X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Centrum Języków Obcych

Telefon 71 347 3596Sekretariat
Bud. P-2, pok. 157
mgr Agnieszka Słychań - specjalista

 

godziny urzędowania:

poniedziałek            07.30-15.15

wtorek                     07.00-15.15

piątek                      07.00-11.00

 

 

 

REGULAMIN NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

W CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WE WROCŁAWIU

 

 

Centrum Języków Obcych podlega Prorektorowi ds. Nauczania, który kontroluje bezpośrednio pracę jednostki. Celem Centrum jest nauczanie i świadczenie usług dydaktycznych dla studentów wszystkich kierunków i Wydziałów, jak również wszelkie związane z nimi opracowania i czynności biurowo-kancelaryjne wykonywane w oparciu o Uchwały Rady Wydziału, Uchwały Senatu, Zarządzenia Rektora, Zarządzenia Dziekanów oraz pisma kierowane z pozostałych jednostek administracyjnych i naukowo-dydaktycznych.

§ 1

 

1. Centrum Języków Obcych proponuje nauczanie języków na różnych poziomach (B1+, B2, B2+) w ramach 2 języków obcych: angielskiego i niemieckiego na Wydziałach Wychowania Fizycznego, Nauk o Sporcie i Fizjoterapii.

 

2. W Centrum Języków Obcych obowiązuje kontynuacja nauki języka obcego ze szkoły średniej. Centrum nie prowadzi lektoratów na poziomie A1, A2 i B1.

 

3. Język obcy jest przedmiotem obowiązkowym – wymiar godzin i inne szczegóły realizacji zgodne są z programem studiów zatwierdzonym uchwałą właściwej Rady Wydziału.

 

4. Nauka języka kończy się egzaminem na poziomie B2 (Io studiów) i poziomie B2+ (na V-letnich jednolitych studiach magisterskich Wydziału Fizjoterapii) oraz zaliczeniem na poziomie B2+ (IIo studiów – jeśli program studiów przewiduje naukę języka obcego).

 

5. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Io oraz V-letnich jednolitych studiach magisterskich Wydziału Fizjoterapii, przydział do odpowiedniego poziomu nauczania odbywa się na podstawie obowiązkowego testu kwalifikacyjnego. Kierownik CJO jest zobowiązany do podejmowania decyzji dotyczących terminów oraz warunków odbywania testów. Na II0 studiów stacjonarnych i niestacjonarnych student samodzielnie zapisuje się w systemie ODRO do odpowiedniej grupy na poz. B2+ (nie pisząc testu kwalifikacyjnego).

 

6. Student nieobecny na teście kwalifikującym ze względów zdrowotnych lub losowych, zobowiązany jest niezwłocznie złożyć udokumentowane usprawiedliwienie w sekretariacie Centrum Języków Obcych celem wyznaczenia dodatkowego terminu.

 

7.  Na studiach niestacjonarnych zaocznych (Io i IIo) student jest zobowiązany do zapisania się u prowadzącego na pierwszych zajęciach do odpowiedniej grupy językowej.

 

§ 2

 

1. Studenci przepisujący ocenę powinni dopełnić tego obowiązku, najpóźniej do 2 tygodni od rozpoczęcia semestru.

 

2. Studentom legitymującym się certyfikatem językowym lub świadectwem matury międzynarodowej, na Io studiów (na poziomie min. B2) i na V-letnich jednolitych studiach magisterskich Kierunku Fizjoterapia (na poziomie min. B2+) oraz na IIo studiów (na poziomie min. B2+), zalicza się wymiar godzin oraz punkty ECTS zgodne z programem studiów (wykaz honorowanych certyfikatów w załączniku niniejszego regulaminu).

 

a.  Zaliczenie kursu, odbywa się poprzez złożenie w sekretariacie CJO pisemnego wniosku (pobierz druk) wraz z załączoną kopią certyfikatu (oryginał do wglądu). Oceny zostają wprowadzone do elektronicznej dokumentacji przebiegu studiów przez upoważnionego pracownika CJO. Student, zobowiązany jest do zaliczenia słownictwa specjalistycznego dla danego kierunku u wyznaczonego lektora.

