X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Katedra Fizjologii i Biochemii > Zakład Fizjologii

Telefon 71 347 3359

Fax 71 347 3036

51-612 Wrocław
al. I. J. Paderewskiego 35
bud. P-3, pok. 206

Kierownictwo

prof. dr hab. Marek Zatoń - profesor,
Kierownik Zakładu Fizjologii

Teoria treningu, fizjologia sportu

bud. P-3, pok. 207

tel.+48 347 3036

Pracownicy

dr Paulina Hebisz - adiunkt

fizjologia, fizjologia wysiłku

bud. P-3 pok. 208

tel.+48 71 347 3373

dr Rafał Hebisz - adiunkt

bud. P-3, pok. 208

tel.+48 71 3373

dr Agnieszka Jastrzębska - adiunkt

fizjologia, fizjologia wysiłku

bud P-3, pok. 204

tel.+48 71 347 3269

dr Bartosz Ochman - wykładowca

fizjologia sportu, statystyka

bud. P-3, pok. 204

tel.+48 71 347 3269

dr hab. Iwona Wierzbicka-Damska prof. AWF - Kierownik Katedry Fizjologii i Biochemii

Antropologia, fizjologia wysiłlku, fizjologia sportu

bud. P-3, pok. 208a

tel.+48 71 347 3358

Działalność

Tematy ćwiczeń Fizjologia II r. Sport Studia niestacjonarne

Rok akademicki 2017/2018

Wykłady: 10 godzin

1. Elektrofizjologia. Homeostaza.

2. Funkcje układu krążenia. Mały i duży krwioobieg. Fizjologia naczyń krwionośnych. Ciśnienie krwi. Regulacja ciśnienia krwi. Tętno. Regulacja krążenia obwodowego. Rozmieszczenie krwi w poszczególnych obszarach naczyniowych.


3. Czynność układu oddechowego, mechanika oddychania, rola opłucnej płucnej i ściennej, jama opłucnowa i płyn opłucnowy, mięśnie oddechowe, transport gazów, wymiana gazowa, regulacja oddychania (nerwowa, odruchowa i hormonalna), PPM


4. Ośrodkowy układ nerwowy – organizacja i czynność
 

Ćwiczenia: 10 godz

1. Fizjologia układu nerwowego i narządów zmysłów
 

1.Odruchy

a)odruch, łuk odruchowy

   b)klasyfikacja odruchów

   c)okluzja, konwergencja, dywergencja

   d)torowanie i hamowanie odruchów

2.narządy zmysłów (prawa)

3.receptory, mediatory, drogi i ośrodki

 Badanie :

odruchów bezwarunkowych
odruchów warunkowych
czasu odruchów
4.percepcji wrażeń eksteroceptywnych (dotyk, ból, smak, powonienie, temperatura)

5.percepcji wrażeń wzrokowych (perymetria konfrontacyjna, plamka ślepa, akomodacja i adaptacja)

6.percepcji wrażeń słuchowych (audiometria, widełki stroikowe – przewodnictwo  kostne i powietrzne)

7.czucia kinestetycznego za pomocą kinestezjometru i posturografu

8.zmysłu równowagi (próba Barany’ego i Romberga)

2. Układ krążenia
Serce

1.      Budowa i funkcje mięśnia sercowego (film video)

2.      Układ bodźcoprzewodzący (przewiązki Staniusa – film)

3.      Rejestracja zmian bioelektrycznych towarzyszących pracy mięśnia sercowego – EKG

4.      Osłuchiwanie serca (tony serca i uderzenie koniuszkowe)

Układ krążenia
1.      Parametry hemodynamiczne układu krążenia: objętość wyrzutowa, pojemność minutowa, współczynnik pracy serca, opór obwodowy

2.      Metody rejestracji cech charakteryzujących czynność układu krążenia w spoczynku i podczas różnych wysiłków:

a.       cechy tętna możliwe do oceny metodą palpacyjną

b.      pomiar ciśnienia tętniczego

3.      Wpływ podwyższonego ciśnienia w śródpiersiu na zmiany ciśnienia tętniczego krwi i tętna

4.      Reakcja układu krążenia na zmianę pozycji ciała

 
2.      Układ oddechowy i przemiana materii
1.      Pomiar objętości i pojemności oddechowych – spirometria

2.      Pomiar wentylacji płuc i rytmu oddechowego

3.      Objętość wydechowa – próba Tiffeneau

4.      Czas bezdechu – na szczycie wdechu i wydechu

5.      Kalorymetryczna ocena spoczynkowej przemiany materii

6.      Iloraz oddechowy

 

4. Krew 

1.      Krew. Skład krwi ludzkiej oraz jej funkcje.

2.      Fizjologiczne znaczenie składników morfologicznych i osocza. Białka osocza.

3.      Zachowanie się krwinek czerwonych w roztworach o różnym ciśnieniu osmotycznym.

4.      Grupy krwi i czynnik Rh, konflikt serologiczny

5.      Oznaczanie parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi

6.      Termoregulacyjne znaczenie krwi.

Piśmiennictwo:

Bullock J., Boyle J., M.B.Wang (1997) Fizjologia. Urban i Partner Wrocław
Górski J.(red) (2001) Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL Warszawa
Hames W.(2007) Krótkie wykłady z biochemii. PWN Warszawa
Konturek S. (2007) Fizjologia człowieka. Urban i Partner Wrocław
Kozłowski S., K.Nazar (2006) Wprowadzenie do fizjologii klinicznej. PZWL Warszawa.
McLaughlin D., i wsp. (2008) Fizjologia człowieka. Krótkie wykłady. PWN Warszawa
Murawska-Ciałowicz E., M.Zatoń (2005) Znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia. AWF Wrocław
Pawelski S., S.Maj (1987) Normy i kliniczna interpretacja badań diagnostycznych w medycynie wewnętrznej. PZWL Warszawa