aktualnego stanu pacjenta; wytyczenie celu bieżących zajęć na adekwatnym do w/w stanu; dobór sprzętu pomocniczego; wybór odpowiedniego konia do pacjenta; odpowiednie przygotowanie konia (lonżowanie); przeprowadzenie zajęć w asyście terapeuty głównego przy aktywnym kierowaniu zespołem terapeutycznym – korzystanie z obserwacji obserwatora idącego z tyłu do korekty bieżącej, dostosowywanie tempa chodu zajęć do możliwości dziecka, zmiana kierunku jazdy z wykorzystaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa; zakończenie zajęć z podsumowaniem, omówieniem zachowania ruchowego i emocjonalnego dziecka.

            Zalecana literatura:

 1. Borkowska M., Uwarunkowania rozwoju ruchowego i jego zaburzenia w mózgowym porażeniu dziecięcym. Polskie Stowarzyszenie Terapeutów NDT-SI, Warszawa 1999.
 2. Demczuk-Włodarczyk E., Badania czynnościowe obręczy biodrowej. [w:] T. Skolimowski (red.) Badania czynnościowe narządu ruchu w fizjoterapii. AWF, Wrocław 2009.
 3. Demczuk-Włodarczyk E., Badania czynnościowe stawu biodrowego. [w:] T. Skolimowski (red.) Badania czynnościowe narządu ruchu w fizjoterapii. AWF, Wrocław 2009.
 4. Domagalska M., Czupryna K., Szopa A., Nowotny J., Specyficzne i alternatywne sposoby terapii dzieci z porażeniem mózgowym. Neurologia Dziecięca 2004, 14(27).
 5. Domagalska M., Nowotny J., Szopa A., Czupryna K., Nowotny-Czupryna O., Kompensacyjne przemieszczenia poszczególnych segmentów ciała w płaszczyźnie strzałkowej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Fizjoterapia 2006, 14(4).
 6. Domagalska M., Szopa A., Czupryna K., Nowotny J., Kompensacyjne przemieszczenia poszczególnych segmentów ciała w płaszczyźnie czołowej u dzieci z mózgowym porażeniem. Fizjoterapia Polska 2005, 5(2).
 7. Dzierzęcka M., Kobryń H., Analiza kinematyczna chodów konia. Medycyna Weterynaryjna 2004, 60(4).
 8. Heipertz-Hengst Ch., Jazda konna dla osób niepełnosprawnych. Warszawa 1997.
 9. Kurpian W., Rola konia w gimnastyce leczniczej. Fundacja na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji Konnej Dzieci Niepełnosprawnych. Kwartalnik Hipoterapia, Kraków 1992, 3(3).
 10. Łojek J., Pokrojowe uwarunkowania wyboru konia do hipoterapii. Przegląd Hipoterapeutyczny 2006, (2)2.
 11. Małachowska-Sobieska M., Demczuk-Włodarczyk E., Wroniecki K., Skolimowski T., Szpyt K., Wojna D., Zawadzka D., Obraz dziecka z diplegią spastyczną w siadzie na koniu w zależności od ustawienia zespołu hipoterapeutycznego. Fizjoterapia 2008, 16(4).
 12. Małachowska-Sobieska M., Wroniecki K., Wpływ hipoterapii na przepływ naczyniowy w tętnicach kończyn dolnych u dzieci z porażeniem mózgowym. Fizjoterapia 2002, 10(1).
 13. Matyja M., Nowotny J., Zasady rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego – aspekty teoretyczne i praktyczne. Zeszyty Metodyczno-Naukowe nr 8. AWF, Katowice 1996.
 14. Michałowicz R., Jóźwiak S. (red.), Neurologia dziecięca. Urban&Partner, Wrocław 2000.
 15. Należyty M., Strumińska A., Rehabilitacja metodą hipoterapii dzieci z różnymi problemami rozwojowymi. Materiały i referaty z Międzynarodowej Konferencji z Hipoterapii. Fundacja na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji Konnej Dzieci Niepełnosprawnych. Kwartalnik Hipoterapia, Kraków 1994, 1-4.
 16. Nowotny J., Aktualne aspekty rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym. Rehabilitacja Medyczna 2003, 7(7).
 17. Nowotny J., Czupryna K., Matyja M., Najczęstsze błędy popełniane w trakcie usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Fizjoterapia 1997.
 18. Ostrowska B., Skolimowski T., Małachowska-Sobieska M., Anwajler J., Ocena skuteczności oddziaływania korekcyjnego hipoterapii neurofizjologicznej na ustawienie tułowia dzieci z mózgowym porażeniem typu wiotkiego. Fizjoterapia 2004, 12(2).
 19. Polańska E., Zastosowanie hipoterapii w kształtowaniu i korygowaniu postawy ciała. Przegląd Hipoterapeutyczny 2007, 1(4).
 20. Sipko T., Małachowska-Sobieska M., Mach B., Wpływ hipoterapii na równowagę ciała u dzieci upośledzonych umysłowo. Fizjoterapia 2002, 10(2).
 21. Sawaryn D., Hipoterapia w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Fizjoterapia 2002, 10(3-4).
 22. Sawaryn D., Właściwości konia i mechanizm oddziaływania terapeutycznego. Fizjoterapia 2008, 16(1).
 23. Sławek J. (red.), Spastyczność od patofizjologii do leczenia. Via Madica, Gdańsk 2007.
 24. Strauss I., Hipoterapia. Neurofizjologiczna gimnastyka lecznicza na koniu. Fundacja na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji Konnej Dzieci Niepełnosprawnych, Kraków 1996.

 

                            SPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

                  KOSZYKÓWKA

                            Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych

                                   Kierownik: dr hab. Eugeniusz Bolach, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                     

Rok II, semestr 4                  Stopień studiów: II                Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: dr hab. Eugeniusz Bolach, prof. nadzw., mgr Jerzy Mysłakowski

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

 

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

 

 

            Efekty kształcenia: wiedza teoretyczna i praktyczna do pracy z niepełnosprawnymi zawodnikami uprawiającymi piłkę koszykową na wózkach.

            Program: ogólna klasyfikacja medyczna w sporcie niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawnych zawodników uprawiających koszykówkę. Przepisy i regulaminy piłki koszykowej na wózkach. Doskonalenie techniki jazdy na wózku bez piłki (start, jazda po prostej, slalom, zatrzymanie, obroty wózkiem). Doskonalenie technik jazdy na wózku z piłką (dwoma sposobami). Technika chwytów i podań piłki (jednorącz, oburącz, znad głowy, z przed piersi, z kozłowania) w miejscu i podczas jazdy. Technika rzutów do kosza z miejsca i z jazdy. Taktyka gry w zależności od rodzaju dysfunkcji. Jednostka treningowa – mikrocykl, mezocykl, makrocykl w koszykówce rozgrywanej w pozycji siedzącej. Roczny cykl treningowy. Gra szkolna i sparingi. Elementy sędziowania.

            Zalecana literatura:

 1. Bolach E., Wolska G., Taktyczne ustawienie zespołu w zależności od punktacji medycznej w piłce koszykowej na wózkach. Człowiek i Ruch 2001, 1 (3).
 2. Bolach E., Mikiciuk A., Godziński K., Analiza skuteczności gry zawodników piłki koszykowej na wózkach w zależności od wartości punktowej za inwalidztwo. [w:] Ozdorowcza i Sportiwna Robota z Niepewnosprawnimi. Dierżawnyj Komitet Ukraini z Pitań Fizycznoj Kulturi i Sportu, Nacjonalnij Komitet Sportu Inwalidów Ukraini, Fond Socjalnogo Zachistu Inwalidów, Ukraiński Fond „Rieabilitacja Inwalidów”, Specjalna Olimpiada Ukraini, Olimpijska Akademija Ukraini, Lwiwskij Derżawnij Institut Fizicznoj Kulturi, Ukraina, Lwiw, Wipusk 1, 117-133.

 

                            SPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

                            PIŁKA BRAMKOWA – GOALBALL

                            Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych

                                   Kierownik: dr hab. Eugeniusz Bolach, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                     

Rok II, semestr 4                  Stopień studiów: II                Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: dr hab. Eugeniusz Bolach, prof. nadzw.

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

 

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

 

 

            Efekty kształcenia: wiedza teoretyczna i praktyczna do pracy z niepełnosprawnymi zawodnikami z dysfunkcją narządu wzroku (niewidomych, ociemniałych i słabowidzących) uprawiających zespołowe gry sportowe – poznanie specyfiki zespołowych gier sportowych (rolball, torball, futsall, goalball).