 

3.  Studenci posiadający zaliczony język na innym kierunku naszej Uczelni, bądź na innej uczelni, na Io studiów (na poziomie min. B2) i na V-letnich jednolitych studiach magisterskich Kierunku Fizjoterapia (na poziomie min. B2+) oraz na IIo studiów (na poziomie min. B2+), mogą ubiegać się o przepisanie oceny z materiału ogólnego (wymiar godzin zgodny z programem studiów danego kierunku naszej Uczelni).

 

a.  Zaliczenie kursu, dla studentów rozpoczynających studia na naszej Uczelni, odbywa się poprzez złożenie odpowiednich dokumentów podczas rekrutacji, a forma „ocena” zostaje wprowadzona do elektronicznej dokumentacji przebiegu studiów przez odpowiedni Dziekanat. Student, zobowiązany jest do opanowania słownictwa specjalistycznego dla danego kierunku we własnym zakresie. (zmiana obowiązuje od roku akademickiego 2017/18).

 

b.  Zaliczenie kursu, dla studentów będących na naszej Uczelni w trakcie studiów i kontynuujących przepisywanie ocen z języka, odbywa się poprzez złożenie w sekretariacie CJO pisemnego wniosku (pobierz druk), a forma „ocena” zostaje wprowadzona do elektronicznej dokumentacji przebiegu studiów przez upoważnionego pracownika CJO. Student, zobowiązany jest do zaliczenia słownictwa specjalistycznego dla danego kierunku u wyznaczonego lektora. (obowiązujące przed rokiem akademickiego 2017/2018).

 

4. Studenci, którzy uczestniczyli w programie wymiany międzynarodowej Erasmus, mogą ubiegać się o zaliczenie semestru, podczas którego byli na wymianie. Zaliczenie zostaje wprowadzone do elektronicznej dokumentacji przebiegu studiów przez odpowiedni Dziekanat. Studenci nie są jednak zwolnieni z egzaminu. Nie ma możliwości zwolnienia z całego lektoratu na podstawie certyfikatu z Erasmusa, z wyjątkiem wymienionych w załączniku niniejszego regulaminu honorowanych certyfikatów.

 

5. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość realizacji dwóch semestrów jednocześnie (zaległego oraz bieżącego) po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem Centrum oraz uzyskaniem zgody Dziekana danego Wydziału.

 

§ 3

 

1. Udział w lektoratach jest obowiązkowy. W ciągu całego semestru możliwa jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona. Studenci, którzy opuścili więcej niż 1 zajęcia bez usprawiedliwienia, nie mogą ubiegać się o zaliczenie. Usprawiedliwienie należy każdorazowo przedłożyć prowadzącemu w ciągu tygodnia od ustania przyczyny nieobecności.

 

2. Studenci, którym przyznano ITS, są zobowiązani do przedstawienia lektorowi kopii decyzji w tej sprawie potwierdzonej przez dziekanat właściwego Wydziału.

 

3. Studenci, którzy kompetencyjnie uprawiają sport i mają przyznany ITS, po wcześniejszym uzgodnieniu z lektorem, powinni zgłosić się na wszystkie kolokwia i testy zaliczeniowe. Jeżeli student w tym czasie musi wyjechać na zawody, winien to zgłosić prowadzącemu przed wyznaczonym terminem testu i umówić się na inny termin (test powinien się odbyć w przeciągu tygodnia od powrotu, jeśli lektor nie ustali inaczej).

 

4. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności, student zobowiązany jest ustalić z lektorem inny termin odbycia kolokwiów, testów zaliczeniowych i egzaminów oraz złożenia swojemu prowadzącemu wszystkich prac indywidualnych, wypracowań itp., w terminie nie późniejszym niż tydzień od ustania przyczyny nieobecności, o ile lektor nie ustali inaczej.

 

5. W przypadku otrzymania cząstkowej oceny niedostatecznej, każdy student ma obowiązek zgłosić się, w tygodniu następującym bezpośrednio po otrzymaniu oceny, do lektora celem ustalenia warunków i terminu jej poprawy.

 

 

6. W przypadku otrzymania końcowej oceny niedostatecznej, zaliczanie i powtarzanie zajęć z języka obcego odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Studiów AWF.

