X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Katedra Pedagogiki Kultury Fizycznej > Zakład Filozofii Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego

Telefon 71-347-3184; 71 347 3169

Fax 71 347 3109

51-617 Wrocław
ul. Witelona 25

Kierownictwo

prof. dr hab. Andrzej Pawłucki

e-mail: asp48@wp.pl

KONSULTACJE w roku akademickim 2017/18

proszę kontaktować się przez e-mail

ul. Witelona 25, pok. 311

tel.71-347-3180, 71-347-3169

Pracownicy

dr Marta Koszczyc - Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Starszy wykładowca

marta_koszczyc.jpg

Pedagogika kultury fizycznej, edukacja zdrowotna, edukacja fizyczna ludzi późnej dorosłości, psychogerontologia, metodyka szkolnego wychowania fizycznego. 

pub: 02.10.2017

Egzamin z Teorii Wychowania Fizycznego III rok
studia stacjonarne
I termin - 05.07.2018 , godz. 13.00 - 15.00,
sala 103 budynek P1
II termin - 12.07.2018, godz. 13.30 - 15.30,

sala 103 budynek P1

Terminy konsultacji

11.06 (poniedziałek) - 12.30 - 14.00

19.06. (wtorek) - 14.00 - 15.30

26.06. (wtorek) - 15.00 - 16.30

ul. Witelona 25, pok. 310

tel.71 347 3196;

dr Rafał Szubert - Adiunkt

rafal.szubert@awf.wroc.pl

Prace badawcze i zainteresowania: historia kultury fizycznej, historia sportu, historia rehabilitacji, dzieje sportu wiejskiego i regionalnego, działalność Ludowych Zespołów Sportowych (LZS), historia piłki nożnej.

 

Godziny konsultacji
w roku akademickim 2017/2018
semestr letni 

 

UWAGA ZMIANA KONSULTACJI!!!

Najbliższe konsultacje - czwartek 21 czerwca 2018 r. g. 11.30-12.30

 

 

ul. Witelona 25, pok. 405

tel.71 347 3184

Działalność

Na zlecenie pracownicy zespołu prowadzą warsztaty dla nauczycieli obejmujące następujące zagadnienia:
 1. Ewolucja poglądów i orientacji teoretycznych na temat istoty i celów wychowania fizycznego.
 2. Teoretyczne i pedagogiczne podstawy reformy systemu edukacji w Polsce.
 3. Nowe zadania i cele wychowania fizycznego na poszczególnych etapach edukacji - jak je interpretować i realizować?
 4. Kulturowy sens wychowania fizycznego w szkole - pytania i odpowiedzi.
 5. Polski model szkolnego wychowania fizycznego wobec wyzwań cywilizacyjnych.
 6. Teoretyczne podstawy planowania i programowania pracy w zakresie wychowania fizycznego i zdrowotnego.
Dodatkowo, na zlecenie, pracownicy zespołu recenzują autorskie programy wychowania zdrowotnego i fizycznego dla przedszkoli, szkół i Uniwersytetów Trzeciego Wieku
 
 
Zajęcia dydaktyczne
 • Teoria wychowania fizycznego (wykład i ćwiczenia)
  A.Pawłucki, M. Koszczyc
  Treści kształcenia. Kultura fizyczna jako ogół uznawanych wartości i utrwalonych zachowań oraz ich rezultatów dotyczących ludzkiego ciała. Wychowanie fizyczne jako międzypokoleniowy przekaz wzorów wartości i wzorów zachowań wobec ciała. Ewolucja poglądów i orientacji teoretycznych na temat istoty i celów wychowania fizycznego. Kształtowanie kompetencji technologicznych i aksjologicznych w zakresie dbałości o ciało w aspekcie zadań doraźnych i odległych wychowania fizycznego. Pedeutologiczne zagadnienia wychowania fizycznego. Prakseologiczne podstawy wychowania fizycznego.
  Umiejętności i kompetencje: uzasadnienia miejsca wychowania fizycznego w edukacji; zrozumienia teorii i praw naukowych wyjaśniających mechanizmy oddziaływania środkami fizycznymi na organizm oraz środkami społecznymi na osobowość w procesie kształcenia i wychowania fizycznego.
  Zajęcia prowadzone są na Wydziale Wychowania Fizycznego, studia dzienne, wieczorowe i zaoczne.
 • Edukacja zdrowotna (wykład i ćwiczenia)
  A.Pawłucki, M.Koszczyc, R. Szubert
  Treści kształcenia. Pojęcie zdrowia w kontekście filozoficznym, religijnym, kulturowym i społecznym. Biomedyczny model zdrowia i choroby - zalety i ograniczenia. Holistyczno-systemowa koncepcja zdrowia. Pozytywne mierniki zdrowia. Zasadnicze zachowania zdrowotne. Cele, zadania i funkcje edukacji zdrowotnej na różnych szczeblach edukacji. Podstawowe metody, formy i środki edukacji zdrowotnej. Nauczyciel wychowania fizycznego jako nauczyciel zdrowia.
  Umiejętności i kompetencje: wyjaśnienia związków wychowania fizycznego z edukacją zdrowotną; zastosowania podstawowych metod, form i środków edukacji zdrowotnej; oceny pozytywnych mierników zdrowia.
  Zajęcia prowadzone są na Wydziale Wychowania Fizycznego - studia dzienne, wieczorowe i zaoczne.
 
