X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Katedra Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu > Zakład Antropologii Fizycznej

Kierownictwo

dr hab. Anna Burdukiewicz prof. AWF - Kierownik Zakładu

Biologia, antropologia

bud. P-2, pok. 255

tel.071 347 3313

Pracownicy

dr Justyna Andrzejewska - Adiunkt

Nauki o kulturze fizycznej, antropologia

bud. P-2, pok. 257

tel.+48 71 347 3263

dr Krystyna Chromik - Adiunkt

Nauki o kulturze fizycznej, fizjoterapia

bud. P-2, pok.257

tel.+48 71 347 3263

dr hab. Jadwiga Pietraszewska prof. AWF - profesor nadzwyczajny

Nauki o kulturze fizycznej, antropologia

bud. P-2, pok.256

tel.071 347 3344

dr Aleksandra Stachoń - Adiunkt

Antropologia

P-2, pok. 256

tel.tel. 071 3473344

Działalność

 

Ogłoszenia dydaktyczne

 

EGZAMINY:

 

EGZAMIN  Z ANTROPOLOGII: BUDYNEK P 1 SALA 103

 

I ROK I STOPNIA SPORT ZAOCZNY – 21.01.2018 NIEDZIELA GODZ.14.30

 

I ROK I STOPNIA SPORT DZIENNY – 24.01.2018 ŚRODA

I TURA 8.00 – grupy dr Krystyny Chromik

II TURA 8.45 – grupy dr hab. Jadwiga Pietraszewska, prof. AWF, dr Justyna Andrzejewska

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakład Antropologii Fizycznej

Problematyka antropologiczna jest szeroko reprezentowana w naukach o wychowaniu fizycznym z uwagi na jej podstawowe znaczenie dla formułowania teorii budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego, a także ze względu na oryginalną metodologię zbierania i opracowania danych pomiarowych. Niezwykle istotne zagadnienia związane z określeniem teoretycznych podstaw selekcji do sportu rozpatrywane są w oparciu o analizę cech morfo-funkcjonalnych ustroju. Pogłębiona ocena rozwoju dziecka, umożliwiająca przewidywanie możliwości adaptacyjnych organizmu do wysiłku fizycznego (sprawności i wydolności), oparta jest na wieloaspektowych badaniach rozwoju dzieci i młodzieży (stanu zaawansowania w rozwoju biologicznym). Tę szczegółową analizę uzupełnia ocena modyfikującego wpływu aktywności fizycznej na morfologię ciała, skład tkankowy i przebieg rozwoju. Jest ona niezbędna dla prawidłowego planowania treningów dzieci uprawiających sport. Podobnemu celowi służy badanie zagadnień związanych z klasyfikacją somatyczną czynnych sportowców, jak również szczegółowa ocena składu tkankowego ciała w aspekcie rozwoju ontogenetycznego oraz zróżnicowanego obciążenia wysiłkiem fizycznym. W ramach prac badawczych rozpatrywana jest ponadto złożona problematyka zmian adaptacyjnych w ustroju człowieka w zależności od różnorodnych czynników środowiskowych.

