Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Informacja o Pracowniczych Planach Kapitałowych

11.03

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.). Zgodnie z ustawą jednostki sektora finansów publicznych, w tym publiczne uczelnie wyższe, zostały objęte obowiązkiem wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) od dnia 1 stycznia 2021 r.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Rektor AWF we Wrocławiu we współpracy z działającą na terenie Uczelni organizacją związkową NSZZ „Solidarność” podjął decyzję o utworzeniu Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) dla pracowników we współpracy z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Aby przybliżyć Państwu istotę i zasady PPK, zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej prowadzonej przez PFR Portal PPK Sp. z o.o. (https://www.mojeppk.pl/dla-pracownika.html) oraz do zapoznania się z informacjami przekazanymi przez PKO TFI SA (załączniki nr 1-3).

PPK to program, który pozwoli pracownikom zaoszczędzić środki z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60. roku życia. Wpłaty, dokonywane na prywatny rachunek prowadzony w ramach PPK będą finansowane z trzech źródeł: od Pracodawcy w wysokości 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia składki emerytalno-rentowej (wpłata podstawowa Pracodawcy), od Pracownika - w wysokości 2% wynagrodzenia (wpłata podstawowa Pracownika) oraz z Funduszu Pracy - w ramach jednorazowej wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł i dopłat rocznych z tytułu aktywnego oszczędzania w wysokości 240 zł.

Pracownicy w wieku 18-54 lat

Do Programu zostaną zapisani automatycznie wszyscy Pracownicy Uczelni w wieku od 18 do 54 lat, którzy zatrudnieni byli u Pracodawcy na dzień 01.01.2021 r. o ile nie złożą w Dziale Spraw Pracowniczych oświadczenia o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (zał. nr 4). Pracownicy, zatrudnieni u Pracodawcy po tej dacie będą musieli dodatkowo spełnić wymóg posiadania odpowiedniego stażu pracy, wynoszącego co najmniej 3 miesiące zatrudnienia (do okresu tego wlicza się również okresy zatrudnienia u Pracodawcy z poprzednich 12 miesięcy poprzedzających datę zatrudnienia). Z chwilą osiągnięcia powyższego stażu, Pracownik będzie automatycznie zapisany przez Pracodawcę do Programu, o ile nie złoży wcześniej rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Pracownicy w wieku 55-69 lat

Osoby, które w dniu 01.01.2021 r. mają ukończony 55. rok życia, a nie ukończyły 70 lat, przystępują do PPK na zasadach dobrowolnych, o ile złożą u Pracodawcy podpisany wniosek o uczestnictwo w PPK (zał. nr 5). Osoby w tym przedziale wiekowym, zatrudnione w Uczelni po ww. dniu, jeśli będą chciały przystąpić do PPK, będą musiały dodatkowo spełnić wymóg posiadania odpowiedniego stażu pracy, wynoszącego co najmniej 3 miesiące zatrudnienia (do okresu tego wlicza się również okresy zatrudnienia u Pracodawcy z poprzednich 12 miesięcy poprzedzających datę zatrudnienia).

Pracownicy mają również możliwość odprowadzania wpłaty dodatkowej w wysokości nieprzekraczającej 2% wynagrodzenia. Osoby, które zamierzają odprowadzać wpłaty dodatkowe, proszone są o złożenie dodatkowej deklaracji ustanowienia wpłaty dodatkowej. Natomiast osoby przystępujące do PPK, których łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% aktualnego minimalnego wynagrodzenia, mogą odprowadzać składkę podstawową w wysokości niższej, niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, o ile złożą odpowiednią deklarację w tym zakresie.

Jednocześnie informujemy, że środki gromadzone w ramach PPK zgodnie z ustawą z dnia 4  października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych są prywatnymi środkami uczestników PPK oraz podlegają dziedziczeniu. Będzie z nich można skorzystać, zachowując ulgi podatkowe, ulgę ZUS i dopłaty z Funduszu Pracy, po osiągnięciu 60 roku życia. W niektórych przypadkach będzie również można skorzystać z nich, przynajmniej w części, przed osiągnięciem 60 lat (np. w przypadku poważnego zachorowania lub zakupu mieszkania / budowy domu na kredyt).

Wzory wszystkich wniosków, oświadczeń i deklaracji są zamieszczone i dostępne na stronie wewnętrznej AWF w zakładce „druki”. W przypadku konieczności ich zastosowania, prosimy o wypełnienie odpowiedniego wzoru, wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie go w oryginale do Działu Spraw Pracowniczych osobiście.

Ponadto zapraszamy państwa na webcasty dla pracowników, które PFO TFI SA organizuje co tydzień. Link do webinarium: https://pkotfi.webinar.studio/pracownicy

Szczegółowe informacje o PPK znajdziecie również Państwo na stronie PKO TFI - https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/

Animacja: Dlaczego warto oszczędzać w PPK? - https://www.youtube.com/watch?v=-NoesYNwpjo&t=8s

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z infolinią PPK pod numerami: 801 32 32 80 lub 22 358 56 56.

Załączniki:

Z poważaniem
Dyrektor Działu Spraw Pracowniczych
mgr Maria Zielińska

Wrocław, 11.03.2021 r.