Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Informacje dla studentów

UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie: zapisów na realizację  PRZEDMIOTÓW  DO  WYBORU, oraz MODUŁU Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH na studiach  I i II  stopnia,  stacjonarnych i  niestacjonarnych  kierunków: kosmetologia i  terapia zajęciowa, Wydziału Fizjoterapii - w semestrze letnim  roku akad. 2020/2021

 

Uwaga!

Przyspieszenie czasowego zawieszenia zajęć dydaktycznych - informacja w załączeniu


Platforma Moodle

Szanowni Państwo,
w ramach zajęć realizowanych na naszej Uczelni  będziecie Państwo korzystać z platformy Moodle AWF Wrocław.
Bardzo proszę o (te osoby, które jeszcze tego nie zrobiły):

  1. Wypełnienie kwestionariusza rejestracyjnego – link: https://forms.gle/gDZoeFtTYELB8nti7
  2. Utworzenie konta na stronie Moodle AWF Wrocław – link: http://moodle.awf.wroc.pl/login/signup.php?

W formularzu należy podać numer indeksu i aktualny adres e-mail. 
W przypadku problemów technicznych – proszę się kontaktować z osobą wskazaną poniżej:
Dr Piotr Głowicki, piotr.glowicki@awf.wroc.pl
Tel. 509583214


UWAGA!

Decyzja o czasowym zawieszeniu zajęć dydaktycznych po 15 listopada:

UWAGA!

W związku z zagrożeniem epidemicznym prosimy o ograniczenie do minimum kontaktów bezpośrednich z Dziekanatem. Prosimy kontaktować się mailowo i telefonicznie z pracownikiem Dziekanatu prowadzącym tok studiów Państwa studiów. Podania (skan z podpisem studenta oraz wymagane załączniki) należy przesyłać na adresy e-mail podane poniżej.

Pracownicy prowadzący poszczególne toki studiów:

Agnieszka Kostrzewa 

studia stacjonarne II stopnia kierunku Fizjoterapia
studia stacjonarne I i II stopnia kierunku Kosmetologia

tel.71 347 3028
e-mail: agnieszka.kostrzewa@awf.wroc.pl

Magdalena Dereń 
studia stacjonarne I stopnia kierunku Terapia Zajęciowa
studia stacjonarne jednolite magisterskie kierunku Fizjoterapia

tel.71 347 3078
e-mail: magdalena.deren@awf.wroc.pl

mgr Iwona Dobrzańska 
studia niestacjonarne II stopnia kierunku Fizjoterapia
studia niestacjonarne jednolite magisterskie kierunku Fizjoterapia
studia niestacjonarne I stopnia kierunku Kosmetologia

tel.71 347 3073
e-mail: iwona.dobrzanska@awf.wroc.pl

Jednocześnie informujemy, że na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51 b, ust. 4), oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jej zakończeniu legitymacje studenckie i doktoranckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.


Zarządzenie Rektora nr 117/2020 z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie: zmiany treści zarządzenia w sprawie realizacji procesu dydaktycznego w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Zarządzenie Rektora nr 116/2020 z dnia 19 października 2020 r.

w sprawie: realizacji procesu dydaktycznego w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


UWAGA!

Serdecznie zapraszamy absolwentów studiów licencjackich kierunku SPORT, FIZJOTERAPIA, TURYSTYKA I REKREACJA chcących uzyskać kwalifikacje pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole, na Studia Podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczno – psychologiczne do wykonywania zawodu nauczyciela” .Przewidywany termin rozpoczęcia studiów –listopad 2020 r. organizowane przez Centrum Doskonalenia Kadr AWF Wrocław. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Centrum Doskonalenia Kadr ul. Witelona 25, p. 013 tel.713473185, cdk@awf.wroc.pl

UWAGA!

