AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

University School of Physical Education

adres: al. Ignacego Jana Paderewskiego 35; 51-612 Wrocław

REKTORAT

adres: ul. Stefana Banacha 11, 51-617 Wrocław,

tel. (+ 48-71) 347 31 14; 347 31 01

fax: (+ 48-71) 348 25 27

www.awf.wroc.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakiet Informacyjny ECTS

[rok akad. 2009/2010]

 

 

 

 

 

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

                           

                  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie:

dr hab. Anna Skrzek, prof. nadzw.

Prorektor ds. Nauczania

AWF we Wrocławiu

Spis treści

I. INFORMACJE OGÓLNE.. 6

1. System ECST. 6

2. Mobilność studentów.. 7

II. INFORMACJE o UCZELNI 8

1. Wrocław.. 8

2. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.. 9

2.1. Nazwa i adres uczelni 10

ul. Stefana Banacha 11, 51-617 Wrocław, 10

tel. (+ 48-71) 347 31 14; 347 31 01. 10

2.2. Władze uczelni 10

2.3. Struktura uczelni 10

2.4. Kalendarz roku akademickiego. 12

2.5. Kierunki studiów.. 12

2.6. Zasady przyjęć na studia. 12

2.7. Najważniejsze przepisy Uczelni 13

2.8. Prawa i obowiązki studenta. 13

III. INFORMACJE o STUDIACH.. 15

1. Kierunek studiów:  WYCHOWANIE FIZYCZNE.. 15

1.1. Struktura studiów i formy studiowania. 15

1.2. Cele zawodowe i edukacyjne kształcenia. 15

1.3. Diagram semestralny studiów I stopnia. 16

1.4. Diagram semestralny studiów II stopnia. 20

1.5. Wykaz przedmiotów do wyboru.. 32

1.6. Alfabetyczna lista przedmiotów do wyboru.. 37

1.7. Alfabetyczna lista specjalizacji instruktorskich.. 38

1.8. Alfabetyczna lista dyscyplin sportowych, w których można uzyskać tytuł trenera drugiej klasy. 39

1.9. Prezentacja przedmiotów biomedycznych do wyboru – w układzie alfabetycznym    40

1.10. Prezentacja przedmiotów humanistycznych do wyboru – w układzie alfabetycznym    52

1.11. Prezentacja przedmiotów teoretycznych do wyboru – w układzie alfabetycznym    60

Efekty kształcenia: zapoznanie studenta ze specyfiką sportu szkolnego, przekazanie informacji i wiedzy na temat zasad tworzenia i funkcjonowania Uczniowskich Klubów Sportowych, Szkolnych Klubów Sportowych. Ludowych Klubów Sportowych, a także tworzenia klas oraz szkół sportowych. Wyposażenie studenta w elementarne umiejętności i wiedzę na temat organizacji uczniowskich i szkolnych klubów sportowych. Przygotowanie projektu Uczniowskiego Klubu Sportowego. 61

1.12. Prezentacja przedmiotów praktycznych do wyboru – w układzie alfabetycznym    69

1.13. Prezentacja dyscyplin sportowych realizowanych w ramach specjalizacji sportowych – w układzie alfabetycznym... 86

1.14. Prezentacja przedmiotów obligatoryjnych.. 106

IV. OGÓLNE INFORMACJE dla STUDENTÓW MOBILNYCH.. 223

1. Koszty utrzymania. 223

2. Opieka medyczna. 223

3. Ubezpieczenie. 224

4. Pomoc finansowa dla studentów.. 224

5. Baza dydaktyczna. 224

6. Kursy językowe. 224

7. Praktyki 225

8. Organizacje studenckie. 225

9. Czas wolny. 225

10. Rejestracja studentów zagranicznych w ramach programu LLP Erasmus. 226

11. Informacje praktyczne dla studentów mobilnych.. 226

 


 

Koordynator Uczelniany

Koordynatorzy Wydziałowi ECTS

dr hab. Anna Skrzek, prof. nadzw.

Prorektor ds. Nauczania

ul. Banacha 11, 51-617 Wrocław

tel. (+48.71) 347 31 66

fax: (+48.71) 348 31 25

e–mail: anna.skrzek@awf.wroc.pl

Doc. dr Marek Lewandowski

Wydział Wychowania Fizycznego

al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław

tel. (+ 48.71)

fax: (+ 48.71)

e-mail: marek.lewandowski@awf.wroc.pl

 

dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. nadzw.

Wydział Fizjoterapii

al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław

tel. (+ 48.71)

fax: (+ 48.71)

e-mail: ewa.demczuk-wlodarczyk@awf.wroc.pl

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

Pakiet informacyjny adresowany jest do kandydatów na studia  oraz do studentów innych uczelni krajowych i zagranicznych pragnących zaliczyć część swoich studiów w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Pakiet zawiera informacje o Wrocławiu, Akademii, jej strukturze i działalności, a przede wszystkim o studiach prowadzonych w uczelni, zasadach rekrutacji na studia oraz zasadach studiowania.

 

1. System ECST

 

System ECTS, opracowany w późnych latach osiemdziesiątych przez Komisję Wspólnoty Europejskiej, służy ułatwieniu dostępu do pełnej informacji o programach studiów prowadzonych w uczelniach, a przez to zwiększeniu i usprawnieniu międzyuczelnianej i międzynarodowej wymiany studentów. Określony w systemie ECTS sposób pomiaru i oceny wiedzy, kompetencji i umiejętności zdobytych przez studenta, wyrażony w punktach ECTS, umożliwia rozpoznanie i uznanie programu studiów zaliczonego w uczelni partnerskiej, krajowej bądź zagranicznej.

System ECTS, pierwotnie opracowany dla mobilności studentów – transferu punktów ECTS, został następnie dopracowany do roli akumulacji punktów przez studenta w procesie kształcenia. Akronim ECTS jest nadal stosowany, chociaż oznacza aktualnie the European Credit Transfer and Accumulation System.

Pakiet Informacyjny ECTS jest podstawowym dokumentem systemu ECTS – the European Credit Transfer System – zawierającym pełną informację o Uczelni, jej strukturze i działalności, studiach i programach prowadzonych w Uczelni oraz o zasadach studiowania. Punkty ECTS są liczbą przyporządkowaną przedmiotowi odzwierciedlającą całkowity nakład pracy studenta (tj. udział w zajęciach oraz pracę własna w domu, bibliotece) potrzebny do zaliczenia przedmiotu, czyli do zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji założonych w programie i celu realizacji przedmiotu. Student otrzymuje przypisaną przedmiotowi liczbę punktów ECTS po spełnieniu wszystkich, określonych w planie studiów i programie nauczania, wymagań oraz osiągnięciu właściwego poziomu założonych dla tego przedmiotu efektów kształcenia.

Liczba punktów ECTS przypisanych przedmiotom w semestralnym programie studiów wynosi około 30 (27-33), zaś w programie rocznym 60. Warunkiem zaliczenia semestru/roku studiów jest uzyskanie przez studenta liczby punktów wynikającej z planu studiów i programu nauczania, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie studiów.

Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów w AWF:

– pierwszego stopnia wynosi 180

– drugiego stopnia wynosi 120.

 

2. Mobilność studentów

 

System ECTS opracowano pod kątem stworzenia przejrzystych zasad mobilności studentów, a w szczególności poznania oraz uznania (okresu) i programu studiów realizowanych przez studenta w uczelni partnerskiej. Celowi temu służą kluczowe dokumenty ECTS:

Pakiet informacyjny/katalog kursów. Pakiet informacyjny zawiera szeroki wachlarz danych o Uczelni, prowadzonych studiach i zasadach studiowania, realizowanych programach nauczania i warunkach zaliczania tych programów, a także praktyczne informacje o mieście, jego zasobach kulturowych i turystycznych, etc.

Formularz zgłoszeniowy (Application Form) z danymi personalnymi studenta niezbędnymi do zarejestrowania go w uczelni partnerskiej.

Porozumienie o programie zajęć (Learning Agrement) służy do zawarcia porozumienia między studentem i uczelniami: macierzystą i partnerską o programie realizowanym przez studenta w uczelni partnerskiej i zasadach jego uznania i zaliczenia w uczelni macierzystej*/.

Wykaz zaliczeń (Transcript of records) stanowi potwierdzenie przez uczelnię partnerską zaliczenia przez studenta mobilnego programu. W dokumencie tym podany jest wykaz przedmiotów zaliczonych, wraz z ocenami i punktami ECTS uzyskanymi przez studenta**/.

Dowód zaliczenia przez uczelnię macierzystą programu realizowanego w uczelni partnerskiej (Proof of recognition). Dokument ten ma potwierdzić dotrzymanie przez uczelnię macierzystą warunków umowy zawartej w Porozumieniu o programie zajęć, poprzez wykazanie w nim przedmiotów i liczby punktów ECTS uznanych w karcie osiągnięć studenta.

Wszelkie zmiany wprowadzane do Porozumienia o programie zajęć, zwanym dalej Porozumieniem, przez którąkolwiek ze stron, wymagają formy pisemnej zatwierdzonej przez wszystkie strony porozumienia: studenta, uczelnię partnerską i uczelnię macierzystą. Uczelnia powinna dołożyć wszelkich starań, aby przy sporządzaniu Porozumienia nie dopuścić do powstania istotnych różnic programowych w stosunku do standardów kształcenia dla danego kierunku studiów. W przypadku, gdy różnic tych nie da się uniknąć, należy przed wyjazdem studenta do uczelni partnerskiej określić sposób i termin realizacji oraz zaliczenia różnic programowych.

Jeżeli wszystkie uzgodnione w Porozumieniu warunki zostaną przez studenta spełnione, okres studiów (przedmioty, zaliczenia, egzaminy, punkty ECTS) zostaną mu uznane i potraktowane jako równoważne z odpowiednim okresem studiów (przedmiotami, zaliczeniami, egzaminami, punktami) w uczelni macierzystej. Decyzję o tym, czy uzgodnione warunki zostały spełnione przez studenta, podejmuje dziekan uczelni macierzystej.

W przypadku stwierdzenia niezgodności między Porozumieniem o programie zajęć i Wykazem zaliczeń, decyzję, co do sposobu i zakresu zaliczenia programu i okresu studiów podejmuje dziekan uczelni macierzystej. Dziekan decyduje, czy niespełnienie warunków Porozumienia przez studenta stanowi podstawę do skreślenia go z listy studentów, czy skutkuje koniecznością zaliczenia przez studenta, w uczelni macierzystej, dodatkowych przedmiotów. Dziekan decyduje również o konieczności zwrotu przez studenta, części lub całości, otrzymanego grantu. Zwrot grantu nie będzie wymagany od studenta w przypadku zaistnienia okoliczności od studenta niezależnych, określanych jako „siły wyższe”. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody od Agencji Narodowej na zaniechanie zwrotu grantu.

Wymiana studentów może być realizowana tylko i wyłącznie z uczelnią posiadającą KARTĘ ERASMUSA, ważną na dany rok akademicki, z którą została podpisana umowa bilateralna.

Student zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu ERASMUS musi spełniać następujące kryteria formalne:

1) być obywatelem kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie ERASMUS lub posiadać oficjalny status uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium danego kraju,

2) być oficjalnie zarejestrowanym na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata/inżyniera lub magistra w uczelni będącej stroną niniejszej umowy,

3) być (w momencie wyjazdu) studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia (pierwszego cyklu),

4) powinien znać język wykładowy wybranej uczelni na tyle, żeby móc uczestniczyć w zajęciach,

5) warunkiem koniecznym przy wyjeździe jest zaliczenie wszystkich przedmiotów na semestrach poprzedzających wyjazd.

Pobyt studenta w uczelni partnerskiej, w celu zrealizowania części studiów, nie może być krótszy niż 3 miesiące lub pełny, najkrótszy cykl kształcenia (np. trymestr lub semestr) i nie może być dłuższy niż 1 rok akademicki. Minimalny okres pobytu w uczelni partnerskiej odnosi się tylko do okresu studiowania i nie zawiera okresu czasu ewentualnego przygotowania językowego czy odbywania praktyki.

Z każdym studentem zakwalifikowanym na wyjazd w ramach programu ERASMUS zostaje sporządzona pisemna umowa o programie zajęć realizowanym w uczelni partnerskiej (Learning Agrement). Student zakwalifikowany do wyjazdu otrzyma Kartę Studenta Erasmusa dostarczoną uczelni przez Narodową Agencję.

Uczelnia przyjmująca nie może żądać od studenta opłat za naukę (czesne, wpisowe, opłaty egzaminacyjne, opłaty za korzystanie z laboratoriów, bibliotek itp.). Pobieranie pewnych niewielkich opłat (członkostwo w organizacjach studenckich, korzystanie z kserokopiarki itp.) jest dopuszczalne na warunkach identycznych, jakie obowiązują studentów lokalnych.

