X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Telefon 071 347 3306

Adres:

al. I. J. Paderewskiego 35

51-612 Wrocław

(Pawilon P-2, pok. 250)

E-mail:

katedra.kzs@awf.wroc.pl

Konsultacje pracowników KKiZwS

Jednostki podległe

Kierownictwo

prof. dr hab. Gabriel Łasiński - Kierownik Katedry

Prakseologia, Budowanie i rozwijanie zespołów, Metodologia badań naukowych, Seminarium magisterskie.

Pawilon P-2, pok. 251

tel.71 347 3376

Sekretariat

mgr Joanna Kleczek - Specjalista ds. Administracyjnych

gab. 252/ P2

tel.71 347 33 06

Pracownicy

Działalność

 

Informacje dla studentów

 

Egzamin z Podstaw zarządzania (I r. II st. WF/ MS) odbędzie się:

- w dniu 28.06.2017 r., godz. 9:30-11:00, s. 252 P2 (I termin);

- w dniu 3.07.2017 r., godz. 11:30, s. 252 P2 (II termin) - UWAGA, ZMIANA GODZINY!

 

dr Aneta Stosik


 

Materiały dla studentów

Metodologia badań naukowych (I rok II st. WF/ TiR/ Sport) - materiały do pobrania

(Prof. dr hab. Gabriel Łasiński)

Budowanie i rozwijanie zespołów (II rok I st. Sport) - materiały do pobrania (prof. dr hab. Gabriel Łasiński)

Praktyka zawodowa menedżerska (III rok I st. Sport) - materiały do pobrania (dr Tomasz Seweryniak)
 
Warsztaty menedżerskie (II rok II st. Sport) - materiały do pobrania (dr Aleksandra Leśniewska)

Wykłady i ćwiczenia (dr A. Stosik)

Materiały dla studentów: 

Przedmiot: Zachowania organizacyjne

Przedmiot: Zarządzanie

Przedmiot: Zarządzanie kadrami

Przedmiot: Zarządzanie projektami szkoleniowymi

Zagadnienia do egzaminów (dr A. Stosik)

Materiały dla studentów:

Przedmiot: Zachowania organizacyjne w sporcie

Przedmiot: Zarządzanie kadrami w organizacji sportowej

Przedmiot: Zarządzanie - TiR

Przedmiot: Podstawy zarządzania - WF

 


