X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Telefon 071 347 3306

Adres:

al. I. J. Paderewskiego 35

51-612 Wrocław

(Pawilon P-2, pok. 250)

E-mail:

katedra.kzs@awf.wroc.pl

Konsultacje pracowników KKiZwS

Jednostki podległe

Kierownictwo

prof. dr hab. Gabriel Łasiński - Kierownik Katedry

Prakseologia, Budowanie i rozwijanie zespołów, Metodologia badań naukowych, Seminarium magisterskie.

Pawilon P-2, pok. 251

tel.71 347 3376

Sekretariat

mgr Joanna Kleczek - Specjalista ds. Administracyjnych

gab. 252/ P2

tel.71 347 33 06

Działalność

Aktualności

 


 

Informacje o egzaminach

 


Badania naukowe

Tematy statutowe realizowane w katedrze:

  • „Efektywne systemy komunikowania w obszarze zachowań sportowych, biznesowych i społecznych” – kierownik tematu: prof. dr hab. Gabriel Łasiński
  • „Nowe modele biznesu w sportowych, rekreacyjnych i turystycznych organizacjach opartych na wiedzy” - kierownik tematu: dr hab. Wojciech Cieśliński, prof. AWF
  • „Diagnoza kompetencji coachów profesjonalnych zespołów sportowych” – kierownik tematu: dr Tomasz Seweryniak

Tematy badań dla młodych naukowców realizowane w katedrze:

  • „Modele karier zawodowych studentów i absolwentów specjalności Menedżer sportu w AWF Wrocław” – kierownik tematu: dr Aleksandra Leśniewska
  • „Podejście zwinne w marketingu strategicznym organizacji z branży sportowej” - kierownik tematu: dr Wojciech Idzikowski

Dydaktyka

Budowanie i rozwijanie zespołów
Prowadzący: dr Edyta Pieniacka
Przedmiot skupia się na budowaniu zespołu poprzez opisanie i wyjaśnienia podstawowych pojęć w zakresie pracy grupowej i kierowania zespołem. Identyfikację czynników i umiejętność ich wykorzystanie w budowaniu zespołu. Zajęcia włączają ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych oraz autoprezentacyjnych. Ćwiczenia opierają się na zadaniach grupowych oraz indywidualnych. Przedmiot zapoznaje studenta z metodologią budowania i zarządzania zespołem.

 

Coaching kadry kierowniczej
Prowadzący: dr Tomasz Seweryniak
Przedmiot ma na celu Przedstawienie coachingu jako skutecznego i nowoczesnego działania związanego z rozwojem kadry kierowniczej.

 

Coaching sportowy
Prowadzący: dr Tomasz Seweryniak
W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z coachingiem, będącym jedną z metod rozwoju różnych podmiotów (zespołów, grup, jednostek), mającą zastosowanie w pracy ze sportowcami. W oparciu o wiedzę z literatury, doświadczeń praktycznych studentów, analizę przypadków i przygotowane projekty studenci mają możliwość spojrzenia na pracę trenerów sportowych z punktu widzenia coacha, co może znacznie wzbogacić zasób środków wykorzystywanych w pracy trenerskiej.

 

Ekonomia
Prowadzący: dr Igor Perechuda
W ramach przedmiotu student pozyskuje wiedzę w formie podstawowych pojęć, kategorii, koncepcji i teorii w zakresie kształtowania się procesów ekonomicznych współczesnej gospodarki światowej (o charakterze globalnym) oraz niezbędne umiejętności aplikacyjne poznanych zasad i teorii ekonomicznych w samodzielnym życiu społeczno-ekonomicznym.

 

Gry integracyjne w rozwijaniu zespołów
Prowadzący: dr Tomasz Seweryniak
Od kilkunastu lat gry integracyjne stanowią istotny środek we wzajemnym poznawaniu ludzi, budowaniu czy konsolidowaniu zespołów. Ich znaczenie zauważalne jest także coraz bardziej w szeroko rozumianej działalności sportowej. Odpowiednio poprowadzone gry integracyjne pomagają poznać się i zaadoptować zawodnikom w nowym zespole, łączyć drużyny mające problem ze współdziałaniem, uczą współdziałania w grupie zawodników uprawiających sporty indywidualne, a dzieciom i młodzieży na obozach sportowych dostarczą pogłębionej wiedzy o ich koleżankach i kolegach.