Wypłata wszelkich stypendiów krajowych (socjalnych, naukowych i innych), do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej. Student powinien mieć zagwarantowane prawo do ubiegania się o wypłatę powyższych świadczeń również po powrocie do uczelni macierzystej, a oceny uzyskane w uczelni partnerskiej przeliczone na skalę ocen obowiązującą w kraju, powinny być podstawą ubiegania się o stypendia za wyniki w nauce.

Student – po powrocie z uczelni partnerskiej – powinien złożyć we właściwym dziekanacie kartę zaliczeń (Transcript of Records) z uczelni przyjmującej (partnerskiej) oraz wypełnić Ankietę według wzoru dostarczonego przez uczelnię macierzystą.

 

II. INFORMACJE o UCZELNI

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO we WROCŁAWIU

 

1. Wrocław, stolica Dolnego Śląska, jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych miast w Polsce. Położony u podnóża Sudetów, nad rzeką Odrą, poprzecinany jej licznymi dopływami i kanałami, jest wyjątkowym miastem 12 wysp i 112 mostów. Miasto, w swojej ponad tysiącletniej historii, kilkakrotnie zmieniało przynależność państwową rozwijając się pod panowaniem Piastów, królów Czech, Habsburgów, aby od 1945 roku budować pozycję ważnej polskiej aglomeracji. Bogata i burzliwa historia wpisała się w ocalałe pomniki architektury jak np: Ostrów Tumski – średniowieczny zespół architektury sakralnej, Ratusz – wspaniała budowla gotycka, Uniwersytet Wrocławski z barokową Aulą Leopoldyńską.

Dzisiaj Wrocław jest znaczącym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i naukowym.

Wspaniała architektura i bogata oferta wydarzeń artystycznych przyciągają rzesze turystów. Do największych atrakcji kulturalnych należą: Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Wratislavia Cantans”, Festiwal „Jazz nad Odrą”, Dni Muzyki Starych Mistrzów, Przegląd Piosenki Aktorskiej, Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora, a także wspaniałe spektakle wystawiane w kilkunastu teatrach, operze, operetce itd. Niewątpliwą atrakcją kulturalną Wrocławia jest Panorama Racławicka – gigantyczna rotunda mieszcząca obraz panoramiczny przedstawiający bitwę pod Racławicami z 4 kwietnia 1794 roku.

Wrocław jest liczącym się w kraju, a także Europie, ośrodkiem imprez wystawienniczych i targowych organizowanych w Hali Ludowej.

Wrocław jest czwartym co do wielkości miastem w Polsce, liczącym około 650 tysięcy mieszkańców. Należy do największych ośrodków uniwersyteckich w kraju. Dzięki studiującym w mieście stu czterdziestu tysiącom studentów Wrocław, mimo tysiącletniej historii, jest miastem młodym, tętniącym życiem przez 24 godziny na dobę. Doceniają i kochają to miasto zarówno jego mieszkańcy, jak również wizytujący je goście i turyści.

 

2. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

Początki wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego, obchodzącej w 2006 roku jubileusz sześćdziesięciolecia działalności, były bardzo skromne i wywodzą się z utworzonego, w ciężkich, powojennych miesiącach odbudowy miasta, rocznego kursu nauczycieli wychowania fizycznego. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu mgra Zbigniewa Skrockiego – organizatora kultury fizycznej na Ziemiach Odzyskanych oraz profesora Andrzeja Klisieckiego – Kierownika Zakładu Fizjologii Wydziału Lekarskiego, już w 1946 roku wspomniany roczny kurs przekształcono w trzyletnie Studium Wychowania Fizycznego (SWF) przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki. Profesor Andrzej Klisiecki, pierwszy dyrektor Studium obdarzył je mianem „Słonecznej Uczelni”. W 1950 roku SWF zostało przekształcone w Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego (Rozp. Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1950 roku – Dz.U. Nr 29, poz. 273). Po sześciu latach działalności Szkoła opracowała nowe programy nauczania i wydłużyła cykl kształcenia do czterech lat, dzięki czemu zdobyła uprawnienia do nadawania swoim absolwentom dyplomu i tytułu magistra. W 1972 roku Szkoła uzyskała rangę i status Akademii Wychowania Fizycznego (Rozp. Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 roku – Dz.U. Nr 54, poz 350). Akademia Wychowania Fizycznego, z siedzibą we Wrocławiu, jest akademicką uczelnią publiczną, posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365).

Prężnie rozwijająca się Akademia, dzięki istotnym zmianom w strukturze organizacyjnej, poszerzaniu profili kształcenia i umacnianiu badań naukowych jest dzisiaj nowoczesną placówką szkolnictwa wyższego. Aktualnie kształcenie w Akademii odbywa się na czterech kierunkach studiów: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, sport oraz fizjoterapia.

W sześćdziesięcioletniej historii Uczelni, jej mury opuściło ponad 15 tysięcy absolwentów – magistrów w zakresie wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji oraz fizjoterapii (rehabilitacji ruchowej). Ogromne rzesze słuchaczy studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych realizowanych w Akademii zdobyły uprawnienia trenerskie i instruktorskie w zakresie licznych dyscyplin szeroko pojętej kultury fizycznej.

Wśród absolwentów Akademii są nazwiska znanych olimpijczyków, mistrzów świata i Europy, jak np: Zbigniew Pietrzykowski (boks), Ryszard Szurkowski (kolarstwo), Ryszard Witke (narciarstwo), Urszula Włodarczyk (lekkoatletyka), Józef Zapędzki (strzelectwo), Leszek Antonowicz (akrobatyka); zasłużeni trenerzy: Kazimierz Górski (piłka nożna), Mieczysław Łopatka i Jerzy Świątek (koszykówka), Czesław Ptak (boks), Wiesław Błach (judo), Andrzej Kijowski (strzelectwo) i wielu innych.

Akademia posiada uprawnienia do doktoryzowania i nadawania stopnia doktora habilitowanego. Wypromowała już ponad 440 doktorów, 28 osobom przyznała stopień naukowy doktora habilitowanego.

Uczelnia zatrudnia 608 osób, w tym 310 nauczycieli akademickich – 25 profesorów tytularnych, 29 osób z tytułem doktora habilitowanego, 5 osób na stanowisku docenta, 132 adiunktów, 44 starszych wykładowców, 38 asystentów, 10 wykładowców, 20 instruktorów i 7 lektorów. W Akademii kształci się ponad 4000 studentów.

2.1. Nazwa i adres uczelni

 

Akademia Wychowania Fizycznego

al. Ignacego J. Paderewskiego 35

51-612 Wrocław

www.awf.wroc.pl

 

Rektorat

ul. Stefana Banacha 11, 51-617 Wrocław,

tel. (+ 48-71) 347 31 14; 347 31 01

fax: (+ 48-71) 348 25 27

e-mail: rektor@awf.wroc.pl                

 

2.2. Władze uczelni

 

Rektor

Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

e-mail: rektor@awf.wroc.pl

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Prof. dr hab. Zofia Ignasiak

e-mail: prorektor.nauki@awf.wroc.pl

 

Prorektor ds. Nauczania

Dr hab. Anna Skrzek, prof. nadzw.

e-mail: prorektor.nauczania@awf.wroc.pl

 

Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akademickiego

Dr hab. Andrzej Rokita

e-mail: prorektor.sportu@awf.wroc.pl

2.3. Struktura uczelni

 

Wydział Wychowania Fizycznego

 

Kierunki studiów

wychowanie fizyczne

turystyka i rekreacja

sport

 

Dziekanat

ul. Mickiewicza 98

51-684 Wrocław

tel:  +48 (071) 347 34 38; 347 34 72; 347 34 28; 347 34 62

fax: +48 (071) 347 34 37

dziekanat.wf@awf.wroc.pl

 

Kierownik Dziekanatu

Mgr Elwira Świder

tel. +48  (071) 347 34 85

e-mail: elwira.swider@awf.wroc.pl

 

Dziekan

Prof. dr hab. Jan Chmura

tel. +48 (071) 347 35 08

e-mail: dziekan.wf@awf.wroc.pl  

 

Prodziekan ds. Nauki

Dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska, prof. nadzw.

tel. +48 (071) 347 34 25

e-mail: małgorzata.slowinska-lisowska@awf.wroc.pl

 

Prodziekan ds. Nauczania

Doc. dr Marek Lewandowski

tel: +48 (071) 347 34 27

e-mail: marek.lewandowski@awf.wroc.pl

 

Prodziekan ds. Studenckich

Dr Grzegorz Żurek

tel: +48 (071) 343 34 26

e-mail: grzegorz.zurek@awf.wroc.pl

 

Wydziałowy Koordynator ECTS

Doc. dr Marek Lewandowski

ul. Mickiewicza 98

51-684 Wrocław

tel: +48 (071) 347 34 27

e-mail: marek.lewandowski@awf.wroc.pl

 

Wydział Fizjoterapii

 

Kierunek studiów:  fizjoterapia

 

Dziekanat

al. Ignacego J. Paderewskiego 35 – Pawilon P4

51-612 Wrocław

tel: (+48-71) 347 30 82; 347 30 71

fax: (+48-71) 347 30 81

e-mail: dziekanat.fizjoterapii@awf.wroc.pl

 

Kierownik Dziekanatu

mgr Urszula Bartkiewicz

tel. (+48-71) 347 30 80

e-mail: urszula.bartkiewicz@awf.wroc.pl

 

Dziekan

Prof. dr hab. Marek Woźniewski

tel: (+48-71) 347 30 70

e-mail: marek.wozniewski@awf.wroc.pl

 

 

Prodziekan ds. Nauki

Prof. dr hab. Anna Jaskólska

Tel: (+48-71) 347 30 71

e-mail: anna.jaskolska@awf.wroc.pl

 

Prodziekan ds. Nauczania

Dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. nadzw.

tel: (+48-71) 347 30 72

e-mail: ewa.demczuk-wlodarczyk@awf.wroc.pl

 

Prodziekan ds. Studenckich

Dr Waldemar Andrzejewski

tel: (+48-71) 347 30 72

e-mail: waldemar.andrzejewski@awf.wroc.pl

 

Wydziałowy Koordynator ECTS:

Dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. nadzw.

tel: (+48-71) 347 30 72

e-mail: ewa.demczuk-wlodarczyk@awf.wroc.pl

2.4. Kalendarz roku akademickiego

 

Rok akademicki składa się z dwóch semestrów:

Semestr zimowy rozpoczyna się 28.09.2009 r.

Sesja egzaminacyjna na przełomie stycznia i lutego 2010 r.

Semestr letni rozpoczyna się 15.02.2010 r.

Sesja egzaminacyjna czerwiec 2010 r.

Święta (narodowe, uniwersyteckie, religijne) oraz Dni Rektorskie

24.09.2009                             Inauguracja roku akademickiego

22.10.2009                             Święto Uczelni

01.11.2009                             Wszystkich Świętych

11.11.2009                             Święto Niepodległości

01.05.2010                             Święto Pracy

03.05.2010                             Dzień Konstytucji 3 Maja

Maj 2010                                JUVENALIA

03.06.2010                             Boże Ciało

21.12.2009-01.01.2010          Ferie zimowe

01-07.04.2010                                    Ferie wiosenne

 

2.5. Kierunki studiów realizowane w Akademii Wychowania Fizycznego            w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

                     wychowanie fizyczne – studia I i II stopnia

                     turystyka i rekreacja – studia I i II stopnia

                     sport – studia I stopnia

                     fizjoterapia – studia I i II stopnia

2.6. Zasady przyjęć na studia

 

Do postępowania kwalifikującego na studia I stopnia może być dopuszczona osoba,  która posiada świadectwo dojrzałości.

W przypadku osób kończących szkołę średnią za granicą wymagana jest nostryfikacja świadectwa ukończenia tej szkoły potwierdzająca uprawnienie (posiadacza) do podjęcia studiów wyższych. Nostryfikacji dokonuje kurator oświaty właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację świadectwa, a w przypadku braku miejsca zamieszkania – kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą, zwany dalej „organem nostryfikacyjnym”. Zaświadczenie wydane przez kuratora oświaty ważne jest łącznie z oryginałem nostryfikowanego świadectwa, lub jego duplikatem zalegalizowanym przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

Za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości, bez obowiązku przeprowadzania nostryfikacji, uznaje się:

a) dyplomy IB (International Baccalaureate) wydawane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie,

b) dyplomy EB (European Baccalaureate) wydawane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją z dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich.

Szczegółowe zasady nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą określa Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 roku (Dz.U. nr 63, poz. 442 i 443).

Do postępowania kwalifikującego do przyjęcia na II stopień studiów dopuszczona jest osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów I stopnia (dyplom licencjata).

Szczegółowe zasady przyjęć na poszczególne kierunki i formy studiów w roku akademickim 2009/2010 określa Uchwała Nr 18/2008 Senatu AWF we Wrocławiu z dnia 29 maja 2008 roku zamieszczona na stronie internetowej Akademii:  www.awf.wroc.pl

Obowiązuje elektroniczna rejestracja kandydatów – szczegóły www.awf.wroc.pl

2.7. Najważniejsze przepisy Uczelni

 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest uczelnią publiczną posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. nr 164, poz. 1365).