Publikacje
Andrzej Pawłucki
Wykaz ważniejszych publikacji naukowych (aktualizacja dn.2014-03-11):

Monografie

 1. Pawłucki A.,Ewolucja teorii wychowania w naukach o kulturze fizycznej, Warszawa1982, AWF.
 2. Pawłucki A., Wychowanie jako kulturowa rzeczywistość. Na przykładzie wychowania do wartości ciała, Gdańsk 1992,  AWF.
 3. Pawłucki A., Rozważania o wychowaniu - wykłady z teorii wychowania fizycznego, Gdańsk 1994, AWF.
 4. Pawłucki A., Pedagogika wartości ciała, Gdańsk 1996, AWF.
 5. Pawłucki A., Nauczyciel wobec wartości zdrowia - studium krytyczne, Gdańsk 1997, Raport z badań  KBN.
 6. Pawłucki A., Osoba w pedagogice ciała : prawo pokoju olimpijskiego,  Olsztyn 2007, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego.
 7. Nauki o kulturze fizycznej, Wrocław 2013, AWF.

Artykuły oryginalne, rozdziały

 1. Pawłucki A., Wychowanie do sportu - problem socjo-pedagogiczny, w: Sport i kultura /red. Z. Krawczyk/, Warszawa – Jabłonna, 1979, PWN.
 2. Pawłucki A., Miejsce i rola teorii pedagogicznej w rozwoju wychowania fizycznego w Polsce, I  Kongres Naukowy Kultury Fizycznej i Sportu, Poznań 1979, /red. W. Nowicki, J. Tkaczyk/ Warszawa 1981, GKKFiS.
 3. Pawłucki A., Miejsce teorii w naukach o wychowaniu fizycznym, Kultura Fizyczna 1986 nr 3-4.
 4. Pawłucki A., Szkolna dojrzałość motoryczna dzieci rozpoczynających naukę, Roczniki Naukowe AWF ,Warszawa 1986 t. 27, tom za lata 1982-1984.
 5. Pawłucki A., Theory and its status in the sciences of physical education, Scientific Yearbook : studies in the theory of physical education and sport / Physical Education Academy of Warsaw 1987 vol 1.
 6. Pawłucki A., Schematy pojęciowe a rozwój teorii wychowania fizycznego w Polsce, Roczniki Naukowe AWF,  Warszawa 1989 t. 30 s. 75-81. - T. 30 za 1987 .
 7. Pawłucki A., Wychowanie jako kulturowa rzeczywistość, w: Funkcje utylitarne kultury fizycznej : przegląd badań zespołowych /red. L. Gondek/, Cz. 1, Gdańsk 1991, AWF.
 8. Pawłucki A., Aktywność fizyczna sportowca wobec wartości zdrowia , w: Exercise and Health / ed. J. Drabik/, Gdańsk 1992, AWF.
 9. Pawłucki A., Kompetencje kulturowe jako miara dojrzałości wychowanka, Rocznik Naukowy  AWF,  Gdańsk 1992 T. 1.
 10. Pawłucki A., Kulturalizacja zdrowotna dzieci w wieku przedszkolnym jako dziedzina wychowania do wartości ciała, w: Zdrowie i sprawność dziecka / red. J. Drabik/, Gdańsk 1992, AWF.
 11. Pawłucki A., Of education for sport and education in sport,  Research Yearbook : studies in the theory of physical education and sport /Academy ofPhysical Education /Gdańsk 1993 vol. 1.
 12. Pawłucki A.,  The wholesome and ecological measure of physical education, Research Yearbook : studies in the theory of physical education and sport /Academy ofPhysical Education /Gdańsk 1993 vol. 1.
 13. Pawłucki A., Wychowanie do sportu i wychowanie w sporcie, Trening 1993 nr 2.
 14. Pawłucki A., Wychowanie fizyczne jako wychowanie do wartości ciała, w: Wychowawcze aspekty sportu  /red. Z. Dziubiński/, Warszawa 1993, SALOS.
 15. Pawłucki A., Wymiar zdrowotny i ekologiczny wychowania fizycznego,  Wychowanie Fizyczne i Sport 1993 nr 4.
 16. Pawłucki A., Education and values of positive health, w: Sweducation 6th International Congres Physical Education for Health,Orebro1994.
 17. Pawłucki A., Kulturowy paradygmat w pedagogice ciała,  Nieobecne dyskursy, Cz. 4. / red. Z. Kwieciński/, Toruń 1994, UMK.
 18. Pawłucki A., Pedagogika wartości ciała - powrotem do wartości człowieczeństwa,  Nauki o kulturze fizycznej w służbie współczesnego człowieka, Gdańsk 1994, AWF.
