Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Kursy dla studentów AWF Wrocław na trenera piłki nożnej UEFA C i sędziego piłki nożnej

14.04

Zapraszamy studentów AWF Wrocław
do wzięcia udziału w kursach na trenera piłki nożnej UEFA C

realizowanych w ramach Zintegrowanego programu rozwoju AWF Wrocław. 
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt adresowany jest do wszystkich studentów studiów stacjonarnych z wyłączeniem: 1 roku I stopnia oraz studiów jednolitych na kierunku Fizjoterapia.

Kurs finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, natomiast koszty stroju sportowego w kwocie 260zł pokrywa Uczestnik.

Zajęcia będą realizowane na terenie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu od: czerwca do września 2021 roku

Kurs zakończy się egzaminem, po którym jego uczestnicy otrzymają Dyplom Trenera UEFA Grassroots C oraz licencję trenerską UEFA Grassroots!

ZAPISY TRWAJĄ!! Liczba miejsc ograniczona!

Dokumenty należy złożyć w budynku P3, pokój 200a od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 do 14.00 do dnia 22 kwietnia 2021 r.

Rozpoczęcie zajęć jest planowane na pierwszy weekend czerwca 2021 roku (i jest zależne od sytuacji epidemiologicznej w kraju)

Rozpatrywane będą tylko osoby, które w terminie dostarczą
komplet niżej wymienionych dokumentów.

Wymagane dokumenty (do procesu rekrutacji):

 1. Formularz zgłoszeniowy (załącznik 2.1),
 2. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu (załącznik 2.2),
 3. Formularz rekrutacyjny (załącznik 2.3),
 4. Deklaracja uczestnika/uczestniczki projektu (załącznik 2.4),
 5. CV,
 6. List motywacyjny.

Wymagane dokumenty (po procesie rekrutacji – tylko osoby zakwalifikowane do kursu):

 1. Skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 2. Skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia
 3. Skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności  za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
 4. Skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. Skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do  podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim (po procesie rekrutacji – tylko osoby zakwalifikowane do kursu),
 6. Skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:

 1. 100% obecność na zajęciach kursu,
 2. Prowadzenie dziennika Uczestnika kursu,
 3. Odbycie stażu trenerskiego,
 4. Zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i praktyczna). W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy w charakterze przewodniczącego osoba reprezentująca PZPN wyznaczona przez Komisję Techniczną.

Kierownik Projektu:
dr hab. Adam Kawczyński, prof. AWF

 Zapraszamy studentów AWF Wrocław
do wzięcia udziału w bezpłatnych kursach na sędziego piłki nożnej
realizowanych w ramach Zintegrowanego programu rozwoju AWF Wrocław

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt adresowany jest do wszystkich studentów studiów stacjonarnych z wyłączeniem: 1 roku I stopnia oraz studiów jednolitych na kierunku Fizjoterapia.

Zakres Projektu:

 • zajęcia teoretyczne – kompleksowe omówienie przepisów gry
 • zajęcia praktyczne – symulacja sytuacji boiskowych i podejmowanie decyzji

W ramach zajęć każdy z Uczestników otrzymuje: gwizdek, kartki (żółta, czerwona) i przepisy gry.

Kurs na sędziego piłki nożnej prowadzony będzie przez doświadczonych sędziów i obserwatorów szczebla centralnego Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Zajęcia – piątek i sobota będą realizowane na terenie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w dniach:

 • 23-24 kwiecień
 • 07-08 maj
 • 21-22 maj
 • 28-29 maj

Kurs zakończy się egzaminem, po którym jego uczestnicy otrzymają uprawnienia sędziego piłki nożnej. Możliwość sędziowania meczów piłki nożnej

ZAPISY TRWAJĄ!! Liczba miejsc ograniczona!

Zapisy przyjmowane są w budynku P3, pokój 200a od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 - 14.00 do dnia 22.04.2021 r.

Pierwsze zajęcia rozpoczną się dn. 23.04.2021 r., godz. 16.00, budynek P5.

Kierownik Projektu
dr hab. Adam Kawczyński, prof. AWF