 

Komunikacja społeczna
Prowadzący: mgr Dawid Kutryn
Przedmiot ma na celu wyposażenie studenta w wiedzę z dziedziny komunikacji społecznej i współczesnych technologii informacyjnych oraz kształcenie umiejętności prowadzenia różnego rodzaju prezentacji.

 

Marketing w sporcie
Prowadzący: dr Wojciech Idzikowski
Marketing to zarządzanie korzystnymi (przynoszącymi zysk) relacjami z klientem. Jest on niezbędny do sprawnego funkcjonowania działalności gospodarczej. Przedmiot Marketing w sporcie pozwala na nabycie wiedzy dotyczącej tego, jak dzięki działaniom marketingowym zwiększać zainteresowanie oferowanym produktem sportowym, w jaki sposób wyróżniać go spośród działań konkurencji oraz jak prowadzić zyskowną działalność w branży sportowej.

 

Metody i techniki zarządzania organizacją sportową
Prowadzący: dr hab. Wojciech Cieśliński, prof. AWF
Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z przedsiębiorczością intelektualną, zarządzania wiedzą, wirtualną firmą sportową, przepływem informacji w klubie sportowym, zarządzaniem procesami w sportowej spółce akcyjnej.

 

Metodyka wystąpień publicznych
Prowadzący: prof. dr hab. Gabriel Łasiński, mgr Dawid Kutryn
Przedmiot koncentruje się na istotnych aspektach związanych z treścią wystąpień (struktura) i zachowaniem w trakcie wystąpień publicznych. Przygotowuje do samodzielnego konstruowania prezentacji w aspekcie strukturalnym, perswazyjnym, estetycznym i medialnym. Kształtuje się także umiejętności autoprezentacyjne w trakcie wystąpień, a szczególnie umiejętności budowania efektywnych interakcji z publicznością. Przedmiot ma charakter seminaryjny i warsztatowy. Jego zwieńczeniem są indywidualne wystąpienia prezentacyjne uczestników, które są nagrywane, oceniane przez występującego, grupę i prowadzącego.

 

Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
Prowadzący: dr Gabriel Pawlak
Przedmiot ma na celu wyposażenie studenta w wiedzę zarządzania konfliktami (diagnozowania sytuacji konfliktowych, rozumienia ich i rozwiązywania), technik i stylów prowadzenia negocjacji oraz strategii negocjacji.

 

Podstawy marketingu
Prowadzący: dr Wojciech Idzikowski
Przedmiot ma na celu wyposażenie studenta w praktyczne umiejętności opisu sposobu postępowania na rynku, a także zastosowania wiedzy marketingowej w praktyce gospodarczej w modelowaniu i programowaniu procesów rynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem promocji produktu (także sportowego).

 

Podstawy zarządzania
Prowadzący: dr Aneta Stosik, dr Gabriel Pawlak
Przedmiot ma na celu wyposażenie studenta w podstawową wiedzę dotyczącą pojęć z zakresu organizacji i zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zarządzania, struktur organizacyjnych, kultury organizacji oraz współczesnych koncepcji zarządzania.

 

Podstawy zarządzania kadrami
Prowadzący: dr Tomasz Seweryniak, dr Aneta Stosik
W oparciu o podstawową wiedzę z zarządzania, w ramach pracy na przedmiocie studenci poznają specyfikę kapitału ludzkiego oraz jego możliwą rolę w tworzeniu przewagi konkurencyjnej. Działania studentów będą koncentrować się na tworzeniu przykładów praktyk dotyczących ludzi, opierając się również o własne doświadczenia zebrane w poznanych organizacjach.