 19. Pawłucki A., Ku pedagogice wartości witalnych, w: Inspiracje, otwarcia, krytyki w edukacji / red. Ewa Rodziewicz/, Gdańsk 1995, UG.
 20. Pawłucki A., O uniwersyteckim kształceniu nauczycieli wartości ciała, w: Nauki o kulturze fizycznej wobec wyzwań współczesnej cywilizacji,  Katowice 1995, AWF.
 21. Pawłucki A., Pedagogy of body value as a return to the value of humanity, w: Windows to the future : Bridging the gaps between disciplines, curriculum and instruction, Wingate Institute, 1995 AIESEP World Congress, June 26-30, 1995, Wingate Institute / ed. R. Lidor, E. Eldar, I. Harari / ,Israel1995.
 22. Pawłucki A., Sens moralny sportowego symbolizmu, w: Sacrum a sport /  red. Z. Dziubiński/, Warszawa 1996, SALOS.
 23. Pawłucki A., Kultura wartości ciała jako wyzwanie edukacyjne, w: Edukacja kulturalna w społeczeństwie obywatelskim,  / red. J. Żebrowski/, Gdańsk 1997, GTN.
 24. Pawłucki A., Między teorią wychowania a pedagogiką, czyli o dwóch stylach myślenia w naukach o człowieku, w: Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Gdańsk 1997, GTN, T. 23.
 25. Pawłucki A., Potrzeby i instytucje wychowania zdrowotnego, w: Przeobrażenia kultury fizycznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej /red. K. W. Jankowski, Z. Krawczyk /Warszawa 1997, AWF, Studia i Monografie.
 26. Pawłucki A., Corporeism as post - modernistic culture formation - new challenges for a teacher of physical education, Research Yearbook : studies in the theory of physical education and sport /JędrzejŚniadeckiUniversitySchool of Physical Education 1998 vol. 5 s. 5-11
 27. Pawłucki A., O wprowadzaniu dzieci w kulturę zdrowotną – krytycznie, w: Pedagogika opiekuńcza w okresie demokratycznych przemian /red. J. Żebrowski/, Gdańsk  1998, UG, GTN.
 28. Pawłucki A., Pedagogika zdrowia jako źródło samowiedzy bionauczyciela, w: Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Gdańsk  1998 nr 24.
 29. Pawłucki A., Przeciwodpowiedź ucznia na przemoc symboliczną i bezpośrednią bionauczyciela, w:  Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej /red. J. Papież, A. Płukis/, Toruń 1998, Wyd. Adam Marszałek.
 30. Pawłucki A., Rola sportu w edukacji zdrowotnej młodzieży, w: Sport w procesie integracji europejskiej, / red. Z. Krawczyk, J. Kosiewicz, K. Piłat/, Warszawa 1998, AWF.
 31. Pawłucki A.,  Wychowanie fizyczne dzieci w perspektywie pedagogiki krytycznej, w: Wychowanie fizyczne w klasach początkowych szkoły podstawowej, / red. T. Koszczyc/, Wrocław 1998, AWF.
 32. Pawłucki A., Korporeizm jako ponowoczesna formacja kulturowa : spojrzenie pedagogiczne, w:  Wiara a sport / red. Zbigniewa Dziubiński/, Warszawa 1999, SALOS.
 33. Pawłucki A., Kultura zdrowotna jako zadanie i wyzwanie edukacyjne, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 1999 nr 3.
 34. Pawłucki A., Sport and circus - two tales about humanity, Research Yearbook : studies in the theory of physical education and sport / Jedrzej Sniadecki University School of Physical Education 1999 Vol. 6.
 35. Pawłucki A.., Teoretyczno-filozoficzne i pedagogiczne źródła samowiedzy nauczyciela kultury ciała, w: Humanistyczny wymiar edukacji nauczycieli wychowania fizycznego, / red. R. Grzybowski, M. Krasnopolski, Z. Pawluczuk/, Gdańsk 1999, AWF.
 36. Pawłucki A., Athlete as a participant of communication community, Research Yearbook : studies in the theory of physical education and sport /JędrzejŚniadeckiUniversitySchool of Physical Education, 2000, Vol. 7.
 37. Pawłucki A., The sense of sport and the nonsense of single performance as texts of educational interpretation, Studies in Physical Culture and Tourism 2000, Vol. 8.