Podstawowym aktem wewnątrzuczelnianym regulującym działalność Akademii jest Statut Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uchwalony przez Senat Akademii (Uchwała nr 96/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku) i zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prawa i obowiązki studenta związane z tokiem studiów określa Regulamin Studiów w AWF uchwalony przez Senat Akademii (Uchwała nr 13/2009 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2009 roku) i zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Sprawy nieujęte w ramach w/w aktów wewnątrzuczelnianych regulowane są poprzez Zarządzenia Rektora.

Do podstawowych obowiązków studenta należy przestrzeganie Regulaminu Studiów i innych przepisów uczelnianych.

 

2.8. Prawa i obowiązki studenta związane z tokiem studiów oraz szczegółowe zasady studiowania określa Regulamin Studiów w AWF umieszczony na stronie: www.awf.wroc.pl. Okresem zaliczeniowym studiów jest semestr. Podstawą zaliczenia semestru jest zaliczenie przedmiotów i uzyskanie liczby punktów ECTS określonych w planie i w programie studiów danego semestru. Podstawą zaliczenia semestru przez studenta uczestniczącego w wymianie międzynarodowej jest zrealizowanie programu określonego w Porozumieniu o programie zajęć.

Egzamin jest sprawdzianem poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych przez studenta w zakresie określonym przez program przedmiotu.

Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen:

       oceny pozytywne

bardzo dobry          .......5.0

dobry plus               .......4.5

dobry                      .......4.0

dostateczny plus      .......3.5

dostateczny .......3.0

       ocena negatywna

niedostateczny         .......2.0

Skala ocen systemu ECTS (A,B,C,D,E,F,X,F) stosowana jest wyłącznie przy transferze ocen uzyskanych przez studenta AWF w uczelni partnerskiej na polską skalę ocen oraz przy transferze polskich ocen zdobytych w AWF przez studenta uczelni partnerskiej.

 

Skala ocen ECTS:

 

Ocena ECTS

Ocena polska

Definicja

A

5.0

[bardzo dobry]

– wybitne osiągnięcia, wykraczające poza program,

– wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów

B

4.5

[dobry plus]

– powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami

C

4.0

[dobry]

– osiągnięcia zgodne ze standardami,

– solidna praca z szeregiem zauważalnych błędów

D

3.5

[dostateczny plus]

– zadowalające wyniki, ale ze znacznymi brakami

E

3.0

[dostateczny]

– praca/wyniki spełniają minimalne wymagania

F

2.0

[niedostateczny]

– zaliczenie przedmiotu możliwe po uzupełnieniu podstawowych braków w opanowaniu materiału

 

Do indeksu obok oceny przyjętej w regulaminie studiów wpisuje się stopień ECTS - np. 5.0A, który ma jedynie charakter informacyjny i nie zastępuje oceny wystawionej przez wykładowcę.


 

 

III. INFORMACJE o STUDIACH

1. Kierunek studiów:  WYCHOWANIE FIZYCZNE 

1.1. Struktura studiów i formy studiowania

Studia I i II stopnia  w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

UWAGA: w roku akademickim 2009/2010 realizowane są semestry IX i X jednolitych studiów magisterskich

 

1.2. Cele zawodowe i edukacyjne kształcenia

 

     Absolwent I stopnia studiów kierunku wychowanie fizyczne powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych oraz nauk o kulturze fizycznej. Absolwent powinien być przygotowany do pracy dydaktyczno-wychowawczej (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej: szkoły podstawowe i  gimnazja); instytucje oświatowe i instytucje kultury fizycznej), promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Absolwent II stopnia studiów kierunku wychowanie fizyczne powinien posiadać zaawansowaną wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych oraz nauk o kulturze fizycznej, rozumieć i umieć kierować edukacją, samokształceniem i zespołem ludzkim. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w instytucjach kultury fizycznej, administracji samorządowej i państwowej, organizacjach społecznych, instytucjach badawczych oraz instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej. Absolwent specjalności nauczycielskiej winien być przygotowany do pracy w szkołach na wszystkich poziomach edukacji. Absolwent powinien być przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach doktoranckich.


1.3. Diagram semestralny studiów I stopnia

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK I, SEMESTR 1     studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

w

Ćw

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Anatomia

 

30

30

7

E

2.

Antropomotoryka

10

20

30

7

E

3.

Historia kultury fizycznej

10

20

30

6

E

4.

Rytmika i taniec

 

30

30

3

Zo

5.

Teoria i metodyka zespołowych gier sportowych – piłka nożna

 

30

30

3

Zo

6.

Teoria i metodyka gimnastyki

 

15

15

2

Zo

7.

Teoria i metodyka lekkoatletyki

 

15

15

2

Zo

Razem

20

160

180

30

 

Uwagi!

1. Studenci w I semestrze zapisują się na wybrane przedmioty w poszczególnych blokach realizowane w semestrze II, a w II – realizowane w semestrze III.

2. Obóz letni – czerwiec/lipiec.

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 

Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK I, SEMESTR 2     studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

w

Ćw

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Biochemia

5

10

15

4

E

2.

Antropologia

10

20

30

7

E

3.

Język obcy

 

30

30

1

Zo

4.

Przedmiot biomedyczny

do wyboru

10

20

30

2

Zo

5.

Przedmiot biomedyczny

do wyboru

5

10

15

2

Zo

6.

Przedmiot biomedyczny

do wyboru

10

20

30

2

Zo

7.

Przedmiot humanistyczny

do wyboru

5

10

15

2

Zo

8.

Przedmiot teoretyczny

do wyboru

10

20

30

2

Zo

9.

Teoria i metodyka gimnastyki

 

15

15

1

Zo

10.

Teoria i metodyka lekkoatletyki

 

15

15

1

Zo

11.

Teoria i metodyka zespołowych gier sportowych – piłka ręczna

 

30

30

3

Zo

12.

Teoria i metodyka – pływania

 

15

15

1

Zo

13.

Zabawy i gry ruchowe

 

30

30

2

Zo

Razem

55

245

300

30

 

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.


Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK II, SEMESTR 3    studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

w

Ćw

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Biomechanika

10

20

30

6

E

2.

Fizjologia

10

20

30

6

E

3.

Język obcy

 

30

30

1

Zo

4.

Metodyka wychowania fizycznego – podstawy teoretyczne

10

20

30

3

Zo

5.

Przedmiot biomedyczny

do wyboru

10

20

30

2

Zo

6.

Przedmiot praktyczny do wyboru

 

30

30

2

Zo

7.

Psychologia

10

20

30

2

Zo

8.

Teoria i metodyka zespołowych gier sportowych – koszykówka

 

30

30

3

Zo

9.

Teoria i metodyka gimnastyki

 

15

15

1

Zo

10.

Teoria i metodyka lekkoatletyki

 

15

15

1

Zo

11.

Teoria i metodyka pływania

 

15

15

1

Zo

12.

Obóz letni

 

85

85

2

Zo

Razem

50

320

370

30

 

Uwagi!

1. Studenci w semestrze 3 zapisują się na wybrane przedmioty w poszczególnych blokach realizowane w semestrze 4, a w 4 – realizowane w semestrze 5.

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 


Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK II, SEMESTR 4    studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

w

Ćw

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Ćwiczenia korekcyjne z elementami rehabilitacji

20

40

60

4

E

2.

Edukacja zdrowotna

6

24

30

3

E

3.

Język obcy

 

30

30

1

Zo

4.

Metodyka wychowania fizycznego – szkoła podstawowa

 

30

30

2

Zo

5.

Pedagogika

10

20

30

2

Zo

6.

Psychologia

10

20

30

4

E

7.

Przedmiot biomedyczny

do wyboru

10

20

30

2

Zo

8.

Przedmiot praktyczny

do wyboru

 

30

30

2

Zo

9.

Przedmiot teoretyczny

do wyboru

10

20

30

2

Zo

10.

Teoria i metodyka gimnastyki

 

15

15

2

E

11.

Teoria i metodyka lekkoatletyki

 

15

15

2

E

12.

Teoria i metodyka pływania

 

15

15

1

Zo

13.

Teoria i metodyka zespołowych gier sportowych – piłka siatkowa

 

30

30

3

E

Razem

66

309

375

30

 

Uwagi: 1. Studenci na 4 semestrze obowiązkowo zapisują się na kurs instruktorski (instruktora sportu lub rekreacji) realizowany w ramach zajęć praktycznych do wyboru w semestrze 5 (30 godzin).

2. Studenci, którzy realizują kurs instruktora sportu lub rekreacji muszą w semestrze 6 w ramach zajęć praktycznych do wyboru kontynuować specjalizację [instruktor sportu (60 godzin) – 30 godzin w semestrze 5 i 30 godzin w semestrze 6; instruktor rekreacji (90 godzin) – 30 godzin w semestrze 5 i 60 godzin (30+30) w semestrze 6].

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 


Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK III, SEMESTR 5   studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

w

Ćw

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Język obcy

 

30

30

2

E

2.

Metodyka wychowania fizycznego – gimnazjum

 

30

30

6

E

3.

Pedagogika

10

20

30

4

E

4.

Przedmiot humanistyczny

do wyboru

10

20

30

2

Zo

5.

Przedmiot praktyczny

do wyboru [SI]

 

30

30

3

Zo

6.

Przedmiot teoretyczny do wyboru

10

20

30

2

Zo

7.

Teoria i metodyka pływania

 

15

15

2

E

8.

Teoria sportu

5

10

15

3

E

9.

Teoria wychowania fizycznego – kurs podstawowy

5

10

15

2

Zo

10.

Praktyka pedagogiczna – szkoła podstawowa

 

120

120

4

Zo

Razem

40

305

345

30

 

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 

Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK III, SEMESTR 6   studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

Zaliczenia

 

 

w

Ćw

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Emisja głosu

4

26

30

1

E

2.

Organizacja i prawo oświatowe

15

 

15

1

Zo

3.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

5

10

15

2

E

4.

Przedmiot humanistyczny do wyboru

10

20

30

2

Zo

5.

Przedmiot praktyczny

do wyboru [SI]

 

30

30

3

E

6.

Przedmiot praktyczny do wyboru

 

30

30

2

Zo

7.

Przedmiot teoretyczny

do wyboru

10

20

30

2

Zo

8.

Technologie informacyjne i ochrona własności intelektualnej

10

20

30

2

Zo

9.

Teoria wychowania fizycznego

 

30

30

3

E

10.

Praktyka pedagogiczna – gimnazjum

 

90

90

2

Zo

11.

Egzamin dyplomowy

 

 

 

10

E

Razem

54

276

330

30

 

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 

 

1.4. Diagram semestralny studiów II stopnia

 

Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK I, SEMESTR 1     studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

Zaliczenia

 

 

w

Ćw

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Dydaktyka wychowania fizycznego

6

24

30

5

E

2.

Ekologia i ochrona środowiska

5

10

15

2

Zo

3.

Fizjologia treningu sportowego

6

24

30

5

E

4.

Metodologia badań naukowych

30

 

30

6

Zo

5.

Psychologia aktywności fizycznej

5

10

15

2

Zo

6.

Socjologia wychowania

10

20

30

3

E

7.

Turystyka szkolna

10

20

30

3

E

8.

Wychowanie fizyczne specjalne

10

20

30

4

E

Razem

82

128

210

30

 

Uwagi! W czasie semestru studenci I roku wybierają specjalność, którą będą realizować w semestrach 2-4. W semestrze 1 należy wybrać katedrę, w której student będzie pisał pracę magisterską.

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 

Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK I, SEMESTR 2     studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe

Specjalność: TRENERSKA

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

w

Ćw

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Anatomia na żywym człowieku

4

26

30

3

Zo

2.

Antropologia filozoficzna

15

15

30

4

E

3.

Biomechanika ruchów człowieka

6

24

30

3

Zo

4.

Biomechanika sportu

5

10

15

4

Zo

5.

Coaching sportowy

5

10

15

3

Zo

6.

Język obcy

 

30

30

2

Zo

7.

Pedagogika kultury fizycznej

5

10

15

1

Zo

8.

Podstawy kierowania treningiem sportowym

5

10

15

2

Zo

9.

Przedmiot do wyboru*

5

10

15

1

Zo

10.

Seminarium magisterskie1**

 

15

15

1

Zo

11.

Sporty indywidualne i zespołowe

 

30

30

2

Zo

12.

Teoria treningu

5

10

15

2

E

13.

Teoria i metodyka dyscypliny kierunkowej

10

20

30

2

Zo

Razem

65

220

285

30

 

*Do wyboru: 1. Terenowe i laboratoryjne metody oceny wydolności fizycznej. 2. Metody laboratoryjne kontroli wysiłku fizycznego. 3. Odnowa biologiczna. 4. Nauczanie czynności ruchowych. 5. Socjo-pedagogiczne aspekty sportu. 6. Nabywanie czynności ruchowych i kontrola motoryczna.

**Seminarium magisterskie1 realizowane jest pod opieką samodzielnego pracownika nauki.

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK I, SEMESTR 2     studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe

Specjalność: FITNESS

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

W

Ćw

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Anatomia na żywym człowieku

4

26

30

3

Zo

2.