 

Praca grupowa i budowanie zespołu
Prowadzący: dr Piotr Głowicki
Przedmiot ma na celu wskazanie na najnowsze trendy związane ze sztuką budowania i rozwijania zespołów poprzez zastosowanie ukierunkowanej pracy grupowej, przekonanie uczestników zajęć do wykorzystywania zasad pracy grupowej we własnej praktyce oraz uświadomienie roli czynnika komunikacyjnego w budowaniu i rozwijaniu efektywnej współpracy zespołowej.

 

Prakseologia
Prowadzący: prof. dr hab. Gabriel Łasiński
Prakseologia jest nauką systemową skoncentrowaną na identyfikacji działań indywidualnych i zespołowych ocenianych ze względu na ich sprawność (efektywność). Zajmuje się dociekaniem przyczyn niesprawności działań i budowaniem zaleceń praktycznych podnoszących ich sprawność. Prakseologia jako nauka praktyczna zajmuje się głównie projektowaniem działań w różnego rodzaju organizacjach.

 

Psychologia biznesu
Prowadzący: dr Aleksandra Leśniewska
Przedmiot integruje wiedzę z zakresu psychologii organizacji i pracy oraz psychologii zarządzania. Jego celem jest uświadomienie studentom, jakie czynniki determinują zachowanie człowieka w miejscu pracy oraz przybliżenie problemów związanych z zarządzaniem ludźmi w organizacjach. W części teoretycznej studenci zapoznają się z wybranymi kategoriami psychologicznymi, koncepcjami oraz najnowszymi wynikami badań, które ukazują zastosowanie wiedzy psychologicznej w zarządzaniu i organizacji pracy, w części praktycznej zajęć natomiast studenci pracują projektowo nad problemami organizacyjnymi i zarządczymi.

 

Projektowanie systemów w organizacji
Prowadzący: mgr Dawid Kutryn
Przedmiot stanowi teoretyczną i metodologiczną podstawę przygotowywanej przez studentów pracy licencjackiej. Poprzez poznanie systemowych uwarunkowań budowania i funkcjonowania organizacji, a także istoty zadań i struktury projektu przygotowuje się studentów do indywidualnej pracy twórczej, projektowej w różnych obszarach sportu (sport wyczynowy, rekreacyjny).

 

Public Relations
Prowadzący: dr Edyta Pieniacka, mgr Dawid Kutryn
Przedmiot obejmuje wykłady i ćwiczenia o charakterze warsztatowym, pozwalające nabyć wiedzę i umiejętności konieczne w skutecznym kształtowaniu wizerunku własnego oraz organizacji. W ramach przedmiotu student zyska okazję do pracy nad prawidłową strategią Public Relations.

 

Sponsoring w sporcie
Prowadzący: dr Gabriel Pawlak
W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z procesami i działaniami z zakresu marketingu sportowego ze szczególnym uwzględnieniem roli sponsoringu sportowego realizowanego w klubie, organizacji sportowej oraz w każdym innym podmiocie prowadzącym działalność finansową. Projektowane rozwiązania są oparte case study firm oraz organizacji, które z powodzeniem wdrożyły działania oparte o skuteczną promocję, w tym również sponsoring. W czasie zajęć studenci m.in. zorganizują i przeprowadzą rozmowę sponsoringową pomiędzy sponsorem oraz sponsorowanym w formie symulacji.

 

Technologia informacyjna
Prowadzący: dr Piotr Głowicki
W ramach przedmiotu realizowane są formy ćwiczeniowe, poprzedzone wprowadzeniem teoretycznym. W poszczególnych modułach realizowane są zadania indywidualne i grupowe na stanowiskach komputerowych. W ramach realizowanych treści uczestnicy zajęć w sposób empiryczny poznają mechanizmy związane z technologią informatyczną. Zdobytą wiedzę mogą rozwijać poprzez formy pracy własnej.

 

Techniki informatyczne
Prowadzący: dr Piotr Głowicki
Przedmiot odbywa się w formie ćwiczeń w pracowni komputerowej. Zajęcia realizowane są indywidualnie i w parach oraz obejmują pracę zespołową. Przedmiot ma charakter ogólny i uniwersalny, wprowadzający w problematykę. Ćwiczenia mają na celu zdobycie wiedzy i umiejętności i postaw koniecznych do kompetentnego zastosowania technik informatycznych w pracy terapeuty zajęciowego.

