Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Praktyki pedagogiczne

Student zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno- epidemiologicznych, potwierdzonej aktualnymi wynikami badań.

Regulamiy praktyk pedagogicznych dla kierunku Wychowanie Fizyczne

 • Załącznik nr 1 - Regulamin praktyk pedagogicznych - poprzednie standardy
  Regulamin praktyk obowiązuje w roku akademickim 2019/2020 dla studentów kierunku WF I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych roku II i III oraz  dla studentów kierunku WF II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II roku, a także w roku akademickim 2020/2021 dla studentów kierunku WF I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych III roku.
 • Załącznik nr 2 - Regulamin praktyk pedagogicznych - nowe standardy
  Regulamin obowiązuje studentów, którzy podjęli studia na  1. roku na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II  stopnia od roku akademickiego 2019/2020.
 • Regulamin Praktyk Pedagogicznych 2019

 

Informacja dla studentów II roku studiów niestacjonarnych w sprawie asystenckiej praktyki pedagogicznej planowanej na semestr letni 2019/2020.

Dzień dobry

Bardzo proszę o przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 3.09.2020 godz. 12.00 na adres praktyki.pedagogiczne@awf.wroc.pl informacji kto z Państwa uzyskał ze szkoły zgodę na odbycie lub kontynuację/dokończenie (dot. tych osób, które wcześniej przesłały mi informację, że taką praktykę rozpoczęły) praktyki pedagogicznej z IV semestru.

Przypominam jednocześnie, że dokumenty na praktykę tj. skierowanie i umowę dla nauczyciela wf - można wydrukować z zakładki "Dzienniki do pobrania".

Uwaga ! Zmieniła się umowa o dzieło dla nauczyciela wf. Proszę wydrukować nową umowę jeśli macie Państwo dokumenty wydane na zebraniu w lutym.

Termin realizacji praktyki upływa 20.09.2020 roku.

Pełnomocnik Dziekana Wydziału WF ds praktyk pedagogicznych
dr Regina Kumala

Studia stacjonarne Wydziału Wychowania Fizycznego

Informacja dla studentów II roku studiów stacjonarnych w sprawie asystenckiej praktyki pedagogicznej - 07 - 25.09.2020 roku.

Szanowni Państwo,

praktyka pedagogiczna stanowi nierozłączną część procesu edukacyjnego. Realizacja praktyki w bezpośrednim kontakcie ze szkołą, nauczycielem opiekunem oraz uczniami daje w pełni możliwość uzyskiwania efektów kształcenia.

Praktyka pedagogiczno-psychologiczna i asystencka realizowana jest jako przedmiot obowiązkowy w IV semestrze studiów i na jej realizację termin trzytygodniowy został ogłoszony w harmonogramie studiów na początku roku akademickiego 2019/2020.

Studenci od kilku już lat mają obowiązek podjęcia samodzielnych starań o znalezienie miejsca/szkoły na odbycie praktyki. Fakt ten podany został również w informacji umieszczonej na stronie AWF Wrocław w zakładce Praktyki Pedagogiczne w czerwcu 2020 roku.

Po rozpoznaniu sytuacji dotyczącej uzyskania przez Państwa zgody od szkół na przyjęcie Was na praktykę wrześniową informuję, że większość z Państwa wywiązała się z wyżej wskazanego obowiązku, uzyskała zgodę na odbycie praktyki i będzie realizowała praktykę w normalnym trybie wg wymagań wskazanych w dzienniku praktyk. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji praktyki zostaną przekazane przez platformę ZOOM w dniu  7.09.2020 o godz. 8.00.

Dla pozostałych studentów (niewielki odsetek) w zaistniałej sytuacji proponuje się, aby zwrócili się oni ponownie do szkoły o formalne przyjęcie na praktykę, wyznaczenia nauczyciela opiekuna ale w opcji realizowania praktyki w wersji zdalnej (ustalenie szczegółowych zadań w porozumieniu z nauczycielem opiekunem i pełnomocnikiem Dziekana Wydziału WFiS ds. praktyk pedagogicznych).

W ostateczności, studenci, którzy nie będą realizowali praktyki na wyżej wymienione sposoby. opracują wybrane zagadnienia z dziennika praktyk  i ostatecznie otrzymają po stopnia ich realizacji w dziennika ocenę plus dostateczną. Dla tych jednak, którzy aspirować będą do oceny wyższej przygotowane zostaną zadania dodatkowe. Zarówno zadania do realizacji,  jak i zadania dodatkowe zostaną podane 7.09.2020 roku.

