X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Biuro Promocji Uczelni > Centrum Historii Uczelni

Kierownictwo

dr hab. Lesław Kulmatycki - profesor nadzwyczajny,> Przewodniczący Senackiej Komisji Historii AWF

pok.107, pawilon P-3

tel.71 347 33 32; 71 347 36 09

Pracownicy

dr Henryk Nawara - Specjalista w Centrum Historii Uczelni;
członek Senackiej Komisji Historii AWF
Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Uzdolnionych Artystycznie

Do obowiązków szczegółowych należy:

 1. Sporządzanie dokumentacji fotograficznej istotnych dla historii Uczelni uroczystości, wydarzeń i faktów.
 2. Sprawowanie pieczy merytorycznej nad wystawami fotograficznymi organizowanymi przez Centrum Historii Uczelni.
 3. Gromadzenie i archiwizowanie materiałów fotograficznych dla potrzeb Centrum Historii Uczelni.

 

 

P3, pok. 253

Elżbieta Radziwon - Specjalista w Centrum Historii Uczelni

Do obowiązków szczegółowych należy : 

 1. Inicjowanie przekazywania materiałów archiwalnych i bieżących do Centrum Historii Uczelni dot. istotnych wydarzeń naszej Uczelni.
 2. Ewidencjonowanie, archiwizacja i zabezpieczanie zgromadzonych materiałów.
 3.  Udostępnianie do wglądu przechowywanych materiałów na zasadach określonych przez Centrum.
 4. Tworzenie archiwów elektronicznych zbieranych materiałów; przechowywanie zebranych materiałów na nośnikach danych z możliwością przeszukiwania dokumentów za pomocą wybranego „klucza” np. autor, data, sekwencja słów itp.
 5. Współorganizowanie wystaw okolicznościowych i jubileuszowych Uczelni.
 6. Przygotowywanie stałych prezentacji (gabloty, plansze, opracowania) poświęconych istotnym wydarzeniom oraz zasłużonym postaciom Szkoły, celem przybliżenia historii oraz tworzenia tradycji Uczelni.
 7. Przygotowywanie do druku materiałów do Zeszytów Historycznych (pełnienie funkcji sekretarza).
 8. Sporządzanie planów finansowych i rozliczanie kosztów związanych z działalnością Centrum.
 9. Edytowanie wiadomości do prezentowania na stronie internetowej Uczelni.
 10. Prowadzenie korespondencji związanej z działalnością Centrum Historii Uczelni.
 11. Obsługa administracyjna Senackiej Komisji ds. Historii Uczelni .
 12. Wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego - Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

P-3 pok. 253

tel.713473349 lub 508313129

dr hab. Wojciech Wiesner prof. AWF - Kierownik Katedry, Dyrektor Instytutu, Członek senackiej Komisji Historii Uczelni

Specjalizacja naukowa: nauki o kulturze fizycznej, nauki o bezpieczeństwie.  Obszar zainteresowań badawczych: dydaktyka i metodyka wychowania fizycznego, metodyka turystyki i rekreacji, teoria pływania sportów wodnych i ratownictwa, zarządzanie bezpieczeństwem w turystyce i rekreacji.

Trener pływania I klasy, sędzia pływania I klasy,  instruktor wykładowca WOPR, żeglarz jachtowy, sternik motorowodny instruktor kajakarstwa i żeglarstwa.

P4 3/17

tel.71 347 3389, 71 347 3372

Działalność

Centrum Historii Uczelni
powołanie i zakres działalności

 
     Decyzją Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 26 września oraz z dnia 25 października 2002 r. powołane zostały: Centrum Historii Uczelni oraz Senacka Komisja Historii AWF.    
     Założycielem i głównym organizatorem Centrum był nieżyjący już prof. dr hab. Bogdan Czabański, którego ideą było utworzenie, wzorem innych uczelni, Muzeum Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Był On również pierwszm przewodniczącym Senackiej Komisji Historii Uczelni. 
      Po   śmierci   Profesora   funkcję przewodniczącego pełnili kolejno: dr Ryszard Jezierski, prof. dr hab. Zbigniew Naglak oraz   obecnie  dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. nadzw.
     Etatowymi   pracownikami   administracyjnymi, od początku istnienia Centrum, są: Elżbieta Radziwon oraz dr Henryk Nawara.
      Centrum Historii Uczelni zajmuje się gromadzeniem,  zabezpieczaniem oraz udostępnianiem dokumentacji źródłowej, fotografii i eksponatów o wartościach historycznych oraz wszelkich materiałów związanych z powstaniem, rozwojem i działalnością Uczelni. Dokumentuje osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i sportowe, a także przechowuje i zabezpiecza materiały poświęcone wybitnym postaciom oraz istiotnym wydarzeniom naszej Uczelni.
Na bieżąco Centrum zajmuje się m.in. gromadzeniem i zabezpieczaniem dokumentacji źródłowej, eksponatów i innych dokumentów o wartościach historycznych oraz fotografii, a także materiałów dotyczących powstania, rozwoju i działalności Uczelni.
      Centrum posiada  w swoich zbiorach kserokopie wielu dokumentów historycznych dotyczących pierwszych lat działalności Uczelni,  zbiór ponad 5 tys. fotografii, kserokopie odręcznych życiorysów profesorów byłego Studium Wychowania Fizycznego i inne  pamiątki. Cennym materiałem są również zachowane kroniki z życia studenckiego oraz  na bieżąco dokumentowane wywiady z zasłużonymi postaciami Szkoły (w zapisie magnetowidowym).
 