 38. Pawłucki A., Kultura rekreacji i pracy podmiotowej jako międzyprzedmiotowa przestrzeń edukacyjna, w: Rekreacja i turystyka : współczesne dylematy, zadania i perspektywy /red. W. Siwiński i in./ , Poznań 2001, PSNATiR.
 39. Pawłucki A., Kultura sportowa jako depozyt wartości - spojrzenie pedagogiczne, w : Aksjologia sportu /red. Zbigniew Dziubiński/,  Warszawa 2001, SALOS.
 40. Pawłucki A., Nauczyciele wobec ponowoczesnych przejawów kultu ciała ucznia, Edukacja - Studia - Badania – Innowacje,  2001 nr 1.
 41. Pawłucki A., Personalizm dla pedagogiki zdrowia, w : Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie, /red. E. Malewska, B. Śliwerski/, Kraków 2002, Impuls.
 42. Pawłucki A., Antropologia stadionu, w : Antropologia sportu, /red. Zbigniew Dziubiński/, Warszawa 2002, SALOS.
 43. Pawłucki A., The law of sport sense, Society and Sport, 2002 Wiedeń, EASS.
 44. Pawłucki A., Academy as a source of Olympic identity, w: Postmodernity and Olympism / ed. A.  Pawłucki / Gdańsk 2003, AWF.
 45. Pawłucki A., Ideological and pedagogical context of student's evaluation in physical education, w: Sport in the mirror of the values /ed. J. Kosiewicz, K. Obodyński/, Rzeszów 2003,UniversityofRzeszów.
 46. Pawłucki  A., Podmiot olimpizmu wobec prowokacji ponowoczesności, w: Społeczny wymiar sportu / red. Zbigniew Dziubiński/, Warszawa 2003, SALOS.
 47. Pawłucki A., Asianization of physical culture inPoland: a case of imperial expansion or cultural diffusion?,  w: Sports involvement in changing Europe / ed. J. Kosiewicz, K. Obodyński /,  Rzeszów  2004, University of Rzeszów.
 48. Pawłucki A., The case of extreme tourist and adequate pedagogy of olympism, w : Sports involvement in changing Europe / ed. J. Kosiewicz, K. Obodyński/, Rzeszów 2004,UniversityofRzeszów.
 49. Pawłucki A., Kultura sportowa w ścieżkach wychowania do kultury fizycznej, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 2005 nr 1.
 50. Pawłucki A., Kultura wartości ciała w edukacyjnej afirmacji życia sensownego, Szkice Humanistyczne,  T. 5 nr 1/2 (vol. 8, 2005.
 51. Pawłucki A., Ocena ucznia w relacji do zmieniających się ideologii szkolnej kultury fizycznej, w:  Beurteilung des Schülers im Verhâltnis zu den sich Verändernden Ideologien des Schulsports; Wychowanie fizyczne w polskich i niemieckich szkołach : współczesne trendy, Schulsport in polnischen und deutschen Schulen : gegenwärtige Trends / red.S. Czyż / Wrocław 2005, AWF.
 52. Pawłucki A.,  Physical culture in view of Zbigniew Krawczyk's educational theory, w: Sport, culture and society : in honour of professor Zbigniew Krawczyk / ed. J.  Kosiewicz/, Warsaw 2005, TheJózefPiłsudskiAcademyof Physical Education.
 53. Pawłucki A., Tożsamość naukowa pedagogiki, Ruch Pedagogiczny  2005 nr 5/6.
 54. Pawłucki A., Zdrowie i miłość : Jan Paweł II - pro memoria, Rocznik Naukowy : studia o wychowaniu fizycznym i sporcie, Gdańsk 2005, T.15, AWFiS.
 55. Pawłucki A., Homo Olimpicus jako Homo Redemptor : prawo pokoju olimpijskiego. Cz. 1 Kultura Fizyczna  2006 nr 7/8.
 56. Pawłucki A., Homo Olimpicus jako Homo Redemptor : prawo pokoju olimpijskiego. Cz. 2 Kultura Fizyczna  2006 nr 9/12.
 57. Pawłucki A., Myśl Jędrzeja Śniadeckiego o wychowaniu zdrowotnym w perspektywie współczesnego dyskursu pedagogów, Kultura Fizyczna  2006 nr 3-4.
 58. Pawłucki A., Uniwersalizm humanistyczny pedagogiki olimpizmu, w: Człowiek, kultura, edukacja : publikacja dedykowana profesorowi Janowi Żebrowskiemu / red. J. Papież/, Gdańsk 2006, Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego.