Antropologia filozoficzna

15

15

30

4

E

3.

Biomechanika ruchów człowieka

6

24

30

3

Zo

4.

Fizjologiczne aspekty w fitnesie

10

20

30

3

Zo

5.

Humanistyczne aspekty rekreacji

30

 

30

3

Zo

6.

Język obcy

 

30

30

2

Zo

7.

Odnowa biologiczna

10

20

30

3

Zo

8.

Pedagogika kultury fizycznej

5

10

15

1

Zo

9.

Seminarium magisterskie1*

 

15

15

1

Zo

10.

Siłowe formy aktywności ruchowej

 

30

30

3

Zo

11.

Sporty indywidualne i zespołowe

 

30

30

2

Zo

12.

Teoria treningu

5

10

15

2

E

Razem

85

230

315

30

 

*Seminarium magisterskie1 realizowane jest pod opieką samodzielnego pracownika nauki.

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 

Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK I, SEMESTR 2     studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe

Specjalność: ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

W semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

W

Ćw

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Anatomia na żywym człowieku

4

26

30

3

 

2.

Antropologia filozoficzna

15

15

30

4

E

3.

Biomechanika ruchów człowieka

6

24

30

3

Zo

4.

Język obcy

 

30

30

2

 

5.

Marketing w rekreacji i turystyce

10

15

25

3

E

6.

Pedagogika czasu wolnego

10

15

25

3

E

7.

Pedagogika kultury fizycznej

5

10

15

1

Zo

8.

Programowanie i metodyka rekreacji

10

20

30

3

E

9.

Psychologia w rekreacji i turystyce

10

20

30

2

Zo

10.

Seminarium magisterskie1*

 

15

15

1

Zo

11.

Socjokulturowe formy aktywności dzieci i młodzieży

 

15

15

1

Zo

12.

Sporty indywidualne i zespołowe

 

30

30

2

Zo

13.

Teoria treningu

5

10

15

2

E

Razem

75

245

320

30

 

*Seminarium magisterskie1 realizowane jest pod opieką samodzielnego pracownika nauki.

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK I, SEMESTR 2     studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe

Specjalność: PROMOCJA ZDROWIA

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

W

Ćw

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Anatomia na żywym człowieku

4

26

30

3

Zo

2.

Antropologia filozoficzna

15

15

30

4

E

3.

Biomechanika ruchów człowieka

6

24

30

3

Zo

4.

Biomedyczne podstawy wiedzy o zdrowiu

10

20

30

4

E

5.

Język obcy

 

30

30

2

Zo

6.

Medycyna sportu

 

30

30

3

Zo

7.

Medyczne aspekty defektologii

 

30

30

3

Zo

8.

Pedagogika kultury fizycznej

5

10

15

1

Zo

9.

Psychologia zdrowia

10

20

30

2

Zo

10.

Seminarium magisterskie1*

 

15

15

1

Zo

11.

Sporty indywidualne i zespołowe

 

30

30

2

Zo

12.

Teoria treningu

5

10

15

2

E

Razem

55

260

315

30

 

*Seminarium magisterskie1 realizowane jest pod opieką samodzielnego pracownika nauki

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 

Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK I, SEMESTR 2     studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe

Specjalność: MENEDŻER SPORTU

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

W

Ćw

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Anatomia na żywym człowieku

4

26

30

3

Zo

2.

Antropologia filozoficzna

15

15

30

4

E

3.

Biomechanika ruchów człowieka

6

24

30

3

Zo

4.

Język obcy

 

30

30

2

Zo

5.

Organizacja i zarządzanie

10

20

30

3

E

6.

Pedagogika kultury fizycznej

5

10

15

1

Zo

7.

Podstawy marketingu

10

20

30

3

E

8.

Przedmiot biomedyczny

do wyboru*

10

20

30

1

Zo

9.

Psychologia zarządzania

10

20

30

3

Zo

10.

Seminarium magisterskie1**

 

15

15

1

Zo

11.

Sporty indywidualne i zespołowe

 

30

30

2

Zo

12.

Teoria treningu

5

10

15

2

E

13.

Zachowania organizacyjne

 

20

20

2

E

Razem

75

260

335

30

 

*Do wyboru: 1. Dieta a zdrowie. 2. Odnowa biologiczna. 3. Promocja zdrowia.

**Seminarium magisterskie1 realizowane jest pod opieką samodzielnego pracownika nauki.

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK I, SEMESTR 2     studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe

Specjalność: WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

W

Ćw

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Anatomia na żywym człowieku

4

26

30

3

Zo

2.

Antropologia filozoficzna

15

15

30

4

E

3.

Biomechanika ruchów człowieka

6

24

30

3

Zo

4.

Dydaktyka wychowania fizycznego specjalnego

10

20

30

5

E

5.

Język obcy

 

30

30

2

Zo

6.

Medyczne aspekty defektologii

10

20

30

2

Zo

7.

Pedagogika kultury fizycznej

5

10

15

1

Zo

8.

Pedagogika specjalna

10

20

30

3

E

9.

Psychologia kliniczna

10

20

30

2

Zo

10.

Seminarium magisterskie1*

 

15

15

1

Zo

11.

Sporty indywidualne i zespołowe

 

30

30

2

Zo

12.

Teoria treningu

5

10

15

2

E

Razem

75

240

315

30

 

*Seminarium magisterskie1 realizowane jest pod opieką samodzielnego pracownika nauki.

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 

Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK I, SEMESTR 2     studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe

Specjalność: SZKOLNE WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

w

Ćw

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Anatomia na żywym człowieku

4

26

30

3

Zo

2.

Antropologia filozoficzna

15

15

30

4

E

3.

Biomechanika ruchów człowieka

6

24

30

3

Zo

4.

Biometria w szkolnym wychowaniu fizycznym

10

20

30

3

E

5.

Metodyka wychowania fizycznego – szkoła policealna i wyższa

 

30

30

3

Zo

6.

Język obcy

 

30

30

2

Zo

7.

Metodyka treningu zdrowotnego

10

20

30

3

Zo

8.

Pedagogika kultury fizycznej

5

10

15

1

Zo

9.

Seminarium magisterskie1*

 

15

15

1

Zo

10.

Zaawansowana dydaktyka wychowania fizycznego

 

30

30

3

E

11.

Sporty indywidualne i zespołowe

 

30

30

2

Zo

12.

Teoria treningu

5

10

15

2

E

Razem

55

260

315

30

 

* Seminarium magisterskie1 realizowane jest pod opieką samodzielnego pracownika nauki.

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 

Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK II, SEMESTR 3    studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe

ROK V, SEMESTR 9    studia jednolite magisterskie

Specjalność: TRENERSKA

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

w

Ćw

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Motoryczność sportowca

5

10

15

3

E

2.

Pedagogika sportu

5

10

15

2

Zo

3.

Przedmiot do wyboru*

 

15

15

2

Zo

4.

Przedmiot do wyboru**

5

10

15

3

Zo

5.

Psychologia sportu

10

20

30

3

Zo

6.

Seminarium magisterskie 2

 

9

9

 

Zo

7.

Sporty indywidualne i zespołowe

 

30

30

3

Zo

8.

Statystyka w pracy naukowej

 

15

15

4

Zo

9.

Teoria i metodyka dyscypliny kierunkowej (praktyczny)

 

30

30

3

Zo

10.

Teoria i metodyka dyscypliny kierunkowej

10

20

30

3

Zo

11.

Zaawansowana metodyka wychowania fizycznego

 

10

10

1

Zo

12.

Praktyka pedagogiczna

 

70

70

3

Zo

Razem

35

249

284

30

 

*do wyboru: 1. Propedeutyka fitness. 2. Tenis. 3. Stretching w treningu sportowym. 4. Gimnastyka pomocnicza w pracy trenera. 5. Ćwiczenia siłowe.

**do wyboru: 1. Żywienie sportowca. 2. Traumatologia sportu. 3. Biometria w sporcie. 4. Doping farmakologiczny – problem współczesnego sportu. 5. Podstawy zarządzania w organizacjach sportowych. 6. Marketing olimpijski.

Seminarium magisterskie2 realizowane jest pod opieką promotora pracy w terminach ustalonych z magistrantem.

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 

Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK II, SEMESTR 3    studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe

ROK V, SEMESTR 9    studia jednolite magisterskie

Specjalność: FITNESS

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

w

Ćw

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Biomechaniczne podstawy ćwiczeń siłowych

 

30

30

6

E

2.

Relaksacja w rekreacji

10

20

30

5

E

3.

Seminarium magisterskie2

 

9

9

 

Zo

4.

Sporty indywidualne i zespołowe

 

30

30

3

Zo

5.

Statystyka w pracy naukowej

 

15

15

4

Zo

6.

Taneczne formy fitness

 

30

30

4

Zo

7.

Wytrzymałościowe formy fitness

10

20

30

4

Zo

8.

Zaawansowana metodyka wychowania fizycznego

 

10

10

1

Zo

9.

Praktyka pedagogiczna

 

70

70

3

Zo

Razem

20

234

254

30

 

Seminarium magisterskie2 realizowane jest pod opieką promotora pracy w terminach ustalonych z magistrantem.

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 

Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK II, SEMESTR 3    studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe

ROK V, SEMESTR 9    studia jednolite magisterskie

Specjalność: ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

Zaliczenia

 

 

w

Ćw

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Geografia turystyczna Polski i Europy

10

20

30

6

E

2.

Historia kultury i sztuki (wybrane problemy)

 

15

15

3

Zo

3.

Podstawy aktywnego wypoczynku

 

20

20

3

Zo

4.

Seminarium magisterskie2

 

9

9

 

Zo

5.

Sporty indywidualne i zespołowe

 

30

30

3

Zo

6.

Statystyka w pracy naukowej

 

15

15

4

Zo

7.

Uwarunkowania prawne w rekreacji i turystyce

10

 

10

4

E

8.

Zaawansowana metodyka wychowania fizycznego

 

10

10

1

Zo

9.

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne

 

15

15

3

Zo

10.

Praktyka pedagogiczna

 

70

70

3

Zo

Razem

20

204

224

30

 

Seminarium magisterskie2 realizowane jest pod opieką promotora pracy w terminach ustalonych z magistrantem.

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 

Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK II, SEMESTR 3    studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe

ROK V, SEMESTR 9    studia jednolite magisterskie

Specjalność: PROMOCJA ZDROWIA

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

Zaliczenia

 

 

w

Ćw

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Planowanie, monitorowanie i ewaluacja w „Promocji zdrowia”

 

30

30

4

Zo

2.

Seminarium magisterskie2

 

9

9

 

Zo

3.

Sporty indywidualne i zespołowe

 

30

30

3

Zo

4.

Statystyka w pracy naukowej

 

15

15

4

Zo

5.

Teoria i historia „Promocji zdrowia”

 

30

30

3

Zo

6.

Zaawansowana metodyka wychowania fizycznego

 

10

10

1

Zo

7.

Zagrożenia zdrowotne i choroby cywilizacyjne

10

20

30

6

E

8.

Zdrowie publiczne i podstawy epidemiologii

10

20

30

6

E

9.

Praktyka pedagogiczna

 

70

70

3

Zo

Razem

20

234

254

30

 

Seminarium magisterskie2 realizowane jest pod opieką promotora pracy w terminach ustalonych z magistrantem.

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 

Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK II, SEMESTR 3    studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe

ROK V, SEMESTR 9    studia jednolite magisterskie

Specjalność: MENEDŻER SPORTU

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

w

Ćw

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Komunikacja interpersonalna

 

20

20

4

Zo

2.

Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

 

20

20

5

Zo

3.

Organizacja przedsięwzięć sportowych

 

20

20

4

Zo

4.

Seminarium magisterskie2

 

9

9

 

Zo

5.

Sporty indywidualne i zespołowe

 

30

30

3

Zo

6.

Statystyka w pracy naukowej

 

15

15

4

Zo

7.

Zaawansowana metodyka wychowania fizycznego

 

10

10

1

Zo

8.

Zarządzanie kadrami w organizacji sportowej

10

20

30

6

E

9.

Praktyka pedagogiczna

 

70

70

3

Zo

Razem

10

214

224

30

 

Seminarium magisterskie2 realizowane jest pod opieką promotora pracy w terminach ustalonych z magistrantem.

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 

Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK II, SEMESTR 3    studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe

ROK V, SEMESTR 9    studia jednolite magisterskie

Specjalność: WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

w

ćw

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

10

20

30

6

E

2.

Metodyka wychowania fizycznego specjalnego

 

30

30

3

Zo

3.

Niedostosowanie społeczne z elementami resocjalizacji

10

20

30

4

Zo

4.

Psychologia kliniczna

10

20

30

6

E

5.

Seminarium magisterskie2

 

9

9

 

Zo

6.

Sporty indywidualne i zespołowe

 

30

30

3

Zo

7.

Statystyka w pracy naukowej

 

15

15

4

Zo

8.

Zaawansowana metodyka wychowania fizycznego

 

10

10

1

Zo

9.