            Program: cechy, cele i zadania sportu osób niepełnosprawnych, klasyfikacja sportowo-medyczna w piłce bramkowej, charakterystyka dyscypliny sportu ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa na treningach i zawodach sportowych. Wskazania i przeciwwskazania do uprawiania piłki bramkowej. Możliwości funkcjonalne niewidomych i niedowidzących w piłce bramkowej – goalball. Metodyka prowadzenia zajęć z osobami niewidomymi, ociemniałymi i słabowidzącymi. Teoria treningu sportowego. Specyfika treningu niewidomych i słabowidzących. Organizacja zawodów sportowych w piłce bramkowej (właściwe przygotowanie obiektów). Aspekty kompensacyjne gier zespołowych dla niewidomych i niedowidzących (słuch, dotyk, lokomocja, orientacja przestrzenna). Przepisy i regulaminy gry w piłkę bramkową. Techniki rzutu piłką. Technika gry w piłkę bramkową (atak i obrona). Taktyka gry w piłkę bramkową – goalball. Nauka sędziowania. Udział w zawodach rangi regionalnej w charakterze asystenta trenera.

            Zalecana literatura:

 

 

                            SPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

                            PIŁKA SIATKOWA

                            Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych

                                   Kierownik: dr hab. Eugeniusz Bolach, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                     

Rok II, semestr 4                  Stopień studiów: II                Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: dr hab. Eugeniusz Bolach, prof. nadzw., dr Bartosz Bolach

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

 

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

 

 

            Efekty kształcenia: wiedza teoretyczna i praktyczna do pracy z niepełnosprawnymi zawodnikami uprawiającymi piłkę siatkową.

            Program: ogólna klasyfikacja medyczna w sporcie niepełnosprawnych, w tym niepełnosprawnych uprawiających piłkę siatkową. Przepisy i regulaminy piłki siatkowej rozgrywanej w pozycjach stojącej (sitting volleyball) i siedzącej (standing volleyball) – mistrzostwa Polski, Europy, świata, paraolimpiady. Technika gry w piłce siatkowej rozgrywanej w pozycji stojącej w zależności od rodzaju dysfunkcji narządu ruchu – amputowanych w obrębie kończyn górnych i dolnych, niepełnosprawnych zawodników będących z porażeniami i niedowładami kończyn, z zesztywnieniami i luksacją stawów biodrowych i kolanowych, ze skrótami kończyn oraz z porażeniem mózgowym. Taktyka gry w zależności od rodzaju dysfunkcji w obu dyscyplinach sportowych. Metodyka treningu sportowego. Roczny cykl treningowy. Zasady sędziowania zawodów sportowych w piłce siatkowej osób niepełnosprawnych.

            Zalecana literatura:

 1. Bolach E., Analiza taktyki gry w piłkę siatkową dla inwalidów. [w:] J. Orzech, J. Sobiecka (red.) Sport osób niepełnosprawnych w różnych grupach wiekowych. Warsztaty Badawcze, Warszawa 1985, 92-97.
 2. Bolach E., Testy sprawności fizycznej specjalnej (technicznej) w piłce siatkowej rozgrywanej w pozycji stojącej (standing volleyball) u zawodników z dysfunkcjami w obrębie kończyn dolnych. [w:] Materiały Drugoj Ukrainskoj Konferencji. Derżawnyj Komitet Mołodiżnoj Politiki Sportu i Turizma Ukrainy, Ukraińska Akademia Nauk Nacjonalnego Progresu, Olimpijska Akademia Ukrainy, Lwiwskij Derżawnij Institut Fiziczeskoj Kulturii, Lwiw 19888.
 3. Bolach E., Ocena sprawności fizycznej specjalnej u zawodników niepełnosprawnych uprawiających wyczynowo piłkę siatkową rozgrywaną w pozycji stojącej (standing volleyball). Człowiek i Ruch 2001, 1 (3), 70-77.

 

                            SPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

                            PŁYWANIE

                            Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych

                                   Kierownik: dr hab. Eugeniusz Bolach, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok II, semestr 3                  Stopień studiów: II                Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne: umiejętność przepłynięcia 100 metrów stylem zmiennym w czasie poniżej – 1 minuta i 45 sekund.

Prowadzący: dr hab. Eugeniusz Bolach, prof. nadzw., mgr Wojciech Seidel

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

 

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

 

 

            Efekty kształcenia: uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy z osobami niepełnosprawnymi – zawodnikami uprawiającymi pływanie.

            Program: ogólna klasyfikacja medyczna w sporcie niepełnosprawnych. Metodyka prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi. Organizacja procesu treningowego i zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych – przygotowanie obiektów. Klasyfikacja medyczna w pływaniu sportowym osób niepełnosprawnych. Przepisy i regulaminu w pływaniu (mistrzostwa Polski, Europy, świata, paraolimpiady). Zapoznanie się z techniką pływania stylem klasycznym, dowolnym, grzbietowym, motylkowym oraz zmiennym – niewidomych i ociemniałych, niedowidzących, niedosłyszących i amputowanych w obrębie kończyn dolnych, paraplegików, tetraplegików, niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami oraz porażeń mózgowych. Metodyka treningu sportowego. Roczny cykl treningowy (okresy przygotowania wszechstronnego, startowego, przejściowego – cele i zadania poszczególnych podokresów). Jednostka treningowa – mikrocykl, mezocykl, makrocykl treningowy. Zasady sędziowania zawodów sportowych.

            Zalecana literatura:

 1. Bolach E., Seidel W., Wielkość obciążeń fizycznych stosowanych w treningu pływaków niepełnosprawnych. [w:] Młoda Sportivna nauka Ukrainy. Dzierżawnyj komitet mołodiżnoj politiki sportu i turizmu Ukrainy, Ukraińska Akademia Nauk Nacjonalnego Progresu, Olimpijska Akademia Ukrainy, Lwiwskij Derżawnij Institut Fiziczeskoj Kulturi, Lwiw 2000.
 2. Bolach E., Bolach B., Migasiewicz J., Wpływ uprawiania pływania na styl życia osób niepełnosprawnych i ich stosunek do podejmowanego wysiłku fizycznego. [w:] J. Migasiewicz, E. Bolach (red.) Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych. Monografia. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wrocław, AWF, Wrocław 2004, 61-80.

 

                            SPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

                            PODNOSZENIE CIĘŻARÓW

                            Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych

                                   Kierownik: dr hab. Eugeniusz Bolach, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok II, semestr 3                  Stopień studiów: II                Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne: brak

Prowadzący: dr hab. Eugeniusz Bolach, prof. nadzw., mgr Jerzy Mysłakowski

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

 

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

 

 

            Efekty kształcenia: uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy z zawodnikami niepełnosprawnymi uprawiającymi podnoszenie ciężarów.

            Program: ogólna klasyfikacja medyczna w sporcie niepełnosprawnych. Charakterystyka dyscypliny ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa na treningach i zawodach sportowych. Metodyka prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi. Organizacja procesu treningowego i zawodów sportowych – przygotowanie obiektów. Przepisy i regulaminy podnoszenia ciężarów dla osób niepełnosprawnych – mistrzostwa Polski, Europy, świata, paraolimpiady. Klasyfikacja sportowo medyczna zawodników. Podział zawodników ze względu na płeć, kategorie wagowe oraz na grupy startowe. Zapoznanie z techniką boju zawodników amputowanych w zakresie kończyn dolnych, paraplegików oraz niepełnosprawnych będących z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu i z porażeniem mózgowym. Taktyka dyscypliny. Metodyka treningu sportowego. Roczny cykl treningowy – okres przygotowania wszechstronnego, startowego, przejściowego – cele i zadania poszczególnych podokresów. Jednostka treningowa – mikrocykl, mezocykl i makrocykl treningowy. Uczestnictwo w zawodach rangi regionalnej w charakterze asystenta trenera. Zasady sędziowania zawodów sportowych w podnoszeniu ciężarów osób niepełnosprawnych.

            Zalecana literatura:

 1. Bolach E., Gut R., Efektywność form i metod stosowanych w podokresie przygotowania specjalnego w podnoszeniu ciężarów osób niepełnosprawnych. [w:] Młoda Sportivna Nauka Ukrainy. Dzierżawnyj Komitet Mołodiżnoj Politiki Sportu i Turizmu Ukrainy, Ukraińska Akademia Nauk Nacjonalnego Progresu, Olimpijska Akademia Ukrainy, Lwiwskij Derżawnij Institut Fiziczeskoj Kulturi, Lwiw 2002, 37-47.
 2. Bolach E., Migasiewicz J., Charakterystyka okresów startowych kadry polskich niepełnosprawnych ciężarowców startujących na najważniejszych zawodach w latach 2001-2003 oraz omówienie osiągniętych wyników sportowych. [w:] J. Briskin, M. Liniec, E.Bolach, J. Migasiewicz (red.) Ozdorowcza i sportiwna robota z niepewnosprawnimi. Dierżawnij Komitet Ukraini z Pitań Fizicznoj Kulturii i Sportu, Lwiwskij Dzierżawnij Instytut Fizycznoj Kulturii, Wrocławska Akademia Fizycznego Wychowanija, Nacjonalnij Komitet Sportu Inwalidów Ukrainii, Specjalnia Olimpiada Ukrainii, Lwiw 2004, 59-70.

