Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Dr hab. Felicja Fink-Lwow otrzymała nominację profesorską

30.11

W dniu 28. listopada 2019 roku odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie uroczystość wręczenia aktów nadania tytułu profesora. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akt nominacji profesora nauk medycznyc i nauk o zdrowiu Pani prof. dr hab. Felicji Fink-Lwow, kierownik Zespołu Promocji Zdrowia w Katedrze Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wśród 50 nominowanych znalazło się czterech pracowników badawczo-dydaktycznych wrocławskich uczelni.

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor!

Zdjęcie 1 - Prof. Felicja Fink-Lwow przed wręczeniem nominacji Zdjęcie 2 - Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Zdjęcie 3 - Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim

Zdjęcie 4 - Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Zdjęcie 5 - Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Zdjęcie 6 - Akt nadania tytułu profesora pani Felicji Fink-Lwow

Prof. dr hab. Felicja Fink-Lwow

Na uczelni pracuje od 1975 r.

Urodziła się we Wrocławiu. Tu ukończyła liceum ogólnokształcące oraz studia wyższe na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera o specjalności elektroakustyka na podstawie pracy magisterskiej Badanie gęstości widmowej procesu sygnałów akustycznych wytworzonych przez głośnik w różnych punktach przestrzeni otwartej i pomieszczeń zamkniętych (promotor dr inż. hab. Bronisław Rogala). Jej zainteresowania naukowe w tym okresie dotyczyły przede wszystkim problemów akustyki psychofizjologicznej, co wskazywało na interdyscyplinarne podejście, łączące nauki ścisłe i przyrodnicze, pozwalające na całościowe ujęcie problemów badawczych. Konsekwencją tych zainteresowań był ukończony III Kurs Zastosowań Matematyki w Naukach Biologicznych, organizowany przez wrocławski oddział Polskiej Akademii Nauk w 1979 r. Pracę zawodową rozpoczęła na etacie naukowo-badawczym w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu, a od 1975 r. kontynuowała ją w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jako specjalista elektronik w Pracowni Higieny Wychowania Fizycznego i Sportu, asystent w Zakładzie Wychowania Zdrowotnego i Higieny, adiunkt w Zakładzie Promocji Zdrowia i Higieny oraz w Zakładzie Biomedycznych Podstaw Zdrowia Katedry Promocji Zdrowia Instytutu Turystyki i Rekreacji, a od 2012 r. jako kierownik Zakładu Promocji Zdrowia Katedry Podstaw Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej na Wydziale Fizjoterapii. Pracę doktorską, będącą podsumowaniem badań podstawowych w zakresie wpływu hałasu szerokopasmowego i impulsowego na elementy motoryki oraz stan słuchu u sportowców, zrealizowała na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, łącząc wiedzę wynikającą z wykształcenia z zagadnieniami dotyczącymi skutków zdrowotnych ekspozycji na ponadnormatywne wartości środowiska w przebiegu działalności sportowej. Pracę doktorską Ortogonalna parametryzacja losowych sygnałów impulsowych jako podstawa do oceny narażeń akustycznych w sporcie strzeleckim (promotor prof. Jan Zarzycki) obroniła w 2001 r. W roku 2010 opublikowała monografię Wpływ standaryzowanego wysiłku fizycznego na stres oksydacyjny w aspekcie fenotypu otyłości i polimorfizmu genu receptora beta3-adrenergicznego u kobiet pomenopauzalnych, uzyskując w 2011 r. na jej podstawie stopień doktora habilitowanego nauk o kul-turze fizycznej. W 2012 r. otrzymała stanowisko profesora nadzwyczajnego.

W pracy dydaktycznej należy wskazać m.in. współredagowanie i autorstwo rozdziałów podręcznika akademickiego Promocja zdrowia: podręcznik dla studentów i lekarzy rodzinnych, współautorstwo programów dydaktycznych dla specjalności pro-mocja zdrowia na kierunku wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja, a także autorstwo programu wykładów i ćwiczeń dla specjalności promocja zdrowia z przed-miotów: zdrowie publiczne i podstawy epidemiologii, teoretyczne i praktyczne pod-stawy globalnych i lokalnych programów promocji zdrowia, biomedyczne podstawy wiedzy o zdrowiu oraz zagrożenia zdrowotne i choroby cywilizacyjne. Opracowała także program wykładów i ćwiczeń z przedmiotów: zdrowie publiczne, prozdrowotne style życia oraz gerontologia dla studentów II stopnia studiów fizjoterapii, a także ochrony zdrowia i polityki społecznej na kierunku terapia zajęciowa Wy-działu Fizjoterapii. Była promotorem 136 prac magisterskich oraz podyplomowych na Wydziale Wychowania Fizycznego oraz Wydziale Fizjoterapii, a także recenzentem 103 prac magisterskich. Jedna z prac magisterskich realizowanych pod jej kierunkiem zdobyła nagrodę główną w konkursie Wrocławskiej Magnolii edycja 2011/2012. Opracowała i zrealizowała także 52 godziny zajęć w języku angielskim z przedmiotu zagrożenia zdrowotne i choroby cywilizacyjne w ramach programu Erasmus. Do najważniejszych osiągnięć w działalności organizacyjnej w AWF we Wrocławiu na uwagę zasługuje przewodniczenie senackiej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz funkcja konsultanta i pełnomocnika dziekana ds. zawodowych praktyk studenckich na specjalności promocja zdrowia Wydziału Wychowania Fizycznego. Zainteresowania naukowe znajdujące odzwierciedlenie w publikacjach dotyczą holistycznego ujęcia czynników behawioralnych, środowiskowych oraz genetycznych kształtujących mierniki zdrowia populacji, determinujących diagnozy do programów promocji zdrowia, podnoszących jakość życia na różnych etapach ontogenezy. Ich efekt to autorstwo lub współautorstwo 96 publikacji, w tym 59 prac oryginalnych, 9 poglądowych, 19 komunikatów zjazdowych, z czego 16 na konferencjach zagranicznych, 9 rozdziałów w monografiach naukowych. Była także członkiem komitetów organizacyjnych 8 konferencji naukowych i komitetu naukowego 2 konferencji oraz głównym wykonawcą i wykonawcą 3 grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki. Stale współpracuje z Katedrą i Kliniką Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Zakładem Biochemii Kwasów Nukleinowych UM w Łodzi. Pełni ponadto funkcję prezesa Dolnośląskiego Interdyscyplinarnego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia oraz sekretarza Komisji Kinezjologii Oddziału PAN we Wrocławiu w kadencji 2015-2018. Częste powoływanie jej na recenzenta przez redakcje naukowych czasopism amerykańskich zaowocowały uzyskaniem w 2013 r. Certificate of Appreciation of Member of International Editorial Board, MIMA Publishing.

Źródło: Księga profesorów AWF Wrocław