Praktyka pedagogiczna

 

70

70

3

Zo

Razem

30

224

254

30

 

Seminarium magisterskie2 realizowane jest pod opieką promotora pracy w terminach ustalonych z magistrantem.

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.


Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK II, SEMESTR 3    studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe

ROK V, SEMESTR 9    studia jednolite magisterskie

Specjalność: SZKOLNE WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

w

Ćw

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Edukacja zdrowotna ludzi w wieku późnej dorosłości

10

20

30

5

E

2.

Kultura żywego słowa

10

20

30

3

Zo

3

Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

10

20

30

5

E

4.

Sporty i gry rekreacyjne w szkolnym wychowaniu fizycznym

 

30

30

3

Zo

5.

Seminarium magisterskie2

 

9

9

 

Zo

6.

Sporty indywidualne i zespołowe

 

30

30

3

Zo

7.

Statystyka w pracy naukowej

 

15

15

4

Zo

8.

Zaawansowana metodyka wychowania fizycznego

 

10

10

1

Zo

9.

Zaawansowane formy Nordic Walking

 

30

30

3

Zo

10.

Praktyka pedagogiczna

 

70

70

3

Zo

Razem

30

254

284

30

 

Seminarium magisterskie2 realizowane jest pod opieką promotora pracy w terminach ustalonych z magistrantem.

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 

Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK II, SEMESTR 4    studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe

ROK V, SEMESTR 10  studia jednolite magisterskie

Specjalność: TRENERSKA

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

w

Ćw

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Organizacja zawodów i zgrupowań sportowych

5

10

15

1

Zo

2.

Pedeutologia

5

10

15

2

Zo

3.

Projektowanie systemów treningowych

5

10

15

2

Zo

4.

Seminarium magisterskie2

 

10

10

 

Zo

5.

Sporty indywidualne i zespołowe

 

15

15

1

Zo

6.

Teoria i metodyka dyscypliny kierunkowej

 

30

30

2

Zo

7.

Praktyka specjalistyczna

 

120

120

2

Zo

8.

Egzamin dyplomowy magisterski

 

 

 

20

E

Razem

15

205

220

30

 

Seminarium magisterskie2 realizowane jest pod opieką promotora pracy w terminach ustalonych z magistrantem.

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.


Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK II, SEMESTR 4    studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe

ROK V, SEMESTR 10  studia jednolite magisterskie

 

Specjalność: FITNESS

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

w

Ćw

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Fitness w wodzie

 

30

30

2

Zo

2.

Pedeutologia

5

10

15

1

Zo

3.

Podstawy dietetyki

30

 

30

4

E

4.

Seminarium magisterskie2

 

10

10

 

Zo

5.

Sporty indywidualne i zespołowe

 

15

15

1

Zo

6.

Praktyka specjalistyczna

 

120

120

2

Zo

7.

Egzamin dyplomowy magisterski

 

 

 

20

E

Razem

35

185

220

30

 

Seminarium magisterskie2 realizowane jest pod opieką promotora pracy w terminach ustalonych z magistrantem.

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 

Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK II, SEMESTR 4    studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe

ROK V, SEMESTR 10  studia jednolite magisterskie

 

Specjalność: ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

w

Ćw

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Organizacja imprez turystyki aktywnej*

3

24

27

1

Zo

2.

Organizacja imprezy krajoznawczej**

2

16

18

1

Zo

3.

Orienteering

(bieg na orientację)

 

15

15

1

Zo

4.

Pedeutologia

5

10

15

1

Zo

5.

Programowanie i metodyka turystyki

10

15

25

3

E

6.

Seminarium magisterskie2

 

10

10

 

Zo

7.

Sporty indywidualne i zespołowe

 

15

15

1

Zo

8.

Praktyka specjalistyczna

 

120

120

2

Zo

9.

Egzamin dyplomowy magisterski

 

 

 

20

E

Razem

20

225

245

30

 

*zajęcia terenowe do wyboru: rajd pieszy, rowerowy lub spływ kajakowy na Dolnym Śląsku – 3 dni);

**zajęcia terenowe w weekend – objazd 2 dni.

Seminarium magisterskie2 realizowane jest pod opieką promotora pracy w terminach ustalonych z magistrantem.

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.


Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK II, SEMESTR 4    studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe

ROK V, SEMESTR 10  studia jednolite magisterskie

 

Specjalność: PROMOCJA ZDROWIA

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

w

Ćw

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Pedeutologia

5

10

15

1

Zo

2.

Podstawy dietetyki

 

30

30

3

Zo

3.

Seminarium magisterskie2

 

10

10

 

Zo

4.

Sporty indywidualne i zespołowe

 

15

15

1

Zo

5.

Teoretyczne i praktyczne podstawy lokalnych i globalnych programów „Promocji zdrowia”

 

30

30

3

Zo

6.

Praktyka specjalistyczna

 

120

120

2

Zo

7.

Egzamin dyplomowy magisterski

 

 

 

20

E

Razem

5

215

220

30

 

Seminarium magisterskie2 realizowane jest pod opieką promotora pracy w terminach ustalonych z magistrantem.

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 

 

Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK II, SEMESTR 4    studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe

ROK V, SEMESTR 10  studia jednolite magisterskie

 

Specjalność: MENEDŻER SPORTU

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

w

Ćw

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Metody i techniki zarządzania

 

30

30

2

Zo

2.

Pedeutologia

5

10

15

1

Zo

3.

Przedmiot do wyboru*

10

10

20

2

Zo

4.

Seminarium magisterskie2

 

10

10

 

Zo

5.

Sporty indywidualne i zespołowe

 

15

15

1

Zo

6.

Zarządzanie usługami w sporcie

 

20

20

2

E

7.

Praktyka specjalistyczna

 

120

120

2

Zo

8.

Egzamin dyplomowy magisterski

 

 

 

20

E

Razem

15

215

230

30

 

*do wyboru: 1. Zarządzanie strategiczne organizacją sportową. 2. Zarządzanie klubem sportowym. 3. Przedsiębiorczość w sporcie.

Seminarium magisterskie2 realizowane jest pod opieką promotora pracy w terminach ustalonych z magistrantem.

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 


Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK II, SEMESTR 4    studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe

ROK V, SEMESTR 10  studia jednolite magisterskie

 

Specjalność: WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

zaliczenia

 

 

w

Ćw

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Metodyka wychowania fizycznego specjalnego

 

30

30

4

E

2.

Pedeutologia

5

10

15

1

Zo

3.

Podstawy logopedii

10

20

30

2

Zo

2.

Seminarium magisterskie2

 

10

10

 

Zo

3.

Sporty indywidualne i zespołowe

 

15

15

1

Zo

4.

Praktyka specjalistyczna

 

120

120

2

Zo

5.

Egzamin dyplomowy magisterski

 

 

 

20

E

Razem

15

195

210

30

 

Seminarium magisterskie2 realizowane jest pod opieką promotora pracy w terminach ustalonych z magistrantem.

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 

 

Kierunek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ROK II, SEMESTR 4    studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe

ROK V, SEMESTR 10  studia jednolite magisterskie

 

Specjalność: SZKOLNE WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

 

 

Liczba godzin

Liczba

 

Forma

Lp.

Nazwa przedmiotu

w semestrze

godzin

ECTS

Zaliczenia

 

 

w

Ćw

ogółem

 

(Zo lub E)

1.

Diagnostyka i następstwa biologiczno-społeczne uzależnień

 

15

15

2

Zo

2.

Metody przeciwdziałania agresji w szkole

5

10

15

3

E

3.

Pedeutologia

5

10

15

1

Zo

4.

Seminarium magisterskie2

 

10

10

 

Zo

5.

Sporty indywidualne i zespołowe

 

15

15

1

Zo

6.

Taniec w szkolnym wychowaniu fizycznym

 

30

30

1

Zo

7.

Praktyka specjalistyczna

 

90

90

2

Zo

8.

Egzamin dyplomowy magisterski

 

 

 

20

E

Razem

10

180

190

30

 

Seminarium magisterskie2 realizowane jest pod opieką promotora pracy w terminach ustalonych z magistrantem

Legenda: w – wykład, ćw – ćwiczenia, Zo – zaliczenie na ocenę, E – egzamin.

 

 

 

 

 

 

1.5. Wykaz przedmiotów do wyboru

 

Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne [wieczorowe]

Rok I, sem. 2

Przedmioty biomedyczne

[1]

Podstawy anatomii narządów wewnętrznych

Anatomia topograficzna

Podstawy fizjologii i biochemii

[2]

Biofizyka

Podstawy funkcjonowania organizmu człowieka

[3]

Podstawy anatomii narządów wewnętrznych

Anatomia topograficzna

Podstawy fizjologii i biochemii

Rok II, sem. 3

Biochemiczne podstawy treningu i wspomagania

Ekotoksykologia

Masaż klasyczny

Medycyna sportu

Motoryczność człowieka dorosłego

Nowe w biologii

Odnowa biologiczna w sporcie niepełnosprawnych

Traumatologia sportu

Rok II, sem. 4

Biochemiczne podstawy treningu i wspomagania

Elektromiografia w diagnostyce mięśnia

Komputerowa analiza chodu

Masaż klasyczny

Medycyna sportu

Nowe w biologii

Odnowa biologiczna

Podstawy dietetyki

Styl życia a zdrowie

 

Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne [wieczorowe]

Rok I, sem. 2

Przedmioty humanistyczne

Literatura jako medium wartości

Propedeutyka olimpizmu

Propedeutyka teorii wychowania fizycznego

Sport w propagandzie

Rok III, sem. 5

Edukacja do czasu wolnego

Elementy antropologii kulturowej

Filozofia i etyka sportu

Komunikacja społeczna

Negocjacje

Propedeutyka olimpizmu

Psychomotoryczne wspomaganie rozwoju dziecka

Strategia prezentacji – praktyka wystąpień publicznych

Trening interpersonalny i asertywności

Wprowadzenie do technik relaksacyjnych i medytacyjnych

 

Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne [wieczorowe]

Rok I, sem. 2

Przedmioty teoretyczne

Sporty wodne w rekreacji

Organizacja zawodów i zgrupowań sportowych

Podstawy rekreacyjnego uprawiania żeglarstwa morskiego

Rekreacja zimowa

Podstawy treningu zdrowotnego

Podstawy rekreacji

Rok II, sem. 4

Organizacja zawodów i zgrupowań sportowych

Biometria w sporcie

Turystyka kwalifikowana

Propedeutyka olimpizmu

Piłka nożna na przestrzeni wieków

Oblicza sportu

Rok III, sem. 5

Organizacja sportu szkolnego

Organizacja zawodów i zgrupowań sportowych

Piłka nożna na przestrzeni wieków

Podstawy rekreacyjnego uprawiania żeglarstwa morskiego

Podstawy marketingu

Podstawy rekreacji

Podstawy treningu zdrowotnego

Praca opiekuńczo-wychowawcza na koloniach i obozach

Rekreacja zimowa

Sporty wodne w rekreacji

Studium rodziny

Rok III, sem. 6

Organizacja zawodów i zgrupowań sportowych

Biometria w sporcie

Turystyka kwalifikowana

Piłka nożna na przestrzeni wieków

Oblicza sportu

 

Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne [wieczorowe]

Rok II, sem. 3

Przedmioty praktyczne

Aerobik klasyczny

Badminton

Boks

Ćwiczenia siłowe

Fitness w wodzie

Golf

Halowa piłka nożna – futsal

Joga – gimnastyka ciała i umysłu

Ju-Jitsu

Lekkoatletyczne formy kształcenia motorycznego człowieka

Łyżwiarstwo

Organizacja i sędziowanie imprez lekkoatletycznych

Pilastes i stretching dla każdego

Pływanie alternatywne

Podstawy kajakarstwa górskiego

Podstawy rekreacyjnego uprawiania żeglarstwa śródlądowego

Podstawy techniki snowboardowej

Podstawy uczenia się techniki narciarskiej

Rekreacyjne formy żeglarstwa deskowego

Strzelectwo sportowe

Taniec nowoczesny

Tańce latynoamerykańskie

Tańce standardowe

Tenis – nauczanie i doskonalenie techniki

Tenis stołowy

Trening zdrowotny – Nordic Walking

Turystyka kajakowa

Zaawansowane formy Nordic Walking

Zajęcia fitness z przyborami

Rok II, sem. 4

Badminton

Boks

Ćwiczenia siłowe

Fitness w wodzie

Golf

Halowa piłka nożna – futsal

Ju-Jitsu

Lekkoatletyczne formy kształcenia motorycznego człowieka

Łyżwiarstwo

Propedeutyka siatkówki plażowej

Taniec nowoczesny

Tańce latynoamerykańskie

Tenis – nauczanie i doskonalenie techniki

Tenis stołowy

Teoria i metodyka streetballa

Trening zdrowotny – Nordic Walking

Turystyka kajakowa

Rok III, sem. 5

Aerobik klasyczny

Badminton

Boks

Ćwiczenia siłowe

Fitness w wodzie

Golf

Halowa piłka nożna – futsal

Ju-Jitsu

Joga – gimnastyka ciała i mysłu

Lekkoatletyczne formy kształcenia motorycznego człowieka

Łyżwiarstwo

Organizacja i sędziowanie imprez lekkoatletycznych

Pilates i stretching dla każdego

Pływanie alternatywne

Podstawy kajakarstwa górskiego

Podstawy rekreacyjnego uprawiania żeglarstwa śródlądowego

Podstawy techniki snowboardowej

Podstawy uczenia się techniki narciarskiej

Rekreacyjne formy żeglarstwa deskowego

Strzelectwo sportowe

Taniec nowoczesny

Tańce latynoamerykańskie

Tańce standardowe

Tenis – nauczanie i doskonalenie techniki

Tenis stołowy

Trening zdrowotny – Nordic Walking

Turystyka kajakowa

Zaawansowane formy Nordic Walking

Zajęcia fitness z przyborami

Rok III, sem. 5,6 [SI]

