Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Informacje dla studentów

Informujemy, że zgodnie z zapisami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51b ust. 4), w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jej zakończeniu legitymacje studenckie i doktoranckie są ważne, bez koniecznosci potwierdzania ich ważności. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEiN z_26_lutego_2021_r. legitymacje pozostają ważne do dnia 30 listopada 2021 r.


Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu ich przedłużania.


Zarządzenie Dziekana nr 43/2020/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie: realizacji w bezpośrednim kontakcie zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym, których realizacja zapewnia możliwość uzyskania przez studentów ostatnich lat studiów wymaganych efektów uczenia się, a w przypadku pozostałych roczników studiów umożliwia kontynuację kształcenia na semestrze następnym.


29.01.2021

Zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2021 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2021 roku  w sprawie: organizacji roku akademickiego 2020/2021. zmianie uległ Terminarz roku akademickiego 2020-2021 r


28.01.2021

Uwaga studenci!

PROCEDURA SKŁADANIA PODAŃ DO DZIEKANATU

Wszystkie podania należy składać na stosownych formularzach (wyłącznie) wraz ze stosownym uzasadnieniem.
W podaniu należy umieścić właściwego Odbiorcę i złożyć podpis.
Podania w formie treści maila nie będą przyjmowane.
Wszystkie podania kierujemy wyłącznie do Dziekanatu.

 

mgr Elżbieta Nowak

Kierownik Dziekanatu Wydziału WFiS

 


Platforma Moodle

Szanowni Państwo,
w ramach zajęć realizowanych na naszej Uczelni  będziecie Państwo korzystać z platformy Moodle AWF Wrocław.
Bardzo proszę o (te osoby, które jeszcze tego nie zrobiły):

  1. Wypełnienie kwestionariusza rejestracyjnego – link: https://forms.gle/gDZoeFtTYELB8nti7
  2. Utworzenie konta na stronie Moodle AWF Wrocław – link: http://moodle.awf.wroc.pl/login/signup.php?

W formularzu należy podać numer indeksu i aktualny adres e-mail. 
W przypadku problemów technicznych – proszę się kontaktować z osobą wskazaną poniżej:
Dr Piotr Głowicki, piotr.glowicki@awf.wroc.pl
Tel. 509583214


Informacja


Uwaga studenci!

W związku z zagrożeniem epidemicznym prosimy o ograniczenie do minimum kontaktów bezpośrednich z Dziekanatem.

Prosimy kontaktować się mailowo i telefonicznie z pracownikiem Dziekanatu prowadzącym tok studiów Państwa rocznika. 

Podania (skan z podpisem studenta oraz wymagane załączniki) należy przesyłać na adresy e-mail podane poniżej.

Pracownik prowadzący tok studiów poszczególnych roczników Roczniki

mgr Ewa Kołodziej

ewa.kolodziej@awf.wroc.pl

71/347-34-28

1 rok II stopnia WF (stacjonarne)

2 i 3 rok I stopnia SPORT (stacjonarne)

1 rok II stopnia SPORT (stacjonarne)

2 rok I stopnia SPORT (zaoczne)

mgr Ewa Więckowska

ewa.wieckowska@awf.wroc.pl

71/347-32-42

1 rok I stopnia SPORT (stacjonarne)

2 rok II stopnia SPORT (stacjonarne)

1 i 3 rok I stopnia SPORT (zaoczne)

1 i 2 rok II stopnia SPORT (zaoczne)

mgr Dominika Tyszecka

dominika.tyszecka@awf.wroc.pl

71/347-34-38

1 i 2 rok I stopnia WF (stacjonarne)

2 rok II stopnia WF (stacjonarne)

Anna Skrzypczyk

anna.skrzypczyk@awf.wroc.pl

71/347-34-75

Wszystkie roczniki Turystyka i Rekreacja

3 rok I stopnia WF (nazwiska od N) stacjonarne

mgr inż. Jadwiga Krajewska

jadwiga.krajewska@awf.wroc.pl

71/347-34-62

 

Wszystkie roczniki WF zaoczne

3 rok I stopnia WF (nazwiska do M) stacjonarne

 


Najważniejsze informacja dla studentów I roku


 

Informacja dla studentów I roku I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja w sprawie zapisów na praktykę asystencką (informacja z dnia 06.03.2020 r.)

Uchwała nr 135/2019/2020 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z dnia 05.03.2020 r.

W sprawie: określenia obniżonych, minimalnych warunków zaliczenia semestru, w tym wysokości dopuszczalnego deficytu punktowego ECTS – na prowadzonych kierunkach studiów Wydziału Wychowania Fizycznego.

  • Treść uchwały