X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Jednostki Administracyjne > Dział Spraw Pracowniczych i Płac

51-612 Wrocław
al. I. J. Paderewskiego 35
Stadion Olimpijski
Wielofunkcyjna Hala Sportowa


 

Kadry:
tel. 71 347 3229, 3284, 3226, 3218, fax 71 347 3239
e-mail: dzial.kadr@awf.wroc.pl

 

Płace:
tel. 71 347 3257, 3205, fax 71 347 3257
e-mail: place@awf.wroc.pl

 

Kierownictwo

mgr Maria Zielińska - Kierownik działu

pok. 17

tel.71 347 3218

Pracownicy

Ewa Bolczak - Specjalista ds. socjalnych i płac

pok. 16

tel.71 347 3226

mgr Agnieszka Chaińska-Bieniek - Starszy specjalista ds. płac

pok. 15B

tel.071 347 3347

mgr inż. Beata Janiszewska - Z-ca kierownika działu

pok. 17

tel.71 347 3229

mgr Danuta Pisula - Starszy specjalista d/s zatrudnienia

pok. 16

tel.71 347 3284

Krystyna Skubicka - Specjalista ds. płac

pok. 15B

tel.071 347 3205

Małgorzata Sobania - Specjalista ds. płac

pok. 15B

tel.71 347 3205

Działalność

  1. Do zadań kadr należy załatwianie formalności wynikających ze stosunku pracy - w szczególności przyjęcie do pracy, prowadzenie niezbędnych ewidencji i dokumentacji kadrowej, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, rozwiązanie stosunku pracy, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, wnioski o nagrody Rektora, sprawy emerytalno-rentowe pracowników, urlopy, sporządzanie sprawozdań w zakresie zatrudnienia oraz analiz i wykazów dla potrzeb Uczelni.
  2. Do zadań płac należy obliczanie wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń pracowniczych, naliczanie i odprowadzanie składek z tyt. ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, obsługa bezosobowego funduszu płac w zakresie umów zlecenia i umów o dzieło pracowników oraz zleceniobiorców obcych, realizacja obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie sprawozdań z zakresu płac, sporządzanie analiz i wykazów dla potrzeb Uczelni.
  3. Działalność socjalna w AWF jest finansowana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Środki funduszu przeznaczone są na dofinansowanie wypoczynku pracowników, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin, dofinansowanie własnych obiektów socjalnych, zapomogi dla pracowników i emerytów będących w trudnej sytuacji rodzinnej, życiowej lub materialnej, pożyczki na cele mieszkaniowe, dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej.