Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Informacje ogólne

„Zintegrowany program rozwoju AWF Wrocław” POWR.03.05.00-00-Z101/18

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu realizuje  dofinansowany z Funduszy Europejskich projekt  „Zintegrowany program rozwoju AWF Wrocław”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2022.
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.
Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Numer umowy: POWR.03.05.00-Z101/18
Całkowita wartość projektu: 8 230 372,14 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 936 557,64 PLN
Dofinansowanie z dotacji celowej: 1 046 080,30 PLN
Wkład własny: 247 734,20 PLN
Okres realizacji projektu: od 2019-07-01 do 2023-06-30
Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Celem projektu jest  podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa przez studentów studiów stacjonarnych AWF we Wrocławiu, kompetencji dydaktycznych i zarządczych przez pracowników uczelni oraz wprowadzenie zmian organizacyjno-technologicznych procesu kształcenia.

W projekcie realizowane są trzy moduły:

 • Moduł I - Nowe programy kształcenia
  - dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności,
 • Moduł II - Program rozwoju kompetencji studentów
  - podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju,
 • Moduł III - Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego
  - wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania Uczelnią, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją celu doskonalenia jakości kształcenia
  - działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych administracyjnych w Uczelni.

W ramach projektu realizowane są cztery zadania:

 • Zadanie 1 - Dostosowanie programów kształcenia i realizacja zajęć w nowej formule na specjalizacjach instruktorskich,
 • Zadanie 2 - Podnoszenie kompetencji studentów,
 • Zadanie 3 - Podnoszenie kompetencji pracowników,
 • Zadanie 4 - Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią.

Planowane efekty:

 1. Podniesienie kompetencji min 762 (w tym 411 K) studentów studiów stacjonarnych AWF,
 2. Podniesienie kompetencji dydaktycznych i zarządczych min 36 pracowników uczelni,
 3. Wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia na uczelni (nowoczesny system dostępu do zasobów bibliotecznych, rozbudowa systemu dziekanatowego eOrdo).

Kierownik projektu: dr hab. Adam Kawczyński, prof. AWF

Biuro projektu:
Specjalista ds. rozliczeń: mgr Małgorzata Zuber
Specjalista ds. administracyjno-technicznych: mgr Iwona Dąbrowska
Specjalista ds. rekrutacji i monitoringu:  

Budynek P-3 pok. 109
tel. 71 347 34 11
e-mail: zpk2@awf.wroc.pl

Biuro projektu czynne jest we w godzinach 8.00 - 14.00