Aerobik

Akrobatyka sportowa

Badminton

Baseball

Bieg na orientację

Boks

Gimnastyka artystyczna

Gimnastyka sportowa

Hokej na trawie

Jazda konna

Judo

Kajakarstwo

Koszykówka

Kulturystyka

Lekkoatletyka

Narciarstwo zjazdowe

Odnowa biologiczna

Piłka nożna

Piłka ręczna

Piłka siatkowa

Pływanie

Snowboard

Strzelectwo sportowe

Szermierka

Taniec sportowy

Tańce ludowe

Tenis

Tenis stołowy

Windsurfing

Żeglarstwo

Rok III, sem. 6

Aerobik klasyczny

Badminton

Boks

Ćwiczenia siłowe

Fitness w wodzie

Golf

Halowa piłka nożna – futsal

Joga – gimnastyka ciała i umysłu

Ju-Jitsu

Lekkoatletyczne formy kształcenia motorycznego człowieka

Łyżwiarstwo

Organizacja i sędziowanie imprez lekkoatletycznych

Pilates i stretching dla każdego

Pływanie alternatywne

Podstawy kajakarstwa górskiego

Podstawy rekreacyjnego uprawiania żeglarstwa śródlądowego

Podstawy techniki snowboardowej

Podstawy uczenia się techniki narciarskiej

Rekreacyjne formy żeglarstwa deskowego

Strzelectwo sportowe

Taniec nowoczesny

Tańce latynoamerykańskie

Tańce standardowe

Tenis – nauczanie i doskonalenie techniki

Tenis stołowy

Trening zdrowotny – Nordic Walking

Turystyka kajakowa

Zaawansowane formy Nordic Walking

Zajęcia fitness z przyborami

 

 


 

1.6. Alfabetyczna lista przedmiotów do wyboru

 

Przedmioty biomedyczne

Anatomia topograficzna

Biochemiczne podstawy treningu i wspomagania

Biofizyka

Ekotoksykologia

Elektromiografia w diagnostyce mięśnia

Komputerowa analiza chodu

Masaż klasyczny

Medycyna sportu

Motoryczność człowieka dorosłego

Nowe w biologii

Odnowa biologiczna

Odnowa biologiczna w sporcie niepełnosprawnych

Podstawy anatomii narządów wewnętrznych

Podstawy dietetyki

Podstawy fizjologii i biochemii

Podstawy funkcjonowania organizmu człowieka

Styl życia a zdrowie

Traumatologia sportu

 

Przedmioty humanistyczne

Edukacja do czasu wolnego

Elementy antropologii kulturowej

Filozofia i etyka sportu

Komunikacja społeczna

Literatura jako medium wartości

Negocjacje

Propedeutyka olimpizmu

Propedeutyka teorii wychowania fizycznego

Psychomotoryczne wspomaganie rozwoju dziecka

Sport w propagandzie

Strategia prezentacji – praktyka wystąpień publicznych

Trening interpersonalny i asertywności

Wprowadzenie do technik relaksacyjnych i medytacyjnych

 

Przedmioty teoretyczne

Biometria w sporcie

Oblicza sportu

Organizacja sportu szkolnego

Organizacja zawodów i zgrupowań sportowych

Piłka nożna na przestrzeni wieków

Podstawy marketingu

Podstawy rekreacji

Podstawy rekreacyjnego uprawiania żeglarstwa morskiego

Podstawy treningu zdrowotnego

Praca opiekuńczo-wychowawcza na koloniach i obozach

Propedeutyka olimpizmu

Rekreacja zimowa

Sporty wodne w rekreacji

Studium rodziny

Turystyka kwalifikowana

 

Przedmioty praktyczne

Aerobik klasyczny

Badminton

Boks

Ćwiczenia siłowe

Fitness w wodzie

Golf

Halowa piłka nożna – futsal

Joga – gimnastyka ciała i umysłu

Ju-Jitsu

Lekkoatletyczne formy kształcenia motorycznego człowieka

Łyżwiarstwo

Organizacja i sędziowanie imprez lekkoatletycznych

Pilates i stretching dla każdego

Pływanie alternatywne

Podstawy kajakarstwa górskiego

Podstawy rekreacyjnego uprawiania żeglarstwa śródlądowego

Podstawy techniki snowboardowej

Podstawy uczenia się techniki narciarskiej

Propedeutyka siatkówki plażowej

Rekreacyjne formy żeglarstwa deskowego

Strzelectwo sportowe

Taniec nowoczesny

Tańce latynoamerykańskie

Tańce standardowe

Tenis – nauczanie i doskonalenie techniki

Tenis stołowy

Teoria i metodyka streetballa

Trening zdrowotny – Nordic Walking

Turystyka kajakowa

Zaawansowane formy Nordic Walking

Zajęcia fitness z przyborami

 

1.7. Alfabetyczna lista specjalizacji instruktorskich

 

Specjalizacje instruktorskie

Rok III, sem. 5-6 [SI]

Aerobik

Akrobatyka sportowa

Badminton

Baseball

Bieg na orientację

Boks

Gimnastyka artystyczna

Gimnastyka sportowa

Hokej na trawie

Jazda konna

Judo

Kajakarstwo

Koszykówka

Kulturystyka

Lekkoatletyka

Narciarstwo zjazdowe

Odnowa biologiczna

Piłka nożna

Piłka ręczna

Piłka siatkowa

Pływanie

Snowboard

Strzelectwo sportowe

Szermierka

Taniec sportowy

Tańce ludowe

Tenis

Tenis stołowy

Windsurfing

Żeglarstwo

 

1.8. Alfabetyczna lista dyscyplin sportowych, w których można uzyskać tytuł trenera drugiej klasy

 

Akrobatyka sportowa

Bieg na orientację

Gimnastyka sportowa

Judo

Kajakarstwo

Koszykówka

Kulturystyka

Lekkoatletyka

Piłka nożna

Piłka ręczna

Piłka siatkowa

Pływanie

Strzelectwo sportowe

Szermierka

Tenis

Tenis stołowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. Prezentacja przedmiotów biomedycznych do wyboru – w układzie alfabetycznym

 

                            ANATOMIA TOPOGRAFICZNA

                            Katedra Biostruktury

                                   Kierownik: prof. dr hab. Zofia Ignasiak

Język wykładowy: polski                                                     

Rok I, semestr 2                   Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: wykład, ćwiczenia

Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Ignasiak, dr Kamila Czajka, dr Jarosław Domaradzki, dr Jarosław Fugiel, dr Katarzyna Kochan-Jacheć, dr Paweł Posłuszny, dr Grzegorz Żurek, mgr Jakub Pokrywka, mgr Katarzyna Prasał

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

10

20

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS:

 

 

2

 

            Efekty kształcenia: celem kształcenia jest zapoznanie studenta z położeniem poszczególnych narządów wewnętrznych w kontekście ich usytuowania w stosunku elementów biernego i czynnego układu ruchu. Zadaniem przedmiotu jest także teoretyczne przygotowanie do przedmiotów podstawowych odwołujących się do anatomii, a realizowanych w kolejnych latach studiów.

            Program: topografia narządów na tle biernego i czynnego układu ruchu.

            Zalecana literatura:

 1. Ignasiak Z., Anatomia układu ruchu. Elsevier 2007.
 2. Ignasiak Z., Anatomia narządów wewnętrznych i układu nerwowego. Elsevier 2008.
 3. Ignasiak Z., Żurek G. (red.), Anatomia na żywym człowieku. Wstęp do terapii manualnej. Elsevier 2004.
 4. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, t. I-V. PZWL, Warszawa 1998-2002.
 5. Gołąb B., Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego. PZWL, Warszawa 2004.
 6. Marciniak T., Anatomia prawidłowa człowieka, t. I-III. PZWL, Wrocław 1991.
 7. Marecki B., Anatomia funkcjonalna. AWF, Poznań 1996.
 8. Sokołowska-Pituchowa J., Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa 2000.
 9. Woźniak W., Anatomia człowieka. Urban&Partner, Wrocław 2001.

            Atlasy:

 1. Grant J.C.B., Atlas anatomii. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2001.
 2. Leonhardt H., Plater W., Kahle W., Podręczny atlas anatomii człowieka, t. I-III. Wydawnictwo Medyczne Słowiński Verlag, Brema 1998.
 3. Netter F., Atlas anatomii człowieka. Urban&Partner, Wrocław 2002.
 4. Sinielnikow R.D., Atlas anatomii człowieka, t. I-III. 1989.
 5. Sobotta J., Atlas anatomii człowieka, t. I-II. Urban&Partner, Wrocław 2001.
 6. Stelmasiak W., Atlas anatomii człowieka, t. I-III. PZWL, Warszawa.

 

                            BIOCHEMICZNE PODSTAWY TRENINGU I WSPOMAGANIA

                            Katedra Fizjologii i Biochemii

                                   Kierownik: prof. dr hab. Marek Zatoń

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok II, semestr 3, 4              Stopień studiów: I                 Metody nauczania: wykład, ćwiczenia

Wymagania wstępne: ukończenie podstawowego kursu biochemii i fizjologii                        

Prowadzący: dr Jacek Borkowski, dr Ewa Bakońska-Pacoń, mgr inż. Joanna Kosendiak

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

10

20

 

Forma zaliczenia:

ECTS:

 

Zo

 

2

 

            Efekty kształcenia: pogłębienie wiedzy na temat wytrzymałości w różnych jej odmianach. Określenie skuteczności różnych strategii trenowania wytrzymałości. Znajomość metabolicznych podstaw wytrzymałości. Wykonywanie i interpretacja niektórych testów biochemicznych.

            Program: pojęcie wytrzymałości w wysiłku fizycznym. Wytrzymałość w wysiłkach siłowych, kwasomlekowych i tlenowych. Wytrzymałość a pojęcia pojemności fosfagenowej, pojemności glikolitycznej i pojemności tlenowej. Wytrzymałość w wysiłkach krótkotrwałych. Podstawy biochemiczne wysiłków krótkotrwałych. Praktyczne metody oznaczeń metabolitów i innych parametrów biochemicznych w wysiłkach krótkotrwałych. Charakterystyka biochemiczna włókien mięśniowych zaangażowanych w wysiłki o najwyższej intensywności. Biochemiczne podstawy treningu wytrzymałości siłowej. Wspomaganie wytrzymałości siłowej. Wytrzymałość w wysiłkach glikolitycznych – podstawy metaboliczne. Pojęcie pojemności glikolitycznej. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej w wysiłku glikolitycznym. Kwas mlekowy – przemiany w trakcie i po wysiłku. Restytucja. Mechanizmy metaboliczne i adaptacyjne umożliwiające rozwój wytrzymałości w wysiłkach kwasomlekowych. Wspomaganie w wysiłkach kwasomlekowych. Praktyczne metody oznaczeń metabolitów i innych parametrów biochemicznych w wysiłkach kwasomlekowych. Podstawy metaboliczne wysiłków długotrwałych. Metabolizm wysiłków opartych na tlenowych przemianach glikogenu. Strategie wspomagania wysiłków opartych na tlenowych przemianach glikogenu. Praktyczne metody oznaczeń metabolitów i innych parametrów biochemicznych w wysiłkach opartych na tlenowych przemianach glikogenu. Metabolizm wysiłków opartych na przemianach tłuszczów i białek. Wspomaganie wysiłków opartych na tych przemianach. Adaptacja metaboliczna do wysiłków o bardzo długim czasie trwania. Reaktywne formy tlenu i ich powstawanie w wysiłkach wytrzymałościowych. Strategie adaptacji metabolicznych do zwiększonej produkcji reaktywnych form tlenu. Praktyczne zasady oznaczeń metabolitów i innych parametrów biochemicznych mających związek z wysiłkami wytrzymałościowymi o bardzo długim czasie trwania.

            Zalecana literatura:

 1. Houston M.E., Biochemistry Primer for Exercise Science-3rd Edition 2006.
 2. Poortmans J.R., Principles of Exercise Biochemistry. Karger 2004.
 3. Borkowski J., Bioenergetyka i biochemia tlenowego wysiłku fizycznego. AWF, Wrocław 2003.
 4. Hübner-Woźniak E., Ocena wysiłku fizycznego oraz monitorowanie treningu sportowego metodami biochemicznymi. Studia i Monografie 110. AWF, Warszawa 2006.