Senackia Komisji Historii AWF:

 • dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. AWF - przewodniczący Komisji
 • dr hab. Wojciech Wiesner, prof. AWF
 • doc. dr Grażyna Dabrowska 
 • dr Kazimierz Kurzawski
 • dr Henryk Nawara
 • dr Rafał Szubert

AKTUALNOŚCI 

Powrót do źródeł po 60 latach od ukończenia studiów

14.jpg

Pod tym hasłem spotkało się na Uczelni w dniach 16-17 maja 2014 r. 20 absolwentów (średnia wieku 82 lata) plus gość honorowy nasz nauczyciel dr Adam Haleczko. Zaczęło się od zwiedzenia Centrum Historii Uczelni gdzie doszło do wymiany informacji o początkach Uczelni. Przewodniczący Senackiej Komisji Historii AWF prof. Lesław Kulmatycki wymienił swoje książkowe informacje z absolwentami, którzy fakty historyczne z tamtych lat znają z autopsji - więcej... .

 

Spotkanie Imieninowe u Pani Docent Zofii Dowgird

1.jpg

15 maja 2014 r. Centrum Historii Uczelni gościło w domu Pani doc. dr Zofii Dowgird z okazji Jej Imienin przypadających właśnie w tym dniu. Do życzeń imieninowych dołączyliśmy również gratulacje z okazji niedawnych Urodzin, dla przyp. Solenizantka 5 maja br. skończyła 97 lat -  więcej... 

 


 ARCHIWALIA

Spotkanie Opłatkowe JM Rektora z Seniorami Uczelni 16 grudnia 2009 r.

Spotkanie Opłatkowe JM Rektora z Seniorami Uczelni

Tradycją naszej Akademii stały się Opłatkowe Spotkania JM Rektora z Zasłużonymi Seniorami Szkoły organizowane wspólnie z Centrum Historii Uczelni. Ponownie spotkaliśmy się na terenie Uczelni, w nastrojowej Sali Kominkowej przy ul. Witelona 25; w tym roku spotkanie odbyło się 16 grudnia. Licznie przybyłych Gości przywitał prof. Leszek Kulmatycki, przewodniczący Senackiej Komisji Historii AWF, a następnie głos zabrał JM Rektor prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz, który przedstawił zebranym najbliższe plany i zamierzenia Szkoły, opowiedział o osiągnięciach minionego roku oraz niezłej, jak na czas kryzysu, kondycji finansowej Uczelni. Następnie JM Rektor życzył wszystkim pogodnych Świąt, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku. Rektor zapewnił również uczestników spotkania, że władze Uczelni nadal będą dbały o byłych pracowników, informując, że w roku bieżącym Dział Spraw Pracowniczych wypłacił byłym pracownikom: indywidualne zapomogi losowe na kwotę ok. 30 tys. zł., dofinansowanie do wypoczynku letniego wyniosło ponad 60 tys., a do wypoczynku świąteczno-zimowego ok. 95,- tys. zł Uczelnia udzieliła emerytom w minionym roku również wielu pożyczek mieszkaniowych na łączną kwotę 63 tys. zł.
Przybyły również na spotkanie rektor poprzedniej kadencji, prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc, wysoko ocenił zaangażowanie naszej Uczelni w dbałość o dokumentowanie historii, podkreślił jak ważne jest zabieganie o pamięć o istotnych postaciach, faktach oraz gromadzenie źródeł tworzących tradycję Szkoły. Podczas spotkania uczestnicy otrzymali pierwszy numer Zeszytów Historycznych opracowanych i zredagowanych przez Zespół Centrum Historii Uczelni, który został zadedykowany Profesorowi Bogdanowi Czabańskiemu – twórcy i założycielowi Centrum. Prof. Koszczyc przypomniał uczestnikom, że to również z inicjatywy Profesora Czabańskiego zostało zorganizowane pierwsze Opłatkowe Spotkania Władz Uczelni z Zasłużonymi Seniorami.
Tegoroczne spotkanie, w gronie ok. 50. osób, miało jak zwykle bardzo ciepły i serdeczny charakter. Przy kawie, herbacie, słodkościach i prawdziwej choince wspominaliśmy miniony rok i lata wcześniejsze. Oprawę artystyczną uświetnił recital Tomka Wachnowskiego, który gościł na zaproszenie Uczelni już kolejny raz. Tradycyjnie występ artysty zakończył się wspólnym kolędowaniem.
W naszych rozmowach zatrzymaliśmy się na dłużej we wspomnieniach Pana Henryka Kowalskiego, który nie doczekał już tegorocznego spotkania. Jeszcze w roku ubiegłym był naszym Gościem wraz z żoną, panią Heleną. Tak więc jedynym smutnym akcentem był nekrolog zawiadamiający o Jego śmierci.
Mamy nadzieję, że na przyszłe spotkanie nie zabraknie nikogo, a wręcz przeciwnie dołączą nowi, byli pracownicy naszej Akademii, a więc do siego Roku!