DYŻURY OPIEKUNÓW POSZCZEGÓLNYCH ROCZNIKÓW STUDIÓW w roku akademickim 2020/2021

Rocznik I, studia jednolite magisterskie kierunku Fizjoterapia – dr Adam Paluszak
Zakład Kinezyterapii
Wtorek 12:45-14:15, pok. 2/59, paw. P-4

Rocznik I, studia Iº i IIº kierunku Kosmetologia – mgr Edyta Janiczek-Chudy
Zakład Podstaw Kosmetologii
Wtorek, czwartek 09:00-10:30 (zdalnie)

Rocznik I, studia Iº kierunku Terapia Zajęciowa – dr Agnieszka Zygmont
Zakład Terapii Zajęciowej
Poniedziałek, godz. 11:00-12:30 (zdalnie)

Rocznik II, studia jednolite magisterskie, studia Iº i IIº, wszystkie kierunki –
dr Iwona Krysiak-Zielonka
Zakład Fizjoterapii w Chorobach Wewnętrznych, pok. 3/7, paw. P-4
Wtorek 11:00-12:30 (zdalnie)

Rocznik III, studia jednolite magisterskie, studia Iº wszystkie kierunki - dr Arletta Hawrylak
Zakład Kinezyterapii, pok. 2/57, paw. P-4
Czwartek: 11:15-12:45

Rocznik IV, studia jednolite magisterskie, kierunek Fizjoterapia – dr Rafał Bugaj
Zakład Terapii Zajęciowej, pok. 2/47, paw. P-4
Czwartek: 13:00-14:30

 

UWAGA!

Najbliższy dyżur Dziekanatu dla studentów zaocznych weekendowych: 11.10.2020 (niedziela) w godz. 9:00-12:00

UWAGA!

Informacja dla studentów I roku:

UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne są następujące zarządzenia:

W sprawie: zapisów na  PRZEDMIOTY  DO  WYBORU, oraz do wybranego MODUŁU zajęć dydaktycznych, studentów I roku  studiów niestacjonarnych (weekendowych) I stopnia kierunku  Kosmetologia, w  semestrze  z i m o w y m  roku akad. 2020/2021.

W sprawie:   zapisów  do grup studenckich  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  z i m o w e g o  roku akad. 2020/2021  dla I roku studiów, kierunków Wydziału Fizjoterapii: Fizjoterapia – studia 5 – letnie jednolite mgr  stacjonarne i niestacjonarne (ciągłe); Kosmetologia - studia I°   - stacjonarne i niestacjonarne (ciągłe); Kosmetologia - studia II°   - stacjonarne; Terapia zajęciowa  - studia I°   - stacjonarne

W sprawie: zapisów na  PRZEDMIOTY  DO  WYBORU, do wybranego MODUŁU zajęć dydaktycznych, oraz na ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNE, studentów I roku  studiów 5- letnich jednolitych mgr kierunku Fizjoterapia, studiów I stopnia kierunku  Kosmetologia , studiów I stopnia kierunku Terapia zajęciowa, oraz  studiów II stopnia kierunku Kosmetologia Wydziału  Fizjoterapii   w  semestrze  z i m o w y m  roku akad. 2020/2021.

UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie: powołania OPIEKUNÓW  pierwszych roczników studiów  I°, II°, oraz 5-letnich jednolitych mgr kierunków prowadzonych na Wydziale Fizjoterapii – od roku akademickiego 2020/2021

UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie:   zapisów  do grup studenckich  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  zimowego  roku akad. 2020/2021 kierunków studiów: Fizjoterapia – 5 – letnie jednolite mgr stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/,   Kosmetologia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/, Terapia zajęciowa I stopnia: stacjonarne, Fizjoterapia II stopnia stacjonarne, Kosmetologia II stopnia stacjonarne  WYDZIAŁU FIZJOTERAPII

UWAGA!

Poniżej informacja dla studentów 1 roku kierunków: Fizjoterapia, Kosmetologia, Terapia zajęciowa

Uwaga studenci studiów niestacjonarnych!

Podania o przeniesienie na studia stacjonarne należy składać w Dziekanacie (pokój 2/24), lub przesyłać mailowo na adres dziekanat.fizjoterapii@awf.wroc.pl  do dnia 20 września br (niedziela).
Podania przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

UWAGA!

Uwaga studenci ostatnich roczników studiów przystępujący do obrony prac dyplomowych w roku akad. 2019/20.

W związku ze zmianą wzoru dyplomu (począwszy od tego roku dyplomy nie będą posiadały zdjęć) studenci, którzy nie złożyli zdjęć do Dziekanatu proszeni są o ich niedostaczanie. Zdjęcia dotychczas  złożone będą zwracane wraz z dyplomami.

UWAGA!

UWAGA! TERMINARZ OBRON

UWAGA!