 

7. Studenci mają obowiązek noszenia na lektoraty podręczników. Brak podręcznika wyklucza studenta z zajęć.

 

8. Podczas zajęć, a zwłaszcza na zaliczeniach i egzaminach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, z wyjątkiem urządzeń multimedialnych wykorzystywanych przez studentów podczas prezentacji.

 

§ 4

 

1. Zgodnie z §18 pkt. 8 Regulaminu Studiów AWF studenci mają prawo ubiegać się o wcześniejsze zaliczenie lub egzamin. O formie tego zaliczenia (egzaminu) decyduje kierownik CJO.

 

2. Studenci nie mogą przystąpić do egzaminu, dopóki nie uzyskają zaliczenia z semestru.

 

3. Ocena końcowa na zaliczenie semestru jest składową ocen cząstkowych uzyskiwanych (z testów pisemnych, prezentacji, redagowanych artykułów, recenzji, wypowiedzi ustnych itp.) w czasie trwania semestru, przy czym obowiązujące jest następujące kryterium oceny efektów pracy studenta: 51% przyswojonego materiału ocena dostateczna; 61% - dostateczna +, 71 % - dobra, 81 % - dobra +, 91 % - bardzo dobra. System oceniania jest dostępny w sylabusie.

 

4. Egzamin końcowy składa się z części pisemnej w formie testu i ustnej. Jego celem jest sprawdzenie stanu wiedzy studenta z języka obcego po zakończeniu cyklu nauki. Część pisemna stanowi 60% oceny końcowej z egzaminu, jeżeli student nie zda egzaminu pisemnego, nie ma prawa przystąpić do egzaminu ustnego.

 

5. Egzamin pisemny dla wszystkich grup językowych przygotowywany jest na poziomie B2 oraz B2+, wyłącznie na V-letnich jednolitych studiach magisterskich Wydziału Fizjoterapii, (przyjmuje się 51-60% poprawności testu egzaminacyjnego na ocenę dostateczną, 61-70% na ocenę dostateczną plus, 71-80% na ocenę dobrą, 81-90% na ocenę dobrą plus, 91-100% na ocenę bardzo dobrą). Formę egzaminu ustnego (prezentacja, zagadnienia do opracowania, rozmowa sprawdzająca użycie języka w codziennych sytuacjach) ustala lektor.

 

§ 5

 

1. Każdorazowo na początku semestru kierownik CJO podaje szczegółowe terminy konsultacji lektorów.

2. Lektor może przyjąć w ramach konsultacji (zapisy przez system ORDO) określoną liczbę studentów. Studenci zgłaszający się po zaliczenie w ostatnim tygodniu, bez uprzedzenia, mogą nie zostać przyjęci przez prowadzącego, ze względów czasowych. Na uzasadniony wniosek studentów kierownik CJO może wyznaczyć dodatkowe terminy konsultacji w trakcie sesji egzaminacyjnej.

 

3. Student może kontaktować się z prowadzącym za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresy lektorów: imię.nazwisko@awf.wroc.pl). Temat wiadomości musi zawierać nazwisko studenta, nr indeksu, rok i kierunek studiów (skrót).

 

4. Zgodnie z §17 pkt. 1 i 2 Regulaminu studiów AWF zaliczenia i egzaminy dokumentowane są w formie elektronicznej. Lektor zobowiązany jest do podawania wyników cząstkowych (prezentacja, test, praca pisemna itp.) w trakcie zajęć następujących bezpośrednio po przeprowadzonym teście. Student może także uzyskać osobiście informację o ocenach cząstkowych w czasie konsultacji prowadzącego. Nie udziela się informacji osobom postronnym.

 

5. Student ma prawo złożyć pisemny wniosek o zmianę prowadzącego (grupy). Zmiana może nastąpić za zgodą obu stron (lektora prowadzącego oraz przyjmującego). Nie można jednak zmienić poziomu językowego na niższy chyba, że prowadzący zadecyduje inaczej.