 

Trening decyzyjny
Prowadzący: dr Gabriel Pawlak
Celem przedmiotu jest przygotowanie przyszłych absolwentów do systemowego rozpatrywania procesów decyzyjnych, lepszej antycypacji sytuacji i budowania mechanizmów adaptacyjnych (w relacjach indywidualnych i zespołowych).

 

Trening menedżerski
Prowadzący: dr Aleksandra Leśniewska
Trening menedżerski jest przedmiotem, które w części teoretycznej prezentuje sylwetkę menedżera z uwzględnieniem ważnych dla jego roli cech, umiejętności oraz kompetencji, a także uwarunkowania społeczno-organizacyjne, które towarzyszą pracy menedżera. Część praktyczna ma charakter treningowy, podczas której studenci wykonują ćwiczenia, gry, prowadzą symulacje, dzięki którym mogą diagnozować swoje silne i słabe strony oraz rozwijać kluczowe dla roli menedżera kompetencje.

 

Wprowadzenie do coachingu
Prowadzący: dr Aleksandra Leśniewska
Przedmiot obejmuje wykłady i ćwiczenia o charakterze warsztatowym, pozwalające nabyć wiedzę i umiejętności konieczne w skutecznym kształtowaniu podejścia coachingowego w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych. W ramach przedmiotu student zyska okazję do pracy nad prawidłowym kształtowaniu umiejętności coacha.

 

Zachowania organizacyjne
Prowadzący: dr Aneta Stosik
Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności z zakresu zachowań organizacyjnych będących specyfiką pracy menedżerskiej w organizacji sportowej. Uczestnicy zajęć winni zapoznać się z metodami określania strategii przewag przedsiębiorstwa, koncentrowaniem się na atutach własnych i organizacji, a także organizowaniem i wdrażaniem zasad pracy grupowej. Celem jest również wskazanie na niematerialne zasoby organizacji jako determinanty sukcesu organizacji, a w szczególności kulturę organizacyjną, style kierowania oraz przywództwo, a także elementy komunikacji społecznej.

 

Zarządzanie finansami w sporcie
Prowadzący: dr Igor Perechuda
Przedmiot stanowi teoretyczną, metodologiczną i praktyczną podstawę do zarządzania finansami w sporcie. Poprzez poznanie systemowych uwarunkowań budowania i funkcjonowania źródeł finansowania, a także istoty każdej ich kategorii oraz struktury przygotowuje się studentów do indywidualnej pracy w obszarze finansów w tym pozyskiwania pasywów z obszaru pozabudżetowego na funkcjonowanie organizacji sportowych.

 

Zarządzanie kadrami w sporcie
Prowadzący: dr Tomasz Seweryniak
W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z procesami i działaniami z zakresu zarządzania kadrami realizowanego w klubie sportowym. Projektowane rozwiązania są oparte o realia klubu sportowego. W czasie zajęć studenci m.in. organizują postępowanie rekrutacyjne, opracowują plany kadrowe, projektują działania związane z rozwojem pracowników klubu sportowego.

 

Zarządzanie motywacją w zespołach
Prowadzący: dr Aleksandra Leśniewska
Przedmiot wyposaża studenta w wiedzę dotyczącą współczesnych teorii motywacyjnych, skutecznych narzędzi motywowania oraz aktualnych doniesień naukowych w obszarze motywacji. Aspekt praktyczny zajęć opiera się na formule warsztatów, podczas których studenci mogą przećwiczyć sytuacje trudne w pracy z grupą, zaprojektować system motywowania czy zdiagnozować nastroje oraz poziom motywacji w grupie.

 

Zarządzanie personelem
Prowadzący: dr Aneta Stosik
Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, w tym również w organizacji sportowej. Student poznaje zagadnienia funkcji personalnej ze szczególnym uwzględnieniem procedur i metod oceny, doskonalenia pracowników oraz współczesne tendencje rozwoju kadr uwzględniające nowoczesne metody zarządzania personelem.