Zarządzenie Dziekana Wydziału Fizjoterapii w sprawie realizacji praktyk zawodowych na wszystkich kierunkach studiów:

 

U W A G A Studenci ostatnich roczników!

Studenci II r. studiów II stopnia kierunku Fizjoterapia oraz Kosmetologia
Studenci III r. studiów I stopnia kierunków Kosmetologia, oraz Terapia zajęciowa

Prace dyplomowe w formacie PDF, oraz raport z systemu antyplagiatowego proszę przesyłać wyłącznie do promotora pracy (do dnia 15 czerwca).

Do Dziekanatu proszę przesyłać tylko temat pracy dyplomowej (musi on być identyczny z tym, który znajdzie się na stronie tytułowej pracy) – do dnia 10 czerwca.

Dziekanat Wydziału Fizjoterapii

 

UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne są następujące zarządzenia:

Zarządzenie nr 25/2019/2020 - w sprawie: realizacji egzaminu magisterskiego (dyplomowego) na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku fizjoterapia, oraz stacjonarnych kierunku kosmetologia Wydziału Fizjoterapii w roku akad. 2019/2020

Zarządzenie nr 26/2019/2020 - w sprawie: realizacji egzaminu licencjackiego (dyplomowego) na studiach I stopnia stacjonarnych  kierunku terapia zajęciowa, Wydziału Fizjoterapii w roku akad. 2019/2020

Zarządzenie nr 27/2019/2020 - w sprawie: realizacji egzaminu licencjackiego (dyplomowego) na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (weekendowych) kierunku KOSMETOLOGIA, Wydziału Fizjoterapii w roku akad. 2019/2020

UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

Zarządzenie nr  23 /2019/2020 - w sprawie:   realizacji P R O M O T O R S T W A   PRACY  LICENCJACKIEJ  (SEMINARIUM  PRACY DYPLOMOWEJ) na studiach I° stacjonarnych i niestacjonarnych, oraz niestacjonarnych (weekendowych) kierunku kosmetologia, oraz na studiach I° stacjonarnych kierunku terapia zajęciowa  w semestrze 5 i 6  - w  roku akad. 2020/2021

Zarządzenie nr  24 /2019/2020 - w sprawie:   realizacji P R O M O T O R S T W A   PRACY  MAGISTERSKIEJ  (SEMINARIUM  PRACY DYPLOMOWEJ) na studiach II° stacjonarnych i niestacjonarnych /zaocznych/  kierunku fizjoterapia, oraz  na studiach II° stacjonarnych kierunku kosmetologia  w semestrze 3 i 4  - w  roku akad. 2020/2021

UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie:   realizacji  PRZEDMIOTÓW  DO  WYBORU oraz ŚCIEŻEK SPECJALIZACYJNYCH w semestrze  z i m o w y m  roku akad. 2020/2021 na kierunkach Wydziału Fizjoterapii

UWAGA! - Przedłużona ważność legitymacji studenckich

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (z dnia 12.03.2020 roku): legitymacje studenckcie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31.05.2020 roku, bez konieczności potwierdzenia ich ważności.

UWAGA!

Z uwagi na zawieszenie zajęć weekendowych, informujemy, że sobotni dyżur Dziekanatu został także odwołany.

UWAGA!

Informacje dla studentów i nauczycieli akademickich dotyczące procesu dydaktycznego w sytuacji wstrzymania realizacji zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

UWAGA!

Z powodu zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronowirusa od dnia 11 marca 2020 r. do odwołania zostają zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne.

UWAGA!

W załączeniu pismo Dziekan Wydziału Fizjoterapii w sprawie odwołania zajęć dla studentów studiów zaocznych (weekendowych) podczas sesji zjazdowej w dniach 7 - 8 marca br.

UWAGA!

W załączeniu pismo Prorektora ds. Nauczania dr. hab. Ryszarda Bartoszewicza, prof. AWF, w sprawie zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, proszę o zapoznanie się z jego treścią.

UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów Wydziału Fizjoterapii wszystkich lat studiów.

UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie:  zmiany zarządzenia nr 16/2019/20 Dziekana Wydziału Fizjoterapii z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zapisów  na zajęcia  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  l e t n i e g o  roku akad. 2019/2020 kierunków studiów: Fizjoterapia – 5 – letnie jednolite mgr stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/, Kosmetologia I stopnia: stacjonarne , Terapia zajęciowa I stopnia: stacjonarne, Fizjoterapia II stopnia stacjonarne, Kosmetologia II stopnia stacjonarne  WYDZIAŁU FIZJOTERAPII

UWAGA!

