X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

prof. dr hab. Anna Skrzek,

Anna Skrzek,
Stanowisko

Dziekan Wydziału Fizjoterapii

Urodziła się 10 kwietnia 1956 roku w Koszalinie. W 1975 roku ukończyła V LO we Wrocławiu, a w 1980 Wydział Rehabilitacji Ruchowej na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Stopień naukowy doktora uzyskała na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w 1988 roku (tytuł „Następstwa czynnościowe złamań nasady bliższej kości ramiennej w zależności od sposobu leczenia”), a stopień naukowy doktora habilitowanego w 2005 roku (tytuł „Trening zdrowotny a procesy inwolucyjne narządu ruchu u kobiet”). Na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, na Wydziale Fizjoterapii, pracuje od 1981 roku. W 2006 roku otrzymała stanowisko profesora nadzwyczajnego oraz funkcję kierownika obecnego Zakładu Diagnostyki w Dysfunkcjach Narządu Ruchu. Jednocześnie w latach 2006-2013 pracowała na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu oraz w latach 1980-2002, jako specjalista rehabilitacji, w Specjalistycznym Szpitalu im. L. Rydygiera we Wrocławiu.

W okresie zatrudnienia w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu piastowała wiele odpowiedzialnych funkcji, m.in.: Prorektora ds. Nauczania (2008-2012 oraz 2012-2015), Prodziekana ds. Studiów Zaocznych na Wydziale Fizjoterapii (przez dwie kadencje w latach 1996-2002), Kierownika Pracowni Krioterapii (1996-2002), członka Senatu (2002-2007), Pełnomocnika ds. Akredytacji na Wydziale Fizjoterapii (2002-2005), Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli Akademickich AWF (2005-2008) oraz Pełnomocnikiem Rektora ds. Porozumienia pomiędzy Uniwersytetami Trzeciego Wieku. W roku 2016 została wybrana Dziekanem Wydziału Fizjoterapii.

Główne kierunki jej zainteresowań naukowych dotyczą fizjoterapii, rehabilitacji medycznej, kriogeniki i krioterapii, profilaktyki i terapii schorzeń narządu ruchu, gerontologii i geriatrii.  W ramach działalności naukowej opublikowała ponad 120 oryginalnych prac naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, w tym 13 prac w wysokopunktowanych czasopismach z IF; 5 monografii naukowych; 30 publikacji w drukach zwartych.  Brała czynny udział w 170 polskich i zagranicznych konferencjach naukowych; była członkiem ponad 50 komitetów naukowych polskich i międzynarodowych konferencji naukowych a w 5 była przewodniczącą komitetu naukowego. Odbyła staże naukowe w University of Palacký in Olomouc oraz University of Texas Health Science Center at San Antonio oraz realizowała kilka projektów badawczych MNiSzW.

Opracowała i wdrożyła programy nauczania z wielu przedmiotów na kierunkach kształcenia Wydziału Fizjoterapii. Wypromowała kilkudziesięciu licencjatów i magistrów oraz jest promotorem 5 przewodów doktorskich.

W zakresie działań społecznych i naukowych współpracowała z wieloma organizacjami naukowymi i społecznymi: 1996 - 2002 Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kriomedycznego, 1996 - 2002 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Kultury Fizycznej, Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Aktywna działalność publiczna na rzecz środowisk senioralnych, oraz działalność naukowa związana z gerontologią, zaowocowały zorganizowaniem w 2007 roku Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Od 2007 do chwili obecnej (przez kolejne kadencje) piastuje funkcję Przewodniczącej Oddziału Dolnośląskiego PTG. W latach 2012-2014, jako przedstawiciel wrocławskiego środowiska naukowego,  została również członkiem Wrocławskiej Rady ds. Seniorów przy Prezydencie Miasta Wrocławia. Wybrana została również do Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej, Wydziału Nauk Medycznych, Polskiej Akademii Nauk (PAN), na kadencję 2011-2014.

W zakresie swojej działalności publikacyjnej prof. Anna Skrzek jest współzałożycielem czasopisma „Współczesna Gerontologia - Alter Ego Seniora” wydawanego od 2013 roku, którego do dzisiaj jest Redaktorem Naczelnym. Jest również członkiem Komitetu Wydawniczego „Wydawnictwa AWF Wrocław” oraz Rady Naukowej czasopism „Acta Gymnica” oraz „Kosmetologia Estetyczna”.

Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i społeczną uzyskała zaszczytne nagrody i wyróżnienia, m. in.: Zespołową Nagrodę Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki za Osiągnięcia Naukowe (1977), Srebrny Krzyż Zasługi (2001), Złoty Krzyż Zasługi (2009), kilkakrotnie Nagrodę JM Rektora AWF we Wrocławiu, Medal Jubileuszowy Uniwersytetu Wrocławskiego z okazji Jubileuszu 30-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Złotą Odznakę Uniwersytetu Trzeciego Wieku UTW (2006), Medal 60-lecia AWF we Wrocławiu (2006), Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe (2007), Medal Zasłużonych dla AWF we Wrocławiu (2009), Medal 15-lecia Wydziału Fizjoterapii 1995-2010 (2010), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2013) oraz nagrody i wyróżnienia na konferencjach naukowych.

Pracę naukową i dydaktyczną na uczelniach łączyła równolegle z pracą zawodową w specjalistycznych jednostkach służby zdrowia. W ramach rozwoju zawodowego zdobyła „Pierwszy stopień specjalizacji  z zakresu rehabilitacji ruchowej”, certyfikaty specjalistycznych kursów, szkoleń, staży oraz współtworzyła i promowała Wrocławską Szkołę Krioterapii.

Od wczesnej młodości uprawiała wiele dyscyplin sportowych i realizowała inne formy aktywności fizycznej, które stały się ważnymi elementami jej życia, decydując o wyborze studiów. Ponadto interesuje się tańcem, sportami zimowymi, muzyką, kynologią.