Historia

Swymi korzeniami Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie sięga roku 1982. Pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Naglaka powołano wówczas Katedrę Teorii Sportu. Spośród trzech kierowników zakładów katedry – dra Józefa Dziąsko (Zakład Zespołowych Gier Sportowych), dra Marka Zatonia (Zakład Sportów Zimowych) i dra Gabriela Łasińskiego (Zakład Teorii Treningu Sportowego) - ten ostatni, już jako profesor nadzwyczajny, w 1991 roku stanął na czele Katedry Sportu.
Rdzeń nowej Katedry Sportu tworzył Zakład Teorii Treningu Sportowego, którym kierował prof. dr hab. Gabriel Łasiński, a od drugiej połowy lat 90. - dr inż. Jan Kosendiak. W skład kadry naukowej wchodzili: mgr Małgorzata Fąfara (dziś dr Małgorzata Kałwa), mgr Piotr Cych i mgr Zbigniew Haber. Poszukiwania naukowe Zakładu ogniskowały się wokół badań nad efektywnością obciążeń treningowych i struktur czasowych procesu treningowego. Podjęto również próbę wypracowania metodyki przygotowywania zawodników do imprez najwyższej rangi. Kierunki zainteresowań naukowych wynikały z wcześniej pozyskanych doświadczeń w pracy z kadrami olimpijskimi.
W skład Katedry Sportu włączono także Zakład Specjalizacji Sportowych, utworzony i kierowany przez dra Kazimierza Kurzawskiego. W 1992 roku Zakład Specjalizacji Sportowych zmienił nazwę na Zakład Metodyki Dyscyplin Sportowych. Do Katedry Sportu dołączył również Zakład Organizacji Zarządzania, który działał pod kierownictwem dra hab. Kazimierza Perechudy, prof. nadzw. W jego skład wchodzili: mgr Aneta Stosik (dziś dr Aneta Stosik) i dr Wojciech Cieśliński. W zakładzie prowadzono badania dotyczące zarządzania w sporcie, szczególnie w okresie transformacji gospodarczych.
W roku 1992 powstała specjalność Menedżer sportu, jedna z ciekawszych propozycji rozwoju zawodowego dla studentów naszej uczelni.
Naczelnym zadaniem Katedry Sportu  stało się wypracowanie spójnej koncepcji działalności naukowej poszczególnych zakładów, a także wdrożenie pracowników do systematycznej pracy naukowej.
Do osiągnięć katedry z tego okresu należą liczne nagrody za udział w sympozjach, warsztatach metodycznych czy za działalność sekcji sportu Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej.
Prace administracyjne katedry spoczywały w gestii Danuty Kołakowskiej. Nad funkcjonowaniem katedry od strony technicznej do dziś pieczę sprawuje Adam Stępień.
W 2002 roku, w wyniku zmian organizacyjnych na uczelni, z Katedry Sportu został wyłączony Zakład Metodyki Dyscyplin Sportowych  i przeniesiony do nowej Katedry Metodyki Dyscyplin Sportowych (dawna Katedra Sportów Walki). Katedra Sportu zmieniła nazwę na Katedrę Nauk o Sporcie. Jej kierownikiem pozostał prof. dr hab. Gabriel Łasiński.
W skład Katedry Nauk o Sporcie wszedł Zakład Organizacji i Zarządzania (pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Perechudy), do którego dołączył dr Aleksander Binsztok i dr Elżbieta Nawrocka, Zespół Teorii Treningu Sportowego (pod kierunkiem dra inż. Jana Kosendiaka) oraz nowo powstały Zakład Komunikacji Społecznej i Mediów, powołany i kierowany przez prof. dr hab. Gabriela Łasińskiego. Wkrótce na stanowisku asystenta w nowym zakładzie zatrudniono mgr Katarzynę Wiejak (dziś dr Katarzynę Gajek).
Katedra Nauk o Sporcie zajmowała się rozwiązywaniem problemów mieszczących się w dwóch podstawowych działach: efektywne systemy kierowania w sporcie oraz zintegrowane systemy zarządzania procesami w instytucjach sportowych.
W latach 2001–2004 troje asystentów, zatrudnionych w katedrze, obroniło prace doktorskie. Byli to: dr Piotr Cych, dr Małgorzata Kałwa i dr Aneta Stosik, która otrzymała grant promotorski KBN.
W roku 2005 Katedra Nauk o Sporcie przeobraziła się w Katedrę Komunikacji i Zarządzania w Sporcie. Celem utworzenia nowej katedry było uporządkowanie jej struktury i stworzenie nowej tożsamości. Przyjęto zatem orientację na dostosowanie Katedry do współczesnych, światowych tendencji w szkolnictwie akademickim, a także dopasowano nazwę katedry do specyfiki jej działalności naukowej i dydaktycznej. Dzięki temu Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie, w jej obecnym kształcie, może lepiej realizować funkcje powołanego w 2007 roku kierunku Sport.
Dziś w strukturze Katedry Komunikacji i Zarządzania w Sporcie znajdują się dwa zakłady: Zakład Organizacji i Zarządzania oraz Zakład Komunikacji Społecznej i Mediów.
Sekretariat Katedry od 2006 roku prowadzony jest przez mgr Joannę Kleczek.
Tematyka badawcza Zakładu Organizacji i Zarządzania, kierowanego przez prof. dr hab. Kazimierza Perechudę, skupia się na następujących obszarach: zarządzanie wiedzą (prof. dr hab. Kazimierz Perechuda), procesowa orientacja przedsiębiorstw (doc. dr Wojciech Cieśliński), zarządzanie zasobami ludzkimi (dr Aneta Stosik) oraz systemy pomiaru dokonań organizacji i efektywność organizacyjna (dr Marcin Kowalewski). W 2008 roku do zespołu pracowników zakładu dołączył mgr Wojciech Idzikowski, którego głównym obszarem badawczym jest coaching dedykowany i instrumenty katalizacji wiedzy klienta.
Zakład Komunikacji Społecznej i Mediów jest najmłodszym zakładem wchodzącym w skład katedry. Pod kierunkiem prof. dr hab. Gabriela Łasińskiego pracownicy: dr Katarzyna Gajek i mgr Piotr Głowicki zajmują się problematyką zachowań interpersonalnych i grupowych. W swych poszukiwaniach badawczych przyjęli paradygmat prakseologiczno–systemowy, będący pomocny w integracji interdyscyplinarnej refleksji nad zagadnieniami szeroko pojętej sprawności społecznej.
W 2008 roku do życia powołany został Instytut Sportu, w którego strukturę weszła m.in. Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie.
W tym samym roku pięcioro pracowników katedry: doc. dr Wojciech Cieśliński, dr Aneta Stosik, dr Marcin Kowalewski, dr Katarzyna Gajek oraz mgr Piotr Głowicki otrzymało grant KBN, a doc. dr Wojciech Cieśliński także grant ministerialny.
W 2010 r. do dwóch zakładów tworzących strukturę katedry dołączył Zespół Coachingu Sportowego, powiększając skład osobowy jednostki o dwóch nowych pracowników: dra Tomasza Seweryniaka oraz mgra Radosława Wyrzykowskiego. Natomiast w roku 2011 w Zakładzie Komunikacji Społecznej i Mediów zatrudniona została dr Katarzyna Kopecka-Piech.
Dorobek naukowy pracowników Katedry Komunikacji i Zarządzania w Sporcie jest szeroko prezentowany w licznych opracowaniach zwartych i czasopismach naukowych oraz na wielu konferencjach, zarówno w kraju jak i za granicą.
Tematyka podręczników i monografii jest nowatorska w zakresie zagadnień systemowych ujęć działań w sporcie i organizacji sportowych, metodologii prakseologicznej w naukach o sporcie, komunikacji społecznej, a także w zakresie problemów, zagadnień oraz instrumentów ciągłego doskonalenia i funkcjonowania organizacji i klubów sportowych. W pracach tych przedstawione są zagadnienia teorii i praktyki zarządzania marketingiem, zorientowane na przestrzeń funkcjonowania organizacji sportowych.
Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie osiąga bardzo wysokie oceny w rankingach uczelni. W rankingu ogólnouczelnianym za rok 2009 Katedra zajęła drugą pozycję pod względem liczby publikacji, zdobywając ogółem 77 punktów KBN. W rankingu autorów bez podziału na jednostki drugie miejsce przypadło w udziale doktorowi Marcinowi Kowalewskiemu, który w 2009 opublikował 6 prac, zdobywając łącznie 28 punktów KBN. Natomiast w skali Wydziału Wychowania fizycznego aż czterech innych pracowników katedry znalazło się w pierwszej dwudzieste najlepszych autorów.
W 2011 r. pracownicy Katedry otrzymali dyplom od Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego za zajęcie II miejsca w rankingu efektywności naukowej Katedr Wydziału Wychowania Fizycznego za lata 2008-2010.
 