 

1.10.    Prezentacja przedmiotów

         [zgodnie z diagramem semestralnym zamieszczonym w pkt 1.4.]

 

 

                            ANATOMIA PRAWIDŁ.FUNKCJ. [cz. 1]

                            Katedra Biostruktury

                                   Kierownik: prof. dr hab. Zofia Ignasiak

Język wykładowy: polski, angielski                                                  

Rok I, semestr 1                   Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: wykład, ćwiczenia

Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Ignasiak, dr Kamila Czaja, dr Jarosław Domaradzki, dr Grzegorz Żurek, dr Jarosław Fugiel, dr Katarzyna Kochan-Jacheć, dr Paweł Posłuszny

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

15

30

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

4R

 

         Efekty kształcenia: celem kształcenia jest zapoznanie studenta z budową i funkcją ludzkiego ciała, szczególnie w aspekcie biernego i czynnego układu ruchu oraz procesów sterowania tym ruchem w oparciu o podstawowe informacje z układu nerwowego. Przedmiot ma także teoretycznie przygotować słuchaczy do realizowania innych przedmiotów podstawowych (np. fizjologii, biomechaniki, etc.).

            Program: budowa i funkcja biernego i czynnego układu ruchu.

            Zalecana literatura:

 1. Ignasiak Z., Anatomia układu ruchu. Elsevier 2007.
 2. Ignasiak Z., Anatomia narządów wewnętrznych i układu nerwowego. Elsevier 2008.
 3. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, t. I-V. PZWL, Warszawa 1998-2002.
 4. Gołąb B., Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego. PZWL, Warszawa 2004.
 5. Marciniak T., Anatomia prawidłowa człowieka, t. I-III. Wrocław 1991.
 6. Woźniak W., Anatomia człowieka. Urban&Partner, Wrocław 2001.

      Atlasy:

 1. Grant J.C.B., Atlas anatomii. Górnickie Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2001.
 2. Leonhardt H., Plater W., Kahle W., Podręczny atlas anatomii człowieka, t. I-III. Wydawnictwo Medyczne Słowiński Werlag, Brema 1998.
 3. Netter F., Atlas anatomii człowieka. Urban&Partner, Wrocław 2002.
 4. Sinielnikow R.D., Atlas anatomii człowieka, t. I-III, 1989.
 5. Sobota J., Atlas anatomii człowieka, t. I-II. Urban&Partner, Wrocław 2001.
 6. Stelmasiak W., Atlas anatomii człowieka, t. I-III. Warszawa.

 

                            BIOFIZYKA

                            Katedra Biomechaniki

                                   Kierownik: dr hab. Alicja Rutkowska-Kucharska

Język wykładowy: polski                                                     

Rok I, semestr 1                   Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: wykład, ćwiczenia

Prowadzący: mgr inż. Alicja Kebel, dr Adam Siemieński, dr inż. Sławomir Winiarski

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

15

15

 

Forma zaliczenia:

 

E

 

ECTS

 

 

3

 

         Efekty kształcenia: zdobycie umiejętności dostrzegania zjawisk fizycznych zachodzących w organizmie człowieka i w jego otoczeniu oraz posługiwania się prawami mechaniki, mechaniki płynów, termodynamiki i elektrodynamiki dla wyjaśniania tych zjawisk. Zdobycie umiejętności ilościowego i jakościowego przewidywania konsekwencji najważniejszych praw fizyki lub ruchu człowieka, dla przemian energetycznych zachodzących w jego ciele i w otoczeniu oraz dla funkcjonowania aparatury stosowanej w fizjoterapii. Zrozumienie podstaw fizycznych wybranych metod fizykoterapii.

            Program: elementy mechaniki ruchów postępowych i obrotowych w biofizyce. Elementy aero- i hydrodynamiki w biofizyce. Podstawowe zasady i prawa termodynamiki. Biofizyczny obraz przemian energetycznych w biosferze i w organizmach żywych. Drgania i fale mechaniczne. Ultradźwięki i ich zastosowania. Zjawiska elektryczne w organizmach żywych. Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące oraz jonizujące i jego oddziaływanie z organizmem człowieka. Biofizyczne podstawy wybranych metod fizykoterapii.

            Zalecana literatura:

 1. Ernst K., Fizyka sportu. PWN, Warszawa 1992.
 2. Kane J.W., Sternheim M.M., Fizyka dla przyrodników. PWN, Warszawa 1988.
 3. Leyko W. (red.), Biofizyka dla biologów. PWN, Warszawa 1987.
 4. Miękisz S., Hendrich A. (red.), Wybrane zagadnienia z biofizyki. Wrocław 1998.
 5. Pilawski A. (red.), Podstawy biofizyki. PZWL, Warszawa 1983.

 

                            BIOLOGIA MEDYCZNA

                            Katedra Podstaw Fizjoterapii

                                   Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech

Język wykładowy: polski                                                     

Rok I, semestr 1                   Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: wykład, ćwiczenia

Prowadzący: dr Małgorzata Socha, mgr Wiesława Jonak, mgr Zdzisław Lewandowski

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

15

15

 

Forma zaliczenia:

 

E

 

ECTS

 

 

3

 

         Efekty kształcenia: zapoznanie studentów z ogólnymi prawami biologii w rozumieniu jedności świata organicznego; uporządkowanie i ujednolicenie wiedzy stanowiącej podstawy w rozumieniu i przyswajaniu przedmiotów bloku biomedycznego i przedmiotów klinicznych.

            Program: wykład – teoria komórkowa; poziomy organizacji żywej materii – komórki, tkanki, narządy; budowa błon biologicznych, transport przez błony; organella cytoplazmatyczne, ich budowa i udział w metabolizmie komórki; budowa i organizacja chromatyny jądrowej, chromosomy; budowa i funkcje kwasów nukleinowych; cykl komórkowy i jego regulacja; apoptoza; gametogeneza, regulacja hormonalna gametogenezy; cykl płciowy; rozwój zarodkowy człowieka, budowa i funkcje błon płodowych i łożyska; budowa i funkcje skóry; ćwiczenia – budowa mikroskopu, zasady mikroskopowania; budowa, funkcje i występowanie tkanek: nabłonkowej, łącznej, mięśniowej i nerwowej; podział gruczołów, budowa histologiczna i funkcje wybranych gruczołów (ślinianki, tarczyca, trzustka, nadnercza, jajnik i jądra); budowa histologiczna układu pokarmowego (jelito, wątroba), budowa histologiczna układu wydalniczego (nerka, moczowód).

      Zalecana literatura:

 1. Zabel M., Histologia. Podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2000.
 2. Sawicki W., Histologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005.
 3. Bartel H., Embriologia dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1995.

 

                            EKOLOGIA

                            Katedra Podstaw Fizjoterapii

                                   Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech

Język wykładowy: polski                                                     

Rok I, semestr 1                   Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: wykład, ćwiczenia

Prowadzący: dr Lucyna Górska-Kłęk, mgr Wiesława Jonak, mgr Zdzisław Lewandowski

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

15

15

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

2

 

         Efekty kształcenia: kształtowanie umiejętności oceny wpływu zagrożeń środowiskowych na organizm człowieka i analizy stanu ekologicznego Polski na tle innych państw. Kształtowanie świadomości ekologicznej.

            Program: podstawowe pojęcia z ekologii (biosfera, ekosystem, biocenoza, biotop, populacja, czynniki ekologiczne). Wieloaspektowość badań w ekosystemach, definicja i specyfika ekologii człowieka. Organizacja biosfery oraz ogólne prawidłowości funkcjonowania ekosystemu. Różnorodność biologiczna – współczesne zagrożenia i znaczenie. Przyczyny i skutki działania czynników teratogennych i patogennych na organizm ludzki. Najczęściej występujące w środowisku przyrodniczym ksenobiotyki (kadm, rtęć, ołów), ich wpływ na organizm człowieka. Zasoby naturalne i zanieczyszczenia. Rola świadomości ekologicznej i ekologicznego stylu życia. Strategia Ochrony Świata. Rozwój zrównoważony. Formy ochrony. Ochrona zdrowia i środowiska w Polsce.

            Zalecana literatura:

 1. Krebs Ch.J., Ekologia. PWN, Warszawa 1996.
 2. Jethon Z., Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. PZWL, Warszawa 2000.
 3. Jethon Z., Ekologia człowieka w wychowaniu fizycznym i sporcie. AWF, Wrocław1994.