 59. Pawłucki A., Metodologiczny kanon poznania naukowego Homo Sportivus, w: Drogi i bezdroża sportu i turystyki, /  red. Z. Dziubiński/,  Warszawa 2007, SALOS.
 60. Pawłucki A.,  Nauczyciel wychowania fizycznego - sługa różnych panów czy sługa dla siebie - przypadek polski,  Kultura Fizyczna 2007 nr 7-8.
 61. Pawłucki A., Olympic education as an intergenerational relation of the thrid degree, w: The changing role of public, civic and private sectors in sport culture, / eds. Hannu Itkonen, Anna-Katriina Salmikangas, Eileen McEvoy/ 2006 Jyväskylä, University Departament of Sport Sciences.
 62. Pawłucki A., Turysta ekstremalny - przypadek ponowoczesnej niedorzeczności.: Turistična osvita v Ukraini: problemi i perspektivi : zbirnik naukovich prac` /. red. V.T. Lozobec`ka, N. G. Pikalo/,  Kiiv 2007.
 63. Pawłucki A., Wiodące osiągnięcia naukowe Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku w dziedzinie kultury fizycznej, Wychowanie Fizyczne i Sport- 2007 nr 3.
 64. Pawłucki A., Humanistic Reflection in Education of Sports Teacher, Research Yearbook, Studies in Physical Education and Sport, 2008,  Volume 14, No.2.
 65. Pawłucki A., Sens sportu według pedagoga, /red. Z. Dziubiński/,Warszawa 2008, SALOS.
 66. Pawłucki A., Bliżej pedagogiki zdrowia, część I, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2009 nr 2.
 67. Pawłucki A., Bliżej pedagogiki zdrowia, część II, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2009 nr 3.
 68. Pawłucki A., Kulturalizm w wyjaśnieniach przyczynowości wychowania fizycznego, w:// Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym (red. Z. Dziubiński, K.W. Jankowski), Warszawa 2009, AWF, SALOS.
 69. Pawłucki A., Sport as Olympic Modernism, Studies in Physical Culture&Tourism,  (ed. W. Lipoński, P. Krutki), 2009 Vol.XVI No.2.
 70. Pawłucki A., Wychowanie fizyczne ucznia późnej dorosłości, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 2010, nr 7, lipiec, sierpień. Patrz też: Polish Journal of Adult Education
 71. Pawłucki A., Pseudo-sportivus in a biopedagogue’s view, Studies in Physical Culture&Toursim, Vol.17, No.4, 2010.
 72. Pawłucki A.,Why sport acts are morally good ? Sportivus, Pseudo-sportivus, Anti-sportivus, w//: Sport and Physical Culture in the Mirror of Social Sciences, Electronic Proceedings Book of The 3rd International Society for Social Sciences of Sport Conference, 2012 Olomouc University (ed. I. Jirasek, J. Kosiewicz, D. N. Roberson, Jr.).
 73. Pawłucki A., Zdrowie publiczne jako dyskurs pedagogiki, w//: Kultura fizyczna a socjalizacja (red. K. Jankowski, Z. Dziubiński), Warszawa 2012, SALOS, AWF.
 74. Pawłucki A., Naukowa legitymizacja rehabilitacji cielesnej, Rozprawy Naukowe 2012,  Zeszyt 38,  Wrocław, AWF.
 75. Pawłucki A. (2012), Physical culture sciences [in:] W.J. Cynarski, J. Kosiewicz, K. Obodyński [eds.], Sport in the Context of Social Sciences, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, pp. 9-24.
 76. Pawłucki A., Praktyka zdrowia publicznego w systemach politycznych konserwatyzmu, autorytaryzmu i liberalizmu w Europie, Lublin 2013, KUL
 77. Pawłucki A., Sport jako utopia konkursu równych szans, w:// Różnice i nierówności w kulturze fizycznej, pod. Red. Z. Dziubińskiego, Warszawa 2013, SALOS, AWF.
 Wykaz uwzględnia wyłącznie monografie i prace oryginalne; pominięto prace z lat 1971 – 1978 (przed doktoratem), a także publikacje poglądowe, publicystyczne, recenzje, streszczenia oraz teksty okolicznościowe (laudacje).