Centrum Historii Uczelni, Elżbieta Radziwon


85 rocznica urodzin doc. dr Adama Haleczki

22 października 2009 r., podczas uroczystości Święta Uczelni, uczczono 85. rocznicę urodzin Pana doc. dra Adama Haleczki. Z tej okazji JM Rektor prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz wręczył Jubilatowi specjalne wyróżnienie oraz złożył życzenia w imieniu własnym i całego środowiska Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ponadto serdecznie podziękował za ogromne zaangażowanie w pracy naukowej i dydaktycznej na rzecz Akademii. Pan Docent dr Adam Haleczko postrzegany jest przez społeczność naszej Uczelni, jako znakomity nauczyciel, cierpliwy wychowawca oraz troskliwy opiekun studentów i młodych pracowników nauki.Doc. dr Adam Haleczko - 85. rocznica urodzin


Doc. dr Adam Haleczko urodził się 8 września 1924 roku we Lwowie. W latach 1947-1950 studiował w SWF we Wrocławiu, gdzie uzyskał stopień magistra wychowania fizycznego za pracę z zakresu biomechaniki konkurencji lekkoatletycznych. Zainteresowanie tą dyscypliną sportu znalazło wyraz w powołaniu na stanowisko asystenta w Zakładzie Lekkoatletyki - przekształconej ze Studium WF- Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego. Zainspirowany tematyką prac badawczych światowej sławy uczonego prof. Jana Mydlarskiego uczęszcza na seminarium doktorskie jego ucznia prof. Adama Wankego, czego efektem było uzyskanie w 1968 r. stopnia doktora. W kilka lat później zostaje przemianowany z adiunkta na docenta. Konsekwencją obranego kierunku jest tematyka podejmowanych opracowań dotycząca relacji między budową ciała a osiągnięciami motorycznymi, zarówno sportowców wysokiego wyczynu, jak również dzieci i młodzieży. Znaczna część publikacji wiąże się ze zjawiskiem dymorfizmu płciowego, szczególnie w aspekcie siły mięśniowej. Praktycznym efektem tych badań było opracowanie zestawu testów służących ocenie sprawności motorycznej kandydatów na Uczelnię. które przez wiele lat stosowano przy rekrutacji na studia. Do roku 2002 był organizatorem i egzaminatorem tej formy kwalifikacji przyjęć na Uczelnię. Wynikiem działań na rzecz sportu wyczynowego była konstrukcja tabel punktacyjnych dla zawodników obojga płci uprawiających podnoszenie ciężarów. Punktacja wykorzystywana była na centralnych zawodach w kraju.
Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji. W działaniach dydaktycznych można wymienić takie opracowania, jak: przewodnik do zajęć z lekkoatletyki, algorytmy służące szybkiemu uzyskaniu wyników obliczeń statystycznych w warunkach braku urządzeń przetwarzających dane, testy sprawdzające wiadomości studentów. Do dorobku naukowo-dydaktycznego należy również zaliczyć opiekę naukową nad 2 rozprawami doktorskimi i 400 pracami magisterskimi. W zakresie pełnionych funkcji z początkiem lat siedemdziesiątych obejmuje kierownictwo Zakładu Lekkoatletyki, a następnie Katedry Rozwoju Motoryki Człowieka. W tym okresie organizuje również Punkt Konsultacyjny Studiów Zaocznych w Jeleniej Górze, zostając jego kierownikiem. W kolejnych latach obejmuje funkcje prodziekana, a następnie kierownika studiów podyplomowych. Od pierwszych lat pracy dba o poprawę bazy szkoleniowej kierując osobiście budową obiektów lekkoatletycznych i boisk do gier zespołowych. Również z jego inspiracji powstają plany przedłużenia hali sportowej przy ul. Witelona. Począwszy od lat pięćdziesiątych przez długi okres działa w organizacjach sportowych pełniąc różne funkcje w takich działach, jak: organizacja i szkolenie, kolegium sędziów, rada trenerów. Jest jednym z trzech założycieli i zarazem współautorem statutu utworzonego w 1991 r. Stowarzyszenia Absolwentów Uczelni. Dużym zainteresowaniem darzy medycynę naturalną upowszechniając oraz stosując jej zalecenia.
W roku 1984 przechodzi na emeryturę kontynuując działalność dydaktyczną i naukową w niepełnym wymiarze godzin aż do roku 2002r. Do dzisiaj utrzymuję stały kontakt z Uczelnią, uczestniczy w konferencjach naukowych, współpracuje z redakcjami czasopism naukowych, systematycznie publikując opracowania z zakresu motoryczności człowieka oraz służy radą i pomocą młodym pracownikom.