 

Zarządzanie procesami w klubie sportowym
Prowadzący: dr hab. Wojciech Cieśliński, prof. AWF
Celem przedmiotu jest opanowanie wiedzy na temat orientacji procesowej w klubach sportowych oraz podniesienie świadomości w zakresie możliwości wdrażania informatycznych systemów zarządzania w klubach sportowych na bazie podejścia procesowego.

 

Zarządzanie projektami szkoleniowymi w przedsiębiorstwie
Prowadzący: dr Aneta Stosik
Przedmiot ten zakłada identyfikację potrzeb zarówno organizacji, jak i rynku w kontekście doskonalenia pracowników. Dokonuje się analizy oczekiwań rynku w zakresie podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników, jak również tworzenia oferty szkoleniowej w kontekście zidentyfikowanych potrzeb.

 

Zarządzanie talentami w organizacji sportowej
Prowadzący: dr Tomasz Seweryniak
Studenci poznają na przedmiocie zagadnienie zyskujące ogromne znaczenie w nowoczesnych organizacjach, jaką jest zarządzanie talentami. W ramach zadań do realizacji studenci opisują przypadki rozwoju kariery wybranych podmiotów funkcjonujących w organizacjach sportowych.

 

Zarządzanie usługami
Prowadzący: dr Aneta Stosik
Przedmiot ma na celu wyposażenie studenta w podstawową wiedzę z zakresu zarządzania usługami w sporcie. Wiedza ta obejmuje takie zagadnienia jak: miejsce i rola usług w kulturze fizycznej, specyfika zarządzania w działalności usługowej firmy sportowej, wizerunek sportowej firmy usługowej, zarządzanie usługami w organizacjach non-profit.

 

Zarządzanie wiedzą i informacją w firmie sportowej
Prowadzący: dr Wojciech Idzikowski
Celem przedmiotu jest zrozumienie i stosowanie przez studentów koncepcji efektywnego zarządzania firmą sportową opartą na wiedzy i kapitale intelektualnym.

 

Zarządzanie w turystyce i rekreacji
Prowadzący: dr Aneta Stosik, dr Igor Perechuda
Cele przedmiotu: znajomość terminologii stosowanej w naukach zarządzania, rozumienie istoty i mechanizmów funkcjonowania organizacji, rozumienie koncepcji, metod, zasad, prawidłowości i instrumentów zarządzania, rozumienie relacji i powiązań między podstawowymi obszarami, funkcjami i procesami w przedsiębiorstwach i organizacjach, rozumienie systemowej zależności między nimi.


Materiały dla studentów

Metodologia badań naukowych - I rok II st. WF/ TiR/ Sport

(Prof. dr hab. Gabriel Łasiński)

Budowanie i rozwijanie zespołów - II rok I st. Sport/MS

(Prof. dr hab. Gabriel Łasiński)

Praktyka zawodowa menedżerska - III rok I st. Sport/MS
(Dr Tomasz Seweryniak)
 Warsztaty menedżerskie - II rok II st. Sport/MOS
(Dr Aleksandra Leśniewska)

Zachowania organizacyjne - II rok II st. Sport/MOS
(Dr Aneta Stosik)

Zarządzanie w turystyce i rekreacji - II rok I st. TiR

(Dr Aneta Stosik)

Zarządzanie personelem - II rok II st. WF/MSiR

(Dr Aneta Stosik)

Zarządzanie projektami szkoleniowymi w przedsiębiorstwie - II rok II st. TiR/TO
(Dr Aneta Stosik)

Zagadnienia do egzaminów

Zachowania organizacyjne - II rok II st. Sport/MOS

(Dr Aneta Stosik)

Zarządzanie personelem - II rok II st. WF/MSiR
(Dr Aneta Stosik)

Zarządzanie w turystyce i rekreacji - II rok I st. TiR

(Dr Aneta Stosik)