 

 • 3 rok I stopnia
  • Po rozmowie z Panią Dziekan kierownik Zakładu Dydaktyki Szkolnej Kultury Fizycznej dr hab. Marta Wieczorek poleciła by:

   • studenci 3 roku  I stopnia, którzy realizowali praktykę pedagogiczną powinni spróbować we współpracy z nauczycielami realizować ją zdalnie.

    • W tych szkołach, w których jest zdalnie realizowane wf powinni być włączeni też studenci.

    •  Student ma rozpoznać czy jego nauczyciel opiekun realizuje lekcje zdalnie (od 26.03 powinien) i czy może go włączyć do tego działania. Jeśli tak powinien to robić i dokumentować w dzienniku + opinia nauczyciela mailem i wydruk. Wydruki dołączyć do dziennika praktyk.Termin oddania dziennika zostanie podany w termie późniejszym.

Uwaga!!! Ważne informacje, gdy nie można dokończyć praktyki pracując z nauczycielem wf zdalnie (plik poniżej).

 

 • 1 rok II stopnia
  •  Zarządzenie Nr 37/2019/2020 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego
   • W wyniku zaistniałej sytuacji epidemiologicznej, w celu zaliczenia Państwa praktyki pedagogicznej w szkole ponadpodstawowej proszę o wykonanie następującego zadania uzupełniającego:

    • przygotowanie "wirtualnej osnowy" czyli opracowanego w Programie Power Point cyklu lekcji prezentującej zagadnienia dotyczące form aktywności fizycznej z innego kręgu kulturowego. Projekt taki powinien mieć możliwość zastosowania w ramach kształcenia zdalnego zatem nie chodzi o to abyście Państwo umieścili w prezentacji tabelę osnowy, którą poznaliście na zajęciach z Metodyki WF w szkole ponadpodstawowej.

     Proszę zastanowić się jak w postaci 3-4 lekcji można byłoby zaprezentować wybraną formę ruchu np. z uwzględnieniem jej "umiejscowienia", wyjaśnienia specyfiki kręgu kulturowego, zasad, przepisów i przykładu systematyki nauczania jakiegoś ruchu w postaci lekcji nauczającej, doskonalącej i kontrolnej. Proszę uwzględnić możliwości samodzielnej pracy uczniów w postaci np. karty pracy, dowolnego narzędzia samokontroli i samooceny, filmiku, testu wiedzy itp. Można również zaproponować zadania kreatywne typu: jak zmodyfikować grę, zabawę, aby można było zastosować to w polskiej szkole, z dostępnym sprzętem.

     Termin przesłania to 30.05.2020 na adres regina.kumala@awf.wroc.pl z tytułem praktyka w szkole ponadpodstawowej – st. stacjonarne

     Dzienniki w wersji papierowej, jakie wypełniliście będąc na praktyce, proszę przesłać do dnia 30.05.2020 roku na adres Pracownia Praktyk Pedagogicznych ul. Witelona 25, 51 - 617 Wrocław, p. 012. Zwracam uwagę na konieczność uzyskania od nauczyciela opiekuna ZE SZKOŁY opinii na temat Waszego zaangażowania w realizację zadań praktyki.

 • II rok II stopnia

Studia niestacjonarne Wydziału Wychowania Fizycznego

Zarządzenia:

 • 2 rok I stopnia

Informacja dla studentów II roku studiów niestacjonarnych w sprawie asystenckiej praktyki pedagogicznej planowanej na semestr letni 2019/2020.

Po rozpoznaniu stopnia realizacji przez Państwa praktyki stwierdzam, że większość z Państwa tej praktyki nie rozpoczęła. W związku z tym oraz z faktem, iż na dzień dzisiejszy nikt nie jest w stanie przewidzieć dalszej sytuacji epidemiologicznej,  rozpatrywane są różne opcje realizacji przez Państwa ww praktyki we wrześniu np.:

1.      W sytuacji gdy proces edukacyjny odbywać się będzie normalnie w szkole - realizacja praktyki odbędzie się zgodnie z wytycznymi przekazanymi Państwu na zebraniu 8 lutego 2020.