 

ZAŁĄCZNIK

 

CERTYFIKATY HONOROWANE W CJO WE WROCŁAWIU

 

CERTYFIKATY

OCENA/PUNKTACJA

OCENA W CJO

 

FCE

A

B

C

5.0

4.5

4.0

 

CAE

A  B  C

5.0

 

CPE

A  B  C

5.0

 

TELC B2

1 / 2

3

5.0

4.5

 

TOEFL B2

 

 

 

TOEFL C1

77-82 pkt

70-76 pkt

64-69 pkt

 

83-120 pkt

5.0

4.5

4.0

 

5.0

 

IELTS B2

 

 

IELTS C1

5-5.5 pkt

6 pkt

 

6.5-7 pkt

4.5

5.0

 

5.0

 

TOEIC B2

 

 

TOEIC C1

750-799 pkt

800-849 pkt

 

od 850 pkt

4.5

5.0

 

5.0

 

Dyplomy ukończenia:

studiów na kierunku filologia angielska

Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych

 

5.0

 

 

5.0

Dyplom Matury Europejskiej (European Bacca-Laureate)

 

5.0

Inne certyfikaty:

uznanie innych, nie wymienionych certyfikatów/egzaminów wymaga zgody Kierownika CJO

 

 

Język niemiecki

 

CERTYFIKATY

OCENA/PUNKTACJA

OCENA W CJO

 

Zertifikat Deutsch fur den Beruf (ZDfB)

sehr gut

gut

befriedigend

5.0

4.5

4.0

 

TestDaF

TDN 5

TDN 4

TDN 3

5.0

4.5

4.0

 

Zertifikat Deutsch Plus

A  B  C

5.0

 

TELC Deutsch Plus

sehr gut

gut

befriedigend

5.0

4.5

4.0

 

Zentrale Mittelstufenprüfung ZMP

sehr gut

gut

befriedigend

5.0

4.5

4.0

 

B2 Mittelstufe Deutsch (B2 MD) ÖSD

 

5.0

 

PWD- Prüfung Wirtschaftsdeutsch International

 

5.0

 

ZOP - Zentrale Oberstufenprüfung

 

5.0

KDS - Kleines Deutsches Sprachdiplom

 

5.0

GDS – Großes Deutsches Sprachdiplom

 

5.0

Goethe Zertifikat B2

sehr gut

gut

befriedigend

5.0

4.5

4.0

WiDaF – Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft

 

5.0

Dyplomy ukończenia:

studiów na kierunku filologia germańska

Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych

 

5.0

 

 

5.0

Matura szkoły krajów niemieckojęzycznych

 

5.0

Inne certyfikaty:

uznanie innych, nie wymienionych certyfikatów/egzaminów wymaga zgody Kierownika CJO

 

 DRUK DO POBRANIA ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ (patrz DZIAŁALNOŚĆ)

 

KONSULTACJE Pracowników CJO

Kierownictwo

mgr Astrid Mogilnicka - wykładowca

Język niemiecki

Bud. P-2 pok. 157

tel.71 347 3064

Pracownicy

mgr Maciej Erbert - Lektor

język angielski

Bud. P-2 pok. 45

tel.71 347 3336

mgr Magdalena Kordas - lektor

Język angielski

Bud. P-2 pok. 158

tel.71 347 3597

mgr Ewa Książek-Kempa - Wykładowca

Język niemiecki

Bud. P-2 pok. 158

tel.+48 71 347 3597

mgr Kornelia Leja - Lektor

Język angielski

Bud. P-2 pok. 158

tel.71 347 3597

mgr Klaudia Mroczkiewicz - Lektor

Pawilon P2, pok. 158

tel.+48 71 347 3597

mgr Agnieszka Sikorska - Lektor

Język angielski

Bud. P-2 pok. 158

tel.71 347 3597

mgr Anna Strużyk - Lektor

Język angielski

Bud. P-2 pok. 158

tel.71 347 3597

mgr Agnieszka Słychań - Sekretariat Centrum Języków Obcych
Sekretariat Centrum Informatycznego

Bud. P-2, pok. 157 - CJO
Bud. P-2, pok. 53 - CI

tel.71 347 3596
71 347 3473

mgr Bronisław Wilczopolski - lektor

język angielski

Bud. P-2 pok. 158

mgr Małgorzata Zajączkowska - Lektor

Język angielski

Bud. P-2 pok. 158

tel.71 347 3597

Działalność