 

                            BIOFIZYKA

                               Katedra Biomechaniki

                                   Kierownik: dr hab. Alicja Rutkowska-Kucharska, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                     

Rok I, semestr 2                   Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: wykład, ćwiczenia

Prowadzący: mgr inż. Alicja Kebel, dr Adam Siemieński, dr inż. Sławomir Winiarski

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

5

10

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS:

 

 

2

 

            Efekty kształcenia: zdobycie umiejętności dostrzegania w ruchu człowieka obiektywnych prawidłowości oraz posługiwania się prawami mechaniki, mechaniki płynów i termodynamiki dla wyjaśniania tych prawidłowości. Zdobycie umiejętności ilościowego i jakościowego przewidywania konsekwencji najważniejszych praw fizyki dla ruchu człowieka.

            Program: miejsce fizyki i biofizyki wśród innych nauk przyrodniczych. Elementy mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej. Kinematyka i dynamika ruchu postępowego i obrotowego. Zasady mechaniki płynów i ich rola w zrozumieniu sił działających na człowieka poruszającego się w powietrzu i w wodzie. Podstawowe zasady termodynamiki. Prawa rządzące przemianami energii wewnątrz ciała człowieka oraz wymianą energii między ciałem człowieka a otoczeniem. Elementy fizyki sportu.

            Zalecana literatura:

 1. Pilawski A. (red.), Podstawy biofizyki. PZWL, Warszawa 1983.
 2. Ernst K., Fizyka sportu. PWN, Warszawa 1992.

 

                            EKOTOKSYKOLOGIA

                            Katedra Podstaw Fizjoterapii

                                   Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech

Język wykładowy: polski                                                     

Rok II, semestr 3                  Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: wykład, ćwiczenia

Prowadzący: dr Małgorzata Socha

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

10

20

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS:

 

 

2

 

            Efekty kształcenia: wyjaśnienie znaczenia właściwości wybranych związków chemicznych w określaniu ich roli w środowisku w kontekście ekologicznym. Określenie skutków oddziaływania ektotoksyn na organizmy żywe, populacje, zbiorowiska i cały ekosystem

            Program: zakres badań ekotoksykologii; definicja trucizn, przyczyny i struktura zatruć; czynniki wpływające na toksyczność trucizn; główne typy zanieczyszczeń środowiskowych: ich wnikanie do środowiska, przemieszczanie się w środowisku, zaleganie i transformacja chemiczna i biotransformacja; skutki oddziaływań zanieczyszczeń na organizmy żywe, odporność na zanieczyszczenia; substancje pylicotwórcze – azbest, talk, węgiel; chemiczne zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby; chemiczne zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych; toksyczność tworzyw sztucznych; bezpieczeństwo wyrobów kosmetycznych (surowców kosmetycznych i wyrobu gotowego); zanieczyszczenia i toksyny w żywności; toksyczność substancji uzależniających (naturalne pochodzne opium; substancje halucynogenne, rozpuszczalniki organiczne, wyroby tytoniowe); zatrucia lekami (skutki przedawkowania witamin, leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne), działanie rakotwórcze, teratogenne i embriotoksyczne leków.

            Zalecana literatura:

 1. Walter C.H., Hopkin S.P., Sibly R.M., Peakall D.B., Podstawy ekotoksykologii. PWN, Warszawa 2002.
 2. Seńczuk W., Toksykologia współczesna. PZWL, Warszawa 2005.
 3. Zakrzewski S.F., Podstawy toksykologii środowiska. PWN, Warszawa 1995.
 4. Laskowski R., Migula P., Ekotoksykologia od komórki do ekosystemu. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2004.

 

                            ELEKTROMIOGRAFIA W DIAGNOSTYCE MIĘŚNIA

                            Katedra Biomechaniki

                                   Kierownik: dr hab. Alicja Rutkowska-Kucharska, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski, angielski                           

Rok II, semestr 4                  Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: biomechanika, anatomia, fizjologia       Metody nauczania: wykład, ćwiczenia

Prowadzący: dr Agnieszka Szpala, dr Adam Siemieński, mgr inż. Alicja Kebel, dr inż. Alicja Dziuba

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

10

20

 

Forma zaliczenia:

ECTS:

 

Zo

 

2

 

            Efekty kształcenia: poznanie działania mięśni szkieletowych, zjawisk elektrycznych w mięśniu, metody pomiarowej jaką jest elektromiografia powierzchniowa (SEMG) – jej możliwości i ograniczeń. Umiejętność oceny pracy mięśni na podstawie pomiarów i podstawowej analizy sygnału EMG i przełożenie tej wiedzy na podłoże zawodowe (nauczyciel wychowania fizycznego, trener, instruktor sportu, instruktor odnowy biologicznej, fizjoterapeuta). Możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w przygotowaniu eksperymentu badawczego w pracy magisterskiej.

            Program: elektromiografia jako narzędzie diagnostyczne. Rodzaje czynności mięśniowej. Aktywność elektryczna mięśni szkieletowych w działaniu statycznym. Zależność aktywności mięśniowej od obciążenia zewnętrznego. Zastosowanie EMG do oceny współdziałania mięśni w dynamice. Czynność koncentryczna i ekscentryczna mięśnia – na przykładzie wybranych ćwiczeń fizycznych. Ocena asymetrii funkcjonalnej (lateralizacji) wybranych grup mięśniowych. Aktywność mięśni w chodzie i biegu. Pomiar aktywności elektrycznej mięśni szkieletowych w różnych zadaniach ruchowych.

            Zalecana literatura:

 1. Błaszczyk J., Biomechanika kliniczna. Podręcznik dla studentów medycyny i fizjoterapii. PZWL, wyd. I, 2004; pp: 171-190.
 2. Bober T., Zawadzki J., Biomechanika układu ruchu człowieka, wyd. 2. BK, Wrocław 2003.
 3. Bober T., Zawadzki J., Przewodnik do ćwiczeń z biomechaniki, wyd. III. AWF, Wrocław 1990.
 4. Grottel K., Celichowski J., Organizacja mieśnia i sterowanie ruchem. Seria: Podręczniki nr 43. AWF, Poznań 1996.
 5. Hausmanowa-Petrusewicz I., Elektromiografia kliniczna. PZWL, Warszawa 1986.
 6. Konrad P., ABC EMG. Technomex Społka z o.o., Gliwice 2007.

 

                            KOMPUTEROWA ANALIZA CHODU

                            Katedra Biomechaniki

                                   Kierownik: dr hab. Alicja Rutkowska-Kucharska, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski, angielski                           

Rok II, semestr 4                  Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: student powinien znać podstawy biofizyki i mechaniki ogólnej na poziomie szkoły średniej                                         Metody nauczania: wykład, ćwiczenia, laboratorium

Prowadzący: dr inż. Alicja Dziuba, dr Agnieszka Szpala, dr inż. Sławomir Winiarski

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

ZZU w sem. (h)

10

10

          10

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS:

 

 

2

 

            Efekty kształcenia: celem zajęć jest wybór, poznanie i zastosowanie metod powszechnie stosowanych w kulturze fizycznej do oceny sprawności chodu.

            Program: teoretyczne podstawy lokomocji człowieka. Opracowanie i przedstawienie podstawowych parametrów chodu człowieka oraz metod analizy, omówienie, przygotowanie eksperymentu, wykonanie eksperymentu, omówienie materiału filmowego, wstępna analiza, właściwa analiza, wykonanie prawidłowego projektu, tzw. karty badań, wstępna interpretacja wyników, właściwa interpretacja wyników, wnioski napisane w postaci konspektu końcowego.

            Zalecana literatura:

 1. Bober T., Zawadzki J., Biomechaniki układu ruchu człowieka. BK, Wrocław 2001.
 2. Fidelus K., Zarys biomechaniki ćwiczeń fizycznych. AWF, Warszawa 1977.
 3. Hay J.G., The Biomechanics of Sport Techniques. IV edition. Prentice Hall, Inc 1993.

 

                            MASAŻ KLASYCZNY

                            Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych

                                   Kierownik: dr hab. Eugeniusz Bolach, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                              

Rok II, semestr 3                  Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak przeciwwskazań do masażu        Metody nauczania: wykład, ćwiczenia

Prowadzący: dr Edyta Szczuka, dr Maciej Kochański, dr Rafał Szafraniec, dr Ryszard Pawelec

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

10

20

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS:

 

 

2

 

            Efekty kształcenia: opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu masażu klasycznego; umiejętność wykonania masażu klasycznego wybranych części ciała.

            Program: bhp i higiena masażu. Podstawowe wiadomości teoretyczne dotyczące masażu klasycznego. Wpływ masażu na poszczególne tkanki i układy. Rodzaje masażu. Omówienie technik głaskania, rozcierania, ugniatania i wibracji. Metodyka masażu poszczególnych części ciała. Metodyka masażu: mięśni podudzia, mięśni najszerszego grzbietu, mięśni uda, mięśnia czworobocznego, mięśni brzucha, stopy i mięśnia naramiennego, prostownika grzbietu, mięśni ramienia, mięśni przedramienia i ręki.

            Zalecana literatura:

 1. Prochowicz Z., Podstawy masażu leczniczego. PZWL, Warszawa 1990.
 2. Podgórski T., Masaż w rehabilitacji i sporcie. AWF, Warszawa 1992.
 3. Zborowski A., Masaż klasyczny. AZ, Kraków 1994.
 4. Magiera L., Walaszek R., Masaż sportowy. Bio-styl, Kraków 2003.
 5. Magiera L., Klasyczny masaż leczniczy. Bio-styl, Kraków 1994.
 6. Pawelec R., Szczuka E., Laber W., Metodyka masażu w odnowie biologicznej. AGIW, Wrocław 2008.
 7. Walaszek R., Masaż z elementami rehabilitacji. Rehmed, Kraków 1999.

 

                            MEDYCYNA SPORTU

                            Katedra Biostruktury

                                   Kierownik: prof. dr hab. Zofia Ignasiak

Język wykładowy: polski                              

Rok II, semestr 3, 4              Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: wykład, ćwiczenia

Prowadzący: dr n. med. Katarzyna Żukowska-Kowalska, dr n. med. Paweł Józków

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

10

20

 

Forma zaliczenia:

ECTS:

 

Zo

 

2

 

            Efekty kształcenia: umiejętność przewidywania i przeciwdziałania powikłaniom wynikłym wskutek stosowania intensywnego obciążenia wysiłkowego i treningowego. Wykorzystanie uzyskanej wiedzy we współpracy ze środowiskiem medycznym dla poprawy uzyskiwanych wyników sportowych i poprawienia ogólnego stanu zdrowia sportowca. Uzyskanie wiedzy na temat zagrożeń związanych ze stosowaniem dopingu farmakologicznego.

            Program: przeciwwskazania do uprawiania sportu wyczynowego. Elementy kardiologii sportowej. Nagły zgon wysiłkowy. Zagadnienia z zakresu pulmonologii, gastrologii, hematologii, psychiatrii, laryngologii, okulistyki i dermatologii w aspekcie wysiłku fizycznego i treningu. Endokrynologia sportowa. Wspomaganie, doping farmakologiczny w sporcie. Dług czasowy u podróżujących sportowców. Uzależnienie od wysiłku fizycznego. Dysmorfofobia. Jadłowstręt psychiczny a sport. Przeciążenie i przetrenowanie. Odległe następstwa treningu sportowego.

            Zalecana literatura:

 1. Mędraś M., Medycyna sportowa. Medsportpress, Warszawa 2004.
 2. Brook C., Marshall N., Podstawy endokrynologii. Urban&Partner, Wrocław 2005.
 3. Dobrzański, Medycyna wychowania fizycznego. PZWL, Warszawa.
 4. Herold G., Medycyna wewnętrzna. PZWL; Urban&Partner.
 5. Kokot F., Choroby wewnętrzne, t. I i II. PZWL.
 6. Scully H.J., Psychiatria. Urban&Partner.

 

                            MOTORYCZNOŚĆ CZŁOWIEKA DOROSŁEGO

                                   Katedra Biostruktury

                                    Kierownik: prof. dr hab. Zofia Ignasiak

Język wykładowy: polski                              

Rok II, semestr 3                  Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: wykład, ćwiczenia

Prowadzący: dr Jarosław Domaradzki

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

10

20

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS:

 

 

2

 

            Efekty kształcenia: student zna zmiany jakie zachodzą w motoryczności człowieka dorosłego wraz z rozpoczęciem zjawisk inwolucji. Potrafi dobrać adekwatne testy motoryczne i przeprowadzić badania.

            Program: zajęcia przybliżają zmiany jakie zachodzą w sferze motoryczności człowieka dorosłego i starszego oraz obejmują przegląd metod służących ocenie sprawności i aktywności fizycznej. Poprzez testowanie motoryczności własnej przy pomocy narzędzi przeznaczonych dla wieku starszego student ma możliwość utrwalenia zdobytych na zajęciach wiadomości.

            Zalecana literatura:

 1. Charzewski J., Problematyka starzenia się. AWF, Warszawa 2001.
 2. Drabik J., Testowanie sprawności fizycznej u dzieci, młodzieży i dorosłych. AWF, Gdańsk 1997.
 3. Drabik J., Aktywność fizyczna w treningu zdrowotnym osób dorosłych, cz. 2. AWF, Gdańsk 1996.
 4. Rikli R.E., Jones C.J., Assessing physical performance in independent older adults: issues and guidelines. Journal of Aging and Physical Activity 1997, 5; 244-261.
 5. Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka. Podstawy auksologii, gerontologii i promocji zdrowia. PWN, Warszawa 2005.

 

                            NOWE W BIOLOGII

                            Katedra Podstaw Fizjoterapii

                                   Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech

Język wykładowy: polski                              

Rok II, semestr 3, 4              Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: wykład, ćwiczenia

Prowadzący: dr Małgorzata Socha

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

10

20

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS:

 

 

2

 

            Efekty kształcenia: zapoznanie studentów z osiągnięciami naukowymi współczesnej biologii; przedstawienie najnowszym metod badawczych, teorii i odkryć naukowych z zakresu tej dziedziny; poznanie znaczenia najważniejszych odkryć biologicznych.

            Program: jak działają ludzkie geny; dlaczego geny są samolubne; czy istnieją ludzkie klony (bliźnięta, klonowanie, organizmy transgeniczne); nowe odkrycia w biologii, diagnostyce oraz leczeniu chorób nowotworowych, komórki macierzyste – czym są i do czego mogą służyć; czy musimy się zestarzeć? (mechanizm procesu starzenia), najważniejsze Noble w biologii; choroby prionowe; czy można zrozumieć ludzki mózg; myszy i ludzie – różne aspekty prowadzenia badań na zwierzętach; ewolucja choroby; tajemnice chromosomów płci; dlaczego wirusy są zjadliwe (wirusy: HIF, grypy, WZW C, Ebola); jak komórki popełniają samobójstwo; jak układ immunologiczny poznaje sam siebie; podstawy chorób alergicznych.

            Zalecana literatura:

 1. Literatura naukowa – wybrane artykuły.
 2. Literatura popularnonaukowa (czasopisma: Kosmos, Świat Nauki, Wiedza i Życie).

 

                            ODNOWA BIOLOGICZNA

                            Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych

                                   Kierownik: dr hab. Eugeniusz Bolach, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                     

Rok II, semestr 4                  Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak przeciwwskazań do masażu        Metody nauczania: wykład, ćwiczenia

Prowadzący: dr hab. Jan Szczegielniak, prof. nadzw., dr Ryszard Pawelec, dr Edyta Szczuka, dr Maciej Kochański, dr Teatyna Prystupa

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

10

20

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS:

 

 

2

 

            Efekty kształcenia: zaznajomienie studentów z problematyką odnowy biologicznej w procesie szkolenia sportowego. Wskazanie metod i środków stosowanych w procesie optymalizacji wypoczynku zawodnika oraz zdobycie przez nich umiejętności praktycznych koniecznych do programowania, organizacji i realizacji odnowy biologicznej.

            Program: wykłady – definicje i zadania odnowy biologicznej, stosowane środki i metody, zasady postępowania restytucyjnego, czynniki fizykalne w wspomaganiu wypoczynku i treningu, problematyka przeciążeń i przetrenowania, programowanie postępowania odnawiającego w procesie treningowym. Ćwiczenia – praktyczne zapoznanie studentów z najczęściej stosowanymi środkami odnowy biologicznej – masażem sportowym, zabiegami w środowisku wodnym, sauną, krioterapią oraz wybranymi zabiegami z zakresu fizykoterapii.

            Zalecana literatura:

 1. Dobrzański T., Medycyna wychowania fizycznego i sportu. Sport i Turystyka, Warszawa 1989.
 2. Gieremek K., Dec L., Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna. HasMed, Katowice 2000.
 3. Kasperczyk T., Fenczyn J., Podręcznik odnowy psychosomatycznej. PZWL, Warszawa 1996.
 4. Magiera L., Walaszek R., Masaż sportowy z elementami odnowy biologicznej. Biosport, Kraków 2003.
 5. Podgórski T., Masaż w rehabilitacji i sporcie. AWF, Warszawa 1992.

 

                            ODNOWA BIOLOGICZNA

                            W SPORCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

                            Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych

                                   Kierownik: dr hab. Eugeniusz Bolach, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski                                                      Status przedmiotu: fakultatywny

Rok II, semestr 3                  Stopień studiów: I                 Metody nauczania: wykład, ćwiczenia

Wymagania wstępne: znajomość psychologicznych stanów osoby chorej i umiejętność komunikowania się z osobą niepełnosprawną. Znajomość anatomii prawidłowej i topograficznej; znajomość biomechaniki narządu ruchu; znajomość fizjologii powstawania odczynów lokalnych i ogólnych.

Prowadzący: dr Teatyna Prystupa

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

10

20

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS:

 

 

2

 

            Efekty kształcenia: nabycie podstawowych umiejętności w zakresie stosowania wybranych metod odnowy biologicznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie planowania zabiegów dnowy biologicznej. Znajomość i umiejętność przestrzegania przepisów bhp obowiązujących w pracowniach i gabinetach masażu suchego i w środowisku wodnym. Znajomość zasad badania palpacyjnego i lokalizacji struktur anatomicznych. Umiejętność prawidłowej oceny i interpretacji stanu czynnościowego tkanek osoby masowanej. Umiejętność doboru rodzaju masażu i technik masażu sportowego w zależności od wskazań i przeciwwskazań. Odpowiednie stosowanie zasad masażu sportowego w procesie profilaktyki, doleczenia i rehabilitacji. Umiejętność dostosowania rodzaju masażu adekwatnie do rodzaju schorzenia, etapu leczenia oraz aktualnego stanu psychoruchowego sportowca. Umiejętność wykonywania masażu w środowisku wodnym. Umiejętność korelacji zabiegów masażu sportowego z innymi metodami postępowania fizjoterapeutycznego oraz stwarzania odbiorcom usług warunków do zachowań prozdrowotnych i realizowania stylu życia wspierającego zdrowie. Rozwijanie zainteresowań zawodowych, śledzenie nowych metod i technik z zakresu masażu sportowego dla osób niepełnosprawnych.

            Program: pojęcie odnowy biologicznej. Odnowa biologiczna w sporcie wyczynowym osób niepełnosprawnych. Programowanie odnowy biologicznej w sporcie osób niepełnosprawnych. Środki fizykalne stosowane w odnowie biologicznej. Znaczenie odnowy biologicznej w profilaktyce zdrowotnej, bioregeneracji, kosmetologii. Zasady stosowania odnowy biologicznej. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów. Metody odnowy biologicznej. Planowanie zabiegów odnowy biologicznej służących regeneracji organizmu, profilaktyce zdrowotnej, kosmetologii. Warunki bezpieczeństwa i higiena masażu. Rodzaje masażu. Zasady wykonania masażu. Podstawowe wiadomości teoretyczne dotyczące masażu leczniczego.

            Zalecana literatura:

 1. Czopik J., Fizjoterapia w wybranych chorobach tkanek miękkich narządu ruchu. Emilia, Warszawa 2001.
 2. Zborowski A., Masaż w wybranych jednostkach chorobowych. A-Z, Kraków 1998.
 3. Kasperczyk T., Kmak S., Masaż punktowy i inne metody refleksoterapii. Kasper, Kraków 1995.
 4. Dobrzański T., Medycyna wychowania fizycznego i sportu. SiT, Warszawa 1989.
 5. Gieremek K., Dec I., Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna. HasMed, Katowice 2000.
 6. Jethon Z., Fizjologiczne podstawy odnowy biologicznej w sporcie. Poradnik trenera. Instytut Sportu, Warszawa 1982.
 7. Kolster B., Ebert-Paprotny G., Poradnik fizjoterapeuty. Ossolineum, 2001.
 8. Fizjoterapia – kwartalnik naukowy PTF. AWF, Wrocław.

 

                            PODSTAWY ANATOMII NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH

                            Katedra Biostruktury

                                   Kierownik: prof. dr hab. Zofia Ignasiak

Język wykładowy: polski                                                      

Rok I, semestr 2                   Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne:                                                           Metody nauczania: wykład, ćwiczenia

Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Ignasiak, dr Kamila Czajka, dr Jarosław Domaradzki, dr Jarosław Fugiel, dr Katarzyna Kochan-Jacheć, dr Paweł Posłuszny, dr Grzegorz Żurek, mgr Jakub Pokrywka, mgr Katarzyna Prasał

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

10

20

 

Forma zaliczenia:

 

Zo

 

ECTS

 

 

2

 

            Efekty kształcenia: celem kształcenia jest zapoznanie studenta z budową i funkcją ludzkiego ciała, w szczególności narządów wewnętrznych. Przedmiot ma także teoretycznie przygotować słuchaczy do realizowania innych przedmiotów podstawowych (np. fizjologii, biomechaniki, etc.).

            Program: opis budowy i funkcji narządów wewnętrznych.

            Zalecana literatura:

 1. Ignasiak Z., Anatomia układu ruchu. Elsevier 2007.
 2. Ignasiak Z., Anatomia narządów wewnętrznych i układu nerwowego. Elsevier 2008.
 3. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, t. I-V. PZWL, Warszawa 1998-2002.
 4. Gołąb B., Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego. PZWL, Warszawa 2004.
 5. Marciniak T., Anatomia prawidłowa człowieka, t. I-III. PZWL, Wrocław 1991.
 6. Marecki B., Anatomia funkcjonalna. AWF, Poznań 1996.
 7. Sokołowska-Pituchowa J., Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa 2000.
 8. Woźniak W., Anatomia człowieka. Urban&Partner, Wrocław 2001.

            Atlasy

 1. Grant J.C.B., Atlas anatomii. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2001.
 2. Leonhardt H., Later W., Kahle W., Podręczny atlas anatomii człowieka, t. I-III. Wydawnictwo Medyczne Słowiński Verlag, Brema 1998.
 3. Netter F., Atlas anatomii człowieka. Urban&Partner, Wrocław 2002.
 4. Sinielnikow R.D., Atlas anatomii człowieka, t. I-III, 1989.
 5. Sobotta J., Atlas anatomii człowieka, t. I-II. Urban&Partner, Wrocław 2001.
 6. Stelmasiak W., Atlas anatomii człowieka, t. I-III. PZWL, Warszawa

 

                            PODSTAWY DIETETYKI

                            Katedra Biostruktury

                                   Kierownik: prof. dr hab. Zofia Ignasiak

Język wykładowy: polski                              

Rok II, semestr 4                  Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: wykład, ćwiczenia

Prowadzący: prof. dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska, dr Elżbieta Haber

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia

 

ZZU w sem. (h)

10

20

 

Forma zaliczenia:

ECTS:

 

Zo

 

2

 

            Efekty kształcenia: umiejętność popularyzowania prawidłowych nawyków żywieniowych. Umiejętność samodzielnego opracowania diety dla osób w różnym wieku oraz o zwiększonej aktywności fizycznej.

            Program: rola i przemiany węglowodanów w organizmie. Rola cukrów w wysiłku fizycznym. Zapotrzebowanie na cukry w zależności od kształtowanej cechy motorycznej. Funkcje białek. Rola białka w wysiłku fizycznym. Rola i przemiany tłuszczów w organizmie. Znaczenie lipidów w wysiłku fizycznym. Gospodarka wodno-elektrolitowa. Równowaga kwasowo-zasadowa. Odwodnienie. Nawadnianie. Związki mineralne. Witaminy. Stres oksydacyjny. Suplementy. Odżywki. Metody regulacji masy ciała. Zaburzenia odżywiania. Układanie i ocena jadłospisów. Żywienie dzieci i młodzieży, osób starszych. Ocena sposobu żywienia zbiorowego, organizacja żywienia zbiorowego.

            Zalecana literatura:

 1. Bean A., Żywienie sportowca. Zysk i S-ka, Poznań 2005.
 2. Słowińska-Lisowska M., Sobiech K.A., Dieta sportowców. AWF, Wrocław 2001.
 3. Ciborowska H., Rudnicka A., Dietetyka, żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL, Warszawa 2004.

 

                            PODSTAWY FIZJOLOGII I BIOCHEMII

                            Katedra Fizjologii i Biochemii

                                   Kierownik: prof. dr hab. Marek Zatoń         

Język wykładowy: polski                                                     

Rok I, semestr 2                   Stopień studiów: I                 Status przedmiotu: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak                                                   Metody nauczania: wykład, ćwiczenia

Prowadzący: prof. dr hab. Marek Zatoń, dr Eugenia Murawska-Ciałowicz, dr Iwona Wierzbicka-Damska, dr Bartosz Ochmann, dr Agnieszka Jastrzębska, dr Ewa Bakońska-Pacoń, dr Jacek Borkowski, mgr inż., Joanna Kosendiak

 

Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia