X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF

Andrzej Rokita,
Stanowisko

Rektor

Dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF urodził się 23 lipca 1968 r. w Byczynie. W 1988 r. ukończył z wyróżnieniem Technikum Mechaniczne w Kluczborku, a w 1992 roku - również z wyróżnieniem - studia magisterskie na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, uzyskując specjalność trenerską z piłki ręcznej. Został laureatem konkursu "PRIMUS INTRER PARES", był stypendystą Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki. Jest trenerem II klasy. Uprawiał grę w piłkę ręczną w KS Metal Kluczbork oraz w AZS Politechnika Wrocławska. Przez dwa lata pracował jako trener piłki ręcznej juniorów w MKS Juvenia Wrocław. W latach 1992-2002 pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w VII Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, jednocześnie pracując jako asystent w Katedrze Zespołowych Gier Sportowych u Prof. Zbigniewa Naglaka.

W 1997 r. ukończył studia doktoranckie w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i napisał pracę doktorską pod kierunkiem prof. Tadeusza Koszczyca nt: "Zainteresowanie formami aktywności ruchowej a postawa wobec kultury fizycznej uczniów szkół ponadpodstawowych". Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2009 roku. Od 2010 r. zatrudniony na stanowisku prof. nadzw. W latach 1998-1999 był pełnomocnikiem Prorektora ds. współpracy z zagranicą, jednocześnie pełniąc funkcję uczelnianego koordynatora programu Socrates-Erasmus. Przez dwie kadencje pełnił funkcję prodziekana ds. studiów dziennych Wydziału Wychowania Fizycznego (1999-2002 oraz 2002-2005). Również przez dwie kadencje (2008-2012 oraz 2012-2016)  pełnił funkcję Prorektora ds. Studenckich i Sportu Akademickiego. W latach 2001-2004 r. był ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. W latach 2000-2005 pełnił równocześnie kilka funkcji na rzecz uczelni: był członkiem komisji ds. przygotowania prezentacji Wydziału Wychowania Fizycznego podczas Dolnośląskich Targów Edukacyjnych, autorem oraz współautorem "Informatora na studia w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu", zastępcą przewodniczącego Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej (w rekrutacji kandydatów na studia), członkiem komisji ds. akredytacji Wydziału Wychowania Fizycznego (w 2000 r.), członkiem Uczelnianej Komisji Lokalowej. W następnych latach był sekretarzem Uczelnianej Komisji Egzaminacyjnej (2005-2007), w kadencji 2005-2008 członkiem Rady Wydziału Wychowania Fizycznego, członkiem Wydziałowej Komisji Dydaktyki oraz członkiem Senackiej Komisji ds. Informatyzacji Uczelni. W latach 2008-2015 był przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. W latach 2002 – 2008 pracował jako adiunkt w Katedrze Dydaktyki Wychowania Fizycznego u Pana Prof. Tadeusza Koszczyca. W latach 2005-2008 był kierownikiem Zespołu Gier i Zabaw Ruchowych. W roku 2008 r. wrócił do Katedry Zespołowych Gier Sportowych i został jej kierownikiem oraz Kierownikiem Zakładu Gier z Piłką. Stworzył Pracownię Badań Gier z Piłką.

W latach 2004-2007 był głównym wykonawcą grantu KBN „Kształcenie zintegrowane z wykorzystaniem piłek edukacyjnych Edubal”. W latach 2012-2013 na zlecenie Dolnośląskiej Federacji Sportu diagnozował predyspozycje młodych sportowców. W latach 2013 - 2016 był kierownikiem grantu MNiSzW „Ocena predyspozycji młodzieży do szkolenia sportowego w zakresie zespołowych gier sportowych”. Był również wykonawcą grantu MNiSzW „Platforma e-Akademicki Związek Sportowy (PeAZS) jako narzędzie monitorowania procesów szkoleniowych, organizacyjnych i finansowych instytucji realizujących program ACSS”. Współtworzył w 2002 r. piłki edukacyjne "Edubal" oraz w 2014 r. „EduBall”. Jest współautorem ogólnopolskiego programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Mały Mistrz”. Od 2013 r. jest członkiem Zespołu ekspertów ds. reformy zajęć ruchowych w edukacji wczesnoszkolnej przy Ministerstwie Sportu i Turystyki – program „Mały Mistrz” (współautor przewodnika „Mały Mistrz” dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej); członkiem Zespołu ds. Sportu Akademickiego przy Polskim Komitecie Olimpijskim oraz od 2011 r. członkiem Zespołu Ekspertów ds. Programu Rozwoju Sportu Akademickiego przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2010 / 2012 prowadził zajęcia „Educational ball – Edubal”  w Deutsche Sporthochschule Koln. 

Promotor 3 prac doktorskich: w tym dwóch związanych z wykorzystaniem na zajęciach ruchowych w klasach I – III szkoły podstawowej piłek edukacyjnych „Edubal” i jednej dotyczącej diagnozy zainteresowań aktywnością ruchową młodzieży. W 2014 r. był laudatorem Doctora Honoris Causa Prof. Cloudea-Luisa Galliena.

Autor ponad 100 publikacji, współautorem dwóch książek oraz autorem monografii nt: "Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi "Edubal" w kształceniu zintegrowanym a sprawność fizyczna oraz umiejętności czytania i pisania uczniów". Zajmuje się diagnozowaniem predyspozycji dzieci i młodzieży do szkolenia sportowego w zakresie zespołowych gier sportowych jak również wykorzystaniem piłek edukacyjnych "Edubal" i „EduBall”. Opracował metodę obiektywnego planowania budżetu godzin z wychowania fizycznego dla zaspokojenia zainteresowań aktywnością ruchową uczniów.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk o Kulturze Fizycznej oraz członkiem European College of Sport Science (od 1999 r.), a także od 2001r. założycielem i w latach 2001-2002 sekretarzem, a od 2015r Vice-Prezesem Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Gier Sportowych. Od 2011r. Andrzej Rokita jest członkiem Rady Programowej Porozumienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Sportu i Turystyki. W latach 2008-2012 był Vice-Prezesem oraz członkiem Prezydium i Zarządu KS AZS-AWF Wrocław. Od 10.12. 2012 jest Prezesem KS AZS-AWF Wrocław. Od 2008 r.  jest członkiem Zarządu Głównego AZS, członkiem Rady Sportu ZG AZS, od 2012r przewodniczącym Komisji Nauki przy Radzie Sportu Zarządu Głównego AZS. Od 2011 roku jest członkiem Wrocławskiej Rady Sportu. Andrzej Rokita trzykrotnie był członkiem kierownictwa misji Uniwersjadowej: Harbin (Chiny – 2009), Erzerum (Turcja – 2011), oraz w roku 2013 szefem reprezentacji Polski podczas zimowej Uniwersjady w Trentino (Włochy) w czasie której Polska zajęła II miejsce Polski w klasyfikacji generalnej.

W 2013 r. odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Hobby – ogród.

W lutym 2016 roku został wybrany do pełnienia funkcji rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kadencję 2016-2020.