Zaproszenie na Studencką Sesję Naukową podczas II Kongresu Krajowej Izby Fizjoterapeutów - 16 kwietnia 2020 roku w Krakowie

UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie:   zapisów  na zajęcia  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  l e t n i e g o  roku akad. 2019/2020 kierunków studiów: Fizjoterapia – 5 – letnie jednolite mgr stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/, Kosmetologia I stopnia: stacjonarne, Terapia zajęciowa I stopnia: stacjonarne, Fizjoterapia II stopnia stacjonarne, Kosmetologia II stopnia stacjonarne  WYDZIAŁU FIZJOTERAPII

UWAGA!

DYŻURY DZIEKANATU SEM. LETNI 2019/2020 - STUDIA ZAOCZNE WEEKENDOWE - godziny pracy dziekanatu 9:30 – 12:30

Luty 2020
15.02.2020
29.02.2020
Marzec 2020
14.03.2020
28.03.2020
Kwiecień 2020
04.04.2020
25.04.2020
Maj 2020
16.05.2020
23.05.2020
Czerwiec 2020
06.06.2020

UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne są następujące zarządzenia:

  • W sprawie: zapisów studentów na SEMINARIUM MAGISTERSKIE  realizowane na studiach II  stopnia stacjonarnych kierunków:  FIZJOTERAPIA i KOSMETOLOGIA – w   semestrze 2-gim (letnim) roku akad. 2019/2020
  • W sprawie: zapisów studentów na SEMINARIUM MAGISTERSKIE realizowane  na studiach niestacjonarnych (zaocznych – weekendowych)  II  stopnia kierunku FIZJOTERAPIA w  semestrze 2-gim (letnim) roku akad. 2019/2020 

UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów Wydziału Fizjoterapii wszystkich lat studiów.

UWAGA!

Zagadnienia na Egzamin Licencjacki kierunku Kosmetologia w roku akad. 2019/2020

UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie: zapisów na realizację  PRZEDMIOTÓW  DO  WYBORU, ŚCIEŻEK SPECJALIZACYJNYCH, oraz MODUŁU Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH na studiach  I i II  stopnia,  stacjonarnych i  niestacjonarnych  kierunków: fizjoterapia, kosmetologia i  terapia zajęciowa, oraz na II roku studiów 5-letnich jednolitych mgr kierunku Fizjoterapia Wydziału Fizjoterapii - w semestrze letnim  roku akad. 2019/2020.

UWAGA!

INFORMACJA DLA STUDENTÓW WSZYSTKICH KIERUNKÓW STUDIÓW W SPRAWIE LEGII AKADEMICKIEJ

UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów Wydziału Fizjoterapii wszystkich lat studiów.

 

UWAGA!

DYŻURY DZIEKANATU SEM. ZIMOWY 2019/2020 - STUDIA ZAOCZNE WEEKENDOWE - GODZ. 09:30-12:30

Wrzesień 2019
28.09.2019 (08:00-11:00 i 13:00-16:00)

Październik 2019
05.10.2019
19.10.2019
26.10.2019

Listopad 2019
16.11.2019
30.11.2019

Grudzień 2019
07.12.2019
14.12.2019

Styczeń 2020
11.01.2020
25.01.2020

UWAGA !

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII- DYŻURY OPIEKUNÓW POSZCZEGÓLNYCH ROCZNIKÓW STUDIÓW w roku akademickim 2019/2020

Rocznik I, studia jednolite magisterskie, studia Iº i IIº, wszystkie kierunki – dr Iwona Krysiak-Zielonka
(Katedra Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych, pok. 3/7, paw. P-4)
Czwartek, piątek: 13:00-15:15

Rocznik II, studia jednolite magisterskie, studia Iº i IIº, wszystkie kierunki - dr Arletta Hawrylak
(Katedra Fizjoterapii, pok. 2/57, paw. P-4)
Wtorek: 10:30-13:00

Rocznik III, studia jednolite magisterskie, studia Iº i IIº, wszystkie kierunki – dr Rafał Bugaj
(Katedra Terapii Zajęciowej, pok. 2/47, paw. P-4)
Wtorek: 13:30-15:45