Dydaktyka


Komunikacja interpersonalna
Prowadzący: dr Katarzyna Gajek
Przedmiot ma na celu wyposażenie studenta w narzędzia kształtujące efektywne relacje międzyludzkie w różnych formach komunikowania się. Do głównych problemów należą problemy komunikacji otwartej, umiejętności autoprezentacji słownej i pozawerbalnej.

Komunikacja społeczna
Prowadzący: dr Katarzyna Gajek
Przedmiot ma na celu wyposażenie studenta w wiedzę z dziedziny komunikacji społecznej i współczesnych technologii informacyjnych oraz kształcenie umiejętności prowadzenia różnego rodzaju prezentacji.

Metody i techniki zarządzania organizacją sportową
Prowadzący: dr hab. Wojciech Cieśliński, prof. AWF
Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z przedsiębiorczością intelektualną, zarządzania wiedzą, wirtualną firmą sportową, przepływem informacji w klubie sportowym, zarządzaniem procesami w sportowej spółce akcyjnej.

Negocjacje
Prowadzący: mgr Gabriel Pawlak
Przedmiot ma na celu wyposażenie studenta w wiedzę zarządzania konfliktami (diagnozowania sytuacji konfliktowych, rozumienia ich i rozwiązywania), technik i stylów prowadzenia negocjacji oraz strategii negocjacji.