 

                            ETYKA

                            Katedra Podstaw Fizjoterapii

                                   Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech

Język wykładowy: polski                                                     

Rok I, semestr 1                   Stopień studiów: I                  Status przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: wykład, ćwiczenia

Prowadzący: dr Katarzyna Salamon-Krakowska, dr Tomasz Michaluk

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

15

15

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

2

 

         Efekty kształcenia: umiejętność prowadzenia racjonalnego dyskursu, dobór argumentów merytorycznych i właściwe wnioskowanie. Rozpoznawanie i rozróżnianie konfliktów etycznych związanych z komercjalizacją sportu, z rozwojem nauk biomedycznych. Znajomość podstawowych systemów etycznych.

            Program: etyka jako gałąź filozofii i nauka o wartościach. Czym jest dobro? Czy istnieje zło? Znaczenie etyki i moralności w życiu człowieka jako jednostki i członka społeczeństwa. Wybrane zagadnienia z etyki sportu. Problem sztucznego (biologicznego i chemicznego) oraz „naturalnego” (psychologicznego) dopingu. Problem juwenilizacji i geriatryzacji sportu. Problem brutalizacji i generalnej szkodliwości niektórych dyscyplin, a także pewnych, wysoce niebezpiecznych form zachowania się wobec przeciwników. Fair play jako standard etyczny.

            Zalecana literatura:

 1. Bonenberg M., Etyka środowiskowa. Założenia i kierunki. UJ, Kraków 1992.
 2. Lipiec J., Koło etyczne. Kraków 2005.
 3. Arystoteles, Etyka nikomachejska. PWN, Warszawa 1956.
 4. Filek J., Filozofia odpowiedzialności XX wieku. Znak, Kraków 2003.
 5. Jonas H., Zasada odpowiedzialności. Kraków 1996.

 

                            FIZJOTERAPIA OGÓLNA

                            Katedra Fizjoterapii

                                   Kierownik: dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                     

Rok I, semestr 1                   Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: wykład, ćwiczenia

Prowadzący: dr Bożena Ostrowska

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

30

30

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

4

 

         Efekty kształcenia: zapoznanie studenta z ogólną problematyką niepełnosprawności, rehabilitacji, fizjoterapii i fizjoprofilaktyki. Przyswojenie podstawowych pojęć dotyczących niepełnosprawności i całokształtu rehabilitacji medycznej, zmian i zjawisk istotnych dla różnego rodzaju niepełnosprawności oraz likwidowania bądź łagodzenia ich skutków. W trakcie nauki powinien on zapoznać się z taktyką postępowania fizjoterapeutycznego, hierarchią i racjonalizacją celów. Powinien nabyć umiejętności doboru środków, form i metod fizjoterapii. Powinien zapoznać się ze sposobami planowania, oceniania i dokumentowania procesu fizjoterapii. Celem nauczania jest również zwrócenie uwagi na społeczne i kulturowe odniesienia fizjoterapii.

            Program: problematyka niepełnosprawności, podstawowe pojęcia i definicje. Rehabilitacja medyczna i jej składowe, miejsce fizjoterapii w rehabilitacji medycznej. Interdyscyplinarność rehabilitacji. Związek rehabilitacji z naukami medycznymi, humanistycznymi i o kulturze fizycznej. Wyrównywanie ubytków funkcjonalnych – regeneracja, kompensacja, adaptacja. Efektywność rehabilitacji, plastyczność ośrodkowego układu nerwowego, potencjał rehabilitacyjny. Osoba rehabilitowana jako podmiot – podejście fizjoterapeuty do osoby rehabilitowanej. Ocena stanu funkcjonalnego, dokumentacja tego stanu i zabiegów fizjoterapeutycznych. Ogólna metodyka rehabilitacji i taktyka postępowania fizjoterapeutycznego (hierarchia i realizacja celów, ogólne zasady doboru środków, form i metod fizjoterapii, fizjoterapia jako element rehabilitacji kompleksowej. Organizacja rehabilitacji i fizjoterapii, zespół rehabilitacyjny. Rehabilitacja szpitalna, ambulatoryjna i domowa oraz w sanatorium i ośrodku rehabilitacyjnym. Obozy i turnusy rehabilitacyjne. Etyka zawodowa fizjoterapeuty, kompetencje oraz odpowiedzialność moralna i prawna. Badania diagnostyczne i funkcjonalne jako podstawa tworzenia, weryfikacji i modyfikacji programu rehabilitacji oraz kontroli jej wyników. Testy funkcjonalne stosowane w fizjoterapii – dobór odpowiedniego testu, trafność oceny, przydatność i znaczenie dla doboru środków fizjoterapii oraz kontroli wyników rehabilitacji. Testy specyficzne dla różnych metod fizjoterapii. Testy specyficzne dla różnych schorzeń i dysfunkcji. Wykorzystywanie aparatury diagnostyczno-pomiarowej w diagnostyce funkcjonalnej – prezentacja i interpretacja wyników, przydatność i znaczenie różnych badań aparaturowych – dla doboru środków fizjoterapii oraz kontroli wyników rehabilitacji.

            Zalecana literatura:

 1. Dega W., Milanowska K., Rehabilitacja medyczna. PZWL, Warszawa 1993.
 2. Kwolek A. (red.), Rehabilitacja medyczna, t. 1 i 2. Urban&Partner, Wrocław 2003.
 3. Nowotny J., Podstawy fizjoterapii, cz. 1. AWF, Katowice 1988.
 4. Straburzyński G., Fizjoterapia. PZWL, Warszawa 1988.
 5. Zembaty A., Fizjoterapia. PZWL, Warszawa 1989.

 

                            GIMNASTYKA

                            Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki

                                   Kierownik: dr hab. Paweł Kowalski, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                     

Rok I, semestr 1                   Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: dr Piotr Piestrak, dr Zbigniew Najsarek

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

15

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

0.5

 

         Efekty kształcenia: usprawnienie własne; poznanie – różnych form ćwiczeń kształtujących oraz sposobów pomocy i ochrony podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych; znajomość nazewnictwa ćwiczeń kształtujących; umiejętność wykorzystania przyborów i przyrządów gimnastycznych do ćwiczeń; umiejętność wykonania prostych ćwiczeń gimnastycznych kształtujących siłę i koordynację ruchów; umiejętność zastosowania pomocy i ochrony podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.

            Program: zastosowanie i rola ćwiczeń kształtujących w procesie podnoszenia podstawowej sprawności fizycznej. Terminologia ćwiczeń kształtujących w praktyce. Zasady opisu izolowanych pozycji wyjściowych do ćwiczeń kształtujących. Sposoby pomocy i ochrony w czasie wykonywania ćwiczeń w zwisach i podporach. Kształtowanie siły wybranych grup mięśni i koordynacji na przyrządach gimnastycznych. Przydatność ćwiczeń na przyrządach w fizjoterapii.

            Zalecana literatura:

 1. Jezierski R., Rybicka A. (red.), Gimnastyka. Teoria i metodyka. AWF, Wrocław 1995.
 2. Kaczyński A. i wsp., Gimnastyka – zbiór ćwiczeń programowych. AWF, Wrocław 1984.
 3. Kaczyński A., Atlas ćwiczeń siłowych. AWF, Wrocław 1985.
 4. Kaczyński A., Zabawowe formy ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych. AWF, Wrocław 2000.

 

                            ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE

                            Katedra Zespołowych Gier Sportowych

                                   Kierownik: dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                     

Rok I, semestr 1                   Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: dr Krzysztof Kałużny, dr Maciej Majorowski

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

15

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

0.5

 

         Efekty kształcenia: w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej  – student będzie znał cele i zadania zespołowych gier sportowych jako środka wspomagającego proces edukacji fizycznej, metodykę nauczania środków ruchowych z wybranych zespołowych gier sportowych; w zakresie umiejętności praktycznych – student będzie potrafił zorganizować i przeprowadzić różne formy zespołowych gier sportowych w zakresie podstawowym.

            Program: wyposażenie studentów w podstawową wiedzę pedagogiczną i metodyczną z zakresu zespołowych gier sportowych w procesie edukacji fizycznej; zapoznanie studentów z wybranymi ćwiczeniami, zabawami, grami z piłką oraz metodyką nauczania środków ruchowych z wybranych zespołowych gier sportowych.

            Zalecana literatura:

 1. Bednarski L., Koźmin A., Piłka nożna. Podręcznik dla studentów i nauczycieli. Kraków 2004.
 2. Bilska M., Unihokej. Biała Podlaska 1999.
 3. Czerwiński J., Elementarz mini piłki ręcznej EW. Minihandball. Vienna 1994.
 4. Huciński T., Koszykówka – podręcznik dla trenerów, nauczycieli i studentów. BK, Wrocław 2001.
 5. Superlak E., Piłka siatkowa (techniczno-taktyczne przygotowanie do gry). Infovolley, Wrocław 1995.
 6. Wołyniec J., (red.), Przepisy gier sportowych w zakresie podstawowym. BK, Wrocław 2006.

