Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube

Rozwój kompetencji studentów kierunku Fizjoterapia

 

Projekt „Rozwój kompetencji studentów kierunku fizjoterapia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” POWR.03.01.00-00-K158/16 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Wydział Fizjoterapii

Realizuje Projekt

Rozwój kompetencji studentów kierunku fizjoterapia
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Nazwa programu i działania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym

 • Całkowita wartość projektu: 579 544,00 zł
 • Wartość dofinansowania: 559 268, 80 zł
 • Wartość na jednego uczestnika: 3 622,15 zł.
 • Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Okres realizacji projektu: od 2017-08-01 do 2019-07-31

W Projekcie mogą wziąć udział studenci studiów stacjonarnych I stopnia III roku kierunku fizjoterapia Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

W ramach projektu podniesione zostaną kompetencje niezbędne do rozpoczęcia aktywności zawodowej na rynku pracy, w tym kwalifikacji i kompetencji zawodowych z zakresu metody Kinematic Taping i terapii manualnej, kompetencji komunikacyjnych oraz w zakresie przedsiębiorczości odpowiadających potrzebom rynku pracy i pracodawców poprzez certyfikowane szkolenia, zajęcia warsztatowe, dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami oraz wizyty studyjne.

Co da mi Projekt?

 • Dzięki uzyskanym certyfikatom większe szanse zdobycia pracy w placówkach służby zdrowia
 • Umiejętność założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • Umiejętność budowania relacji z pacjentem, członkami zespołu terapeutycznego, środowiskiem społecznym
 • Umiejętność słuchania, wczuwania się w problemy i sytuację zdrowotną pacjentów, skupienie uwagi na pacjencie, wzbudzania zaufania, poszanowania praw i godności pacjenta
 • Umiejętność zachowania się w sytuacjach konfliktowych i radzenia w trudnych sytuacjach Znajomość języka angielskiego branżowego, niezbędnego w pracy fizjoterapeuty z pacjentem anglojęzycznym oraz z przedstawicielami innych zawodów medycznych

Dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z przedsiębiorcami pozwolą na uzyskanie wiedzy w zakresie:

 • Procedur urzędowych
 • Aspektów prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Pozyskiwania źródeł finansowania
 • Samodzielnej analizy rynku
 • Tworzenia biznesplanu
 • Analizy finansowej
 • Prowadzenia działań marketingowych
 • Organizacji sprzedaży usług

Odbędą się dwie edycje programu. W każdej uczestniczyć będą studenci i studentki III roku studiów stacjonarnych I stopnia kształcenia na Wydziale Fizjoterapii, kierunku fizjoterapia, studiujący w roku akademickim 2017/18 i 2018/19:

 • 1 edycja – 80 studentów i studentek III roku studiów realizowanych w roku akademickim 2017/18. Program realizowany w systemie sobotnio-niedzielnym w czasie V i VI semestru nauki
 • 2 edycja – 80 studentów i studentek III roku studiów realizowanych w roku akademickim 2018/19. Program realizowany w systemie sobotnio-niedzielnym w czasie V i VI semestru nauki

Szczegółowe informacje można uzyskać:

W zakładce na stronie głównej Uczelni: Dydaktyka/Projekty/Rozwój kompetencji studentów kierunku fizjoterapia, na stronie internetowej projektu: http://awf.wroc.pl/

W Biurze Projektu:

Danuta Jóźwiak, Wydział Fizjoterapii, Pawilon P4, pokój 2/62, tel.: 71 3473074, e-mail: biuro.projektu.fiz@awf.wroc.pl

UWAGA

Z a p r o s z e n i e

Zapraszamy studentów stacjonarnych  III roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów II stopnia kierunku Fizjoterapia do wzięcia udziału w projekcie „Rozwój kompetencji studentów kierunku fizjoterapia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” POWR.03.01.00-00-K158/16 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Zapisy przyjmowane są w Biurze Projektu w pokoju 2/62, Pawilon P4 w godzinach od 8.00 do 15.00 do 19.10.2018 do godz. 15.00.

 

Zajęcia realizowane w ramach II edycji PROJEKTU rozpoczną się 17.11.2018

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN PROJEKTU 

 

AKTUALIZACJA, harmonogram_z_salami_01.04.2019

 

Aktualizacja_19.02.2019_Harmonogram_zaj_z_salami_23.02-10.03.2019

Harmonogram zajęć - wersja bez sal