Podstawy zarządzania
Prowadzący: dr Aneta Stosik, mgr Igor Perechuda, mgr Gabriel Pawlak
Przedmiot ma na celu wyposażenie studenta w podstawową wiedzę dotyczącą pojęć z zakresu organizacji i zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zarządzania, struktur organizacyjnych, kultury organizacji oraz współczesnych koncepcji zarządzania.

Podstawy marketingu
Prowadzący: dr Wojciech Idzikowski
Przedmiot ma na celu wyposażenie studenta w praktyczne umiejętności opisu sposobu postępowania na rynku, a także zastosowania wiedzy marketingowej w praktyce gospodarczej w modelowaniu i programowaniu procesów rynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem promocji produktu (także sportowego).
 
Prakseologia
Prowadzący: prof. dr hab. Gabriel Łasiński
Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi zracjonalizowanego formułowania i rozwiązywania złożonych problemów praktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kultury fizycznej.

Strategia prezentacji
Prowadzący: dr Katarzyna Gajek
Celem zajęć jest wyposażenie studentów w wiedzę pozwalającą im na podniesienie umiejętności efektywnego komunikowania się w różnych formach działalności. Zajęcia pomogą również w ocenie i doskonaleniu własnych predyspozycji komunikacyjnych (autoprezentacji).

Technologia informacyjna
Prowadzący: dr Katarzyna Kopecka-Piech
Przedmiot ma na celu przekazanie współczesnej wiedzy z zakresu komunikacji informacyjnej i edukacji medialnej ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania mediów w pracy - kształtowanie kompetencji medialnych.

Zachowania organizacyjne
Prowadzący: dr Aneta Stosik
Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności z zakresu zachowań organizacyjnych będących specyfiką pracy menedżerskiej w organizacji sportowej. Uczestnicy zajęć winni zapoznać się z metodami określania strategii przewag przedsiębiorstwa, koncentrowaniem się na atutach własnych i organizacji, a także organizowaniem i wdrażaniem zasad pracy grupowej. Celem jest również wskazanie na niematerialne zasoby organizacji jako determinanty sukcesu organizacji a w szczególności kulturę organizacyjną, style kierowania oraz przywództwo, a także elementy komunikacji społecznej.

Zarządzanie w turystyce i rekreacji
Prowadzący: dr Aneta Stosik, mgr Igor Perechuda
Cele przedmiotu: znajomość terminologii stosowanej w naukach zarządzania, rozumienie istoty i mechanizmów funkcjonowania organizacji, rozumienie koncepcji, metod, zasad, prawidłowości i instrumentów zarządzania, rozumienie relacji i powiązań między podstawowymi obszarami, funkcjami i procesami w przedsiębiorstwach i organizacjach, rozumienie systemowej zależności między nimi

Zarządzanie personelem
Prowadzący: dr Aneta Stosik
Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, w tym również w organizacji sportowej. Student poznaje zagadnienia funkcji personalnej ze szczególnym uwzględnieniem procedur i metod oceny, doskonalenia pracowników oraz współczesne tendencje rozwoju kadr uwzględniające nowoczesne metody zarządzania personelem.

Zarządzanie procesami w klubie sportowym
Prowadzący: dr hab. Wojciech Cieśliński, prof. AWF
Cele przedmiotu: opanowanie wiedzy na temat orientacji procesowej w klubach sportowych, podniesienie świadomości w zakresie możliwości wdrażania informatycznych systemów zarządzania w klubach sportowych na bazie podejścia procesowego.

Zarządzanie usługami w sporcie
Prowadzący: mgr Igor Perechuda
Przedmiot ma na celu wyposażenie studenta w podstawową wiedzę z zakresu zarządzania usługami w sporcie. Wiedza ta obejmuje takie zagadnienia jak: miejsce i rola usług w kulturze fizycznej, specyfika zarządzania w działalności usługowej firmy sportowej, wizerunek sportowej firmy usługowej, zarządzanie usługami w organizacjach non-profit.
 

Badania naukowe

Tematy statutowe
  • Efektywne systemy komunikowania w obszarza zachowań sportowych,biznesowych i społecznych 
    Prof. dr hab. Gabriel Łasiński
  • Nowe modele biznesu w sportowych, rekreacyjnych i turystycznych organizacjach opartych na wiedzy
    Dr hab. Wojciech Cieśliński, prof. AWF
  • Diagnoza kompetencji coachów profesjonalnych zespołów sportowych
    Dr Aneta Stosik