 

                           HISTORIA FILOZOFII

                            Katedra Podstaw Fizjoterapii

                                   Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech

Język wykładowy: polski                                                     

Rok I, semestr 1                   Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: wykład

Prowadzący: dr Tomasz Michaluk, dr Katarzyna Salamon-Krakowska

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

15

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

1

 

         Efekty kształcenia: przedstawienie i zanalizowanie kluczowych dla rozwoju kultury i myśli europejskiej koncepcje filozoficzne. Wskazanie na istnienie wielości równoprawnych koncepcji opisujących i tłumaczących istniejącą rzeczywistość, zarówno w sferze istnienia, jak i wartości. Wskazanie filozoficznych korzeni współczesnej, szeroko rozumianej, kultury.

            Program: podział filozofii jako nauki na ontologię, epistemologię, aksjologię – określenie zakresu badawczego filozofii. Systemy filozoficzne: Sokratesa, Sofistów, Platona, Arystotelesa, Epikura, stoików, św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu, Kartezjusza, J. Locke’a, D. Hume’a, I. Kanta, J.S. Milla, G.W.F. Hegela, A. Schopenhauera. H.L. Bergsona, M. Heideggera; egzystencjalizm.

            Zalecana literatura:

 1. Gilson E., Langan T., Maurer A.A., Historia filozofii współczesnej. PAX, Warszawa 1979.
 2. Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. 1-4. RW KUL, Lublin 1994-1999.
 3. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1-3. PWN, Warszawa

 

                            KSZTAŁCENIE RUCHOWE

                            I METODYKA NAUCZANIA RUCHU [cz. 1]

                            Katedra Fizjoterapii

                                   Kierownik: dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                     

Rok I, semestr 1                   Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: wykład, ćwiczenia

Prowadzący: dr Czesław Giemza, dr Bożena Ostrowska

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

15

15

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

1

 

         Efekty kształcenia: zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z nauczaniem czynności ruchowych, nauczenie opracowywania konspektów do ćwiczeń, zapoznanie z podstawowymi formami i metodami stosowanymi w nauczaniu czynności ruchowych.

            Program: podstawowe zasady, metody i środki nauczania czynności ruchowych. Cele i zadania, zasady, formy, środki i metody nauczania czynności ruchowych. Etapy opanowywania czynności ruchowych. Bezpieczeństwo i higiena zajęć. Uczenie się i nauczanie czynności ruchowych. Rodzaje aktywności ruchowej. Metody stosowane w wychowaniu fizycznym z akcentem na ich przydatność w procesie usprawniania. Akty ruchowe w ujęciu rozwojowym, kinezjologicznym i ergonomicznym. Możliwości i uwarunkowania procesu motorycznego uczenia się człowieka.

            Zalecana literatura:

 1. Nowotny J., Kształcenie umiejętności ruchowych.
 2. Czabański B., Wybrane zagadnienia uczenia się i nauczania techniki sportowej.

 

                            KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC MEDYCZNA

 

Język wykładowy: polski                                                     

Rok I, semestr 1                   Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: wykład, ćwiczenia

Prowadzący: pracownicy Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

15

15

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

1

 

         Efekty kształcenia: przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy medycznej, w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

            Program: wykłady – łańcuch przeżycia; zasady prawidłowego wzywania pomocy; bezpieczeństwo ratującego i poszkodowanego; ocena poszkodowanego; postępowanie z pacjentem nieprzytomnym; metody bezprzyrządowego wdrażania dróg oddechowych; sekwencja czynności resuscytacyjnych u dorosłych; wypadek komunikacyjny; wstrząs; nagłe zachorowania (omdlenie, atak astmy, drgawki, zaburzenia nerwicowe). Ćwiczenia – resuscytacja dorosłych; zautomatyzowana defibrylacja zewnętrzna, porażenie prądem; pozycja bezpieczna, postępowanie w zatruciach; ciało obce w drogach oddechowych dorosłego i dziecka; bezprzyrządowa resuscytacja w utonięciu i hipotermii; bezprzyrządowa resuscytacja dzieci; podstawy pierwszej pomocy w urazach i oparzeniach; przenoszenie i ewakuacja poszkodowanego.

            Zalecana literatura: podana przez prowadzących.

 

                            SOCJOLOGIA

                            Katedra Podstaw Fizjoterapii

                                   Kierownik: Katedra Podstaw Fizjoterapii

Język wykładowy: polski                                                      

Rok I, semestr 1                   Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: wykład, ćwiczenia

Prowadzący: dr hab. Barbara Gola, prof. nadzw., mgr Rafał Bugaj, dr Mateusz Kuśnierz, dr Elżbieta Wojtaś

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

15

15

 

Forma zaliczenia:

 

E

 

ECTS

 

 

2

 

         Efekty kształcenia: zapoznanie studentów ze społecznymi i przyrodniczymi uwarunkowaniami zdrowia i choroby.

            Program: społeczne i przyrodnicze uwarunkowania zdrowia i choroby. Choroba i niepełnosprawność jako problem społeczny. Biologiczny i społeczno-kulturowy wymiar niepełnosprawności. Socjologia rehabilitacji jako subdyscyplina socjologiczna. Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie. Niepełnosprawni jako kategoria społeczna. Instytucja służby zdrowia, jej zadania i podstawowe funkcje – ochrona zdrowia, prowadzenie badań oraz funkcja kontrolna – w odniesieniu do niepełnosprawnych. Znaczenie rodziny w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Problemy integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Przystosowanie do niepełnosprawności a czynniki socjalizacyjne. Zmiany systemu wyobrażeń społecznych i zmian postaw społecznych wobec zjawisk choroby i niepełnosprawności. Konstytuowanie się i funkcjonowanie grup formalnych wspomagających osoby niepełnosprawne. Obraz rehabilitacji w świadomości społecznej – strategie zmian.

      Zalecana literatura:

 1. Aronson E., Człowiek istota społeczna. PWN, Warszawa 1998.
 2. Bauman Z., Socjologia. Poznań 1996.

 

                            TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

                            Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

                                   Kierownik: prof. dr hab. Gabriel Łasiński

Język wykładowy: polski                                                     

Rok I, semestr 1                   Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: wykład, ćwiczenia

Prowadzący: mgr Piotr Głowicki

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

15

15

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

1

 

         Efekty kształcenia: przekazanie współczesnej wiedzy z zakresu komunikacji informacyjnej i edukacji medialnej ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania mediów w pracy – kształtowanie kompetencji medialnych.

            Program: edukacja medialna w społeczeństwie wiedzy i społeczeństwie edukacyjnym: podstawowe definicje, podstawowe pojęcia i terminologia TI; społeczeństwo Informacyjne – definicja, tendencje; szanse i zagrożenia wynikające z zastosowania Technologii Informacyjnych w różnych sferach życia; znaczenie i kierunki rozwoju współczesnych mediów; zastosowanie. Media masowe i multimedia w komunikacji. Aspekty humanistyczne, etyczno-prawne i społeczne w dostępie i korzystaniu z technologii informacyjnej: wpływ swobodnego dostępu do informacji oraz nieskrępowanej komunikacji na zachowania społeczne; normy prawne i etyczne korzystania z informacji źródłowej; zasady etyki w korzystaniu z mediów; etyczne i prawne zagrożenia niewłaściwego posługiwania się komputerami, oprogramowaniem. Współczesne kompetencje medialne; znaczenie kompetencji medialnych; sposoby kształtowania kompetencji medialnych; nauczanie zdalne (distance learning, e-learning); nauczanie hybrydowe (blended learning). Rola informacji i wiedzy: rola i istota komunikatów medialnych; zagrożenia ze strony mediów. Efektywne wykorzystanie mediów w pracy: włączanie mediów do projektów biznesowych; media w projektach grupowych i pracy zespołowej. Przetwarzanie informacji i danych operacyjnych: zasady transmisji danych; współczesne systemy przetwarzania i transmisji danych, systemy operacyjne (Windows Vista, XP; Linux, OS/2; MAC OS X), systemy transmisyjne; Internet – zasady funkcjonowania, rozwiązania; archiwizowanie danych, korzystanie z baz danych.

            Zalecana literatura:

 1. Siemieniecki B., Technologia informacyjna we współczesnej edukacji. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002.
 2. Bednarek J., Media w nauczaniu. Mikom, Warszawa 2002.

 

                            PRAKTYKA KLINICZNA

 

Język wykładowy: polski                                                     

Rok I, semestr 1                   Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia

Praktyki studenckie: mgr Izabella Gizelewska-Nowak

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

80

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

3

 

         Efekty kształcenia: poznanie przyszłego miejsca pracy oraz specyfiki poszczególnych ośrodków ochrony zdrowia i pracy fizjoterapeuty.

            Program: zapoznanie ze strukturą, organizacją i funkcjonowaniem ambulatoryjnych i stacjonarnych ośrodków ochrony zdrowia. Struktura, organizacja i formy pracy działów fizjoterapii ambulatoryjnych i stacjonarnych ośrodków ochrony zdrowia. Przepisy BHP oraz regulamin placówki. Zasady aseptyki. Dokumentacja medyczna i fizjoterapeutyczna pacjenta. Udział studenta w obchodach i odprawach fizjoterapeutów. Zapoznanie ze składem i pracą zespołu leczącego oraz rehabilitacyjnego. Aktywne asystowanie w pracy fizjoterapeuty – pomoc w przeprowadzaniu badań czynnościowych i wykonywaniu zabiegów. Pomoc w zbieraniu wywiadu i prowadzeniu dokumentacji chorych.

            Zalecana literatura:

 

                           ANATOMIA PRAWIDŁ. FUNKCJ. [cz. 2]

                            Katedra Biostruktury

                                   Kierownik: prof. dr hab. Zofia Ignasiak

Język wykładowy: polski                                                     

Rok I, semestr 2                   Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: wykład, ćwiczenia

Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Ignasiak. Dr Kamila Czajka, dr Jarosław Domaradzki, dr Grzegorz Żurek, dr Jarosław Fugiel, dr Katarzyna Kochan-Jacheć, dr Paweł Posłuszny

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

15

30

 

Forma zaliczenia:

 

E

 

ECTS

 

 

3R

 

         Efekty kształcenia: celem kształcenia jest zapoznanie studenta z budową i funkcją ludzkiego ciała w aspekcie narządów wewnętrznych, jak też układu nerwowego, jako podstawy sterowania ruchem. Przedmiot ma także stanowić podbudowę dla innych przedmiotów podstawowych (np. fizjologii, biomechaniki, etc.).

            Program: budowa i funkcja układu nerwowego, budowa i funkcja narządów wewnętrznych.

            Zalecana literatura:

 1. Ignasiak Z., Anatomia układu ruchu. Elsevier 2007.
 2. Ignasiak Z., Anatomia narządów wewnętrznych i układu nerwowego. Elsevier 2008.
 3. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, t. I-V. PZWL, Warszawa 1998-2002.
 4. Gołąb B., Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego. PZWL, Warszawa 2004.
 5. Marciniak T., Anatomia prawidłowa człowieka, t. I-III. Wrocław 1991.
 6. Woźniak W., Anatomia człowieka. Urban&Partner, Wrocław 2001/

      Atlasy:

 1. Grant J.C.B., Atlas anatomii. Górnickie Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2001.
 2. Leonhardt H., Plater W., Kahle W., Podręczny atlas anatomii człowieka, t. I-III. Wydawnictwo Medyczne Słowiński Werlag, Brema 1998.
 3. Netter F., Atlas anatomii człowieka. Urban&Partner, Wrocław 2002.
 4. Sinielnikow R.D., Atlas anatomii człowieka, t. I-III, 1989.
 5. Sobota J., Atlas anatomii człowieka, t. I-II. Urban&Partner, Wrocław 2001.
 6. Stelmasiak W., Atlas anatomii człowieka, t. I-III. Warszawa.

 

                            ANATOMIA RENTGENOWSKA

                            Katedra Biostruktury

                                   Kierownik: prof. dr hab. Zofia Ignasiak

Język wykładowy: polski                                                     

Rok I, semestr 2                   Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomość układu ruchu                      Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: dr Jarosław Fugiel, dr Jarosław Domaradzki, dr Grzegorz Żurek

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

15

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

1

 

         Efekty kształcenia: celem przedmiotu jest nabycie umiejętności rozpoznawania struktur anatomicznych na zdjęciach rentgenowskich w zakresie niezbędnym studentom kierunku fizjoterapii.

            Program: w tematyce zajęć zawarte są informacje dotyczące anatomii radiologicznej ciała ze szczególnym uwzględnieniem układu biernego ruchu. Treści programowe obejmują także wiadomości z zakresu zasad powstawania promieni rentgenowskich, stosowanych technik wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie.

            Zalecana literatura:

 1. Brant W.E., Podstawy diagnostyki radiologicznej, t. 1. Medipage 2007.
 2. Daniel B., Atlas anatomii radiologicznej człowieka. PZWL, Warszawa 1988.
 3. Pruszyński B., Radiologia. Diagnostyka obrazowa. RTG, KT, USG, MR i medycyna nuklearna. PZWL 2005.
 4. Pruszyński B., Daniel B., Anatomia radiologiczna. RTG, TK, MR, USG, S.C. PZWL 2005.
 5. Pruszyński B. (red.), Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań. PZWL 2000.
 6. Walecki J. (red.), Narząd ruchu. Seria Radiologia – Ćwiczenia praktyczne. Urban&Partner 2008.
 7. Zgliszczyński S.L. (red.), Radiologia. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL, Warszawa 1994.
 8. Wicke L., Atlas anatomii radiologicznej. Elsevier 2009.

 

                            BIOCHEMIA

                            Katedra Podstaw Fizjoterapii

                                   Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech                        

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: obowiązkowy

Rok I, semestr 2                   Stopień studiów: I                 Metody nauczania: wykład, ćwiczenia

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z chemii nieorganicznej i organicznej w zakresie szkoły średniej.

Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech, dr Dorota Jakubiec

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

15

30

 

Forma zaliczenia:

 

E

 

ECTS

 

 

2

 

         Efekty kształcenia: uzyskanie przez studenta wiedzy według programów (minima programowe) zatwierdzonych przez MNiSzW, umiejętności odpowiedzi na podane zagadnienia egzaminacyjne, wiadomości z biochemii statycznej i dynamicznej w sferze fizjoterapii, ich wykorzystanie w zrozumieniu fizjologii i patologii schorzeń i ich leczeniu.

            Program: repetytorium – od etynu do aminokwasów. Białka, budowa, podział, metabolizm. Białka, peptydy – hormony, enzymy, izoenzymy, diagnostyka enzymologiczna. Białka, węglowodany i lipidy – struktura i rola. Metabolizm przemian węglowodanowych. Metabolizm lipidów, wskaźniki lipidowe. Powiązanie przemian metabolicznych. Cykle Krebsa, Corich i mocznikowy. Energetyka ustroju. Hormony, podział, udział w przemianach. Choroby cywilizacyjne w aspekcie biochemicznym. Markery biochemiczne wybranych schorzeń. Markery aktywności fizycznej. Biopierwiastki, witaminy, równowaga pro- i antyoksydacyjna.

            Zalecana literatura:

 1. Sobiech K.A., Biochemia, wyd. V. AWF, Wrocław 2005.
 2. Sobiech K.A. (red.), Ćwiczenia z biochemii, wyd. III. AWF, Wrocław 2002.
 3. Hames B.D., Hooper N.M., Krótkie wykłady z biochemii. PWN, Warszawa 2004.

 

                            FIZYKOTERAPIA [cz. 1]

                            Katedra Fizjoterapii

                                   Kierownik: dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                     

Rok I, semestr 2                   Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: wykład, ćwiczenia

Prowadzący: prof. dr hab. inż. lek. med. Halina Podbielska, dr Ewa Boerner

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

15

45

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

5R

 

         Efekty kształcenia: zapoznanie studentów z podstawami fizykoterapii jako działu lecznictwa, w którym stosuje się naturalne i sztuczne czynniki fizykalne; nauka umiejętności wykonywania zabiegów fizykalnych; nauka postępowania z pacjentem; zapoznanie ze sprzętem stosowanym w fizykoterapii; wyrobienie poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę; zapoznanie z przepisami BHP.

            Program: termoterapia, światłolecznictwo (promieniowanie podczerwone, UV, promieniowanie laserowe), elektroterapia (galwanizacja, jonoforeza, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, elektrodiagnostyka, elektrostymulacja, TENS), pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości (DKF, terapuls, skanlab), pole magnetyczne (magnetoterapia, magnetostymulacja), ultradźwięki (ultradźwięki, jonoforeza, terapia skojarzona), inhalacje.

            Zalecana literatura:

 1. Mika T., Kasprzak W., Fizykoterapia. PZWL, Warszawa 2001.
 2. Straburzyński G., Straburzyńska-Lupa A., Medycyna Fizykalna. PZWL, Warszawa 2000.

 

                            KINEZYTERAPIA [cz. 1]

                            Katedra Fizjoterapii

                                   Kierownik: dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                     

Rok I, semestr 2                   Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: wykład, ćwiczenia

Prowadzący: prof. dr hab. Tadeusz Skolimowski, dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. nadzw., dr Joanna Anwajler, dr Katarzyna Barczyk, dr Ewa Bieć, dr Marta Curzytek, dr Arletta Hawrylak, dr Anna Konieczna, dr Bożena Ostrowska, dr Dorota Wojna, dr Dominika Zawadzka, dr Czesław Giemza, dr Tomasz Sipko, mgr Monika Małachowska-Sobieska, mgr Adam Paluszak, mgr Zbigniew Rogala

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

15

45

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

5R

 

         Efekty kształcenia: opanowanie teoretycznych podstaw kinezyterapii oraz techniki badania narządu ruchu.