2.      W sytuacji gdy proces edukacyjny odbywać się będzie zdalnie – realizacja praktyki odbędzie się zgodnie z zmodyfikowanym programem i dziennikiem praktyk.

Osoby, które praktykę rozpoczęły i mnie o tym poinformowały będą miały możliwość kontynuacji praktyki zgodnie z podanymi na początku września wytycznymi.

Termin realizacji praktyki upłynie 20.09.2020 roku.

Proszę na bieżąco śledzić stronę internetową Uczelni w zakładce Praktyki pedagogiczne i zarządzenia Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego (lipiec/wrzesień 2020).

dr Regina Kumala

 

 • 3  rok I stopnia
  • Zarządzenie Nr 31/2019/2020 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego
  • Szanowni Studenci III roku studiów I st. niestacjonarnych

   W wyniku zaistniałej sytuacji epidemiologicznej PRAKTYKA PEDAGOGICZNA BĘDZIE ZALICZANA W FORMIE ZDALNEJ. W celu zaliczenia Państwa praktyki pedagogicznej w szkole podstawowej proszę o wypełnienie w dzienniku praktyk zadań związanych z opracowaniem wszystkich konspektów lekcyjnych
   (pkt. 5 zadań praktyki – 20 konspektów) – ocena dostateczna.

   Na ocenę dobrą należy dodatkowo przedstawić projekt lekcji zdalnej z wychowania fizycznego dotyczącej zachęcenia uczniów do diagnozy osobniczej w obszarze wskazanym w Dzienniku praktyk (punkt B, trzeci podpunkt zadań w zakresie przygotowania dydaktyczno-wychowawczego do pracy nauczyciela wychowania fizycznego str.5 w Dzienniku praktyk.)

   Na ocenę bardzo dobrą dodatkowo – projekt lekcji zdalnej dotyczącej realizacji wymagań programowych z zakresu wiedzy lub/i kompetencji społecznych.

   Projekty lekcji zdalnych powinny być opracowane w programie Power Point i przesłane do Pełnomocnika ds Praktyk Pedagogicznych dr Reginy Kumali na adres mailowy regina.kumala@awf.wroc.pl do dnia 5.06.2020 roku. W tytule wiadomości zaznaczyć zadanie dodatkowe na zaliczenie praktyki pedagogicznej w szkole podstawowej.

   Dzienniki praktyk w wersji papierowej muszą być dostarczone - dosłane, do dnia 05.06 2020 na adres Pracownia Praktyk Pedagogicznych ul. Witelona 25, 51 - 617 Wrocław, p. 012.

   Uwaga! Osoby, które praktykę rozpoczęły – przesyłają dziennik wraz z opinią nauczyciela opiekuna ze szkoły na ww adres i w zależności od oceny do jakiej aspirują wykonują lub nie dodatkowe zadania wskazane wyżej.

 • 1 rok II stopnia
  • Zarządzenie Nr 30/2019/2020 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego
  • Szanowni Studenci I roku studiów II st. niestacjonarnych
   W wyniku zaistniałej sytuacji epidemiologicznej i braku możliwości zrealizowania praktyki pedagogicznej w szkole ponadpodstawowej podjęta została decyzja, iż będziecie Państwo mogli zrealizować tę praktykę w semestrze zimowym II roku II stopnia w roku akademickim 2020/2021. Brak zaliczenia praktyki w tym semestrze nie będzie wliczony do deficytu punktowego.

 • 2 rok II stopnia

Przypominam, iż mają Państwo do zliczenia praktykę w szkole ponadpodstawowej przeniesioną z poprzedniego semestru (letniego). Niektórzy już mają oceny z tej praktyki. Termin oddania dzienników i dokumentacji mija 20 grudnia 2020 r.  Dokumenty można przesłac pocztą na adres:  Pracowania Praktyk Pedagogicznych 51-617 Wrocław ul Witelona 25 p. 112. Można je dostarczyć również do Pracowni.

O terminie oddania dzienników poinformowała Państwa Pełnomocnik ds. Praktyk Pedagogicznych dr Agnieszka Wójcik-Grzyb pisząc maila na adres rocznika jak również na zajęciach.

Dzienniki do pobrania:

Szkoła Podstawowa - praktyka asystencka

Szkoła Podstawowa - praktyka dydaktyczna

Szkoła Ponadpodstawowa

Szkoła Wyższa