Zakres Badań Naukowych
 • Zmienność ontogenetyczna cech morfometrycznych w aspekcie rozwoju funkcjonalnego (badania statutowe)
  Anna Burdukiewicz, Justyna Andrzejewska, Krystyna Chromik Jadwiga Pietraszewska,Aleksandra Stachoń
 • Skład tkankowy ciała jako czynnik różnicujący kondycję biologiczną ludzi w grupach różnowiekowych. Zmiennośc składu tkankowego ciała (badania własne)Anna Burdukiewicz, Aleksandra Stachoń
 • Zmienność cech posturometrycznych w aspekcie rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych (badania własne)
  Krystyna Chromik
 • Model strukturalny człowieka jako wyznacznik właściwości funkcjonalnych na różnych etapach rozwoju (badania własne)
  Jadwiga Pietraszewska
 • Aspekty prawidłowego rozwoju somatycznego i parametrów funkcjonalnych (badania własne)
  Justyna Andrzejewska
Zajęcia dydaktyczne
 • Antropologia (kierunek wychowanie fizyczne)
  Anna Burdukiewicz (wykład)
  Program zajęć ma na celu zapoznanie studenta z wybranš problematykš antropologii fizycznej, obejmujšcš podstawowe zagadnienia dotyczšce przedmiotu i zakresu badań antropologii, zróżnicowania morfologicznego ludzi oraz rozwoju ontogenetycznego z uwzględnieniem regulacji procesów rozwoju, metod okre?lania wieku rozwojowego oraz wpływu aktywno?ci fizycznej oraz treningu na procesy rozwoju biologicznego i budowę ciała.
 • Antropologia (kierunek wychowanie fizyczne)
  Justyna Andrzejewska, Krystyna Chromik, Jadwiga Pietraszewska (ćwiczenia)
  Podczas zajęć student zapoznaje się z podstawowymi technikami pomiarowymi stosowanymi w antropologii, sposobem organizacji pracy badawczej, praktycznš umiejętno?ciš wykonywania podstawowych pomiarów żywego człowieka, interpretacjš wyników badań. Program przewiduje opanowanie techniki wykonywania podstawowych pomiarów somatycznych, oceny proporcji i oceny postawy ciała, wyznaczanie komponentów tkankowych ciała, wybrane zagadnienia somatotypologiczne, indywidualnš ocenę poziomu rozwoju dziecka.
 • Antropologia (kierunek sport)
  Anna Burdukiewicz (wykład)
  Program zajęć ma na celu zapoznanie z zagadnieniami ontogenetycznymi, a w szczególno?ci: aspektami ilo?ciowymi i jako?ciowymi rozwoju, homeostazš rozwoju, uwarunkowaniami neurohormonalnymi rozwoju, rolš genetycznych i ?rodowiskowych uwarunkowań ontogenezy, mechanizmami kształtowania się cech fenotypowych w rozwoju. Ponadto przedstawiane sš zagadnienia normy i normalno?ci, jak również wpływ sportu na kształtowanie się cech biologicznych osobnika w ontogenezie.
 • Antropologia (kierunek sport)
  Justyna Andrzejewska, Krystyna Chromik, Jadwiga Pietraszewska (ćwiczenia)
  Celem zajęć jest zapoznanie z metodami badawczymi stosowanymi w antropologii ? antropometria, antroposkopia. Duży nacisk kładzie się na omówienie sposobów oceny proporcji ciała i budowy somatycznej, jak również metod badawczych stosowanych w diagnozie rozwoju biologicznego człowieka. Efektem praktycznym jest opanowanie umiejętno?ci opisu budowy ciała człowieka ze szczególnym uwzględnieniem zmienno?ci ontogenetycznej morfologii ciała oraz posługiwania się metodami i technikami badawczymi stosowanymi w antropologii.
 • Biometria w szkolnym wychowaniu fizycznym (kierunek wychowanie fizyczne, specjalno?ć szkolne wychowanie fizyczne)
  Anna Burdukiewicz (wykład)
  Poszerzenie wiedzy na temat zmienno?ci struktury i funkcji organizmu człowieka w rozwoju osobniczym. Zaznajomienie z odrębno?ciami w rozwoju biologicznym dzieci w zależno?ci od konstytucji ciała. Determinanty i modyfikatory rozwoju ontogenetycznego. Rozwój struktury i funkcji w ontogenezie. Cykle i biorytmy w rozwoju człowieka.
 • Biometria w szkolnym wychowaniu fizycznym (kierunek wychowanie fizyczne, specjalno?ć szkolne wychowanie fizyczne)
  Justyna Andrzejewska, Krystyna Chromik, Jadwiga Pietraszewska (ćwiczenia)
  Zapoznanie studentów z różnymi metodami oceny auksologicznej. Zasady dostosowywania programów nauczania w grupach niejednorodnych pod względem poziomu rozwoju biologicznego. Umiejętno?ć oceny nieprawidłowo?ci w zakresie ukształtowania sylwetki i jej elementów. Znajomo?ć prawidłowo?ci rozwojowych w sferze morfologicznej i ich konsekwencji dla motoryczno?ci.
 • Metodologia badań naukowych
  Anna Burdukiewicz (wykład)