            Program: miejsce i rola kinezyterapii w procesie rehabilitacji. Teoretyczne podstawy kinezyterapii. Nazewnictwo stosowane w kinezyterapii. Podstawy metodyczne kinezyterapii – cele i zadania, podstawowe zasady, formy i środki. Ocena stanu pacjenta dla potrzeb kinezyterapii i jej znaczenie – wywiad, sposoby oceny funkcjonalnej. Badanie pacjenta – pomiary linijne długości i obwodów kończyn i ruchomości kręgosłupa oraz goniometryczne ruchomości stawów kończyn i kręgosłupa, badanie miednicy, ocena i pomiar siły mięśniowej, testy diagnostyczne. Plan postępowania kinezyterapeutycznego, dokumentacja.

            Zalecana literatura:

 1. Rosławski A., Skolimowski T., Badania czynnościowe w kinezyterapii. AWF, Wrocław 2000.
 2. Backup K., Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni. PZWL, Warszawa 1997.
 3. Zembaty A., Kinezyterapia, t. I. Kasper, Kraków 2002.

 

                            KSZTAŁCENIE RUCHOWE

                            I METODYKA NAUCZANIA RUCHU [cz. 2]

                            Katedra Fizjoterapii

                                   Kierownik: dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                     

Rok I, semestr 2                   Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: wykład, ćwiczenia

Prowadzący: dr Ewa Bieć, dr Dominika Zawadzka

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

15

15

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

1

 

         Efekty kształcenia: opanowanie umiejętności oceny jakości ruchu oraz nauki czynności ruchowych.

            Program: układ ciała jako ćwiczenia lub pozycje wyjściowe do ćwiczeń: postrzeganie własnego ciała z kontrolą wzrokową i bez kontroli wzrokowej (dotyk). Układ ciała w czasie wykonywania pracy w statyce (praca izometryczna) i w dynamice (praca koncentryczna, ekscentryczna i mieszana). Rola ruchu i ćwiczeń fizycznych. Świadoma i systematyczna aktywność ruchowa w kształtowaniu prawidłowego wzorca ruchowego. Jakość ruchu (płaszczyzny i osie). Ćwiczenia kształtujące: gibkość, zdolności koordynacyjne, równowagę ciała, wytrzymałość i wydolność. Kształcenie umiejętności ruchowych: proces uczenia się czynności ruchowych. Tworzenie się nawyków ruchowych. Nauka od prostych do złożonych czynności ruchowych. Planowanie procesu nauczania czynności ruchowych osób niepełnosprawnych. Możliwość nauczania czynności ruchowych u niepełnosprawnych.

            Zalecana literatura:

 1. Nowotny J., Edukacja i Reedukacja. KASPER, Kraków 2003.
 2. Marciniak J., Zbiór ćwiczeń koordynacyjnych i gibkościowych. COS, Warszawa 1998.

 

                            LEKKOATLETYKA

                            Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki

                                   Kierownik: dr hab. Paweł Kowalski, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                     

Rok I, semestr 2                   Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: doc. dr Jacek Stodółka, mgr Bogumił Mańka, dr Urszula Włodarczyk, dr Zdzisław Paliga

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

15

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

0.5

 

         Efekty kształcenia: opanowanie i zrozumienie podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu kształcenia techniki i metodyki nauczania konkurencji lekkoatletycznych. Umiejętność poprawnego wykonania technik podstawowych konkurencji lekkoatletycznych. Opanowanie podstawowych wiadomości dotyczących zasad rozgrzewki lekkoatletycznej oraz umiejętność jej przeprowadzenia.

            Program: struktura rozgrzewki lekkoatletycznej. Nauka odbicia w skokach lekkoatletycznych. Teoretyczne podstawy skoków lekkoatletycznych. Technika i metodyka nauczania skoku wzwyż techniką naturalną, skoku wzwyż techniką flop. Teoretyczne podstawy rzutów lekkoatletycznych. Zaprawa siłowa z wykorzystaniem piłek lekarskich. Technika i metodyka nauczania rzutu piłeczką palantową, skoku w dal techniką naturalną, skoku w dal techniką biegową.

            Zalecana literatura:

 1. Raczek J., Podstawy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Warszawa 1991.
 2. Sulisz S., Lekkoatletyka. Sport i Turystyka, Warszawa.
 3. Sulisz S., Wychowanie fizyczne w szkole podstawowej. Warszawa 1991.
 4. Szelest Z., Sulisz S., Lekkoatletyka zbiór ćwiczeń ogólnych i specjalnych. Warszawa 1985.
 5. Stawczyk Z., Gry i zabawy lekkoatletyczne dla młodzieży szkolnej. Poznań 1974.
 6. Poprawski B., Stawczyk Z., Ćwiczenia ogólnorozwojowe lekkoatlety. Poznań 1972.
 7. Sozański H., Witczak T., Trening szybkości Warszawa 1981.

 

                            PŁYWANIE

                            Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

                                   Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Zatoń

Język wykładowy: polski, angielski                                                   Status przedmiotu: obowiązkowy

Rok I, semestr 2                   Stopień studiów: I                             Metody nauczania: ćwiczenia

Wymagania wstępne: umiejętność pływania na poziomie zapewniającym bezpieczne korzystanie z akwenów wodnych.           

Prowadzący: dr Marcin Jaszczak, dr Marek Rejman, dr Andrzej Klarowicz

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

15

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

0.5

 

         Efekty kształcenia: podniesienie sprawności pływackiej studentów w zakresie czterech technik pływania sportowego i pływania utylitarnego. Nabycie umiejętności i wiedzy w zakresie stosowania różnych form pływania zdrowotnego oraz zajęć rekreacyjnych w wodzie.

            Program: bezpieczeństwo podczas zajęć w wodzie; technika pływania żabką, kraulem na grzbiecie i na piersiach oraz delfinem; skok na głowę; pływanie utylitarne; pływanie zdrowotne, kompensacyjne i korekcyjne; gry i zabawy w wodzie.

            Zalecana literatura:

 1. Czabański B., Fiłon M., Zatoń K. (red.), Elementy teorii pływania. AWF, Wrocław 2003.
 2. Ostrowski A., Zabawy i rekreacja w wodzie. WSiP, Warszawa 2003.
 3. Owczarek S., Korekcja wad postawy. Pływanie i ćwiczenia w wodzie. WSiP, Warszawa 1999.
 4. Waade B. (red.), Pływanie sportowe i ratunkowe. AWFiS, Gdańsk 2003.
 5. Wiesner W., Kowalewski B., Tablice poglądowe z ratownictwa wodnego. Harcerskie Biuro Wydawnicze Horyzonty, Warszawa 2000.

 

                            PSYCHOLOGIA

                            Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej

                                   Kierownik: dr hab. Edward Wlazło, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                     

Rok I, semestr 2                   Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: biologia, anatomia, fizjologia    Metody nauczania: wykład, ćwiczenia

Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Szmajke

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

15

30

 

Forma zaliczenia:

 

E

 

ECTS

 

 

3

 

Efekty kształcenia: przyswojenie podstawowych pojęć z zakresu psychologii ogólnej i klinicznej. Zapoznanie z wybranymi narzędziami pomiaru i oceny różnych właściwości psychicznych. Poznanie rozwoju psychicznego człowieka, jego prawidłowego rozwoju oraz odmienności. Praktyczne wykorzystanie wiedzy z psychologii ogólnej i klinicznej w pracy z zakresu fizjoterapii.

Program: psychologia głównych czynności i właściwości psychicznych, poznawczych (wrażenia, spostrzeżenia, pamięć, wyobraźnia, myślenie, uwaga), motywacyjnych (istota motywacji, rodzaje motywacji, prawa motywacyjne, motywacja a sprawność działania), emocjonalnych (cechy i rodzaje emocji, zjawisko frustracji, stresu, sytuacje trudne). Osobowość – struktura i funkcje regulacyjne. Koncepcje osobowości według różnych autorów: Eysenck, Freud, Łukaszewski. Problemy empatii i asertywności. Zdrowie, choroba, psychika.

            Zalecana literatura:

 1. Bishop G., Psychologia zdrowia. Astrum, Wrocław 2000.
 2. Friedman H., Uzdrawiająca osobowość. GWP, Gdańsk 2003.
 3. Strelau J. (red.) Psychologia ogólna. GWP, Gdańsk 2003, t. 2.
 4. Strelau L., Podstawy psychologii dla nauczycieli. PWN, warszawa 1998.
 5. Szmajke A., Własne sukcesy i niepowodzenia z perspektywy czasu. Przegląd Psychologiczny nr 1, s. 105-123.
 6. Tomaszewski T., Psychologia. PWN, Warszawa 1999.
 7. Wojcieszke B., Człowiek wśród ludzi. Wydawnictwo Naukowe Scholar 2002.

 

                            PRAKTYKA W PRACOWNI FIZYKOTERAPII

                           

Język wykładowy: polski                                                     

Rok I, semestr 2                   Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia

Praktyki studenckie: mgr Izabella Gizelewska-Nowak

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

100

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

3

 

         Efekty kształcenia: zapoznanie studentów z regulaminem zakładu (gabinetu), rozkładem pomieszczeń leczniczych i socjalnych, czasem pracy i rozkładem zajęć. Poznanie organizacji zakładu (gabinetu), ruchu chorych i dokumentacji leczenia (książki ewidencji, karty zleceń, zakres dostępu do historii choroby). Zapoznanie z aparaturą i techniką zabiegową z odczuciami i reakcjami na stosowaną energię oraz w miarę możliwości wprawianie praktykantów w manipulacjach technicznych.

            Program: zajęcia zasadnicze w następujących działach – elektroterpia (galwanizacja i jonoforeza, montowanie obwodu leczniczego, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, elektrostymulacja); fototerapia (stosowanie promieniowania nadfioletowego, promieniowania podczerwonego i widzialnego, laseroterapia, magnetoterapia, diatermia). Krioterapia. Ultrasonoterapia. Zabiegi wodolecznicze. Zabiegi kąpielowe. Masaże wibracyjne. Parafinoterapia. Sauna. Klimatoterapia z helioterapią i talasoterapią w uzdrowiskach.

            Zalecana literatura:

 

                            PRAKTYKA W PRACOWNI KINEZYTERAPII

                           

Język wykładowy: polski                                                     

Rok I, semestr 2                   Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia

Praktyki studenckie: mgr Izabella Gizelewska-Nowak

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

100

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

3

 

         Efekty kształcenia: doskonalenie umiejętności oraz praktyczne wykorzystanie wiadomości teoretycznych zdobytych na wykładach i ćwiczeniach.

            Program: zajęcia organizacyjne; zasady bhp; regulamin odbywania praktyk; zapoznanie się z organizacją pracy w placówce. Nauka prowadzenia wywiadu dla potrzeb kinezyterapii. Badania czynnościowe narządu ruchu jako podstawa prognozy, diagnozy i kontroli oraz zabiegów kinezyterapeutycznych: badanie statyczne miejscowe, badanie statyczne ogólne, badanie dynamiczne miejscowe, badanie dynamiczne ogólne. Wyznaczanie celów bliższych i dalszych.

            Zalecana literatura:

 

                            BIOMECHANIKA

                            Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu

                                   Kierownik: prof. dr hab. Zdzisława Wrzosek             

Język wykładowy: polski                                                     

Rok II, semestr 3                  Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: wykład, ćwiczenia

Prowadzący: dr hab. n. med. Szymon Dragan

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

15

30

 

Forma zaliczenia:

 

E

 

ECTS

 

 

3R

 

            Efekty kształcenia: poznanie zagadnień mechaniki ciała człowieka w różnych dysfunkcjach ruchowych oraz porównanie normalnych i patologicznych zjawisk ruchu wraz z analizą możliwości korekcji tych patologii. Zastosowanie praktyczne umiejętności badania, opisywania i diagnozowania dysfunkcji narządu ruchu oraz stosowania metod leczniczych w różnych stanach patologii.

            Program: podstawowe pojęcia i prawa mechaniki, prawa rządzące zmianami zachodzącymi w organizmie człowieka. Strukturalna budowa narządu ruchu. Tkanka łączna – własności fizyczne. Kość jako tkanka i narząd – własności mechaniczne, wpływ warunków mechanicznych na budowę tkanki kostnej i rozwój kości. Przebudowa adaptacyjna kości w różnych stanach patologii. Własności mechaniczne tkanki chrzęstnej i mięśniowej. Własności fizyczne chrząstki, mięśni oraz więzadeł i powięzi. Kości, stawy i więzadła – kinematyka narządu ruchu. Biomechanika narządu ruchu – podstawowe pojęcia kinetyki. Fizjologia mięśni – jednostka motoryczna mięśnia i budowa mięśnia. Źródła energii mięśnia. Siła mięśnia. Biomechanika mięśni – prawa mechaniki w zastosowaniu do mięśni, morfologiczna adaptacja mięśni. Patomechanika mięśni – zmęczenie mięśnia, wydatek energetyczny a możliwości regeneracyjne mięśni. Stany chorobowe prowadzące do zaburzenia bilansu energetycznego mięśnia. Ciało ludzkie jako układ mechaniczny.

            Zalecana literatura:

 1. Będziński R., Biomechanika inżynierska. PWr., Wrocław 1997.
 2. Bober T., Biomechanika chodu i biegu. Skrypt AWF, Wrocław 1989.
 3. Bober T., Zawadzki J., Biomechanika układu ruchu człowieka. BK, AWF, Wrocław 2001.
 4. Marciniak W., Szulc A. (red.), Wiktora Degi Ortopedia i Rehabilitacja. Wydawnictwa Lekarskie PZWL, 2003, 2004.
 5. Zagrobelny Z., Woźniewski M., Biomechanika kliniczna. AWF, Wrocław 1997.
 6. Dziak A., Tayara S.H., Bolesny Bark. Kraków 1998.
 7. Rąpała K., Bóle krzyża. PZWL, 2005.
 8. Acta Bioengineering and Biomechanics. Roczniki.
 9. Fizjoterapia Polska. Roczniki.

 

                            FIZJOLOGIA [cz. 1]

                            Katedra Kinezjologii

                                   Kierownik prof. dr hab. Artur Jaskólski

Język wykładowy: polski                                                     

Rok II, semestr 2                  Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: anatomia, biochemia, biologia  Metody nauczania: wykład, ćwiczenia

Prowadzący: prof. dr hab. Artur Jaskólski

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

15

45

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

4R

 

         Efekty kształcenia: znajomość funkcjonowania poszczególnych układów człowieka.

            Program: przewodnictwo i pobudliwość włókien nerwowych. Czynność elektryczna mięśni. Odruchy. Proces sterowania ruchami. Plastyczność ośrodkowego układu nerwowego i tkanki mięśniowej. Reinerwacja. Neurofizjologia bólu. Ośrodkowy układ nerwowy. Obwodowy i wegetatywny układ nerwowy. Mięśnie szkieletowe. Istota skurczu, jednostki ruchowe. Budowa i funkcja skóry. Krew i krążenie krwi – skład i właściwości krwi. Czynność, regulacja i automatyzm serca. Transport tlenu. Krążenie obwodowe. Limfa i płyny tkankowe. Krzepnięcie krwi. Układ oddechowy – wskaźniki funkcjonalne oddychania. Hipoksja.

            Zalecana literatura:

 1. Bullock J., Boyle J., Wang M.B.III., Fizjologia. Urban&Partner, Wrocław 2004, 1.
 2. Jaskólski A., Jaskólska A., Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka. AWF, Wrocław 2005.

 

                            FIZYKOTERAPIA [cz. 2]

                            Katedra Fizjoterapii

                                   Kierownik: dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk

Język wykładowy: polski                                                     

Rok II, semestr 3                  Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: prof. dr hab. inż. lek. med. Halina Podbielska, dr Aneta Demidaś, dr Agnieszka Pisula-Lewandowska, dr Barbara Ratajczak, mgr Elżbieta Jackowska

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

45

 

Forma zaliczenia:

 

E

 

ECTS

 

 

4R

 

         Efekty kształcenia: nauka umiejętności wykonywania zabiegów fizykalnych; nauka postępowania z pacjentem; zapoznanie ze sprzętem stosowanym w fizykoterapii; wyrobienie poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę; zapoznanie z przepisami BHP.

            Program: doskonalenie umiejętności wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych, nauka prawidłowego stosowania dawek leczniczych różnych form fizykoterapeutycznych oraz łączenie ich z innymi metodami fizjoterapeutycznymi, nauka postępowania z pacjentem, wyrobienie poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę oraz zainteresowanie wynikami leczenia.

            Zalecana literatura:

 1. Mika T., Kasprzak W., Fizykoterapia. PZWL, Warszawa 2001.
 2. Straburzyński G., Straburzyńska-Lupa A., Medycyna fizykalna. PZWL, Warszawa 2000.

 

                            JĘZYK OBCY

                            Centrum Języków Obcych

                                   Kierownik: mgr Astrid Mogilnicka

Język wykładowy: polski                                                     

Rok II-III, semestr 3, 4, 5    Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: test kwalifikacyjny poziomu zaawansowania znajomości języka obcego po szkole średniej.                                                               Metody nauczania: ćwiczenia

Prowadzący: lektorzy Centrum Języków Obcych

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

120

 

Forma zaliczenia:

 

E

 

ECTS

 

 

1, 1, 2

 

         Efekty kształcenia: kształcenie języka dla celów komunikacji językowej na poziomie biegłości B2 ESKOJ*.

            Program: elementy języka oraz komunikacji językowej.

            Zalecana literatura: podana przez prowadzącego lektora.