  Nauka i jej rozumienie. Rodzaje wiedzy ludzkiej. Podział nauk- rys historyczny. Współczesne uporzšdkowania nauk. Dziedziny nauki w Polsce. Metoda naukowa. Metody badań empirycznych. Obserwacja. Eksperyment. Studium przypadku. Rozumowanie dedukcyjne, obdukcyjne i indukcyjne. Główne postacie indukcji. Indukcja statystyczna (matematyczna) - specyficzne rozumowanie dedukcyjne. Wyja?nianie probabilistyczne. Wnioskowanie statystyczne. Ocena poprawno?ci rozumowań. Metoda sondażu diagnostycznego. Techniki sondażowe. Rodzaje i budowa kwestionariuszy. Metoda konstruowania kwestionariusza wywiadu i ankiety. Pilotaż. Metody doboru próby z populacji. Metody statystyczne i ich zastosowanie w opisie i uogólnianiu wyników badań empirycznych. Typowe etapy postępowania badawczego w naukach empirycznych.
 • Seminarium magisterskie
  Anna Burdukiewicz (ćwiczenia)
  Celem zajęć jest wprowadzenie studenta w zagadnienia teoretyczne i praktyczne pracy naukowej. Program obejmuje zagadnienia z zakresu: metod i technik stosowanych podczas zbierania materiałów, sporzšdzania bibliografii, analizy publikacji i wła?ciwego korzystania z literatury przedmiotu. Uczestnicy nabywajš umiejętno?ci samodzielnego formułowania problemów badawczych, metod analizy i weryfikacji wniosków w antropologii, doboru odpowiednich technik pisania prac, sposobów prezentacji materiałów metodami opisowymi, statystycznymi oraz ikonograficznymi.
 • Elementy antropologii kulturowej
  Justyna Andrzejewska, Krystyna Chromik, Jadwiga Pietraszewska (zajęcia do wyboru)
  Zajęcia majš na celu wprowadzenie w problematykę antropologii kulturowej. Program obejmuje przeglšd podstawowych zagadnień z zakresu nauk społecznych i biologii ewolucyjnej umożliwiajšcych zrozumienie specyfiki procesu zmienno?ci ewolucyjnej człowieka i roli jakš odgrywa w nim kultura. Opanowanie umiejętno?ci dokonywania analizy współczesnych problemów socjobiologicznych.
 • Antropologia w fizjoterapii
  Justyna Andrzejewska, Krystyna Chromik, Jadwiga Pietraszewska (zajęcia do wyboru)
  Zapoznanie z wybranymi technikami pomiarowymi stosowanymi w badaniach człowieka żywego, sposobem organizacji pracy badawczej. Opanowanie praktycznych umiejętno?ci wykonywania podstawowych pomiarów antropometrycznych. Metody opracowania danych pomiarowych. Interpretacja wyników badań.
 • Biometria w sporcie
  Justyna Andrzejewska, Krystyna Chromik, Jadwiga Pietraszewska (zajęcia do wyboru)
  Celem ćwiczeń jest zapoznanie ze specjalistycznš wiedzš z zakresu rozwoju struktury i funkcji w ontogenezie oraz roli czynnika morfologicznego w poszczególnych dyscyplinach sportowych. Nauczenie nowoczesnych, wyspecjalizowanych technik pomiarowych służšcych monitorowaniu efektów treningu sportowego. Opanowanie umiejętno?ci oceny efektów treningowych w obrębie sfery morfologicznej. Wła?ciwe dostosowanie obcišżeń treningowych na różnych etapach ontogenezy do indywidualnych możliwo?ci zawodnika.
 • Kontrola auksologiczna Aleksandra Stachoń, Jadwiga Pietraszewska Podczas zajęć z Kontroli auksologicznej studenci mają możliwość poznania prawidłowości rozwoju somatycznego (m.i.n. rozwoju wysokości ciała, masy ciała, proporcji budowy ciała) w różnych etapach ontogenezy oraz w zależności od płci dziecka. Przedstawione są studentom różne metody służące do oceny zaawansowania dziecka w rozwoju biologicznym (m.in. tabele rozwojowe, siatki centylowe, wiek morfologiczny, wiek zębowy, wiek szkieletowy). Szczególną uwagę poświęca się zastosowaniu podstawowych metod auksologicznych w praktyce trenerskiej. Omawiane są także formy aktywności fizycznej odpowiednie do etapu rozwoju dziecka. Studenci uczestniczący w zajęciach nabędą umiejętność diagnozowania rozwoju dziecka (kinetyka i dynamika wzrastania). Studenci mają szansę nauczyć się samodzielnie pozyskiwać dane charakteryzujące rozwój somatyczny dziecka oraz samodzielnie korzystać z właściwych norm rozwojowych.
 • Antropologia sportowa (kursy instruktorskie prowadzone w ramach Centrum Doskonalenia Kadr)
  Anna Burdukiewicz, Justyna Andrzejewska, Krystyna Chromik, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń.
  Zróżnicowanie morfologiczne w sporcie. Zwišzki budowy ciała ze specjalizacjš sportowš. Zmienno?ć składu tkankowego ciała sportowców. Rola dymorfizmu płciowego w sporcie. Rozwój fizyczny człowieka.